Tekoäly opetuksessa

Miten käytät generatiivisia tekoälyavusteisia sovelluksia?

Ajankohtaista

Korkeakouluyhteisön suositukset

Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua, mutta huomioi seuraavat asiat:

 • Opiskelijoilta ei voi edellyttää sellaisten ulkopuolisten nettipalveluiden käyttöä, joihin pitää rekisteröityä.
 • Opiskelijoiden ja opettajien on hyvä yhdessä pohtia kullakin opintojaksoilla, miten tekoälyä käytetään osana opiskelua ja miten sen käyttö ilmaistaan tuotoksissa.
  • Opiskelijan on mainittava palautetussa tehtävässä tai opinnäytetyössä tekoälyn käytöstä ja kuvattava, miten sitä on käytetty.
  • Opiskelijat ovat aina itse vastuussa omien opiskelutehtäviensä sisällöistä ja arvioinnin kohteena olevista materiaaleista.
  • Opiskelijoiden lähdekriittistä ajattelua tuetaan.
 • Opettajien on hyvä arvioida, onko kielimallin mahdollinen käyttö luonut tarpeen kehittää nykyistä tapaa toteuttaa oppimisen arviointia.
 • TAU: Tekoälysovellusten käyttö kypsyysnäytteenä tiivistelmän kirjoittamisessa ei ole sallittua 19.4.2023 alkaen. Linjaus koskee sekä kandidaatin että maisterin tutkintoja

Lue kaikki suositukset:

Miten alkuun?

Tekoälyä voi hyödyntää opetuksessa opettajan työn tukena ja opiskelijoiden työkaluna opintojaksolla. Tekoälyn käytöstä on sovittava aina opintojaksokohtaisesti, sillä tekoälyn käyttömahdollisuudet vaihtelevat kunkin opintojakson osaamistavoitteiden, sisällön, oppimistehtävien ja arviointitapojen mukaan.

Turvallisinta on käyttää korkeakouluyhteisölle tarjolla olevaa tekoälychatia, Copilotia, jossa tietosuoja ja tietoturva oleellisesti parempi kuin ilmaisissa kuluttajaversioissa. Copilot on henkilökunnan ja täysi-ikäisten opiskelijoiden käytössä, ja sovellukseen voi kirjautua TUNI-tunnuksella. Kun Copilotia käytetään TUNI-tunnuksella käsiteltävät tiedot eivät tallennu tekoälylle eikä tiedoilla kouluteta tekoälyä. Lisäksi tekoälyn kanssa käydyn keskustelun viestit tuhoutuvat automaattisesti keskusteluistunnon päätyttyä. Copilotilla ei kuitenkaan saa käsitellä henkilötietoja tai luottamuksellisia tietoja. Sisäisten tietojen käsittely on sallittua.

Muistilista opettajille

Tampereen korkeakouluyhteisö suhtautuu myönteisesti tekoälypohjaisten sovellusten ja kielimallien käyttöön tutkimuksessa ja opetuksessa. Uuden teknologian käyttöönotossa sen mahdollisuudet tyypillisesti yliarvioidaan lyhyellä aikavälillä ja aliarvioidaan pitkällä aikavälillä. Tekoälyjärjestelmät ovat jatkuvasti kehittyviä, tulevaisuuden apuvälineitä työelämässä ja siksi sekä opettajien että opiskelijoiden on tärkeää perehtyä tekoälysovellusten käyttöön. 

