Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Opiskelun etiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö

Opiskelun etiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö

Hyvä tieteellinen käytäntö ja hyvä opiskelukäytäntö Tampereen yliopistossa perustuvat lainsäädäntöön ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeeseen Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (HTK-ohje 2023, PDF) sekä Tampereen yliopiston tutkintosääntöön ja opintojen arviointiohjeeseen. Yliopistolla on näihin pohjautuvat opiskelun eettiset ohjeet, joihin sisältyvät myös menettelyt eettisten ohjeiden rikkomusta epäiltäessä.

Jokaisen yliopistoyhteisön jäsenen on toimittava rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja toisten työtä ja sen tuloksia kunnioittaen sekä opintoihin että tutkimukseen liittyvässä toiminnassa. Jokaisen yliopistoyhteisön jäsenen on tutustuttava hyvää tieteellistä käytäntöä ja opiskelukäytäntöä koskeviin ohjeisiin ja noudatettava niitä.

Opiskelijat oppivat hyviä opiskelu- ja tieteellisiä käytäntöjä opintojensa aikana. Opiskelija on vastuussa omasta oppimisestaan ja sallittujen käytäntöjen selvittämisestä. Opiskelijoiden edellytetään tutustuvan yliopiston hyvän tieteellisen ja opiskelukäytännön ohjeisiin ja pyytävän opintojaksosta vastaavalta tai opinnäytetyönohjalta ohjausta epäselvissä tapauksissa. Mitä pidemmälle opiskelija on edennyt opinnoissaan sitä paremmin hänen tulisi tuntea hyvä tieteellinen ja opiskelukäytäntö.

Yliopisto tarjoaa opetuksen ja tutkimuksen parissa työskenteleville koulutusta hyvien tieteellisten käytäntöihin liittyen ja erityisesti opiskelijoiden ohjaamiseen.

Hyvä opiskelukäytäntö tarkoittaa

 • ymmärrystä yliopistoyhteisön jäsenyydestä sekä pyrkimystä yhteisön jäsenten tasa-arvoiseen, yhdenvertaiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun,
 • vastuun ottamista omista opinnoista,
 • toisen tekemän työn kunnioittamista,
 • tieteessä sovittujen eettisten periaatteiden ja käytäntöjen noudattamista,
 • yhteisten resurssien vastuullista omaan käyttöön varaamista,
 • vastuullista toimintaa ryhmässä ja muissa yhteistyön muodoissa,
 • annettujen tehtävien suorittamista sovitussa ajassa sekä
 • toisten toimintaan vaikuttavista yllättävistä muutoksista kertomista.

Hyvän opiskelukäytännön ja hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset

Hyvän opiskelukäytännön ja hyvän tieteellisen käytännön loukkauksilla tarkoitetaan epäeettistä ja epärehellistä toimintaa, jolla pyritään saamaan hyötyä itselle tai toiselle harhauttamalla tiedeyhteisöä tai päätöksentekijää. Käytäntöjen loukkaukset voidaan jaotella kahteen pääluokkaan, vilppiin ja piittaamattomuuteen.

Opintovilppi haittaa osaamistavoitteiden saavuttamista ja oppimista sekä rikkoo yliopiston arvoja ja eettisiä periaatteita. Opintovilpissä pyritään yleensä harhauttamaan opintosuorituksen arvioijaa. Opintovilppiä on

 • plagiointi eli toisen henkilön tekemän tekstin, käännöksen, kuvan, kuvion, taulukon, tietokoneohjelman aiemman opintosuorituksen ja muun vastaavan esityksen tai sen osan tai muun työn esittäminen omana,
 • tekoälyn tuottaman tekstin tai ratkaisun esittäminen sellaisenaan opiskelijan omana, 
 • toisen henkilön avustaminen plagioinnissa eli opintosuorituksen laatiminen toisen henkilön puolesta tai oman harjoitustyön tai muun opintosuoritusten arvioimiseksi laaditun työn tai opinnäytteen tai sellaisen osan tai muun tuotoksen tai esityksen luovuttaminen toisen opiskelijan käyttöön tämän ilmeisessä tarkoituksessa esittää se omana opintosuorituksenaan tai sen osana,
 • arviointitilaisuudessa tarvittavien tietojen hankkiminen kuljettamalla tietolähteitä arviointitilaan ilman arvioinnista vastuussa olevan henkilön nimenomaista ohjetta, katsomalla tai muuten saamalla tietoja toiselta arviointitilaisuuteen osallistuvalta opiskelijalta tai pitämällä yhteyttä tilan ulkopuolelle eli lunttaaminen,
 • toisen henkilön avustaminen vilpissä arviointitilaisuudessa eli oman vastauksen tai muun tuotoksen tai arviointitehtävän tekemisessä auttavien tietojen luovuttaminen arviointitilaisuudessa toiselle arviointitilaisuuteen osallistuvalle,
 • anastaminen eli toisen henkilön opintojen suorittamiseen liittyvän tai aiotun tuotoksen, idean, suunnitelman, havaintojen tai aineiston oikeudeton esittäminen omissa nimissä, myös, kun opiskelija on esittänyt asian luottamuksellisesti opiskelutoverilleen, sekä
 • itsensä plagiointi eli samojen tuotosten tai esitysten tai niiden osien käyttö näennäisesti uutena opintosuorituksena, vailla viittausta aiempaan opintosuoritukseen. Itseplagiointia on siis oman aiemman työn käyttäminen uutena työnä uutta opintosuoritusta varten ilmoittamatta, että työtä on käytetty toiseen opintosuoritukseen aiemmin, mukaan lukien aiempaan tai alemman tasoiseen korkeakoulututkintoon kuuluvan opinnäytteen käyttäminen myöhempään tai ylemmän tasoiseen korkeakoulututkintoon kuuluvassa opinnäytteessä.

