Tiedekunta

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla luonnontieteet ja niitä soveltavat tieteet sekä tekniset tieteet. Tutkimuksemme ja koulutuksemme perustuvat syvälliseen osaamiseen, joka luo pohjan tieteellisille läpimurroille ja niiden teknologisille sovelluksille tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi.

Luonnontieteissä strateginen profiilimme muodostuu kolmesta tutkimuksen teema-alueesta, jotka ovat valoon perustuvat teknologiat, bio- ja kiertotalous sekä laskennallinen tiede. Teknisissä tieteissä puolestaan teema-alueitamme ovat erityisesti teollisten järjestelmien ja prosessien suunnittelun, valmistuksen ja hallinnan eri näkökulmat.

Koulutamme tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä sekä tekniikan ja filosofian tohtoreita, joilla on vahva luonnontieteellinen ja teknis-tieteellinen osaaminen. Tiedekunnallamme on tärkeä rooli yliopistossamme tehtävän tutkimuksen kärjessä. Teemme kokeellista, teoreettista ja laskennallista tutkimusta. Työmme sisältää perus- ja soveltavaa tutkimusta sekä yhteistyötä yritysten kanssa teknologian kehittämisessä, joka perustuu luonnontieteelliseen ja teknis-tieteelliseen osaamiseen.

Koulutuksemme ja tutkimuksemme vastaavat yhteiskunnasta tuleviin erilaisiin tarpeisiin. Tutkimusteemojamme ovat esimerkiksi kestävä kehitys, energia, ympäristö, uudet materiaalit, autonomiset koneet ja järjestelmäsuunnittelu. Tutkimusyhteistyömme yritysten kanssa on hyvin mittavaa. Tekemämme tutkimus on myös johtanut useiden uusien yritysten syntyyn.

 

Automaatio ja hydrauliikka

Automaatioon ja hydrauliikkaan kuuluvia tutkimusalueitamme ovat automaatio- ja systeemiteoria, innovatiivinen hydrauliikka ja automatikka sekä robotiikka ja autonomiset järjestelmät.

Tutkimusalueiden sisällä tehtävä tutkimus painottuu digitaalihydrauliikkaan, liikkuviin älykkäisiin työkoneisiin, etäoperointiin, liikkuvaan robotiikkaan, teollisuuden säätöjärjestelmien IT-arkkitehtuureihin, järjestelmien mallinnukseen ja optimointiin, mittaukseen ja säätöön sekä teollisuusautomaatioon. Muodostamme Euroopan suurimman yhtenäisen hydrauliikan akateemisen tutkimuksen kokonaisuuden.

Tutkimusyhteistyökumppanimme ovat pääasiassa automaatio-, tieto- ja tietoliikennetekniikan, prosessi- ja metsäteollisuuden sekä hydrauliikan alan yrityksiä.

Fotoniikka

Fotoniikan eli valoon perustuvien teknologioiden merkitys kasvaa jatkuvasti kaikilla elämänalueilla. Fotoniikan tutkimuksemme kattaa alan keskeisimpiä aiheita hyvin monipuolisesti alkaen perustutkimuksesta ja ulottuen käytännön sovelluksiin. Perustutkimuksessa paino on fotoniikan materiaaleissa ja nanorakenteissa, joiden ominaisuudet voidaan räätälöidä halutulla tavalla. Kehitämme myös uusia lasereihin perustuvia valonlähteitä, jotka perustuvat puolijohteisiin ja kuituoptiikkaan. Soveltavassa tutkimuksessa kehitämme uusia mittausmenetelmiä ympäristön ja teollisuusprosessien havainnointiin sekä korkean hyötysuhteen aurinkokennoja. Tätä työtä täydentävät edistyneet materiaalien karakterisointimenetelmät. Fotoniikan tutkimusyhteisömme käsittää yli 10 professoria ja on tieteellisesti erittäin korkeatasoinen.

