4. Valitse sopivat arvioinnin ja osaamisen osoittamisen tavat

Keskeiset kysymykset

 • Millä tavoin opiskelijat osoittavat osaamistaan ja mittaavatko valitut arviointitavat saavutettua osaamista?
 • Miten arviointi ohjaa ja tukee oppimista opintojakson aikana?
 • Mitä vaikutuksia valituilla arviointitavoilla on opiskelijoiden ja opettajan työmäärään?

Arviointi verkkototeutuksissa

Kun opintojakso pidetään joko kokonaan tai osittain digitaalisessa oppimisympäristössä, on tarpeen pohtia toimivatko aiemmin lähiopetuksessa käytetyt arviointimenetelmät myös verkossa. Arviointitapoja on kehitettävä ja monipuolistettava rinta rinnan opetusmenetelmien ja työskentelytapojen kehittämisen kanssa. Arviointitapojen valinnassa kannattaa pohtia niiden vaikutusta koko oppimisprosessiin, valittuihin työskentelymenetelmiin ja verkkoympäristössä käytettyihin työkaluihin.

Verkko-opetuksessa korostuu etukäteissuunnittelu ja usein se edellyttää koko opintojakson “ennalta elämistä”: mihin ja miten opiskelijaa ohjataan vaiheesta toiseen, alusta loppuun. Näin myös arvioinnissa, jossa arviointi ja palautteenanto tulee suunnitella koko verkko-opetuksen ajalle ennakkoon. Suoritus- ja arviointimenetelmät tulee valita siten, että niiden avulla on mahdollista arvioida, onko opiskelija saavuttanut oppimiselle asetetut tavoitteet. Oikein valituilla ja tavoitteisiin sopivilla arviointimenetelmillä tuetaan opiskelijan oppimisprosessia opintojakson aikana. Arviointikriteerit on tärkeää kertoa myös opiskelijoille heti opintojakson alussa, sillä arviointi myös suuntaa opiskelijan toimintaa kurssilla. Siuhen usein panostetaan, mitä arvioidaan. On muistettava, että monipuoliset arviointitavat mahdollistavat myös monipuolisen osaamisen esille tuomisen.

Opiskelijalla tulisi olla mahdollisuus oppia ja kehittää toimintaansa kurssin aikana annetun palautteen ja arvioinnin perusteella. Oppimisprosessin aikainen arviointi motivoi ja auttaa myös korjaamaan toimintaa kesken opintojakson. Lopuksi tehty arviointi ehkä auttaa ymmärtämään, mitä olisi pitänyt tehdä toisin ja mikä oli onnistunutta, mutta kyseisen opintojakson kohdalla toiminnan muuttaminen on tällöin myöhäistä. Verkkoympäristössä kannattaakin hyödyntää tekniikan tuomia mahdollisuuksia arviointiin. Erilaiset edistymisen seurannan työkalut, itseopiskelutehtävät tai esi- ja välitestit tuottavat niin opiskelijalle itselleen, kuin myös opettajalla tärkeää tietoa niin opintojen etenemisestä kuin oppimisestakin, sekä auttavat suuntaamaan toimintaa palautteen mukaan. Lisäksi se rytmittää opiskelua niin, ettei kohtuuttoman suurta työmäärää ole edes mahdollista lykätä aivan opintojakson loppuun.

Verkkototeutuksen arvioinnissa kannattaa pohtia valittujen arviointitapojen vaikutusta opiskelijan ja opettajan työmäärään. Digitaalisissa ympäristöissä opiskelijan osaamisen arviointi edellyttää, että arvioinnin perusteeksi on ympäristössä toimintaa, suorituksia ja ”jälkiä” oppimisesta. Verkko-opetuksessa vuorovaikutus ja toiminta on perinteisesti hyvin tekstimuotoista ja osaamista osoitetaan kirjallisin töin. Voisiko opintojaksolla kuitenkin arvioida muunkinlaista toimintaa ja työskentelyä, jotta opiskelijan työskentely ei yksipuolistuisi vain suurten kirjaalisten töiden kirjoittamiseen? Kannattaa arvioida, onko massakurssilla edes mahdollista arvioida ja antaa palautetta jokaisen opiskelijan monisivuisista raporteista vai voisiko opiskelija osoittaa saman osaamisen tavalla, jossa arviointi ei kuormittaisi opettajaakaan liiaksi. Lisäksi on tärkeää keskustella suoritusten tavoista ja rytmittämisestä myös tutkinto-ohjelmien ja/tai opintosuuntien sisällä niin, ettei kaikilla opintojaksoilla palauteta samankaltaisia, mahdollisesti hyvinkin kuormittavia tehtäviä samaan aikaa ja samalla tavalla. Samalla rikastetaan suoritustapojen tuottamaa geneeristen taitojen osaamista.

