Ohjaus

Oppiminen, opintojen eteneminen ja osaamistavoitteissa määritelty osaaminen vaativat jatkuvaa oppimisen ohjausta. Ohjaukseen kuuluu läheisesti myös oppimisprosessin aikainen palaute, jonka yhtenä tehtävänä on suunnata osaamistavoitteisiin. Oppimisprosessin suunnitteluvaiheessa on tärkeää tunnistaa ne ohjauksen tilanteet ja vaiheet, joissa opiskelija tai oppijayhteisö tarvitsee ohjausta. Nämä oppimisen ja osaamisen kehittymisen kannalta nk. kriittiset vaiheet tulee tunnistaa ja suunnitella sekä aikatauluttaa ohjausta.

Ohjausta suunniteltaessa voidaan erottaa ja toisaalta yhdistää erilaisia ohjausprosesseja mielekkäällä tavalla:
– opittavan tiedollisen aineksen oppimiseen (kognitiivinen prosessi)
– työprosessi ja taitojen oppiminen (operationaalinen prosessi)
– kasvun kehittyminen (sosiaalinen prosessi)
– itsereflektio (reflektiivinen prosessi)

Ohjausta voi muotoilla ryhmä-, pari- tai yksilötyöskentelyä tukevaksi sekä samalla miettiä mihin ohjaus kohdistuu, kuka ohjaa ja missä ympäristössä.
Käytännössä kannattaa hyödyntää myös muita asiantuntijatahoja ohjauksen tukena. Oppijayhteisön ohjausta suunniteltaessa ja toteutettaessa kannattaa huomioida ryhmädynamiikan kannalta ryhmän muotoutumisen erivaiheet.

Ohjauksen yhtenä tavoitteena on kehittää myös opiskelijan omaa ajattelua, itseohjautuvuutta ja reflektointitaitoja. Reflektointi edistää opiskelijoiden oman toiminnan, osallistumisen, kokemusten ja havaintojen auki puhumista sekä niistä edelleen oppimista. Reflektoinnin kehittymisen tukena on hyvä käyttää laadittuja arviointikriteereitä, joita vasten opiskelija peilaa omaa oppimistaan ja osaamisen kehittymistä.

Ohjaukseen liittyy läheisesti termi ’scaffolding’, jossa korostetaan ohjaajan opettajan roolia opiskelijan omien ajattelu- ja oppimisprosessien tukijana. Scaffolding-termi voidaan ymmärtää oppimisen oikea-aikaisena tukemisena, joka taas linkittyy läheisesti Vygotskyn käsitteeseen lähikehityksen vyöhykkeestä (Zone of Proximal Development).

Aineistolinkit

Aarnio, H. (2010). Oppimisen ohjaaminen. Teoksessa S. Helakorpi, H. Aarnio & M. Majuri. Ammattipedagogiikka uuteen oppimiskulttuuriin. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, 155-178. Haettu osoitteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/96136

Nummenmaa, A.R., Lairio,M., Korhonen, V. & Eerola, S. (toim.). (2005). Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä. Tampere: Tampere University Press. Haettu osoitteesta: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/68168

Video: Hyvän ohjauksen elementit (47 min 5 s)
Video: Onnistuneen ohjauskeskustelun rakentaminen (26 min 27 s)
Video: Zone of Proximal Development (5 min 20 s)

Ryhmänohjaus

Kaisto, J. (2011) Ryhmäohjaus korkeakouluopiskelijoiden valmistumisen ja työelämään siirtymisen tukena. Oulu: Oulun yliopisto. Haettu osoitteesta: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9628-4

Öystilä,S. (2001). Ryhmäprosessien hyödyntäminen yliopisto-opetuksen haasteena. Teoksessa E.Poikela & S.Öystilä (toim.), Tutkiminen on oppimista (s. 30-50). Tampere: Tampere University Press. Haettu osoitteesta: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/65658

Opinnäytteiden ohjaaminen

Nummenmaa, A.R. & Lautamatti, L. (2004). Ohjaajana opinnäytteiden työprosesseissa. Tampere: Tampere University Press. Haettu osoitteesta: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/68118

Soini, T. & Pyhältö, K. (2012). Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa. Tampere: Tampere University Press. Haettu osoitteesta: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/103161

Video: Ohjauksellinen tiedonhankintahaastattelu tutkielmaseminaarissa (5 min 33 sec)

Tiedonhankinnan ohjaus

Video: Tiedonhankinnan ohjauksesta (26 min 43 s)
Video: Tiedonhankinnan ohjaamisen erityisyydestä (14 min 58 s)

Kasvun asenne – Growth mindset

Dweck, C. S. (2016). Mindset : menestymisen psykologia : kuinka voimme toteuttaa piileviä kykyjämme. Helsinki: Viisas Elämä.
Vuorinen K. (30.3.2015). Kasvun asenne ja luonteenvahvuuksien opettaminen [blogikirjoitus]. Haettu osoitteesta: https://kaisavuorinen.com/blogi/kasvun-asenne-ja-luonteenvahvuudet/

Video: Carol Dweck: ”The Growth Mindset” | (47min 25s)
Video: Growth Mindset Introduction: What it is, How it Works, and Why it Matters ( 8 min 25 s)
Video: Mindset – The New Psychology of Success (8 t 35 min 50 s)

Opiskelijoiden toimijuus ja voimaannuttaminen

Andriotis, N. (2017). Top Qualities of the Empowered Learner and How to Identify Them [blogikirjoitus]. Haettu osoitteesta https://www.efrontlearning.com/blog/2017/11/how-identify-qualities-empowered-learners.html
Hewitt D. & Wright B. (2019). Engaging, Motivating and Empowering Learners in Schools. London, UK: Sage.
Mills M. & Wake D. (2017). Empowering Learners With Mobile Open-Access Learning Initiatives. Hershey, PA: IGI Global.

Video: The Shift from Engaging Students to Empowering Learners (2 min 4 s)

Linkit tarkistettu 2.9.2020