Fysiikka

Fysiikan tutkimuksessa painepistealueitamme ovat aerosolifysiikka ja laskennallinen fysiikka. Toimimme tasapainoisesti sekä perustutkimuksen että teollisten sovellutusten kehittämisen parissa. Aerosolifysiikassa kehitetään uusia mittausmenetelmiä ja instrumentteja ihmisten tuottamien päästöjen ja ilmakehän aerosolihiukkasten havainnointiin. Toinen tutkimussuunta käyttää aerosoleihin perustuvia synteesimenetelmiä  nanohiukkasten ja nanorakenteisten pinnoitteiden valmistamiseen. Laskennallisessa fysiikassa kehitetään uusia menetelmiä monenlaisten materiaalien ja ilmiöiden mallinnukseen. Menetelmiä sovelletaan mm. biologisten rakenteiden toimintaan, kompleksisten materiaalien rakenteeseen ja kvanttidynamiikkaan. Tutkimus- ja opetusyhteistyömme fotoniikan kanssa on tiivistä.

Kemia ja biotekniikka

Kemian ja biotekniikan tutkimuksessa painopisteemme ovat uusissa materiaaleissa sekä bioteknisten menetelmien käytössä kiertotaloudessa ja luonnonvarojen hallinnassa. Uusissa materiaaleissa keskeisimmät tutkimuskohteemme ovat supramolekylääriset rakenteet, joilla on sovelluksia mm. aurinkoenergiassa sekä lääkeaineiden kuljetuksessa ja vapauttamisessa. Lisäksi kehitämme polymeerirakenteita, joiden muotoa voidaan säätää valon avulla. Biotekniikan puolella keskeinen tekemämme tutkimuksen ohjain on kriittisten luonnonvarojen (energia, vesi, mineraalit) rajallisuus. Tutkimuksemme keskittyy siksi uusien konseptien ja prosessien kehittämiseen luonnonvarojen kestävään hyväksikäyttöön. Näillä on sovelluksia energian tuotannossa, prosessiteollisuudessa, vesihuollossa ja mineraalien tuotannossa.

Kone- ja tuotantotekniikka

Kone- ja tuotantotekniikkaan kuuluvia tutkimusalueitamme ovat suunnittelu- ja tuotekehitys, tuotantotekniikka ja tehdasautomaatio, elinkaarenhallinta sekä tiedon- ja tietämyksenhallinta.

Tutkimusalueiden työ painottuu esimerkiksi mallipohjaiseen suunnitteluun, tuotekehitykseen ja tuotehallintaan, lentokonejärjestelmiin, tulevaisuuden ainetta poistaviin tai lisääviin menetelmiin ja laser-prosesseihin, tulevaisuuden ihmis-kone-järjestelmiin, mukautuviin ja älykkäisiin tuotantojärjestelmiin ja –verkostoihin, elinkaarenhallinnan prosesseihin ja käyttövarmuuteen sekä tietovirtojen analysointi- ja hallintamenetelmien kehittämiseen.

Valtaosa kone- ja tuotantotekniikan yliopistotason tutkimuksesta Suomessa tehdään tiedekunnassamme. Tutkimuksemme palvelee merkittävällä tavalla kone- ja valmistusteollisuuden erilaisia tarpeita.

Materiaalioppi

Materiaaliopin tutkimuksemme kattaa metallimateriaalien, keraamimateriaalien, pinnoitteiden, muovien, kumien, komposiittien, kuitumateriaalien, materiaalikarakterisoinnin, tribologian sekä paperinjalostus- ja pakkaustekniikan osa-alueet.

Materiaaliopin tutkimusta teemme useissa toiminnallisissa ryhmissä, joita ovat esimerkiksi materiaalikarakterisointi, metallitekniikka, muovi- ja elastomeerimateriaalit, pinnoitustekniikka, keraamimateriaalit, tribologia sekä paperinjalostus- ja pakkaustekniikka. Tutkimusalueemme sisällä toimii kaikkien materiaaliryhmien kulumisilmiöiden tutkimukseen erikoistunut keskus Tampere Wear Center (TWC). Tämän lisäksi toimintaamme sisältyy materiaalitutkimuksen yhteistyöyksiköt Thermal Spray Center Finland (TSCF) ja Laser Application Laboratory (LAL), joihin kuuluu myös muita yksiköitä yliopistostamme sekä ulkopuolisia tutkimuslaitoksia.

