Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Tekoälysovellusten käyttö

Tampereen yliopisto suhtautuu myönteisesti tekoälypohjaisten sovellusten ja kielimallien (esim. ChatGPT) käyttöön tutkimuksessa ja opetuksessa. Uuden teknologian käyttöönotossa sen mahdollisuudet tyypillisesti yliarvioidaan lyhyellä aikavälillä ja aliarvioidaan pitkällä aikavälillä. Tekoälyjärjestelmät ovat jatkuvasti kehittyviä, tulevaisuuden apuvälineitä työelämässä ja siksi sekä opettajien että opiskelijoiden on tärkeää perehtyä ChatGPT:n tai vastaavien tekoälysovellusten käyttöön.

GPT (Generative Pre-trained Transformer) ja muut samantyyppiset tekoälypohjaiset tekstieditorit tai tekstigeneraattorit, ns. suuret kielimallit, ovat interaktiivisia tekoälysovelluksia, jotka tuottavat tekstiä käyttäjän antaman kehotteen perusteella. Tekoälylle voi esittää kysymyksiä ja sitä voi esimerkiksi kehottaa muotoilemaan annettua tekstiä tai sen antamaa ratkaisua tiiviimmäksi ja paremmaksi (esim. ohjelmointikoodia). Kielimallien käytöstä on käyty jo nyt laajasti keskustelua niiden tarjoamien monipuolisten mahdollisuuksien vuoksi. Kielimallit ovat uusi teknologia ja niiden käytöstä voidaan myös oppia paljon. 

 

Tampereen yliopisto suosittaa kielimallien käytöstä seuraavaa:  

 • Kielimallien käyttö on lähtökohtaisesti sallittua. Kielimalli on työkalu, jota opiskelijat tulevat käyttämään työelämään siirtyessään. Tästä syystä kielimallien käytön opettelu on hyödyllistä. Kielimallien kieltäminen ei ole käytännöllistä, koska kieltoa on mahdotonta tai vähintään hankalaa valvoa. Opiskelijoilta ei kuitenkaan voi edellyttää sellaisten ulkopuolisten nettipalveluiden käyttöä, joihin pitää rekisteröityä. 
 • Opettajien on hyvä arvioida, onko kielimallin mahdollinen käyttö luonut tarpeen kehittää nykyistä tapaa toteuttaa oppimisen arviointia.  
  • Koska etäsuoritustavoissa kielimallien käyttöä ei ole mahdollista kontrolloida, on suoritusten hyvä olla tavalla tai toisella omaksuttua tietoa soveltavaa. 
  • Tehtäviä voi testata syöttämällä ne kielimalliin ja katsoa, pystyykö se tuottamaan suoraan hyväksyttävissä olevan vastauksen. 
  • Jos tehtävänannon päivittäminen ei riitä, voit keskustella tutkinto-ohjelman koulutusasiantuntijan kanssa suoritustavan muuttamisesta. 
  • Kotiesseiden tai -tenttien yms. ensisijainen vaihtoehto on TUNI EXAM -järjestelmä, jossa voi toteuttaa keskitetysti valvotun tentin tai muun sähköisen näytön.   
 • Jos opiskelija käyttää kielimallia tehtävässä tai opinnäytetyössä, esimerkiksi osana tekstinhuoltoa, on tästä aina mainittava. Kun yksittäiset opiskelijat kuvaavat kielimallien käyttöään, saadaan hyviä käytänteitä jaettua. Kielimallin käyttö kielenhuoltoon on perusteltua esimerkiksi kieliopillisesti tai rakenteellisesti sujuvan tekstin tekemiseen (vrt. oikoluku- ja käännöstyökalut ja muut vastaavat työkalut). Ks. tarkempi ohjeistus seuraavassa kappaleessa.
 • Opiskelija on aina itse vastuussa palauttamansa tekstin sisällöstä. Kielimallien suurena haasteena on tätä kirjoittaessa, että ne pystyvät kirjoittamaan hyvin asiantuntevalta vaikuttavaa tekstiä, joka kuitenkin sisältää asiavirheitä tai jopa ristiriitaisuuksia. 

 

Tekoälyn käyttö opinnäytetöissä

Tekoälysovellusten käytöstä opinnäytetöiden (kandidaatintyön, pro gradun, diplomityön tai syventävän opinnäytetyön) tekstien, kuvien tai graafisten elementtien tuottamisessa sekä datan keräämisessä ja analysoinnissa tulee mainita opinnäytetyössä siten, että maininnasta käy ilmi, miten ja mitä tekoälysovellusta on käytetty. Opinnäytetyön tekijällä on vastuu noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja hän on vastuussa opinnäytetyön sisällöstä.

Tekoälyn käyttöön liittyvät tekstit lisätään opinnäytetyöhön omalle sivulle tiivistelmän jälkeen seuraavan mallin mukaisesti:

”Opinnäytteessäni käytetyt tekoälytyökalut ja niiden käyttötarkoitukset on kuvailtu alla:

Työkalun nimi (ja versio):

Käyttötarkoitus ja osio, jossa työkalua käytettiin: esimerkiksi käsikirjoituksen rakenteen jäsentely tai datan analysointi

Edellä mainitun listan jälkeen lisätään teksti ”Olen tietoinen siitä, että olen täysin vastuussa koko opinnäytteeni sisällöstä, mukaan lukien tekoälyllä tuotetut osat, ja hyväksyn vastuun mahdollisista julkaisueettisten normien rikkomuksista.”

Lisätietoa tekoälyn hyödyntämisestä opinnoissa löytyy mm. Tampereen yliopiston kirjaston Tiedonhaun oppaasta.

 

Kypsyysnäytteissä tekoälysovellusten käyttö ei ole sallittua

Opiskelija osoittaa kypsyysnäytteellä tutkintoasetuksen pykälien 6 ja 10 mukaisesti perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte suoritetaan kirjoittamalla opinnäytteen tiivistelmä.

Tampereen yliopisto linjaa, että tekoälysovellusten käyttö kypsyysnäytteenä tiivistelmän kirjoittamisessa ei ole sallittua 19.4.2023 alkaen. Linjaus koskee sekä kandidaatin että maisterin tutkintoja. Jos tekoälysovellusta (esim. ChatGPT) on käytetty opinnäytteen laatimisen apuna, opiskelijan tulee ilmoittaa opinnäytteessään, mitä sovellusta tai mallia on käytetty ja millä tavalla. 

Mikäli ennen 19.4.2023 palautetun opinnäytteen tiivistelmän laatimisessa on hyödynnetty tekoälysovellusta, on siitä oltava tiivistelmässä maininta aiemman ohjeistuksen mukaisesti.

 

Tätä ohjetta päivitetään ja tarkennetaan kokemusten kertyessä vuoden 2023 aikana.

Julkaistu: 16.3.2023
Päivitetty: 20.11.2023