Linjakas opetus

Opetuksen linjakkuudella tarkoitetaan sitä, että oppimisprosessissa seuraavat osatekijät tukevat toisiaan, vaikuttaen samansuuntaisesti, sekä edistäen tasokkaaseen ja syvälliseen ymmärrykseen tähtäävää oppimista ja osaamista. Linjakkaan opetuksen osatekijöitä ovat:

  • Tutkinto-ohjelmakohtaiset osaamistavoitteet
  • Opintojaksokohtaiset osaamistavoitteet ja sisällöt
  • Oppimisen arviointimenetelmät ja -kriteerit
  • Opetus- ja oppimismenetelmät
  • Opiskeluilmapiiri

Kun oppimisprosessista saadaan rakennettua linjakas kokonaisuus, tuetaan syväoppimista pintaoppimisen sijaan sekä sitoutetaan oppija aktiiviseen tiedonrakentamiseen (ks. Ruhalahti 2019). Tällä viitataan erityisesti linjakkaan opetuksen konstruktivistiseen luonteeseen, eli siihen, että ”niin opetuksen kuin opiskelutoimintojen tulee tukea opiskelijoiden aktiivista ja itsenäistä tiedonrakentamis- ja oppimisprosessia” (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2009, 139). Ei siis riitä, että varmistaa linjakkuuden esimerkiksi yksityiskohtaisen faktapohjaisen muistamisen ympärille, vaan linjakkuuden suunnittelun taustalla vaikuttaa konstruktivistinen oppimisen teoria ja ihmiskäsitys: ihminen on aktiviinen tiedonkäsittelijä ja -rakentaja, ei passiivinen tiedon vastaanottaja ja tiedon toisintaja.

Lähteet

Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S. (2009). Oppimisen teoriaa ja käytäntöä. Teoksessa S. Lindblom & A. Nevgi (toim.) Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOYPro, 194–236.

Ruhalahti, S. (2019). Dialogisella yhteisöllisellä tiedonrakentamisella suunnataan syväoppimiseen. Teoksessa Timonen, Mäkelä ja Lukkarinen (toim.) Kampuksella digittää. HUMAK julkaisut, 84-91. Haettu osoitteesta https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2019/06/kampuksella-digittaa-timonen-makela-lukkarinen-humanistinen-ammattikorkeakoulu.pdf

Linkit tarkistettu 3.9.2020