Opettajatuutorointi

Opettajatuutoroinnin tavoitteina on tukea opintojen sujuvaa etenemistä, opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä ja korkeakouluyhteisöön kiinnittymistä. Opettajatuutori pyrkii vahvistamaan opiskelijoiden toimijuutta ja uskoa omiin kykyihinsä korkeakouluopiskelijoina.

Opettajatuutoroinnin merkitys korostuu opintojen alkuvaiheessa, kun uusia opiskelijoita autetaan kiinnittymään opintoihin ja korkeakouluyhteisöön. Siksi opettajatuutoreiden ja opiskelijatuutoreiden on tärkeää toimia yhteistyössä. Opintojen edetessä opettajatuutorointia tarvitaan tueksi opiskelijan valintoihin liittyvissä pohdinnoissa. Keskeistä ohjaustyössä on kuitenkin aina opiskelijan itsenäisen toiminnan ja motivaation tukeminen. Tavoitteena on, että opettajatuutoroinnin tarve vähenee opiskelijan itseohjautuvuuden lisääntyessä.

TAMK

Opettajatuutori on opiskelijan lähin ohjaustaho. Jokaiselle aloittavalle opiskelijaryhmälle nimetään opintojen alussa opettajatuutori. Opettajatuutorin tehtäviä tekevät myös muun muassa valmentajat ja vastuuopettajat (YAMK).

TAMKin opettajatuutorin ydintehtävät

  • Opiskeluryhmän vastaanottaminen orientoivilla päivillä, opiskelijoiden ryhmäytymisen ja opintoihin kiinnittymisen tukeminen.
  • Ryhmän opiskelijoiden opintojen etenemisen, opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin seuranta ja tukeminen.
  • Ohjauskeskustelujen käyminen vuosittain ryhmän opiskelijoiden kanssa.
  • Opettajatuutoritapaamisten järjestäminen sekä muu opiskeluun ja hyvinvointiin liittyvä tiedottaminen.

Opettajatuutorin on mahdollista havaita opiskelijoidensa vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita ja myös opiskelun ja oppimisen haasteita. Opettajatuutori ohjaa opiskelijoitaan tarvittaessa eteenpäin muille ohjaustahoille. Tutkinto-ohjelman opinto-ohjaaja toimii opettajatuutorin mentorina ja tutkinto-ohjelman ohjauksen kehittäjänä.

Tutustu Harri Kukkosen julkaisuun opintoihin kiinnittymisestä.

Yliopisto

Yliopiston ohjauslinjauksen mukaan jokaisella opiskelijalla tulee olla nimettynä oma opettajatuutori. Opettajatuutorointi suositellaan sitomaan osaksi tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaa, esimerkiksi sisältymään tiettyihin kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollisiin opintojaksoihin (esim. orientoivat opinnot, perusopintojaksot, tutkielmaseminaarit).

Opettajatuutorin tehtävä sisältyy opettajatuutorina toimivan työsuunnitelmaan tiedekunnan määrittämällä tavalla. Siksi opettajatuutorit pyritään valitsemaan ennen seuraavan lukuvuoden opetustarjonnan aikataulutusta eli helmi-maaliskuussa. Yliopisto tukee tuutorointia järjestämällä opettajille koulutusta ja ylläpitämällä tuutorointia tukevaa materiaalia Moodle-alustalla. Materiaaliin on koottu ohjeita, hyviä käytänteitä ja esimerkkejä sekä tietoa, jota voi hyödyntää toimiessaan opettajatuutorina.

Toimiminen opettajatuutorina -intrasivulta lock saat lisätietoa opettajatuutoroinnista ja löydät liittymisohjeen Opettajatuutoroinnin työkalupakki -Moodle-alueelle.

Opettajatuutoroinnin käytännöt muotoutuvat tiedekunnissa. Tiedekunta mahdollistaa resurssoinnillaan onnistuneen opettajatuutoritoiminnan kunkin tutkinto-ohjelman tarpeisiin. Käytännön tavat muotoutuvat tiedekunnissa ja tutkinto-ohjelmissa niiden tarpeiden pohjalta, jotka tutkinto-ohjelmien opintojen ohjausta kehitettäessä havaitaan.

Opettajatuutorin roolin painoarvoa halutaan tulevaisuudessa vahvistaa myös niin, että opettajatuutorina toimiminen voi muodostua osaksi opettajan urapolulla etenemistä.

Esite opettajatuutoroinnista Tampereen yliopistossa (pdf)

Lisätietoa henkilöstölle

Yliopisto: Ohjaustahot ja yhteystiedot lock
Yliopisto: Ohjaustahot ja yhteystiedot: Tiedekuntakohtaiset palvelut lock
Yliopisto: Ohjauksen linjaukset Tampereen yliopistossa

Muualla TLC:ssä

Moninaisuus opetuksessa

Linkit tarkistettu 19.9.2023