Opetusmenetelmät ammatillisen opettajaopiskelijan silmin

20. toukokuun 2021

Osa opettajan suunnittelutyötä on valita sopivat opetusmenetelmät ja työkalut opetukseen. Ammatillisen opettajaopintojen aikana pääsimme kokeilemaan monia opetusmenetelmiä ja pohtimaan niiden sopivuutta eri tilanteisiin. Mitä opettajan pitäisi ottaa huomioon opetusmenetelmää valitessaan? Ohjaako valintaa osaamistavoitteet, käytettävissä olevat oppimisympäristöt vai opettajan persoona?

Tulevana ammatillisena opettajana opetuksen suunnittelu ja sopivan opetusmenetelmän valinta tulee eteen myös minulle. On ollut arvokasta päästä oppijan roolissa käyttämään erilaisia menetelmiä, arvioida niiden sopivuutta oppimistilanteeseen ja nähdä opettajan heittäytymistä eri menetelmien käytön ohjaamisessa. Olen opintoihin kuuluvassa kehitystyössäni koonnut yhteen käyttämämme menetelmät, koostanut niistä tiivistelmät ja ryhmitellyt niitä eri käyttötarkoituksien mukaan. Kehitystyöstä muotoutui blogi, jonka toivon hyödyttävän laajempaa yleisöä sopivan opetusmenetelmän valinnassa. 

Opettajan menetelmäosaaminen 

Se miten hyvin opettaja hallitsee käyttämänsä opetusmenetelmän on vähintään yhtä tärkeää, kuin valittu opetusmenetelmä itsessään. Opettajan tulisi tuntea käyttämänsä opetusmenetelmä omakseen, koska se välittyy opetustilanteessa. Jos opettaja ei itse usko käyttämäänsä menetelmään, se näkyy opiskelijoille ja vaikuttaa luultavasti osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Samaan aikaan opettajan heittäytyminen ja halu kokeilla uusia opetusmenetelmiä on tärkeää. Ryhmän dynamiikasta riippuen joku menetelmä ei lähde lentoon, kun taas toisen ryhmän kanssa sama menetelmä voi olla menestys. Opettajan on laitettava persoonansa peliin ja joskus lopputulos voi olla myös ei-toivottu.  

Keskeisintä on kuitenkin määritellä tavoite käytettävälle menetelmälle sen sijaan, että niitä käytetään käyttämisen ilosta. Tulevana ammatillisena opettajana haluan osata perustella, miksi valitsen tietyn menetelmän ja mitä sen avulla on tarkoitus oppia. Opetusmenetelmiä on paljon ja opetuksen elävöittäminen niiden avulla voi houkuttaa, mutta menetelmän valintaa tulisi ohjata osaamistavoitteet ennen kaikkea. 

Aktivoivat mentelmät ammatillisessa opettajankoulutuksessa 

Aktivoiva menetelmä korostaa opiskelijan omaa aktiivisuutta osana oppimisprosessia ja opiskelijalla itsellään on tällöin suurempi vastuu omasta oppimisestaan. Ammatillisen opettajaopintojen aikana hyödynsimme laajasti juuri aktivoivia opetusmenetelmiä. Niitä käytettiin mm. tukemaan keskustelua parin kanssa tai isommassa ryhmässä, ryhmäytymiseen sekä oman tai ryhmän toiminnan arviointiin.

De Bonon ajatushatut oli yksi innostavimmista menetelmistä, jota hyödynsimme. Sitä voidaan käyttää ajattelun ja keskustelun apuvälineenä. Ajatteluhattujen avulla ongelmaa tai aihetta lähestytään eri näkökulmista noudattamalla eri hattujen mukaisia ajattelumalleja ja rooleja. Roolissa ollessaan osallistuja sanoo mielipiteensä eri asioihin helpommin kuin omana itsenään.  

Aktivoivat menetelmät toimivat mielestäni hyvin ammatillisen opettajan opinnoissa, koska opiskelijoilla on oman alan työkokemusta sekä korkeakoulututkinto jo opintojen alkaessa. Pohjalla on valmiiksi paljon osaamista, minkä päälle uutta tietoa lähdetään rakentamaan. Käyttämiemme menetelmien avulla saimme aikaan oppimisympäristön, jossa sekä opiskelijat että opettaja olivat keskiössä. Tai tarkemmin sanoen: oppiminen oli keskiössä. 

Eeva Eljaala
TAOK opettajaopiskelija 
https://osaamistajaopettelua.blogspot.com/