 • Tutustu tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tunnistaaksesi tekoälyn käytön mahdollisuudet sekä sopiaksesi tekoälyn käytöstä opiskelijoiden kanssa opintojaksoillasi sinun on hyvä tutustua tekoälysovelluksiin ja niiden käyttöön. Korkeakouluyhteisössä on käytettävissä Copilot -tekoälychat. 
 • Sovi tekoälyn käytöstä opinnoissa opintojaksokohtaisesti. Tiedota, perustele ja keskustele opiskelijoiden kanssa tekoälyn käytöstä opintojakson alussa. Tuo esiin, että tekoäly toimii apuvälineenä, ei korvikkeena omalle ajattelulle ja osaamiselle. Kehota opiskelijoita tallentamaan promptit ja pyydä tarvittaessa nähtäväksi.
 • Hyödynnä Copilot -tekoälychattiä TUNI-tunnuksella kirjautuen. Copilot on turvallinen ja tietosuojattu tekoälychat, joka on henkilökunnan ja täysi-ikäisten opiskelijoiden käytössä. Copilotilla ei saa käsitellä henkilötietoja tai luottamuksellisia tietoja. Opiskelijoita ei voi edellyttää rekisteröitymään ulkopuolisiin palveluihin. 
 • Edistä opiskelijoiden lähdekriittisyyttä ja tekijänoikeustietoisuutta. Muistuta opiskelijoita, että heidän on mainittava tekoälyn käytöstä oppimistehtävissä ja kuvattava, miten sitä on käytetty. Muistuta myös, että opiskelija on aina itse vastuussa palauttamansa tekstin sisällöstä. 
 • Älä kirjaudu organisaation ulkopuolisiin palveluihin TUNI-tunnuksella. TUNI-sähköpostiosoitteella rekisteröityminen palveluihin on työtehtävien hoitamisen rajoissa sallittua. Älä kuitenkaan käytä tällöin samaa salasanaa kuin TUNI-palveluissa. 
 • Älä syötä opiskelijoiden töitä, henkilötietoja tai muuta luottamuksellista tietoa ulkopuoliseen palveluun. Tietoturva ja tietosuoja ovat tärkeitä myös tekoälyn käytössä. Noudata korkeakouluyhteisön tietoturvavaatimuksia ja tietosuojaohjeita. 
 • Hyödynnä tekoälyä opetuksen suunnittelun ja ideoinnin apuvälineenä. Tekoäly voi auttaa varioimaan tehtäviä ja kysymyksiä, tuottamaan tiivistelmiä ja käännöksiä, keksimään esimerkkejä ja mallivastauksia, sekä luomaan kuvia ja visualisointeja. 
 • Kehitä oppimisen arviointia tekoälyn mahdollistamalla tavalla. Sinun on hyvä arvioida, onko kielimallin mahdollinen käyttö luonut tarpeen kehittää nykyistä tapaa toteuttaa oppimisen arviointia. Voit esimerkiksi rakentaa soveltavia, keskustelevia, arvioivia ja opponoivia tehtäviä, joissa tekoälyn käytöstä ei ole hyötyä tai joissa tekoälyn antamaa vastausta arvioidaan kriittisesti. 
 • Tampereen yliopiston opettajat: Muistuta opiskelijoita, että tekoälyn käyttö kypsyysnäytteen tiivistelmän kirjoittamisessa ei ole sallittua. Linjaus koskee sekä kandidaatin että maisterin tutkintoja. 

Ohjeita ja huomioitavaa tekoälyn opetuskäyttöön liittyen

Kiellettyä on

 • Edellyttää opiskelijoilta rekisteröitymistä ulkopuoliseen palveluun tehtävien tekemiseksi tai opintojakson suorittamiseksi. Jos rekisteröitymistä vaativaa ulkopuolista palvelua hyödynnetään, opiskelijalle on pyynnöstä tarjottava vaihtoehtoinen suoritustapa. Suositeltavaa onkin käyttää Tampereen korkeakouluyhteisölle tarjolla olevia digityökaluja. (Copilot)
 • Organisaation ulkopuolisiin palveluihin kirjautuminen TUNI-tunnuksella. TUNI-sähköpostiosoitteella rekisteröityminen palveluihin on työtehtävien hoitamisen rajoissa sallittua. Älä kuitenkaan käytä tällöin samaa salasanaa kuin TUNI-palveluissa.
 • Opiskelijoiden töiden, henkilötietojen tai muun luottamuksellisen tiedon syöttäminen ulkopuoliseen palveluun.
 • Esittää tekoälyn tuottama teksti, kuva tai muu tuotos omanaan.
 • Tekoälysovellusten käyttö kypsyysnäytteen tiivistelmän kirjoittamisessa (Tampereen yliopistossa).