Automaatiotekniikka

Tiedekunnassamme tarjottavat automaatiotekniikan opinnot antavat työkaluja ja osaamista tulevaisuuden yhteiskunnan kehittämiseen automaation välinein. Tekniikan kandidaatin tutkinnon perusopinnot sisältävät matematiikkaa, fysiikkaa, kieliopintoja ja ohjelmointia.

Tiedekunnastamme valmistuneet automaatiotekniikan diplomi-insinöörit osaavat käyttää systeemitekniikan periaatteita reaalimaailman järjestelmien toiminnan ymmärtämiseen ja analysointiin. He osaavat myös mallintaa, simuloida ja optimoida erityyppisiä järjestelmiä. He hallitsevat myös perustiedot teollisuusrobottien toiminnasta sekä hydraulisista järjestelmistä ja pystyvät toteuttamaan automaatiojärjestelmiä eri ympäristöissä.

International Degree Programme in Science and Engineering

The International Degree Programme in Science and Engineering, BSc is a cross-disciplinary degree programme that provides you with a solid grounding in several core fields of engineering and the ability to follow rapid technological developments and apply scientific methods.

The major subjects available in the programme are Mathematics, Physics, and Information and Communications Technology.

We offer our students high-quality teaching in relatively small, multicultural study groups where teamwork is strongly supported. In addition to providing a sound theoretical basis for further studies in the field of technology, the programme places special emphasis on internationality, employability and connections to industry.

With this unique combination, our students are well-prepared for the international world of research and industry. Graduates with a Bachelor of Science in Technology degree are eligible to continue their studies directly towards a Master's degree at Tampere University without having to re-apply. There are multiple options to choose from among the English-taught Masters of Science (Tech) programmes offered by Tampere University.

Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma

Johtamisen ja tietotekniikan maisteriohjelmamme Porissa tarjoaa yhdistelmän tuotantotalouden ja ohjelmistotuotannon opintoja. Ohjelmassamme voi erikoistua joko tuotantotalouteen tai ohjelmistotuotantoon kiinnostuksen ja uratavoitteiden mukaan.

Tuotantotaloudessa opiskelija voi yhdistää insinööritaitoihinsa osaamista liiketoiminnan strategisessa johtamisessa, yrityksen johtamisessa sekä tiedolla johtamisessa. Ohjelmistotuotannossa taas syvennytään ohjelmistojen kehittämiseen, tietoteknisten hankkeiden johtamiseen sekä ohjelmistojen ja tietovarastojen määrittelyyn ja suunnitteluun.  

Teemme yhteistyötä yritysten kanssa, joten johtamisen ja tietotekniikan diplomi-insinöörit tuntevat modernin liike-elämän tarpeet. Opiskelijamme työllistyvät sekä yksityiselle että julkiselle sektorille, esimerkiksi liiketoiminnan johtotehtäviin ja teollisuuden asiantuntijatehtäviin. Joustavat opetusmuodot tukevat hyvin työn ohessa opiskelua.

Konetekniikka

Konetekniikka on laaja ja alati kehittyvä tieteenala. Se on koneenrakennusta, elinkaarenhallintaa, robotiikkaa, teollista internetiä, 3D-tulostusta ja mekaniikkaa.

