Digiopetus

Aiemmasta opintojakson toteutuksesta riippuu, kuinka yksinkertaista opetuksen ja materiaalien vieminen verkkoon on. Kaikkea aikaisempaa tai suunniteltua toiminnallisuutta ei välttämättä pysty toteuttamaan verkkovälitteisesti, mutta tarjolla olevista välineistä löytyy monia vaihtoehtoja muun muassa osallistamiseen, tiedon jakamiseen, vuorovaikutuksen lisäämiseen ja osaamisen arvioimiseen. Tässä apuna toimii Korkeakouluyhteisön tietohallinnon koostama ohjeistus etäopetuksen toteuttamiseen liittyvien järjestelmien käytöstä (vaatii kirjautumisen).

Pohdi seuraavia asioita opintojakson toteutuksen suunnittelussa

  1. Mieti, mitä digitaalisia välineitä hallitset valmiiksi tai mitä sinun olisi tarpeen omaksua. Mieti myös, mitkä välineet, alustat tai digitaaliset toiminnot ovat opiskelijoille tuttuja ja saavutettavia. Huolehdi, että valitsemasi teknologia mahdollistaa kaikkien osallistumisen.
  2. Kuvaa opintojakson rakenne (oppimisprosessi) ja tarjoa selkeät ohjeet siitä, mistä opiskelija löytää mitäkin opintojaksoon kuuluvaa materiaalia ja mitä heidän tulee ensimmäiseksi tehdä saadakseen hommat pyörimään.
  3. Ilmaise kommunikointia ja vuorovaikutusta koskevat odotukset.
  4. Kerro opiskelijoille mitä voivat sinulta odottaa ja milloin.
  5. Välitä viesti kaikista asiaankuuluvista muutoksista.
  6. Selvennä opiskelijoille, kuinka opintojaksolla käytettävät materiaalit tukevat heitä tehtävien suorittamisessa ja opintojaksolle asetettujen osaamistavoitteiden saavuttamisessa.
  7. Selitä yksityiskohtaisesti, miten mikäkin tehtävä liittyy opintojakson osaamistavoitteisiin ja kuinka tehtävä tai muu palautus arvioidaan.
  8. Mieti, vaikuttaako opetustapa opintojakson arviointiin. Pidä huolta, että myös opiskelijat ovat arvioinnin tavoista tietoisia. Anna opiskelijoille oikea-aikaista palautetta, jotta heidän on mahdollista suunnata oppimisprosessiaan.
  9. Valitse työkaluja, jotka mahdollistavat osallistujien välisen vuorovaikutuksen. Rakenna yhteisöllisyyttä kannustamalla ja ohjaamalla opiskelijoita esittelemään itsensä verkkoympäristössä (esim. Moodlessa) ja osallistumaan verkkokeskusteluihin.
  10. Muista, että voi osallistaa myös opiskelijoita opintojakson suunnittelussa ja arviointimenetelmien pohdinnassa.

Tutustu tehtäväannon esimerkkiin.

Hybridiopetus


Hybridiopetuksella tarkoitettaan synkronista opetustapahtumaa, johon osa ryhmästä osallistuu etänä ja osa lähitapaamisessa. Oleellista on, että opiskelijat muodostavat tuossa tilanteessa aidosti yhtenäisen ryhmän riippumatta osallistumistavasta. Kumpikaan osallistumistapa ei ole hybridiopetuksessa toissijainen.

Lue lisää siitä, mitä pitää huomioida hybridiopetuksessa (Digimentorien vinkkipankki) ja Matleena Laakson syksyn 2020 vinkit.

Alta löydät innostavia aineistolinkkejä opetuksen suunnitteluun, ohjaukseen, vuorovaikutukseen sekä palautteeseen ja arviointiin.