Käyttökohteita

1. Tekoälyn hyödyntäminen opettajan apuna

Opettajalle tekoälystä voi olla hyötyä opetuksen suunnittelun ja ideoinnin apuvälineenä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Tehtäviesi ja kysymysten varioiminen erilaisiksi ja eri tasoisiksi: Voit pyytää tekoälyä varioimaan kysymyksiä samasta aiheesta, mutta eri näkökulmista ja eri tasoiksi. Voit myös hyödyntää tekoälyä erilaisten esimerkkien keksimiseen tai mallivastausten tuottamiseen kysymyksiisi.
 • Tiivistelmät: Tekoäly on hyvä tuottamaan jäsennyksiä ja tiivistelmiä esimerkiksi lyhyiksi kuvauksiksi tai johdannoiksi käsiteltävästä aiheesta.
 • Käännökset: Tekoälyohjelmat osaavat myös kääntää tekstiäsi eri kielille. Tekoälyä voit hyödyntää oikeinkirjoituksen apuna ja käännösten tarkistuksessa ja valmistelussa.
 • Kuvituksen ja opetettavan asian havainnollistaminen: Tekoälyohjelmat voivat tuottaa kuvia ja visualisointeja antamasi kehotteen pohjalta

Katso Vinkkipankista käytännön vinkkejä tekoälyn hyödyntämiseen opetuksen valmistelussa

2. Tekoälyn hyödyntäminen opintojaksolla ja opiskelussa

Opintojakson opettaja päättää tekoälyn hyödyntämisestä opintojaksokohtaisesti. Tiedota, perustele ja keskustele opiskelijoiden kanssa tekoälyn käytöstä opintojakson alussa. Ohjeet tekoälyn käyttöön kannattaa lisätä opintojakson muiden suoritusohjeiden joukkoon tai esimerkiksi julkaista opintojakson Moodle-alueella. Pohdi, voidaanko esimerkiksi seuraavat käyttötavat sallia ja niihin kannustaa opintojaksollasi:

 • Lähdekriittinen tiedon etsiminen ja tekoälyn hyödyntäminen lähdetiedot mainiten
 • Tekoälyn hyödyntäminen oikeinkirjoituksen apuna ja tekstin muotoilussa ja rakenteen parantamisessa.
 • Tekoälyn hyödyntäminen käännösten tarkistuksessa ja valmistelussa.
 • Tekstin valmistelu, ideointi ja uusien näkökulmien löytäminen tekoälyn avulla, ja sen osuuden auki kirjoittaminen ja mainitseminen lähteenä

Opiskelijoiden kanssa on hyvä keskustella myös seuraavista asioista:

Lähdekritiikki ja tekijänoikeudet

 • Tekoälyn tuottama teksti voi olla virheellistä tai viittaukset tehty olemattomiin lähteisiin. Lähdekritiikki ja vastauksen kriittinen arviointi on tärkeää ja opiskelija on aina itse vastuussa tekstinsä sisällöstä. Tekoälyn käyttö onkin hyödyllisintä silloin, kun se tuottaa tekstiä ja ideoita aiheeseen, josta sinulla on jo tarpeeksi asiantuntemusta, jotta voit arvioida vastauksen oikeellisuutta ja relevanssia.
 • Kielimallipohjainen tekoäly ei ole hakukone. Tästä kannattaa myös muistuttaa opiskelijoita. Tutustu kirjaston toteuttamaan Tiedonhaku ja tekoäly -ohjeeseen, josta löydät tietoa esim. tekoälyyn viittaamisesta, akateemisista käyttötavoista sekä eettisestä ja arvioivasta käytöstä.
 • Lähdemateriaali, jolla kielimalli on koulutettu, voi olla tekijänoikeuden alaista materiaalia. Vaikka viittauskäytännöistä huolehdittaisiinkin, kannattaa tekoälyn käyttöön lähdemateriaalina suhtautua kriittisesti.

