Digipedagogiikka

Kurssin toteuttaminen verkossa voi olla perusteltua useista eri syistä. Verkkototeutuksen rakentaminen ei kuitenkaan tarkoita pelkkää materiaalin muuttamista sähköiseksi ja opiskelijoiden kokoamista verkko-oppimisympäristöön. Oppimisprosessin suunnittelu ja näkyväksi tekeminen on olennainen osa myös verkko-opetuksen suunnittelua. Oppimateriaalin ja vuorovaikutuksen muuttuminen digitaaliseksi on nostanut omaksi ilmiökseen myös verkossa toteutettavan pedagogiikan. On alettu puhua yleisesti digipedagogiikasta.

Digipedagogiikan yhteydessä nousee esille usein TPACK-malli (Mishra & Koehler 2006), jossa yhdistyvät teknologinen, pedagoginen ja substanssiosaaminen. Ydinajatuksena on, että näiden osa-alueiden toteutuminen yhdessä tukee verkko-opetuksen laatua. Opettaminen verkossa tai muuten teknologia-avusteisesti ei siis ole pelkkää teknologiaa, pedagogiikkaa tai sisältöjen osaamista, vaan näitä kaikkia yhdessä.

Digipedagogiikan saralla merkittävää työtä korkeakouluyhteisöissä on tehty valtakunnallisessa eAMK-hankkeessa. Hankkeella on mittava sivusto digipedagogiikan eri osa-alueille. Sivustolta löytyy erilaisia kriteerejä ja itsearviointityökaluja esimerkiksi ohjauksen ja verkko-opetuksen laadun arviointiin. Esimerkiksi laatukriteerien avulla opintojakson suunnittelija tulee huomioineeksi kohderyhmät, osaamistavoitteet, oppimisprosessin ja pedagogiset ratkaisut, opintojakson tehtävät ja sisällöt, vuorovaikutuksen suunnittelun, käytettävät työvälineet, ohjauksen, palautteen ja arvioinnin näkökulmat, käytettävyyden sekä kehittämisen ja tukipalveluiden tarpeet. Kriteeristöä voi käyttää aiemmin rakennetun kurssin kehittämisessä tai kokonaan uuden kurssin suunnittelun tukena.

Lähteet

eAMK. (n.d.). Digipedagogiikka. Haettu osoitteesta https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/
Mishra, P. & Koehler, M. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record,108(6), 1017–1054.

Lisätietoa henkilöstölle

Käytännön ohjeita opettajalle etäopetuksen järjestämiseen.

Tukea etäopetukseen syksyllä 2020

Muualla TLC:ssä

Kehity opetustyössä
Tukipalvelut
Pyydä pedagogista tukea
Keskustele opettajainhuoneessa

Linkit tarkistettu 3.9.2020