Myös toisen työn epäasiallinen vaikeuttaminen tai vääristely sekä harhaanjohtavien tietojen antaminen kuten väärän kuvan antaminen omasta tai toisen osallistumisesta opintoihin voidaan katsoa vilpiksi. Tällaista on esimerkiksi opiskelutoverin merkitseminen läsnä olevaksi tai tekemättömien tehtävien merkitseminen tehdyiksi. Toisen vilpillistä toimintaa ei saa avustaa eikä siihen saa houkutella.

Lisäksi eettisesti sopimatonta ja siten hyvää tieteellistä käytäntöä loukkaavaa on

 • havaintojen vääristely eli havainnon tarkoituksellinen muokkaus tai esittäminen niin, että tulos muuttuu,
 • tulosten vääristely eli perusteeton tulosten muuttaminen, valikointi tai poisjättäminen,
 • sepittäminen eli tekaistujen havaintojen tai tulosten esittäminen, esimerkiksi kun havaintoja ei ole tehty tutkimusraportissa kuvatulla tavalla tai menetelmillä, sekä
 • piittaamattomuus eli hyvän tieteellisen käytännön laiminlyöminen, joka ilmenee muiden työn vähättelynä, tulosten ja menetelmien huolimattomana ja siten harhaanjohtavana esittämisenä, tulosten ja aineistojen puutteellisena kirjaamisena ja säilyttämisenä, itsensä plagiointina sekä muuna tiedeyhteisön harhaanjohtamisena.

Hyvän tieteellisen käytännön loukkauksen seuraamus voi olla teon vakavuudesta riippuen joku seuraavista:

 • Opintosuorituksen hylkääminen
  Kun vilpillinen tai piittaamaton menettely todetaan opiskelijan arvioitavaksi jättämässä työssä, opintosuoritus hylätään ja opiskelijalle annetaan ohjausta sekä mahdollisuus tehdä opintosuoritukseen liittyvä työ uudestaan joko kokonaan tai erikseen sovituilta osin. Päätös todetusta rikkomuksesta kirjataan yliopiston asianhallintajärjestelmään.
   
 • Dekaanin puhuttelu tai kirjallinen huomautus
  Vakavissa tai toistuvissa tapauksissa tai opinnäytetyössä todetussa eettisten ohjeiden rikkomustapauksessa dekaani voi kutsua opiskelijan puhutteluun ja antaa kirjallisen huomautuksen. Huomautus kirjataan yliopiston asianhallintajärjestelmään.
   
 • Rehtorin varoitus tai opiskelijan määräaikainen erottaminen
  Jos opiskelijan todetaan syyllistyneen toistuvasti vilppiin tai piittaamattomuuteen opintosuorituksissa tai kun rikkomus johtaa ylempään korkeakoulututkintoon tai jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön hylkäämiseen tai jos rehtori muusta syystä arvioi rikkomuksen erityisen vakavaksi, hän voi antaa yliopistolain 45 §:n mukaisen varoituksen tai hallitus voi rehtorin esityksestä erottaa opiskelijan määräajaksi. Erotettuna ollessaan opiskelija ei voi ilmoittautua opintoihin eikä suorittaa niitä. Määräaikainen erottaminen merkitään opiskelijarekisteriin ja kirjataan yliopiston asianhallintajärjestelmään. Jos tapaus koskee opinnäytetyötä, kurinpitopäätös saatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tietoon.

Tärkeitä opiskelun etiikkaan ja hyvään tietelliseen käytäntöön liittyviä linkkejä:

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 15.12.2023