Tekoäly opetuksessa

Miten käytät tuottavia tekoälyavusteisia sovelluksia?

Ajankohtaista

Korkeakouluyhteisön suositukset

Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua, mutta huomioi seuraavat asiat:

 • Opiskelijoilta ei voi edellyttää sellaisten ulkopuolisten nettipalveluiden käyttöä, joihin pitää rekisteröityä.
 • Opiskelijoiden ja opettajien on hyvä yhdessä pohtia kullakin opintojaksoilla, miten tekoälyä käytetään osana opiskelua ja miten sen käyttö ilmaistaan tuotoksissa.
  • Opiskelijan on mainittava palautetussa tehtävässä tai opinnäytetyössä tekoälyn käytöstä ja kuvattava, miten sitä on käytetty.
  • Opiskelijat ovat aina itse vastuussa omien opiskelutehtäviensä sisällöistä ja arvioinnin kohteena olevista materiaaleista.
  • Opiskelijoiden lähdekriittistä ajattelua tuetaan.
 • Opettajien on hyvä arvioida, onko kielimallin mahdollinen käyttö luonut tarpeen kehittää nykyistä tapaa toteuttaa oppimisen arviointia.
 • TAU: Tekoälysovellusten käyttö kypsyysnäytteenä tiivistelmän kirjoittamisessa ei ole sallittua 19.4.2023 alkaen. Linjaus koskee sekä kandidaatin että maisterin tutkintoja

Lue kaikki suositukset:

Ohjeita opettajille

Opiskelijoiden ja opettajien on hyvä yhdessä pohtia kullakin opintojaksoilla, miten tekoälyä käytetään osana opiskelua ja miten sen mahdollinen käyttö ilmaistaan tuotoksissa. Seuraavat asiat kannattaa tuoda esille opintojakson alussa ja huomioida opetuksen suunnittelussa.

Kiellettyä on

 • Edellyttää opiskelijoilta rekisteröitymistä ulkopuoliseen palveluun tehtävien tekemiseksi tai opintojakson suorittamiseksi. Jos rekisteröitymistä vaativaa ulkopuolista palvelua hyödynnetään, opiskelijalle on pyynnöstä tarjottava vaihtoehtoinen suoritustapa.
 • Organisaation ulkopuolisiin palveluihin kirjautuminen TUNI-tunnuksella. TUNI-sähköpostiosoitteella rekisteröityminen palveluihin on työtehtävien hoitamisen rajoissa sallittua. Älä kuitenkaan käytä tällöin samaa salasanaa kuin TUNI-palveluissa.
 • Opiskelijoiden töiden, henkilötietojen tai muun luottamuksellisen tiedon syöttäminen ulkopuoliseen palveluun.
 • Esittää tekoälyn tuottama teksti, kuva tai muu tuotos omanaan.
 • Tekoälysovellusten käyttö kypsyysnäytteen tiivistelmän kirjoittamisessa (Tampereen yliopistossa).

Sovittava opintojaksokohtaisesti

Pohdi tekoälyn hyödyntämistä kunkin opintojakson oppimistavoitteet, oppimistehtävät ja arviointitavat huomioiden. Tiedota, perustele ja keskustele opiskelijoiden kanssa tekoälyn käyttötavoista. Pohdi, voidaanko esimerkiksi seuraaviin käyttötavat sallia ja niihin kannustaa opintojaksollasi:

 • Lähdekriittinen tiedon etsiminen ja tekoälyn hyödyntäminen lähdetiedot mainiten
 • Tekoälyn hyödyntäminen oikeinkirjoituksen apuna sekä käännösten tarkistuksessa ja valmistelussa
 • Tekstin valmistelu ja ideointi tekoälyllä, ja sen osuuden auki kirjoittaminen ja mainitseminen lähteenä
 • Tekoälyn käyttö valmentajana opiskelijan ajattelun sparraamisessa

Opetuksen suunnittelu

Valvonta ja tekoälyn tunnistaminen:

 • Yleisesti oletetaan, että tekoälyn tuottaman tekstin erottaa plagiaatintunnistimilla, kuten Turnitinilla (jossa on englanninkieliselle tekstille ”AI writing detection” -ominaisuus). Kuitenkin tutkimus osoittaa, että tekoäly voi luoda ainutlaatuista sisältöä, jota tunnistimet eivät kykene aukottomasti havaitsemaan. Turnitin toimii entiseen tapaan plagiaatintunnistamisen apuna, ja voi nostaa tekstistä esille kohtia, joista voi keskustella opiskelijan kanssa ohjaustilanteessa.
 • Voi olla tarpeen muotoilla tehtävänantoja ja suoritustapoja sellaisiksi, että tekoälyn käytöstä ei ole hyötyä tehtävän teossa tai että tekoälyllä ei voi korvata omaa ajattelua. Seuraavat oppimistehtävät voidaan esimerkiksi rakentaa tällaisiksi
  • Soveltavat tehtävät, jotka edellyttävät aiheeseen perehtymistä, ymmärtämistä ja luetun soveltamista
  • Lukupiirit, paneelikeskustelut, ryhmätyöt, Flipped Learning
  • Esitelmät ja opponoinnit, videomuotoiset esitykset, posterit
  • Tekoälyn antaman vastauksen arviointi ja opponointi
 • Jos opintojakson osaamisen varmistaminen edellyttää valvottua tenttimistä, voi osaamisen näytön toteuttaa valvotuissa oloissa TUNI EXAM -tilassa (pääsy tekoälyohjelmiin on tenttitilan koneilla teknisesti estetty). Pohdi, edellyttääkö opintojakson arviointitapa valvottua tenttimistä.

Lähdekritiikki ja tekijänoikeudet:

 • Tekoälyn tuottama teksti voi olla virheellistä tai viittaukset tehty olemattomiin lähteisiin. Lähdekritiikki ja vastauksen kriittinen arviointi on tärkeää ja opiskelija on aina itse vastuussa tekstinsä sisällöstä. Tekoälyn käyttö onkin hyödyllisintä silloin, kun se tuottaa tekstiä ja ideoita aiheeseen, josta sinulla on jo tarpeeksi asiantuntemusta, jotta voit arvioida vastauksen oikeellisuutta ja relevanssia. Kielimallipohjainen tekoäly ei ole hakukone. Tästä kannattaa myös muistuttaa opiskelijoita.
 • Lähdemateriaali, jolla kielimalli on koulutettu, voi olla tekijänoikeuden alaista materiaalia. Vaikka viittauskäytännöistä huolehdittaisiinkin, kannattaa tekoälyn käyttöön lähdemateriaalina suhtautua kriittisesti.

Opetuksen suunnittelun apuvälinenä:

 • Opettajalle tekoälystä voi olla hyötyä opetuksen suunnittelun ja ideoinnin apuvälineenä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:  
  • Tehtäviesi ja kysymysten varioiminen erilaisiksi ja eri tasoisiksi: Voit pyytää tekoälyä varioimaan kysymyksiä samasta aiheesta, mutta eri näkökulmista ja eri tasoiksi. Voit myös hyödyntää tekoälyä erilaisten esimerkkien keksimiseen tai mallivastausten tuottamiseen kysymyksiisi.
  • Tiivistelmät: Tekoäly on hyvä tuottamaan jäsennyksiä ja tiivistelmiä esimerkiksi lyhyiksi kuvauksiksi tai johdannoiksi käsiteltävästä aiheesta.
  • Käännökset: Tekoälyohjelmat osaavat myös kääntää tekstiäsi eri kielille. Tekoälyä voit hyödyntää oikeinkirjoituksen apuna ja käännösten tarkistuksessa ja valmistelussa.

Huomioitavaa

 • Ulkopuoliset digityökalut: Opiskelijoita ei voida vaatia rekisteröitymään palveluihin, jotka eivät ole korkeakouluyhteisön opetukseen hankittuja, joten tällaisten palvelujen käyttö ei voi olla opetuksen suorituksen edellytyksenä. Käyttö tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja siten, että suoritus on mahdollista tehdä ilman tällaista palvelua. Opetuksen tietoturva ja tietosuoja lock -sivulta löydät ohjeet organisaation ulkopuolisten ohjelmistojen käyttöön. Nämä ohjeet pätevät myös tekoälysovelluksiin.
 • Tietoturva ja tietosuoja: Tekoälysovelluksiin tutustumisessa, kokeilussa ja hyödyntämisessä tulee huomioida korkeakouluyhteisön tietoturvavaatimukset. Tutustu Tekoäly ja tietoturva lock -ohjeeseen, josta löydät tietoa esim. kirjautumisesta ja käyttösäännöistä.
 • Tiedonhaku ja viittaaminen: Keskustelevat tekoälysovellukset eivät ole varsinaisia hakukoneita, mutta niillä voi tehdä monipuolisesti myös tiedonhakua. Tutustu kirjaston toteuttamaan Tiedonhaku ja tekoäly -ohjeeseen, josta löydät tietoa esim. tekoälyyn viittamisesta, akateemisista käyttötavoista sekä eettisestä ja arvioivasta käytöstä.

Koulutuksia ja itseopiskelumateriaaleja