Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Tekoälysovellusten käyttö

Tekoälysovelluksia voi hyödyntää opetuksessa opettajan työn tukena ja opiskelijoiden työkaluna opintojaksolla. Tekoälyn käytöstä on sovittava aina opintojaksokohtaisesti, sillä käyttömahdollisuudet vaihtelevat kunkin opintojakson osaamistavoitteiden, sisällön, oppimistehtävien ja arviointitapojen mukaan. Turvallisinta on käyttää korkeakouluyhteisölle tarjolla olevaa tekoälychatia, Copilotia, jossa tietosuoja ja tietoturva oleellisesti parempia kuin ilmaisissa kuluttajaversioissa. Copilot on henkilökunnan ja täysi-ikäisten opiskelijoiden käytössä, ja sovellukseen voi kirjautua TUNI-tunnuksella. Kun Copilotia käytetään TUNI-tunnuksella käsiteltävät tiedot eivät tallennu tekoälylle eikä tiedoilla kouluteta tekoälyä. Lisäksi tekoälyn kanssa käydyn keskustelun viestit tuhoutuvat automaattisesti keskusteluistunnon päätyttyä. Copilotilla ei kuitenkaan saa käsitellä henkilötietoja tai luottamuksellisia tietoja. Sisäisten tietojen käsittely on sallittua.

Lisätietoa tekoälyn hyödyntämisestä opinnoissa löytyy mm. Tampereen yliopiston kirjaston Tiedonhaun oppaasta.

Tekoälysovellusten käyttö on lähtökohtaisesti sallittua. Tekoälysovellukset ovat työkaluja, joita opiskelijat tulevat käyttämään työelämään siirtyessään. Tästä syystä niiden käytön opettelu on hyödyllistä. Käytön kieltäminen kokonaan ei ole käytännöllistä, koska kieltoa on mahdotonta tai vähintään hankalaa valvoa. Opiskelijoilta ei kuitenkaan voi edellyttää sellaisten ulkopuolisten nettipalveluiden käyttöä, joihin pitää rekisteröityä. 

Opettajien on hyvä arvioida, onko tekoälysovellusten mahdollinen käyttö luonut tarpeen kehittää nykyistä tapaa toteuttaa oppimisen arviointia.  

  • Koska etäsuoritustavoissa tekoälyn käyttöä ei ole mahdollista kontrolloida, on suoritusten hyvä olla tavalla tai toisella omaksuttua tietoa soveltavaa. 
  • Tehtäviä voi testata syöttämällä ne keskustelevaan tekoälysovellukseen ja arvioimalla vastauksen. Kielimallien toiminnan satunnaisuuden takia testaaminen ei kuitenkaan ole riittävä tae, etteikö hyväksyttävää vastausta voisi saada suoraan tekoälyn avulla.
  • Jos tehtävänannon päivittäminen ei riitä, voit keskustella tutkinto-ohjelman koulutusasiantuntijan kanssa suoritustavan muuttamisesta. 
  • Kotiesseiden tai -tenttien yms. ensisijainen vaihtoehto on TUNI EXAM -järjestelmä, jossa voi toteuttaa keskitetysti valvotun tentin tai muun sähköisen näytön.   

Jos opiskelija käyttää tekoälytyösovellusta tehtävässä tai opinnäytetyössä, esimerkiksi osana tekstinhuoltoa, on tästä aina kerrottava yksityiskohtaisesti. Tekoälyn tuottaman tekstin tai ratkaisun esittäminen sellaisenaan opiskelijan omana on opintovilppiä. Tekoälysovellusten käyttö kielenhuoltoon on perusteltua esimerkiksi kieliopillisesti tai rakenteellisesti sujuvan tekstin tekemiseen (vrt. oikoluku- ja käännöstyökalut ja muut vastaavat työkalut). Alla on kuvattu, miten tekoälysovellusten käytöstä on kerrottava opinnäytetöiden yhteydessä, samaa ohjetta voi soveltaa muihin kirjallisiin töihin. Opettaja voi ohjeistaa tarkemmin tehtäväksiannosta riippuen.

Opiskelija on aina itse vastuussa palauttamansa tekstin sisällöstä. On huomioitava, että tekoälyn tuottama teksti voi sisältää asiavirheitä. 

