Opintojen mitoitus

Jotkut opintojaksot edellyttävät runsaasti läsnäoloa tai konkreettista harjoittelua, toiset taas enemmän itsenäistä työskentelyä, tutkimista ja ajattelun kehittämistä. Tästä voi seurata, ettei saman verran opintopisteitä tuottavat opintojaksot vaikuta kuormittavan samalla tavalla tai yhtä paljon kaikkia opiskelijoita. Myös tutkinto-ohjelmissa on tässä suhteessa suuria eroja, toisissa opiskellaan enemmän konkreettisia taitoja, toisissa tehdään enemmän työtä ns. meta-taitojen hankkimiseksi. Siksi opintojakson kuormittavuuden lisäksi on tärkeää arvioida mitoitusta ja kuormittavuutta opintokokonaisuuksien ja tutkintojen tasolla. Kuten opetussuunnitelmatyössä yleensäkin, on tässäkin yhteistyö opettajien, opintosuuntien ja tutkinto-ohjelmien kesken olennaista.

Lisätietoa henkilöstölle

Mitoitus ja opettajan työmäärän arviointi

EDU OPS-työ 2018

Linkit tarkistettu 3.9.2020