Ala hyödyntää ohjelmistopohjaisia laskenta- ja suunnittelutyökaluja, kappaletavara-automaatiota sekä tuotanto- ja valmistustekniikoita tulevaisuuden älykkäitä koneita kehitettäessä. Moderni konetekniikka pohjautuu luonnontieteiden perusilmiöihin, joten opintojen perustana ovat matematiikan ja fysiikan laajat teoreettiset opinnot. Ne helpottavat uuden tiedon omaksumista opintojen edetessä.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon konetekniikassa suorittanut opiskelijamme saa automaattisesti tutkinto-oikeuden konetekniikan DI-tutkinto-ohjelmaan, jonka vahvuutena on poikkitieteellisyys ja tiivis yhteistyö yritysmaailman kanssa muun muassa harjoitustöiden ja ekskursioiden muodossa. Lähes kaikki diplomityöt tehdään yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

DI-tutkinnossa opiskelijamme voi syventää henkilökohtaista osaamista kiinnostuksen ja ammatillisten tavoitteiden mukaan. Tutkinnon sisältö riippuu hyvin paljon opiskelijan omista valinnoista ja tavoitteista.

Materiaalitekniikka

Materiaalitekniikka parantaa olemassa olevien materiaalien suorituskykyä ja kehittää uusia materiaaleja. Tutkimme erilaisten rakennemateriaalien ja toiminnallisten materiaalien valmistamista sekä materiaalien mikro- ja makrorakennetta, koostumusta, teknisiä ominaisuuksia ja teollisia käyttösovelluksia. Materiaalitekniikassa yhdistyvät konetekniikka ja luonnontieteet olematta yhtä teoreettinen kuin esimerkiksi teknillinen fysiikka tai yhtä käytännöllinen kuin konetekniikka.

Materiaalitekniikka on sopiva oppiala sellaiselle opiskelijalle, joka on kiinnostunut ratkomaan teollisuuden ongelmia koneenrakennuksen, liikenteen, lääketieteen, energia-, prosessi- ja kemiantekniikan sekä ympäristötekniikan osa-alueilla. Opintojen suorittamiseen tarvitaan muun muassa fysiikan ja kemian osaamista, ja alalla hyödyksi on myös aito ja ennakkoluuloton asenne. Kandidaatin tutkinnossa keskitytään materiaalien rakenteen ja ominaisuuksien välisen yhteyden rakentamiseen, tutustutaan erilaisiin materiaalien valmistus- ja prosessointimenetelmiin ja myöhemmin maisterivaiheessa pohditaan suorituskyvyn parantamista.

Tutkintoa on mahdollisuus räätälöidä omien kiinnostusten ja tulevaisuudensuunnitelmien mukaan, ja yhtenä mahdollisuutena on suorittaa myös kansainvälinen diplomi-insinöörin yhteistyötutkinto.

Teknis-luonnontieteellinen

Teknis-luonnontieteellisen alan opinnot antavat vahvan matematiikan, fysiikan ja kemian pohjan, jonka varaan voi rakentaa monenlaisia urapolkuja. Tarjoamamme tutkinto koostuu kolmivuotisesta tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta sekä kaksivuotisesta teknis-luonnontieteellisestä diplomi-insinöörin tutkinnosta. Teknis-luonnontieteellisen ohjelman opiskelija voi erikoistua matematiikkaan, kemiaan tai teknilliseen fysiikkaan.

Opintojen jälkeen monet jatkavat tutkimuksen parissa tai toimivat esimerkiksi tuotekehitysinsinööreinä tai data-analyytikkoina teollisuudessa, matemaatikkoina vakuutusyhtiöissä tai pankeissa, tutkijoina yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä yrittäjinä tekemässä tämän päivän kärkitutkimuksesta huomisen huipputekniikkaa. Hervannan kampuksella on loistava mahdollisuus päästä jo opintojen aikana työskentelemään tutkimusryhmiin. Lisäksi tutkinnon sisällä on mahdollista suorittaa matemaattisten aineiden opettajan pätevyys.

Tietojohtaminen

Digitalisaatio, globalisaatio, teollinen internet, älyliikenne - monet yhteiskunnan nykyiset ja tulevat haasteet kaipaavat tietojohtamisen ratkaisuja.

