Tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tutkimme yhteiskuntaa ja sen muutosta, ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä.
Koulutamme itsenäisiä ammattilaisia monimutkaistuvaan ja muuttuvaan maailmaan.
Viritämme kriittistä keskustelua yhteiskunnan tilasta ja sen kehityksen suunnasta.

Tutkimus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta kokoaa yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen, jonka panosta hyvinvointihaasteiden ratkaiseminen tarvitsee. Kysymme ajankohtaisia yhteiskuntarakenteen, instituutioiden ja arkielämän kysymyksiä. Kansainvälisesti korkeatasoisen ja monitieteisen osaamisemme taustalla on yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten ymmärtäminen.

Tutkimuksen painopisteet

Tiedekuntamme vastaa yhteiskunnan tulevien vuosikymmenten ydinhaasteisiin. Tuotamme ajankohtaista ja kriittistä tutkimusta yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen kentällä. Vahvat oppiaineet ovat tutkimuksemme kivijalka. Tiedekuntamme omintakeiset vahvuudet jäsentyvät oppiainerajat ylittävinä, monitieteisinä painopisteinä, jotka ovat

 • Sosiaalinen kognitio ja vuorovaikutus
 • Sukupuoli ja ruumiillisuus
 • Muuttoliike, monikulttuurisuus
 • Lapsuus, nuoruus ja perhe
 • Vanheneminen, ikääntyvien terveys ja toimintakyky
 • Työelämä, työhyvinvointi ja työterveys
 • Hyvinvointipalvelut
 • Syövän syyt, syiden ja haittojen vähentäminen
 • Politiikan ja hallinnan kulttuurit
 • Tiede, teknologia ja innovaatiot
 • Väkivalta, konfliktit ja rauhanomainen muutos
 • Yhteiskuntateoria
 • Yhteiskuntahistoria

Tutkimuskeskuksia ja muita tutkimusyhteisöjä

Huippuyksiköt, tutkimuskeskukset ja tutkimusyksiköt

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa toimii useita omilla tutkimusaloillaan vahvaa tutkimusyksikköä, joiden työtä rahoittavat erilaiset ulkopuoliset tahot (säätiöt, yritykset, Suomen Akatemia, TEKES, jne).

Huippuyksiköt

Suomen akatemian nimittämä (2018-2025) HEX - Academy of Finland Centre of Excellence in the History of Experiences / Kokemuksen historian huippuyksikkö tutkii kokemuksen historiaa: miten ihmisten kokemukset syntyvät, miten niitä tulkitaan ja miten ne vaikuttavat yksilön suhteeseen yhteisöönsä ja yhteiskuntaansa.

Gerontologian tutkimuskeskus, GEREC tuottaa uutta tieteellistä tietoa ikääntymisestä, osallistuu yliopistokoulutukseen ja vahvistaa alan asiantuntemusta,

Tutkimuskeskukset

Narrare - Monitieteisen kertomuksen tutkimuksen keskus on kirjallisuustieteen koordinoima, yksikkörajat ylittävä monitieteinen kertomuksen tutkimuksen keskus. Keskus toimii tutkimusympäristönä eri tieteenaloilta tuleville tutkijoille yhteistyössä alan johtavien kansainvälisten tutkimuskeskusten kanssa.

Eturauhassyövän tutkimuskeskus (PCRC)

PERLA on Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus. Keskuksen tavoitteena on koota yhteen, vahvistaa ja edistää Tampereen yliopistossa tehtävää lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimusta ja opetusta.

Rauhan ja konfliktintutkimuskeskus (TAPRI) on monitieteinen ja kansainvälinen tutkimuskeskus, joka tekee korkeatasoista sotiin, konflikteihin ja rauhanprosesseihin liittyvää tutkimusta. Tutkimuksen painopisteitä ovat muun muassa konfliktien muuntamisen, ratkaisuvaihtoehtojen ja seurausten tutkimus.

Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus (TaSTI) tutkii tutkimusyhteisöjen toimintaa, innovaatioympäristöjä ja sekä tiede- ja innovaatiopolitiikkaa.

Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies (TRIVIUM) on antiikin, keskiajan ja renessanssin tutkijoiden monitieteinen verkosto Tampereen yliopistossa.

Työelämän tutkimuskeskus (WRC)  yhdistää akateemista perustutkimusta ja yhteiskunnan ajankohtaisia tiedontarpeita palvelevaa sopimustutkimusta. Tutkimuksen painopisteitä ovat muun muassa työorganisaatiot, niiden käytännöt ja verkostot, työmarkkinat ja työvoimapolitiikka sekä hyvinvointi, sosiaaliset suhteet ja sukupuoli työelämässä.

Tutkimusyksiköt ja -verkostot

CAMILLE Project
CAST
HoPES - Väestön, elinolosuhteiden ja yhteiskunnan rakenteiden historian tutkimusyksikkö
HPV-rokotetutkimus
Human Information Processing Laboratory (HIP-Lab)
NSR - The New Social Research programme
Kansanperinteen arkisto
Porin yhteiskuntatieteellinen opetus- ja tutkimusyksikkö
Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka Psyke
Tampere Research Group for Cultural and Political Sociology (TCuPS)
Social Science for the C21st
WELLi-tutkijaverkosto

Tiedekunnan syöpää tutkivat ryhmät toimivat myös osana Sisä-Suomen Syöpäkeskusta

Koulutus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkimus ja opetus tukee ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä globaalissa ja monimutkaisessa maailmassa. Koulutamme kriittisesti ja itsenäisesti ajattelevia asiantuntijoita työelämän eri sektoreille.

