Ammattietiikka

Etiikalla tarkoitetaan pohdittua näkemystä oikeasta ja väärästä. Keskeistä on ihmisen tapa olla yhteydessä toisten ihmisten kanssa. Opettajan työssä eettisiin kysymyksiin liittyvät esimerkiksi tasa-arvon, ihmisarvon kunnioittamisen, totuudellisuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen huomioiminen. Hyvän tekeminen ja pahan välttäminen ovat eettisen ihmisen toiminnan periaatteita.

Opettajien arvoja ovat ihmisarvon, totuudellisuuden, oikeudellisuuden sekä vastuun ja vapauden kunnioittaminen. Eettiset periaatteet kattavat opettajan suhteen työhönsä, oppijaan, työyhteisöön, yhteiskuntaan, sidosryhmiin sekä moniarvoisuuteen. (OAJ, 2020.)

Etiikan ja lain erot

Opettajan vastuut ja velvollisuudet on määritelty lainsäädännössä, mutta eettiset kysymyksiä ei voida aina arvioida vain lakiin nojautuen. Opettajalla on velvollisuus noudattaa lakeja, mutta ne eivät voi korvata eettistä ajattelua. Toisaalta eettisillä lähtökohdilla on ratkaiseva asema lakien sisällöissä ja laatimisessa.

Suomen lakien lisäksi myös kansainväliset asiakirjat asettavat velvoitteita. Näitä ovat esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (1948) ja Plan of Action. World Programme for Human Rights Education (United Nations, 2006). Ihmisoikeuskasvatus voidaan sisällyttää osaksi kaikkea kasvatusta ja koulutusta. Ihmisoikeuksiin pohjautuvassa kasvatuksessa kunnioitetaan erilaisia kulttuureita ja näkökulmia sekä jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta. (Malama, 2017.)

Arvot ja eettiset periaatteet 

Pohdittaessa jonkin asian eettisyyttä arvioidaan myös siihen sisältyviä arvoja. Opettaja kohtaa työssään ihmisiä, joiden arvot voivat olla erilaisia kuin opettajan tai instituution oma arvopohja on. Lähtökohtana arvojen erilaisuudesta huolimatta on toisen ihmisarvon kunnioittaminen.

Etiikka ja digitalisaatio

Digitalisaatio muuttaa tapaa, jolla toimimme.  Samaan aikaan, kun meidän on mahdollista tavoittaa ihmisiä maailmanlaajuisesti, on muistettava, että kaikesta mitä teemme, jää pysyvä jälki. Siten puhutut ja kirjoitetut sanat muokkaavat sosiaalista todellisuutta. Digitaalinen ympäristö sisältää myös runsaasti kuvallista ilmaisua, jossa on paljon opettajan eettisesti pohdittavia elementtejä. Lisäksi verkkokurssilla opettaja on vastuussa oman aineistonsa lisäksi myös siitä, millainen keskustelukulttuuri on hyväksyttävä.

Hyve-etiikka

Hyveet ohjaavat opettajana kasvamista. Ne luovat itsevarmuutta kohdattaessa vaikeita eettisiä tilanteita. Opettajan hyveitä ovat muun muassa oikeudenmukaisuus, rehellisyys, maltillisuus, rohkeus, ystävällisyys ja myötätunto. Näitä hyveitä opettaja tarvitsee esimerkiksi kohdatessaan kiusaamistilanteen asianosaisia tai uhkaavasti käyttäytyviä henkilöitä.

Opettaja opiskelijan näkulmasta

Vielä tänäkin päivänä opiskelijoilla on usein korkeat odotukset opettajista. He näkevät opettajan roolimallina ja esimerkkinä odottaen heiltä oppineisuutta, ammatillista käyttäytymistä ja kunnioitusta opiskelijoita kohtaan. Opiskelijat toivovat opettajalta myös selkeitä sääntöjä ja niiden noudattamisesta huolehtimista.

Tutkittaessa opiskelijoiden käsityksiä opettajista on todettu, että keskeistä opettajien ja opiskelijoiden välisissä suhteissa on keskinäinen, vastavuoroinen kunnioitus. Thompsonin (2018) mukaan opiskelijat kokivat tulleensa kunnioitetuiksi, kun heitä esimerkiksi kuunneltiin aktiivisesti. Opiskelijat arvioivat koulujen johtamisen laatua sekä opetus- ja oppimisympäristöitä sen perusteella, miten he tunsivat tulleensa kunnioitetuiksi. (Thompson, 2018.)

Aiheesta on kirjoitettu laajemmin myös Intrassa. lock

Muualla TLC:ssä

Lait, asetukset ja säännöt
Moninaisuus opetuksessa

Linkit tarkistettu 15.9.2023