Miten organisaatiot hyödyntävät sosiaalisen median synnyttämää tietoa? Miten työntekijöiden osaamista tulisi johtaa? Tietojohtamisen opiskelijat lähestyvät näitä asioita data-analytiikan, ihmisten johtamisen, ohjelmistotekniikan ja tietojärjestelmien kautta. Yliopistostamme valmistuneet tietojohtamisen ammattilaiset painivat yhteiskunnan viimeisimpien trendien parissa ja tuottavat ratkaisuja liiketoiminnan ongelmiin. He osaavat hyödyntämää olemassa olevaa dataa sekä soveltamaan uusinta tieto- ja viestintäteknologiaa.

Tietojohtamisen diplomi-insinöörin opinnot on rakennettu vastaamaan työelämän tarpeita. Tietojohtamisen lisäksi opinnoissa korostuvat liiketalous ja tietotekniikka. Yritysyhteistyötä on todella paljon, joten tarjoamissamme opinnoissa käsitellään työelämän ajankohtaisia teemoja.

Tuotantotalous

Tuotantotalouden opinnot yhdistävät tasapainoisesti tekniikkaa ja taloutta. Opiskelijamme oppivat paitsi tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisia yrityksen prosesseja, myös kehittämään matemaattis-luonnontieteellistä ajattelutapaa ja hyödyntämään sitä yritystoiminnan ongelmanratkaisussa. Samalla he kartuttavat osaamistaan valitsemallaan tekniikan alueella ja kehittävät työuransa kannalta tärkeitä viestintätaitojaan mielenkiintoisten, usein yritysten kanssa yhteistyössä laadittujen harjoitustöiden parissa.

DI-tutkinnossa opiskelijamme voivat valintansa mukaan syventyä talouden ja liiketoiminnan hallintaan, tuotannon ja toimitusketjun hallintaan, teknologia- ja projektiliiketoimintaan tai myyntiin ja hankintaan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Yliopistostamme valmistuneet tuotantotalouden diplomi-insinöörit ovat haluttuja osaajia työmarkkinoilla ja he työllistyvät erinomaisesti.

Ympäristö-, energia- ja biotekniikka

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan tutkinto-ohjelmamme koostuu kolmivuotisesta tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta sekä kaksivuotisesta ympäristö- ja energiatekniikan DI- tutkinnosta. Kandidaatin tutkinto-ohjelmassa opiskelijamme voi suunnata opintojaan bio- ja ympäristötekniikkaan, kemiaan tai energia- ja prosessitekniikkaan. Lisäksi hän voi vapaasti valita tutkintoonsa pääsuuntaa tukevan opintokokonaisuuden esimerkiksi uusiutuvista energiamuodoista, kiertotaloudesta tai ympäristöpolitiikasta vaihtoehtoja on kymmeniä.  

Ympäristö- ja energiatekniikasta valmistuvat diplomi-insinöörit ovat korkeatasoisia ammattilaisia. Valmistuneet sijoittuvat monipuolisesti tutkimus-, tuotekehitys- ja asiantuntijatehtäviin teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, kunnissa sekä julkishallinnossa.

Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelma

Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelmamme perustuu vahvasti luonnontieteisiin sekä matematiikkaan ja niitä soveltaviin tieteen ja tekniikan aloihin. Tiedekunnassamme tehdään korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta ja niiden rooli on keskeinen yliopiston strategisissa tutkimuksen kärkialoissa. Tohtoriohjelmamme kannustaa poikkitieteelliseen tutkimukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Jatkokoulutus antaa erinomaiset valmiudet tutkijanuralle ja vaativiin asiantuntijatehtäviin elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan palveluksessa.

Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelmassa on mahdollista suorittaa tekniikan lisensiaatin, tekniikan tohtorin sekä filosofian tohtorin tutkinto. Jatkotutkintojen tutkimusalat ovat biotekniikka, energiatekniikka, fysiikka, kemia, matematiikka, tietojenkäsittelytiede ja ympäristötekniikka.

Teknis-taloudellinen tohtoriohjelma

Teknis-taloudellinen tohtoriohjelmamme sisältää tuotantotalouden ja tietojohtamisen pääaineet.

