Yksinäisyyden vähentäminen ja yhteisöllisyyden edistäminen

Yksinäisyys koskettaa lukuisia opiskelijoita. Joka neljäs opiskelija kokee pitkittynyttä yksinäisyyttä ja yli puolella opiskelijoista on satunnaisemmin yksinäisyyden kokemuksia. (Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus 2022). Koronatilanteen jälkeen yksinäisyyttä koetaan korkeakouluissa edelleenkin hälyttävissä määrin ja yksinäisyyden kokemus vaikuttaisi lisääntyneen: Nyyti ry:n ja HelsinkiMission yhteisen Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hankkeen toteuttaman kyselyn mukaan (N=1975) yli puolet (51 %) kyselyyn vastanneista korkeakouluopiskelijoista kokee yksinäisyyttä melko usein tai jatkuvasti. Yksinäisyys voi koskettaa ketä tahansa opiskelijaa, mutta erityisessä riskiryhmässä ovat psyykkisesti kuormittuneet opiskelijat, nuoret naisopiskelijat (18-21 -vuotiaat), vähemmistöryhmiin kuuluvat sekä yksinasuvat opiskelijat (Parikka ym. 2022; Diehl ym. 2018; Hysing ym. 2020).

Yksinäisyys vaikuttaa merkittävällä tavalla opiskelijan fyysisen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, jaksamiseen ja opiskelukykyyn. Yksinäisyys on yhteydessä esimerkiksi heikentyneeseen opiskelumotivaatioon, opinnoissa jaksamiseen, tiedonkäsittelyn haasteisiin, oman asiantuntijuuden kehittymiseen ja kohonneeseen opintojen keskeyttämisriskiin. Yksinäisyys on suurempi riski terveydelle kuin esimerkiksi ylipaino tai tupakointi. (esim. Baarck 2021; Cacioppo ym. 2002; Hawkley & Cacioppo, 2010; Holt-Lunstad ym. 2015; Kraav ym. 2020; Kraav ym. 2021; Bu ym. 2020; Ybarra ym. 2008; Stadtfeld ym. 2019; Lähteenoja 2010; Tinto 1996.)

On tärkeää, että ihan jokainen korkeakoulussa toimiva tekee osansa opiskelijoiden yksinäisyyden vähentämiseksi. Pienetkin teot voivat olla ratkaisevia.

Tarkistuslista yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisöllisyyden edistämiseen:

  • Vähennä yksinäisyyteen liittyvää stigmaa ja häpeää oikealla tiedolla, joka vähentää opiskelijoiden tuntemaa syyllisyyttä yksinäisyydestään. Tuo aihe esiin opiskelijaryhmissä yleisesti, sillä et välttämättä voi tietää kuka opiskelija tuntee sisäisesti yksinäisyyttä. Kaikkien on hyödyllistä kuulla aiheesta.
  • Osoita opiskelijoille, että olet kiinnostunut heistä ja välität heistä. Katsekontakti, tervehtiminen, hymyile tai Mitä kuuluu? -kysymyksen esittäminen voi jo riittää.
  • Lisää myötätuntoa opiskeluyhteisössä vaikuttamalla vallitsevaan asenneilmapiiriin: keskustele opiskelijoiden kanssa siitä, miksi ihan jokaisen kannattaa opiskelupäivien aikana kohdata toisia ystävällisesti ja arvostavasti sekä, miksi näillä asioilla on merkitystä ihan jokaisen kannalta.
  • Mahdollista opiskelijoille vertaisuuden kokemuksia läpileikkaavasti osana opiskelupäivien rakenteita. Turvallisen tilan periaatteita noudattavat ja satunnaistamisen kautta toteutettavat ryhmätyöt, parikeskustelut, kuulumiskierrokset ja keskusteluhetket auttavat synnyttämään yhteyksiä kanssaopiskelijoihin.
  • Huomioi opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu, erilaiset elämäntilanteet, taustat ja tarpeet. Yksi muotti harvoin sopii kaikille.
  • Lisää tietoa ja puhetta yksinäisyydestä monin tavoin esimerkiksi verkkosivujen, sosiaalisen median tai tilaisuuksien ja tapahtumien kautta.
  • Vahvista osaamistasi yksinäisyyden kohtaamisessa osana omaa toimintaasi ja kannusta muita toimijoita myös lisäämään omia valmiuksiaan tarttua aiheeseen. Jakakaa hyviä käytäntöjä työyhteisössänne ja hyödyntäkää toistenne vertaistukea aiheen käsittelyssä.
  • Kannusta opiskelijoita hakemaan matalalla kynnyksellä tukea yksinäisyyden kysymyksiin korkeakoulujen hyvinvointihenkilöiltä, järjestöiltä (Nyyti ry, HelsinkiMissio) ja opiskeluterveydenhuollosta.

Linkit tarkistettu 11.6.2024