Lait, asetukset ja säännöt

Keskeisimmät opettajan työtä ohjaavat dokumentit ovat opetussuunnitelma sekä korkeakoulujen omat tutkinto- ja arviointisäännöt. Tämän lisäksi työssä on tietysti noudatettava lakia. Tällä sivulla käsitellään tiivistetysti keskeisimmät opettajan työhön liittyvät lait ja säädökset.

Lait

Hyvän hallinnon periaatteiden noudattamisesta ja opiskelijoiden oikeusturvan toteutumisesta on säädetty laissa. Lakihierarkiassa korkeimmalla tasolla viranomaisen toimintaa säätelevät EU-lainsäädäntö ja perustuslaki.

Korkeakouluopettajan työn kannalta keskeisiä lakeja ovat lisäksi hallintolaki, laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa, julkisuuslaki, tietosuojalaki, yhdenvertaisuuslaki, kielilaki, ammattikorkeakoululaki, yliopistolaki sekä rikoslaki.

Hallintolaki (434/2003)

Hallintolaissa on säädetty hyvän hallinnon perusteet, joita korkeakoulujen tulee hallintoviranomaisina noudattaa. Niitä ovat:

Hallinnon oikeusperiaatteet

Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus

Asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti.

Viranomaisen velvollisuudesta tiedottaa toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 20 §:n 2 momentissa.

Neuvonta

Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta.

Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen.

Hyvän kielenkäytön vaatimus

Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Asiakkaan oikeudesta käyttää omaa kieltään viranomaisessa asioidessaan on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään tai mitä johtuu Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista.

Viranomaisten yhteistyö

Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa ja asian vaatimassa laajuudessa avustettava toista viranomaista tämän pyynnöstä hallintotehtävän hoitamisessa sekä muutoinkin pyrittävä edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä.

Viranomaisten välisestä virka-avusta säädetään erikseen.

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019)

Lakia sovelletaan lainkäyttöön yleisissä hallintotuomioistuimissa sekä muutoksenhakuun ja valituksiin liittyvissä tilanteissa.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Tässä laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien ja viranomaisten velvollisuuksien tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.

Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojalaki täsmentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

Kielilaki (423/2003)

Lain tarkoitus on turvata jokaisen oikeus käyttää viranomaisasioinnissa omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia. Korkeakouluissa yleensä tarjotaan parempaa palvelua kuin laissa on edellytetty.

Ammattikorkeakoululaki (932/2014) ja Yliopistolaki (558/2009)

Näissä laeissa on säädetty laajasti korkeakoulujen toiminnasta, tehtävistä, rahoituksesta, opetuksen järjestämisestä, arvioinnista, tutkimuksesta ja muusta käytännön toiminnasta.

Rikoslaki (39/1889)

Rikoslakia sovelletaan tilanteissa, joissa on tapahtunut rikos.

Asetukset

Lakien lisäksi opettajan tulee olla perillä toimintaansa säätelevistä asetuksista, joita on useita yhteisiä tai joko ammattikorkeakoulua tai yliopistoa koskevia. Kattava lista asetuksista löytyy Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.

Säännöt

Lakien ja asetusten lisäksi Korkeakouluyhteisön opettajan toimintaa säätelevät mm. Tampereen yliopiston / Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö ja Tampereen yliopiston johtosääntö, arviointisääntö sekä järjestyssääntö. Lisäksi opetustyötä tekevän täytyy tutustua Opetushallituksen ohjeisiin ja määräyksiin sekä voimassaoleviin opetussuunnitelmiin.

Oppimateriaalien tekijänoikeudet ja lisensointi

Tekijänoikeuskysymykset liittyvät opetustyöhön eri tavoin. Opettajalla itsellään on aina oikeus tuottamaansa opetusmateriaaliin. Tekijänoikeudet koskevat siis itse tuotettua aineistoa, mutta myös omassa opetuksessa hyödynnettävää, jonkun muun tekemää materiaalia, kuten kuvia, videoita ja oppimisaihioita.

Mikäli tavoitteena on se, että muutkin voivat hyödyntää opettajan laatimia materiaaleja, ne voi lisensoida käyttämällä Creative Commons -lisenssejä. Muiden tuottamia oppimateriaaleja käyttäessä tulee tutustua kyseisen materiaalin käyttöoikeuksiin ja toimia niiden mukaisesti.

Lisää tietoa henkilöstölle

Tampereen yliopiston tutkintosääntö lock

TAMKin tutkintosääntö lock

Korkeakouluyhteisön järjestyssäännöt lock

Tietosuojaohje lock

Tietosuojapolitiikka lock

Ohjeita tekijänoikeuskysymysten arviointiin opetustoiminnan yhteydessä TAMK: lock Tekijänoikeudet opetuksessa​ lock

Muualla TLC:ssä

Moninaisuus opetuksessa
Ammattietiikka

Linkit tarkistettu 3.9.2020