Tohtoriohjelmassamme on mahdollista suorittaa tekniikan lisensiaatin (TkL), tekniikan tohtorin (TkT) tai filosofian tohtorin (FT) tutkintoon tähtääviä opintoja. Tekniikan lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat mahdollisia teknisen alan perustutkinnon suorittaneelle. Muun akateemisen loppututkinnon suorittaneesta tulee väiteltyään filosofian tohtori.

Teknis-taloudellinen tohtoriohjelmamme luo osaamista kansainvälisen tason tutkimukseen ja kansallisella tasolla vaikuttavaan asiantuntijuuteen tohtoriohjelman tutkimusaloilla. Teknis-taloudellinen tieteellinen osaaminen johtaa uuden tiedon luomiseen tiedeyhteisössä ja edistää yhteiskunnallisesti merkittävien, syvällistä analyysiä edellyttävien ongelmien ratkaisua.

Jatkokoulutuksen kohderyhmänä ovat teknis-taloudellisilta tutkimusaloilta valmistuneet diplomi-insinöörit sekä muut syvällisestä osaamisesta kiinnostuneet maisterit. Kansainvälisen tason tutkimukseen tähtäävät tekniikan tohtorit suuntautuvat jatko-opintojen jälkeen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja opetustöihin sekä tutkimuslaitosten tutkimus- ja johtamistöihin. Muihin asiantuntija-, johtamis- ja kehitystehtäviin tähtäävät tekniikan lisensiaatit ja tohtorit löytävät erilaisia urapolkuja teollisuudessa tai julkishallinnossa.

Teknisten tieteiden tohtoriohjelma

Teknisten tieteiden tohtoriohjelmamme (TTITO) tehtävänä on kestoltaan hallitun, systemaattisen, korkeatasoisen tohtorikoulutuksen järjestäminen teknisten tieteiden aloilla. Tohtorikoulutettavat hankkivat valmiudet toimia tutkijoina tai muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä tohtoriohjelman tutkimusaloilla.

Teknisten tieteiden tohtoriohjelman tutkimusalat ovat automaatio- ja systeemitekniikka, kone- ja tuotantotekniikka sekä materiaalitiede ja -tekniikka

Tohtoriohjelmamme on tarkoitettu ensisijaisesti korkeatasoisille teknisten tieteiden tohtorikoulutettaville, jotka ovat motivoituneet suorittamaan tohtoriopintoja ja tuottamaan kansainvälisesti laadukasta tutkimusta. TTITO:ssa päätoimisesti opiskelevat suorittavat tekniikan tohtorin tutkinnon neljässä vuodessa. Haku ohjelmaan on avoinna ympäri vuoden.

Cooperation

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta panostaa strategisiin kumppanuuksiin ja kasvavaan yhteistyöhön sekä tutkimuslaitosten että yritysten kanssa. Aktiivinen ja monipuolinen vuorovaikutuskulttuurimme tarjoaa mahdollisuuksia reagoida nopeasti muuttuviin yhteiskunnallisiin osaamis- ja tutkimustarpeisiin.

Tiedekunnallamme on hyvin laajat yhteistyöverkostot. Teemme tiivistä yhteistyötä esimerkiksi automaatiotekniikan, biotekniikan, lääketieteellisen tekniikan, tieto- ja tietoliikennetekniikan, prosessi- ja metsäteollisuuden sekä hydrauliikan alan yritysten kanssa. Käytössämme on kattavat ja ajantasaiset laitteistot ja laboratoriot, mutta tärkein voimavaramme on ihmisten osaaminen. Tutkijamme ovat oman alansa asiantuntijoita ja kuhunkin projektiin kootaan yhteen aina sen tarpeisiin vastaava tutkimusryhmä. Toisiaan täydentävät osaamisalueet sekä kansainväliset yhteistyöverkostot muodostavat vahvan pohjan tulokselliselle tutkimukselle.