Tiedekunnassamme voi suorittaa yhteiskuntatieteellisen, terveystieteiden, humanistisen ja psykologian alan alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja. Opetuksemme vahvuutena ovat laaja-alaiset kandidaatinopinnot ja hyvin profiloidut maisteriohjelmat.

Hakeminen opiskelijaksi korkeakoulujen yhteishaun kautta

Tutkinto-ohjelmat

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on kahdeksan kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaa tutkinto-ohjelmaa, joista kahdessa annetaan opetusta myös Porin yliopistokeskuksessa:
 

Filosofian tutkinto-ohjelma
Historian tutkinto-ohjelma
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Logopedian tutkinto-ohjelma
Psykologian tutkinto-ohjelma
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma (Tampere ja Pori)
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma (Tampere ja Pori)

Maisterikoulutukset ja -ohjelmat

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa tarjotaan kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavien tutkinto-ohjelmien lisäksi erillisiä maisteriohjelmia, joihin hakeudutaan erillisen haun kautta.
 

Suomenkieliset maisteriohjelmat:

Englanninkieliset maisteriohjelmat:

Global Society:

Public and Global Health:

Erikoistumiskoulutukset

Tampereen yliopisto toimii työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutuksen koordinaatioyliopistona:

Yliopisto osallistuu myös sosiaalityön valtakunnallisen yliopistoverkosto SOSNETin käynnistämän erikoistumiskoulutuksen lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalan sekä kuntouttavan sosiaalityön erikoisalan toteuttamiseen.

Ammatillinen jatkokoulutus

Moniammatilliset johtamisopinnot (Mojop) osana erikoistuvan lääkärin ja hammaslääkärin erikoistumiskoulutusta

Tampereen yliopistossa erikoislääkärikoulutukseen vaadittavat teoreettiset johtamisopinnot (10 op) toteuttaa yhteiskuntatieteiden tiedekunnan terveystieteiden oppialaryhmä TAYSin miljoonapiirin alueella.

TAY:n erikoistujilla on halutessaan mahdollisuus koota moniammatillisen lähijohtamisen 30 op:n opintokokonaisuus. MoJop-teoriaopintojen (10 op) lisäksi suoritetaan yhteensä 20 op johtamistaitoja laajentavia opintoja.

Tohtoriohjelmat

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on kahdeksan tohtoriohjelmaa. Alla olevista linkeistä pääsee kunkin tohtoriohjelman sivuille, josta löytyvät ohjeet opinto-oikeuden hakemiseksi, opetussuunnitelmat sekä muut yleiset määräykset ja ohjeet.
 

Filosofian tohtoriohjelma

Historian tohtoriohjelma

Kansainvälinen epidemiologian tohtoriohjelma

Kirjallisuustieteen tohtoriohjelma

Lääketieteen tohtoriohjelma

Psykologian ja logopedian tohtoriohjelma

Terveystieteiden tohtoriohjelma

Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelma


Kansainvälisen epidemiologian, lääketieteen ja terveystieteiden tohtoriohjelmaan kuuluvat biostatistiikka, epidemiologia, gerontologia, global health and development, hoitotiede, kansanterveystiede, sosiaalipsykiatria, sosiaali- ja terveyspolitiikka, terveystaloustiede, terveydenhuollon johtaminen, terveydenhuoltotutkimus ja työterveys.

Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelmaan kuuluvat nuorisotutkimus, sosiologia, sosiaaliantropologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sukupuolentutkimus sekä rauhan- ja konfliktitutkimuksen tutkimusala.

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille, ilman pääsykokeita! Opiskelu antaa mahdollisuuden suorittaa tutkintojen osia yksittäisinä kursseina tai opintokokonaisuuksina. Lue lisää avoimesta yliopisto-opetuksesta.

Tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta on noin 3000 opiskelijan ja 430 työntekijän yhteisö, joka sijoittuu keskeisesti Tampereen yliopiston painoaloille, yhteiskunnan ja terveyden tutkimukseen ja opetukseen.  

Tiedekunnan tutkimus ja opetus tukee ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä globaalissa ja monimutkaisessa maailmassa ja tiedekunta osallistuu tärkeällä panoksella hyvinvointihaasteiden ratkaisemiseen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen osaaminen yltää kulttuurisen muutoksen pitkien prosessien ymmärtämisestä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja arkielämän kysymyksiin. Käytännön sovellusalueet ulottuvat väestötason ennakoinnista hyvinvointijärjestelmien johtamiseen ja ammattilaisten kouluttamiseen.  

