Saavutettava opetus

Opiskelijalle saavutettavuus tarkoittaa mahdollisuutta opiskella korkeakoulussa riippumatta hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan tai erilaisesta elämäntilanteestaan. Korkeakoulutuksen saavutettavuus ulottuu opetusmenetelmiin, oppimisympäristöihin, sähköisiin järjestelmiin, fyysisiin tiloihin ja asenneilmapiiriin. (OHO!-hanke 2017-2019). Saavutettavuuden edistäminen perustuu muun muassa yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014) ja lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019). Toisinaan käytetään myös käsitettä esteettömyys, erityisesti fyysisten tilojen kohdalla.

Saavutettava opetus on opetusta, joka tukee kaikkien opiskelijoiden mahdollisuutta osallistua, oppia ja osoittaa osaamistaan. Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden moninaisuus. (OHO!-hankkeen saavutettavuuskriteeristö, 18.) Saavutettavassa opetuksessa opetusmenetelmät ovat monipuolisia, ja siinä huomioidaan opiskelijoiden tarpeet ja erilaiset tavat oppia (Pynnönen, Eskola & Muuronen 2020, 132).

Opiskelijoiden moninaisuuden huomioiminen opetuksessa

Kaikki opiskelijat hyötyvät saavutettavasta opetuksesta. Opiskelijoiden joukko on eri tavoin monimuotoista. Heillä on erilaisia elämäntilanteita, kulttuurillisia tai perhetaustaan liittyviä taustoja, haasteita terveydessä tai opiskelukyvyssä tai -taidoissa. Lue lisää opiskelijoiden moninaisuudesta.

Opiskelijat, joilla on oppimisvaikeuksia, sairaus tai vamma, hyötyvät saavutettavasta opetuksesta erityisen paljon. Hankaluuksia oppimiseen aiheuttaa lukivaikeus, ADHD tai autismikirjon diagnoosi. Opiskelijalla voi olla mielenterveydellisiä pulmia tai fyysinen sairaus, tai esimerkiksi aisti- tai liikuntavamma/-rajoite. Lue lisää oppimisvaikeuksista Opiskelijan oppaasta.

Saavutettava opetus ja yksilölliset opiskelujärjestelyt

Voit tarkastella opetuksen saavutettavuutta kahdella toisiaan täydentävällä tavalla. Voit suunnitella ja toteuttaa opetusta jo valmiiksi mahdollisimman saavutettavana, jolloin huomioit ennakoiden oppijoiden moninaisuuden. Lisäksi voit tarjota yksilöllisiä järjestelyitä opiskelijoille, joilla on niihin tarve. Saavutettavuuden huomioimisella ennakoivasti voi yksilöllisten järjestelyiden tarve vähentyä. (Nieminen 2021, 62, 70–72.) Kummallakaan tavalla ei ole tarkoitus joustaa tutkinnon tai opintojakson osaamistavoitteista, vaan tukea kaikkien opiskelijoiden mahdollisuutta osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Kutsumme Tampereen korkeakouluyhteisössämme yksilöllisiä järjestelyitä yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi. Voit ohjata opiskelijan hakemaan ehdotusta yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi, jos hänellä on todettu oppimisvaikeuksia tai opiskeluun vaikuttava sairaus, vamma tai muu vastaava tila. Lue lisää yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä intrasta. lock

Tällä sivulla keskitetymme tarkemmin toiseen näkökulmaan: miten opetusta voisi jo valmiiksi suunnitella ja toteuttaa saavutettavasti ja kaikkien opiskelijoiden oppiminen mahdollisimman hyvin huomioiden? Tätä ajatusta tukee esimerkiksi Universal design for learning (UDL) -malli.

Universal Design for Learning (UDL)

Voit suunnitella saavutettavaa opetusta Universal Design for Learning eli UDL mallin avulla. Mallissa keskeistä on ajatus opetuksen joustavuudesta, dynaamisuudesta ja aktiivisuudesta, ja erityisesti mallissa korostuu opetuksen vaihtoehtoisuus ja opetusmenetelmien suunnittelu opiskelijoiden moninaisuutta ajatellen. Tavoitteena on myös yksilöllisten opiskelujärjestelyiden tarpeen vähentäminen, kun opetus pyritään toteuttamaan jo valmiiksi mahdollisimman saavutettavasti.  (Nieminen ym. 2020, 123–124.)

UDL-malli koostuu kolmesta pääperiaatteesta:

  1. Monimuotoiset tiedon esitystavat (eng. Representation)
  2. Monenlaiset toiminta- ja ilmaisutavat (Action & Expression)
  3. Oppimiseen sitouttaminen (Engagement)

Mallin avulla voit suunnitella opintojaksoja tai niiden osia (materiaaleja, arviointimenetelmiä jne.) saavutettaviksi. Tutustu malliin ja sen käytännön toteuttamiseen tarkemmin CASTin Universal Design for Learning -sivulla.

Videotallenteita

Esimerkkejä opintojaksoilta: Saavutettava opetus -tilaisuuden 13.12.2021 esitysten tallenne. (Kirjautuminen TUNI-tunnuksilla.)

Nieminen, J. (2022). Inklusiivinen arviointi korkeakoulutuksessa. Webinaaritallenne 21.11.2022. (Kirjautuminen TUNI-tunnuksilla.)

Linkit tarkistettu 19.9.2023