Opetuksen suunnittelu

Huhtanen A. (2019). Oppimismuotoilun työkalupakki . FITech, Aalto-yliopisto. Haettu osoitteesta https://fitech.io/app/uploads/2019/09/Oppimismuotoilun-tyo%CC%88kalupakki-v2.pdf
Huhtanen, A. (2019). Verkko-oppimisen muotoilukirja. FITech, Aalto-yliopisto. Haettu osoitteesta https://fitech.io/app/uploads/2019/09/Verkko-oppimisen-muotoilukirja-v-1.4.1-web.pdf
Keinonen, H. (2015). Massaluennosta verkkokurssiksi. Miten toteuttaa konstruktivistista oppimiskäsitystä? Yliopistopedagogiikka 22 (1), 46-48. Haettu osoitteesta https://www.oamk.fi/c5/files/4915/5429/4951/keinonen.pdf
Laamanen, M. (2020). Verkko-opetus saavutettavaksi [blogikirjoitus]. Haettu osoitteesta https://info.digicampus.fi/2020/06/04/verkko-opetus-saavutettavaksi/
Marstio, T. (2020). Verkko-opinnon muotoilu. Käsikirja. Laurea-julkaisut. Haettu osoitteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/333810
Saarelainen, M. & Tuukkanen, T. (2019). Saavutettavuus verkko-opintojaksoilla.  Haettu osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=hUTMQtOPLwc
Salmon, G. (n.d). Carpe Diem. Haettu osoitteesta https://www.gillysalmon.com/carpe-diem.html# 
Timonen,P., Mäkelä, H. & Lukkarinen, S. (toim.). (2019). Kampuksella digittää. Poimintoja verkko-oppimisen kehittämisestä. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. Haettu osoitteesta https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2019/06/kampuksella-digittaa-timonen-makela-lukkarinen-humanistinen-ammattikorkeakoulu.pdf
Varonen, M. & Hohenthal, T. (toim.). (2017). eAMK verkkototeutuksen laatukriteerit. Haettu osoitteesta https://www.eamk.fi/fi/campusonline/laatukriteerit/
Young, C. & Perović, N. (2015). ABC Learning Design method. UCL. Haettu osoitteesta https://abc-ld.org/


Video: How to design an online course (webinaari ja diat 2.6.2020)
Video: TPACK-malli ja digipedagogiikka.

Ohjaus digitaalisissa ympäristöissä

eAMK. (n.d.). Digiohjauksen laatukriteerit. Haettu osoitteesta https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/digiohjauspolku/digiohjauksen-laatukriteerit/
Guttorm, T., Hakkarainen, T., Kolehmainen, A., Mäenpää, K., Peltola, S. & Ylönen, H. (toim.). (2017). Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 38. Haettu osoitteesta http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-151-7
Heinilä H., Nuutila L., Rautiainen S. & Mertala J. (2012). Kohtaaminen keskiössä: näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa. Haaga-Helian julkaisusarja. Haettu osoitteesta URN:NBN:fi:amk-2015062913745
Kempas, E. (2019). Verkossa vai kasvokkain? Opintojen ohjaus ja tuutorointi monimuotoryhmässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 13. Haettu osoitteesta http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201903138809


Video: Digiohjaus ammattikorkeakouluissa (58 min 16 s)

Vuorovaikutus verkossa

Honkonen, K. & Kesämaa, N. (2019). Webinaarin pitäjän muistilista . Suomen eOppimiskeskus ry. Haettu osoitteesta: https://docs.google.com/presentation/d/1I6rKEkd3m4Dy4yAhzUG8tUt1Z0Z6EIj0PhP2QPsST6I/edit#slide=id.p
Laakso, M. (17.12.2019). Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä [blogikirjoitus]. Haettu osoitteesta: https://www.matleenalaakso.fi/2019/12/vuorovaikutuksen-aktivointi.html?m=1
Timonen, P. (2018). Toimiva webinaari. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. Haettu osoitteesta: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2018/03/paivi-timonen-toimiva-webinaari-humanistinen-ammattikorkeakoulu-2018.pdf


Video: Etävuorovaikutus (webinaari ja diat 8.4.2020)
Video: Ryhmätyöskentelyn tukeminen ja työkalut etätyöskentelyssä (webinaari 1.6.2020)
Video: Verkossa – läsnä vai paikalla (webinaari 2017)

Palaute ja arviointi digitaalisissa ympäristöissä

Atjonen, P. [Atjonen Puhuu Arvioinnista – APA]. (n.d.). Atjonen puhuu arvioinnista [soittolista]. Haettu osoitteesta https://www.youtube.com/channel/UCE6xao0JZm8di_KECFYjXaQ/videos
Vuojärvi, H. & Rasi, P. (2019). Opettajan eriaikainen äänipalaute osana yliopiston verkko-opiskelijoiden oppimisprosessia. Yliopistopedagogiikka 2019(3). Haettu osoitteesta https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2019/09/02/opettajan-eriaikainen-aanipalaute/


Video: Etätenttimisen pulmia ja ratkaisuja (webinaari ja diat 9.4.2020).
Video: Opintojakson suoritustavat ja arviointi etätoteutuksessa (webinaari ja diat 23.3.2020)
Video: Etätenttien järjestäminen massakursseilla (webinaari 1.6.2020)
Video: Vinkkejä ja kokemuksia Moodlen arviointikirjasta (webinaari 1.6.2020)

Linkit tarkistettu 2.9.2020.