Tekoälyn käyttö perustutkintojen opinnäytetöissä

Tekoälysovellusten käytöstä opinnäytetöiden (kandidaatintyön, pro gradun, diplomityön syventävän opinnäytetyön) tekstien, kuvien tai graafisten elementtien tuottamisessa sekä datan keräämisessä ja analysoinnissa tulee kertoa yksityiskohtaisesti opinnäytetyössä siten, että maininnasta käy ilmi, miten ja mitä tekoälysovellusta on käytetty. Opinnäytetyön tekijällä on vastuu noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja hän on vastuussa opinnäytetyön sisällöstä.

Tekoälyn käyttöön liittyvät tekstit lisätään opinnäytetyöhön omalle sivulle tiivistelmän jälkeen seuraavan mallin mukaisesti:

”Opinnäytteessäni käytetyt tekoälytyökalut ja niiden käyttötarkoitukset on kuvailtu alla:

Työkalun nimi (ja versio):

Käyttötarkoitus ja osio, jossa työkalua käytettiin: esimerkiksi käsikirjoituksen rakenteen jäsentely tai datan analysointi

Edellä mainitun listan jälkeen lisätään teksti ”Olen tietoinen siitä, että olen täysin vastuussa koko opinnäytteeni sisällöstä, mukaan lukien tekoälyllä tuotetut osat, ja hyväksyn vastuun mahdollisista eettisten ohjeiden rikkomuksista.”

Tekoälyn käyttö jatkotutkintojen opinnäytetöissä

Jatkotutkintojen tarkoitus on mm. osoittaa kykyä itsenäiseen ja kriittiseen tutkimusmenetelmien hallintaan ja tieteellisen tiedon tuottamiseen. Tekoälysovellusten käytön mahdolliset vaikutukset tuotetun tiedon luotettavuuteen pitää pystyä arvioimaan. Tutkimusmenetelmien hallintaan kuuluu myös hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden noudattaminen: luotettavuus, rehellisyys, arvostus ja vastuunkanto. Jatkotutkintojen opinnäytetöissä (lisensiaatintyö tai väitöskirja) käyttö pitää mainita tarkoituksenmukaisesti yksilöiden, että nämä näkökulmat tulevat huomioiduiksi ja että opiskelijan oma panos työhön ei jää epäselväksi.

Sisällön rakenteen hahmottelu ja tekstin muokkaaminen merkityksen pysyessä samana

eivät edellytä mainintaa. Käyttö osana tutkimuksen suunnittelua, tutkimusmenetelmiä, tulosten analyysiä ja johtopäätösten tekemistä tulee mainita. Sisällön osalta kuvataan myös, kuinka sovelluksia on hyödynnetty tekstiä, kuvia ja graafisia elementtejä tuotettaessa.

Alkuperäislähteitä tulee kunnioittaa tekoälyä käytettäessä, eli etsiä alkuperäinen tieto ja viitata siihen asianmukaisesti. Tekoälysovelluksilla voi myös generoida ajatuksia, johtopäätöksiä ja jopa laajempia teorioita, jotka saattavat sisältää uutta informaatiota, joka ei ole jäljitettävissä alkuperäislähteisiin. Näiltä osin tulee käyttö mainita, ja tuotosten oikeellisuus tulee vahvistaa. Opinnäytteen tekijä on yksinään vastuussa, ettei käyttö riko muiden oikeuksia.

Artikkeliväitöskirjassa ei ole tarpeen eritellä tekoälysovellusten käyttöä kaikissa sisällytetyissä julkaisuissa, jos niissä itsessään on jo tämän ohjeen mukaiset maininnat.

Tulkinnanvaraisissa tilanteissa on syytä mainita tekoälysovellusten käyttö.

Kypsyysnäytteissä tekoälysovellusten käyttö ei ole sallittua

Opiskelija osoittaa kypsyysnäytteellä tutkintoasetuksen pykälien 6 ja 10 mukaisesti perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte suoritetaan kirjoittamalla opinnäytteen tiivistelmä.

Tampereen yliopisto linjaa, että tekoälysovellusten käyttö kypsyysnäytteenä tiivistelmän kirjoittamisessa ei ole sallittua. Linjaus koskee sekä kandidaatin että maisterin tutkintoja. Jos tekoälysovellusta on käytetty opinnäytteen laatimisen apuna, opiskelijan tulee ilmoittaa opinnäytteessään, mitä sovellusta tai mallia on käytetty ja millä tavalla. 

Tätä ohjetta päivitetään ja tarkennetaan tarvittaessa.

Julkaistu: 16.3.2023
Päivitetty: 2.5.2024