Pedagogiset koulutukset

Opettajana pätevöityminen on suositeltavaa useista eri syistä. Korkeakouluissa tavoitteena on opetuksen korkea pedagoginen laatu. Ilman asianmukaista kouluttautumista, pelkän oman kokemuksen pohjalta toimien laadun varmistaminen on vaikeaa. Lisäksi opettaja kohtaa työssään tilanteita, joissa pedagogiset tiedot ja taidot antavat selkänojaa, jonka avulla tilanteissa toimiminen ja asioiden käsitteleminen on helpompaa ja asianmukaisempaa. Tällä on vaikutusta myös opettajan työssä jaksamisessa. Sekä yliopistossa että ammattikorkeakoulussa on tarjolla pedagogisen pätevyyden antavia koulutuksia, jotka on mahdollista suorittaa oman työn ohella.

Yhteiskunnan ja koulutustarpeiden muuttuessa on myös opetuksen uudistuttava. Opettajan tulee seurata aktiivisesti koulutusmaailman muutoksia ja kehittää omaa opetustaan. Tätä ei kuitenkaan tarvitse tehdä yksin. Tampereen korkeakouluyhteisössä on tarjolla eri laajuisia ja kestoisia koulutuksia uran eri vaiheisiin.

Henkilöstökoulutusta järjestävät systemaattisesti TAMKissa Koulutuksen kehittämispalvelut ja yliopistossa Opettajien ja ohjauksen palvelut sekä koko korkeakouluyhteisön yhteinen Digimentori-verkosto. Lisäksi koulutustarjontaa rikastavat eri yksiköiden, tiedekuntien ja hankkeiden tarjoamat lyhytkoulutukset.

Omaa osaamista on mahdollista kehittää myös avoimen AMKin ja yliopiston tarjonnan, täydennys- ja erikoistumiskoulutusten sekä tutkintokoulutusten kautta. Joustavat järjestelyt mahdollistavat opinnot usein myös työn ohessa.

Kaikki pedagogiset koulutukset ovat nähtävillä TLC:n koulutuskalenterissa.

Ammatillinen opettajankoulutus

TAMKin ammatillinen opettajankoulutus kouluttaa ammatillisia opettajia ja kehittää opetusta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. TAMKissa järjestetään ammatillista opettajankoulutusta, ammatillista erityisopettajankoulutusta ja ammatillista opinto-ohjaajankoulutusta sekä musiikkipedagogin koulutusohjelman pedagogisia opintoja ja täydennyskoulutusta.

Opetussuunnitelmat perustuvat osallistavaan pedagogiikkaan. Oppimisen kannalta tärkeää on opiskelijoiden sosiaalinen vuorovaikutus, yhteisöllisyys sekä opiskelijan omatoiminen tiedonhankinta ja reflektointi. Opintojen laajuus on 60 op ja ne toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Yliopistopedagoginen koulutus

Yliopistopedagogisten koulutusten lock tavoitteena on vahvistaa Tampereen yliopistossa opetustyötä tekevän henkilöstön ja opettavien jatko-opiskelijoiden pedagogista asiantuntijuutta itsereflektion ja kollegiaalisen yhteistoiminnan kautta. Koulutuksissa rakennetaan tutkivaa ja kehittävää suhdetta opettajuuteen omien kokemusten, teoreettisten näkökulmien ja ajankohtaisen tutkimuksen vuoropuhelun kautta. Koulutusten tavoitteena on myös edistää opettajien pedagogista keskustelua ja yhteisöllisyyttä.

Yliopistopedagogisia koulutuksia voit opiskella 60 op:een saakka eli saada opettajan pedagogiset opinnot suoritettua. Opintojaksoille haetaan toukokuussa ja marraskuussa. Yliopistopedagogisia koulutuksia järjestää Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta.

Lisätietoa koulutuksista

Ammatilliset opettajankoulutukset
Jatkuva oppiminen Tampereen korkeakouluyhteisössä
Erikoistumiskoulutukset
Täydennyskoulutus
Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen opintokokonaisuus (KOHA)

Lisätietoa henkilöstölle

Yliopistopedagoginen koulutus lock
Ammatillinen opettajankoulutus lock
Opettajille tarjottavat koulutukset lock
Erikoistumiskoulutukset lock

Muualla TLC:ssä

Tukipalvelut
Opetuksen suunnittelu ja toteutus
Tapahtumakalenteri
Pyydä pedagogista tukea

Linkit tarkistettu 25.9.2023