Harjoittelut

Harjoittelun toteuttamisen tavat ja harjoittelun sijoittuminen opintoihin vaihtelevat tutkinto-ohjelmittain. Harjoittelu voi olla tutkinto-ohjelmissa pakollista, vaihtoehtoista tai valinnaista. Opiskelijalle, jolla on jo oman alan työkokemusta, voi olla mahdollista korvata pakollinen harjoittelu aikaisemmalla työkokemuksella (AHOT). Keskeistä on kuitenkin, että tutkinto-ohjelman harjoittelulle asettamat sisällölliset osaamistavoitteet täyttyvät. 

Opintoihin kuuluva harjoittelu on osa tutkintojen työelämäyhteistyötä. Se vahvistaa opiskelijan asiantuntijuuden kasvua, oman osaamisen tunnistamista ja opiskelijan valmiuksia vastata työelämän muuttuviin osaamisvaatimuksiin. Harjoittelussa opitaan kytkemään opintojen aikana hankittuja tietoja ja taitoja käytännön toimiin ja kartutetaan kokemusta oman alan työtehtävistä ja työelämän käytännöistä.

Kokemus antaa arvokasta näkökulmaa myös opintoihin ja niiden suunnitteluun. Harjoittelun selkeä kiinnittyminen osaksi opintoja tukee osaltaan opiskelijan osaamisen tunnistamista ja tulevaisuuden vaihtoehtojen arviointia ja sitä kautta opiskelumotivaatiota ja opintojen sujuvaa etenemistä. Tutkinto-ohjelmien kannattaa myös kerätä harjoittelupaikoista palautetta opiskelijoiden osaamisesta ja hyödyntää sitä tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden kehittämisessä.

Laadukkaan harjoittelun tukemiseksi on hyvä huomioida:

  • harjoittelu tai työelämäjakso kuvataan osaamisperustaisesti opetussuunnitelmassa ja tutkinto-ohjelmat asettavat harjoittelulle sisällölliset tavoitteet
  • harjoittelu on ohjattu opintojakso, joka auttaa opiskelijaa tuomaan esiin ja sanoittamaan omaa osaamistaan
  • tutkinto-ohjelmassa on harjoittelun kokonaisuutta tunteva ohjaaja, joka järjestää opiskelijoille opetuksellista ja ohjauksellista tukea ennen harjoittelua ja mahdollisuuden oppimiskokemusten jakamiseen harjoittelun jälkeen
  • opiskelija reflektoi oppimaansa esimerkiksi laatimalla raportin harjoittelustaan.

Lisätietoa henkilöstölle

TAMKin tutkintojen harjoittelukäytännöt

Yliopiston tutkintojen harjoittelukäytännöt

Linkit tarkistettu 19.1.2024