Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Osaamisperustaiseen opetussuunnitelmaan kuuluu myös, että tavoitteena oleva osaaminen voidaan hankkia eri tavoin, myös muutoin kuin opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot suorittamalla. Opiskelijan on mahdollista hakea hyväksi luettavaksi aikaisemmin tai muualla hankittua osaamistaan osaksi opintojaan. AHOT-menettely alkaa aina siitä, että opiskelija tunnistaa opetussuunnitelmassa esitetyistä osaamistavoitteista sellaista osaamista, joka hänellä jo on ja ottaa yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan.  Tästä syystä, myös ahotoinnin mahdollistamiseksi, tutkinto-ohjelmille, opintokokonaisuuksille ja opintojaksoille tulee olla selkeästi määritellyt osaamistavoitteet. Ne ovat perusta, joiden avulla opiskelija pystyy arvioimaan aiemmin tai muualla hankkimaansa osaamista ja sen mahdollista hyväksi lukemista. Tunnistamisessa ja tunnustamisessa hyödynnetään tarvittaessa osaamisen näyttämisen ja todentamisen menettelyjä. 

Aineistolinkit

Mikkola, P. & Haltia, P. (2019). Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja. Haettu osoitteesta: https://minedu.fi/documents/1410845/5217581/Selvitys+aiemmin+hankitun+osaamisen+tunnustamisen+ja+tunnistamisen+periaatteista+ja+k%C3%A4yt%C3%A4nteist%C3%A4+korkeakouluissa+%2831.5.2019%29/ecd7d2a5-2c57-fdaf-b649-9cd08382bc73/Selvitys+aiemmin+hankitun+osaamisen+tunnustamisen+ja+tunnistamisen+periaatteista+ja+k%C3%A4yt%C3%A4nteist%C3%A4+korkeakouluissa+%2831.5.2019%29.pdf

Lisätietoa henkilöstölle

Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen

Yliopisto: konsistorin päätös: opetussuunnitelmatyön periaatteet ja hyvät käytännöt

Linkit tarkistettu 3.9.2020