Koulutamme opiskelijoita filosofian, historian, kirjallisuuden, logopedian, psykologian, sosiaalityön, terveystieteiden ja yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa sekä kahdessa kansainvälisessä maisteriohjelmakokonaisuudessa. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain lähes 300 kandidaatin tutkinnon suorittanutta ja saman verran maistereita.  

Tiedekunnan tohtorikoulutus nivoutuu tutkimukseen ja sen painopisteisiin. Tiedekunta on jatkokoulutuksen vahva toimija niin yliopiston sisällä kuin omien tieteenalojensa verkostoissa. Tohtoreita valmistuu tiedekunnasta vuosittain noin 40.

Dekaani Juho Saaren tervehdys

Tervetuloa yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sivuille. Tiedekunnassamme toimii neljä yksikköä, jotka edustavat laajalti yhteiskunta- ja terveystieteiden sekä humanististen eri aloja. Suuressa tiedekunnassa meillä on riittävästi mahdollisuuksia tutkia ja opettaa monialaisesti ja vastata opiskelijoiden, tutkijoiden ja sidosryhmien odotuksiin ja toiveisiin.

Tutkijoiden välistä työnjakoa tukee yhteistyö, joka mahdollistaa ilmiölähtöisen ja monitieteellisen tutkimukseen. Koulutamme eri yhteiskunta- ja terveystieteiden ja humanististen alojen ammattilaisia ja asiantuntijoita. Viime vuosina olemme menestyneet mainiosti sekä tutkimuksessa ja opetuksessa että ulkoisen rahoituksen hankinnassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa. Rakennamme tälle vahvalle pohjalle.

Tutkimusstrategiamme on valmistelussa. Valmistaudumme myös opetuksen uudistamiseen ja koulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoon. Metodisesti meiltä löytyy osaamista pienten näytteiden analyysistä suuriin tilastotieteellisin menetelmin käsiteltäviin aineistoihin. Uudessa Tampereen yliopistossa kansainvälistymme ja osallistumme yhä laajemmin isoihin hankekokonaisuuksiin. Samalla hyödynnämme laaja-alaisen yliopiston tuomat yhteistyömahdollisuudet.

Tiedekunnan hallinto

Dekaani
Juho Saari
Linna 6062
puh. 040 828 1027

Koulutusvaradekaani
Liisa Häikiö
PÄÄT D214
puh. 050 318 6095

Tutkimusvaradekaani
Sami Pirkola
ARVO B338
puh. 050 318 7267

Dekaanin sihteeri
Marjo Silvala
Linna 6110
puh. 050 327 5931

Hallintopäällikkö
Paula Järvenpää
Linna 6058
puh. 040 190 1390

Yksiköiden päälliköt
Historia ja filosofia: Arto Laitinen
Hyvinvointitieteet: Timo Harrikari
Terveystieteet: Marja Kaunonen
Yhteiskuntatutkimus: Johanna Ruusuvuori

Tutkinto-ohjelmavastaavaat
Filosofian tutkinto-ohjelma: Panu Raatikainen
Historian tutkinto-ohjelma: Mervi Kaarninen
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma: Mari Hatavara (kevät 2019 Sari Kivistö)
Logopedian tutkinto-ohjelma: Leena Rantala
Psykologian tutkinto-ohjelma: Elina Vierikko
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma: Kirsi Juhila
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma: Sari Fröjd
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: Marko Salonen

Tohtoriohjelmavastaavat
Filosofian tohtoriohjelma: Jani Hakkarainen
Historian tohtoriohjelma: Marjaana Niemi
International Doctoral Programme in Epidemiology (IPPE): Pekka Nuorti
Kirjallisuustieteen tohtoriohjelma: Sari Kivistö (kevät 2019 Saija isomaa)
Lääketieteen tohtoriohjelma: Anssi Auvinen
Psykologian ja logopedian tohtoriohjelma: Jari Hietanen
Terveystieteiden tohtoriohjelma: Marja Jylhä
Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelma: Anu Koivunen

Tiedekuntaneuvosto

Juho Saari, dekaani  
Jäsenet Varajäsenet
Jallinoja Piia, professori Koivunen Anu, professori
Korpela Kalevi, professori Pösö Tarja, professori
Lehtonen Turo-Kimmo, professori Ruusuvuori Johanna, professori
Niemi Marjaana, professori Kivistö Sari, professori
Kaunonen Marja, professori Koivusalo Meri, professori
   
Lindfors Pirjo, yliopistonlehtori Palonen Mira, yliopisto-opettaja
Ojala Hanna, yliopistonlehtori Nieminen Juha, yliopisto-opettaja
Peltola Jarmo, yliopistotutkija Hakkarainen Jani, yliopistonlehtori
Pirhonen Jari, tutkija Eerola Petteri, tutkijatohtori
Valokivi Heli, yliopistonlehtori Kylliäinen Anneli, akatemiatutkija
   
Kojo Katariina, opiskelija Salminen Henna, opiskelija
Lensu Otso, opiskelija Järvinen Henrik, opiskelija
Nauha Juliaana, opiskelija Antikainen Paavo, opiskelija
Sallinen Eero, opiskelija Pajupuro Ida, opiskelija
Tanskanen Riina, opiskelija Mikkonen Sonja, opiskelija