Osaamisperustaisuus

Tampereen korkeakouluyhteisön korkeakoulujen opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Osaamisperustaisuuden tärkeimpänä tavoitteena on auttaa opiskelijaa tunnistamaan opintojen aikana syntyvät tieteen- tai koulutusalakohtaiset tiedot ja taidot sekä yleiset kompetenssit. Osaamisperustaisen oppimisen suunnittelu alkaa tutkintotasolta ja realisoituu opintojaksotasolla osaamistavoitteissa, opintojakson toteutuksessa ja arvioinnissa. Linjakkaassa koulutuksessa (engl. constructive alignment) nämä oppimisen tavoitteet, menetelmät ja arviointitavat ovat linjassa keskenään.

Osaamistavoitteet osana opetussuunnitelmaprosessia

Osaamistavoitteet ovat osa opetussuunnitelmaprosessia ja sen arviointia. Opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet laaditaan peilaten niitä koko tutkinnon tavoitteisiin. Myös osaamisen kumuloitumisen tulisi näkyä kaikkien toisiinsa liittyvien opintojaksojen kirjoitetuissa osaamistavoitteissa.

Linjakkaassa opetussuunnitelmaprosessissa osaamistavoitteet, opetuksen sisällöt, opetus- ja oppimismenetelmät ja oppimisen arviointimenettelyt tulisi suunnitella ja toteuttaa siten, että kaikki em. ovat keskenään yhdensuuntaisia. 

Osaamisperusteisessa opetussuunnitelmassa pääpaino on opiskelijassa ja hänen oppimistyössään. Opetussuunnitelma pohjautuu osaamistavoitteisiin (learning outcomes), jossa tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen tavoitteet kuvataan opiskelijan tavoiteltuna oppimistuloksina. Osaamistavoitteet esittävät tavoiteltua tilaa, jotka ilmaistaan tietoina, taitoina ja asenteina.

Osaamistavoitteet kuvaavat, mitä opiskelijan odotetaan osaavan opintojakson, opintokokonaisuuden tai tutkinnon suoritettuaan. Opintojakson arvosteluperusteet tulee kuvata ainakin arvosanojen 1,3 ja 5 osalta.

Arvioinnin tulee tukea osaamistavoitteiden saavuttamista

Osaamistavoitteet on suunniteltava ja kirjattava niin, että ne pystytään tavalla tai toisella arvioimaan, testaamaan tai mittaamaan. Niiden tulee olla opiskelijoiden saavutettavissa ja opintojakson arvioinnin tulee perustua osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Arviointi suuntaa opiskelua: opiskelija opiskelee sitä, mitä hän tietää arvioitavan. Tämän vuoksi myös arviointimenettelyjen tulee olla linjassa osaamistavoitteiden kanssa. Arviointikriteerien ja arviointitapojen tulee olla opiskelijan tiedossa viimeistään opintojakson alkaessa.

Huolellisesti artikuloitujen arviointikriteerien tavoitteena on yhtenäistää oppimisen ja osaamisen arviointia. Tämä lisää myös oppimisen ja osaamisen arvioinnin läpinäkyvyyttä, ennakoitavuutta sekä yhdenvertaisuutta opiskelijoiden näkökulmasta. Lisäksi yhteiset arviointikriteerit tarjoavat opiskelijoille välineen tunnistaa ja sanoittaa omaa osaamistaan sekä asettaa tavoitteita opinnoilleen.

Miten suunnitella osaamisperustainen opintojakso?

Osaamisperustaisiin osaamistavoitteisiin ja arviointiin sisällytetään sekä ns. substanssitaidot että ns. geneeriset taidot, joita opiskelijan on tarkoitus opintojaksolla saavuttaa.

Opettaja voi miettiä omien opintojaksojensa osaamisperustaisuutta seuraavien kysymysten avulla:

  • Miten oma opintojaksoni sijoittuu tutkinnon kokonaisuuteen?
  • Mitä osaamista opiskelijat ovat saavuttaneet ennen kuin tulevat omalle opintojaksolleni; mitä he saavuttavat tutkinnossa oman opintojaksoni jälkeen?
  • Mitä substanssitaitoja opiskelijat saavuttavat opintojaksoni aikana?
  • Miten ja missä näitä taitoja käytetään työelämässä?
  • Mitä geneerisiä taitoja opiskelijat saavuttavat opintojaksollani?
  • Miten näiden substanssi- ja geneeristen taitojen saavuttamista arvioidaan?

Geneeriset osaamiset, jotka jokaisen Tampereen korkeakouluyhteisöstä tutkintoon johtavasta koulutuksesta valmistuvan opiskelijan tulisi hallita valmistuessaan on ilmaistu ns. yhteisissä osaamistavoitteissa.

Aineistolinkit

Muuta aineistoa

Video: UNIPS –hanke – Learning outcomes (6 min 12 sec)
Video: Goals, objectives and learning outcomes (4 min 42 sec)
Video: Learning outcomes presentation (4 min 14 sec)
Video: Curriculum mapping (5 min 59 sec)

Lisätietoa henkilöstölle

Yliopisto:

Konsistorin päätös: Opetussuunnitelmatyön periaatteet ja hyvät käytännöt

Osaamistavoitteet ops-työssä

Osaamisperustaisuus opetussuunntelman ytimenä

Korkeakouluyhteisö:

Opetussuunnitelmatyö

Muualla TLC:ssä

Geneeriset taidot opetussuunnitelmassa
Palaute ja arviointi
Kehity opetustyössä
Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä

Linkit tarkistettu 3.9.2020