Jos verkkoympäristössä työskentelytavoiksi on valittu monipuolisia menetelmiä, niin myös arvioinnissa kannattaa vaihdella arviointitapaa toiminnan mukaan. Verkko-ympäristölle luontevat työskentelytavat ja työkalut mahdollistavat hyvin myös esimerkiksi ryhmätyöskentelyn arvioinnin, vertaisarvioinnin ja itsearvioinnin. Voisiko ryhmätyöskentelyn onnistumista arvioida ryhmä itse? Entä ryhmän tuotosta toinen ryhmä? Muistettava on, että nämäkään arviointitavat eivät poista opettajan roolia, vaan ainoastaan muuttavat sitä. Vertaisarviointi edellyttää ohjausta ja fasilitointia. On myös mahdollista sopia niin, että vertaisarviointi ei vaikuta arvioitavan vaan arvioijan arvosanaan. On tärkeää sanoittaa opiskelijoille ennakkoon, millaisiin kriteereihin arviointi perustuu ja miten arviointia annetaan rakentavasti. Itsearviointi taas auttaa opiskelijaa reflektoimaan oppimistaan ja tekemään oppimisprosessia näkyväksi.

Henkilökohtainen palaute on usein motivoivaa ja kohdentuu hyvin opiskelijan suoritukseen. Oppimisympäristöjen työkalut mahdollistavat monenlaisen opettajan työtä helpottavan automatisoinnin palautteen antamisessa. Voisiko palaute olla kokoava yhteenveto tai vaikka äänellä tai videolla annettu palaute? Järjestelmä voi myös kohdentaa opiskelijoille erilaista palautetta riippuen esim. opiskelijan saamasta välitentin pistemäärästä tai etenemisestä opintojaksolla. Henkilökohtainen palaute voi myös olla tarpeen painoarvoltaan suuremmissa tehtävissä, mutta joissain tapauksissa yleispalaute voi olla riittävää.

Seuraavat kysymykset auttavat suunnittelemaan arviointia:

Mitä arvioidaan?

 • Miten arviointi tukee osaamistavoitteiden saavuttamista? 
 • Millaista osaamista arvioidaan, eksaktia tietoa ja muistamista, tiedon soveltamista, prosessia, jossa osaaminen on syntynyt?
 • Millaisia geneerisiä taitoja on arvioinnin kohteena?
 • Mitä verkkoympäristössä pystytään arvioimaan?

Miksi ja milloin arvioidaan?

 • Kertyykö suoritevirtaa koko opintojakson ajan (formatiivinen arviointi) vai vasta lopussa (summatiivinen arviointi)?
 • Tuottaako arviointi opiskelijalle tietoa oppimisesta ja onko hänellä mahdollisuus muuttaa oppimisstrategiaa opintojakson aikana?
 • Millaista suoritevirtaa pystytään tuottamaan verkkoympäristössä?

Miten arvioidaan?

 • Hyödynnetäänkö vertaisarviointia ja -oppimista vai tulevatko suoritteet vain opettajan nähtäville ja arvioitaviksi?
 • Onko välttämätöntä saada opiskelijoilta suoritus, joka osoittaa eksaktin asiasisällön osaamista ja muistamista?
 • Onko valvonta ja suoritusajan ja –paikan kontrollointi välttämätöntä?
 • Vai onko mahdollista valita suoritustapa, joka osoittaa kykyä soveltaa tietoa ja materiaaleja?
 • Mitä välineitä verkkoympäristössä on mahdollista käyttää?
 • Miten valitut arvioinnin tavat vaikuttavat opiskelijoiden ja opettajan työmäärään?