Vastuu tekstistä

 • Jos opiskelija käyttää kielimallia tehtävässä tai opinnäytetyössä, esimerkiksi osana tekstinhuoltoa, on tästä aina mainittava. Opettajan on hyvä ohjeistaa, miten tekoälysovelluksen käytöstä mainitaan kirjallisissa töissä. Intrasta löydät ohjeen lock, jossa kerrotaan, miten käytöstä mainitaan opinnäytetöissä. Tätä mallia voi hyödyntää myös muissa kirjallisissa töissä.
 • Opiskelija on aina itse vastuussa palauttamansa tekstin sisällöstä.

Tietoturva ja tietosuoja

 • Älä syötä tekoälysovelluksiin henkilötietoja tai luottamuksellisia tietoja
 • Yleiset tietosuoja- ja tietoturvaohjeet pätevät myös tekoälyn käytössä ja tekoälysovelluksiin tutustumisessa, kokeilussa ja hyödyntämisessä tulee huomioida korkeakouluyhteisön tietoturvavaatimukset. lock
 • Tutustu Tekoäly ja tietoturva lock -ohjeeseen, josta löydät tietoa esim. kirjautumisesta ja käyttösäännöistä.
 • Opetuksen tietoturva ja tietosuoja lock -sivulta löydät ohjeet organisaation ulkopuolisten ohjelmistojen käyttöön. Nämä ohjeet pätevät myös tekoälysovelluksiin.

Tekoälyn käytön tunnistaminen ja rajoittaminen

Voi olla tarpeen myös rajoittaa tekoälyn käyttöä opintojaksolla. Opettaja voi muotoilla tehtävänantoja ja suoritustapoja niin, että tekoälyn käytöstä ei ole hyötyä tehtävän teossa tai niin, että tekoälyllä ei voi korvata omaa ajattelua. Seuraavat oppimistehtävät voidaan esimerkiksi rakentaa tällaisiksi:

 • Soveltavat tehtävät, jotka edellyttävät aiheeseen perehtymistä, ymmärtämistä ja luetun soveltamista
 • Lukupiirit, paneelikeskustelut, ryhmätyöt, Flipped Learning
 • Esitelmät ja opponoinnit, videomuotoiset esitykset, posterit
 • Tekoälyn antaman vastauksen arviointi ja opponointi

Yleisesti oletetaan, että tekoälyn tuottaman tekstin erottaa plagiaatintunnistimilla, kuten Turnitinilla (jossa on englanninkieliselle tekstille “AI writing detection” -ominaisuus). Kuitenkin tutkimus osoittaa, että tekoäly voi luoda ainutlaatuista sisältöä, jota tunnistimet eivät kykene aukottomasti havaitsemaan. Turnitin toimii entiseen tapaan plagiaatintunnistamisen apuna, ja voi nostaa tekstistä esille kohtia, joista voi keskustella opiskelijan kanssa ohjaustilanteessa.

Jos opintojakson osaamisen varmistaminen edellyttää valvottua tenttimistä, voi osaamisen näytön toteuttaa valvotuissa oloissa TUNI EXAM -tilassa (pääsy tekoälyohjelmiin on tenttitilan koneilla teknisesti estetty). Pohdi, edellyttääkö opintojakson arviointitapa valvottua tenttimistä. Tutustu TUNI Exam-tenttipalveluun.

Koulutuksia ja itseopiskelumateriaaleja