Hyppää pääsisältöön

Ympäristö-, energia- ja biotekniikka, Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus

Tampereen yliopisto

Sinulle, joka haluat toimia kestävän kehityksen edistämiseksi

Oletko kiinnostunut ympäristön tilasta, ilmastonmuutoksesta, hiilineutraaliudesta, bio- ja kiertotaloudesta ja energiamurroksesta? Ympäristö,- energia- ja biotekniikan tutkinto-ohjelmassa opit ratkaisemaan kestävän kehityksen haasteita.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Ratkaisuja ympäristön puolesta

Kolmivuotinen tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinto luo vahvan perustan alan keskeisten ilmiöiden ja prosessien ymmärtämiseen. Tavoitteena on turvata yhteiskunnan veden, energian ja raaka-aineiden saatavuus ja vähentää ympäristökuormitusta. Tutkinnossa voit opiskella esimerkiksi materiaalivirtojen hallintaa kiertotalouden mahdollistamiseksi, , veden ja kaasun virtausta energian jalostuksessa ja jakelussa sekä mikrobisolujen rakennetta ja toimintaa biotuotteiden valmistamiseksi.
Kaksivuotisessa DI-tutkinnossa opiskellaan ympäristö-, energia- ja biotekniikan prosessien ja järjestelmien suunnittelua ja kehittämistä yhteiskunnan vesi-, jäte-, energia- ja materiaalihuollon tarpeisiin. Tutkinnossa voit opiskella esimerkiksi elinkaaritarkastelua tuotekehityksen tueksi vähentämään ympäristövaikutuksia, biokaasuteknologiaa energian tuottamiseksi ja ravinteiden kierrättämiseksi, biojalostuksen menetelmiä puubiomassan hyödyntämiseksi sekä solujen aineenvaihdunnan muokkausta fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseksi.

Tampere on useana vuonna valittu Suomen opiskelijaystävällisimmäksi kaupungiksi. Hervannan kampus, jonne tekniikan opetus on keskittynyt, on kompakti ja täynnä teekkarihenkeä. Ympäristö-, energia- ja biotekniikan opiskelijoiden oma ainejärjestö on Ympäristöteekkarikilta YKI. Killalla on oma tila kampuksella, kiltahuone, jossa voi tavata kavereita ja viettää aikaa yhdessä. Kilta järjestää tapahtumia laidasta laitaan: liikuntaa, leffailtoja, kiltavisoja ja opintotapahtumia, yhteistä juhlintaa unohtamatta.

Suuntautumisvaihtoehdot

Ympäristö- ja energiatekniikan tutkinnossa voit suunnata kandidaatintutkintosi bio- ja ympäristötekniikkaan, energia- ja prosessitekniikkaan tai kemiaan. Valitun suunnan opinnot aloitetaan toisena vuonna.

Bio- ja ympäristötekniikka yhdistää biologian ja muiden luonnontieteiden ymmärryksen insinööritieteisiin. Opinnot luovat pohjan kehittää ratkaisuja globaaleihin haasteisteisiin yhdistämällä luonnontieteitä ja tekniikkaa. Opiskelija voi painottaa opiskeluaan joko ympäristö- tai biotekniikkaan. Ympäristötekniikan opiskelussa tutustutaan veden, maaperän ja ilman saastumista aiheuttaviin prosesseihin ja ympäristövaikutusten ehkäisyyn. Biotekniikan opiskelussa puolestaan korostuu mikrobisolujen biologia ja laboratoriotyöskentely, joita tarvitaan kehitettäessä innovatiivisia biotuotteita, esimerkiksi polttoaineita.

Energia- ja prosessitekniikka antaa opiskelijalle vankat perustiedot termodynamiikasta, lämmönsiirrosta ja virtaustekniikasta sekä näihin liittyvistä mittauksista. Näiden perusasioiden päälle rakennetaan kokonaisvaltainen ymmärrys energiantuotannosta, erilaisista kiertoprosesseista ja uusiutuvan energian vaikutuksesta energiasysteemeihin. Energiantuotannon lisäksi syvennytään siitä aiheutuviin päästöihin ja niiden puhdistusmenetelmiin. Ilmiöiden ymmärtämisen lisäksi opintoihin kuuluu paljon laskentaa ja mitoitusta. Tämä kokonaisuus valmistaa opiskelijaa syventämään osaamistaan tulevaisuuden energia- ja prosessialan asiantuntijaksi.

Kemia on perusluonnontiede, jonka opetuksessa ja tutkimuksessa perehdytään aineen rakenteen ja siitä johtuvien kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien syvälliseen ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Aineiden kemialliset ominaisuudet ovat ratkaisevia mm. kaikkien materiaalien kierron ja ympäristöön kertymisen kannalta ja niiden ymmärrystä tarvitaan uusiutuvia energialähteitä kehitettäessä. Kemia soveltuu erittäin hyvin myös tutkinnon muiden suuntautumisalojen vapaasti valittavaksi opintokokonaisuudeksi.
 

DI-opinnoissa voit syventää opintojasi suuntaamalla ympäristötekniikkaan, energia- ja prosesitekniikkaan, synteettiseen biologiaan ja teolliseen biotekniikkaan, kemiaan tai turvallisuustekniikkaan. Suuntautumisen valintaa tukevat osaajaprofiilit, joissa kuvataan vastavalmistuneen mahdollisia työtehtäviä. Suuntautumisvaihtoehtoasi tukemaan voit valita valinnaisen opintokokonaisuuden monien vaihtoehtojen joukosta, esimerkiksi uusiutuvat energiamuodot, automaatiotekniikan tai ympäristöpolitiikan.

Sisältö

Ympäristö-, energia- ja biotekniikka tarjoaa sinulle laaja-alaisen tiedettä ja tekniikkaa läpileikkaavan koulutuksen, joka sisältää luonnontieteiden perusteita painottuen erityisesti fysiikkaan, matematiikkaan ja kemiaan sekä tekniikan eri osa-alueisiin. Nämä luovat pohjan tutkinnon aine- ja syventävien opintojen opiskeluun. Monimuotoinen opetus koostuu luennoista, laskuharjoituksista, käytännönläheisistä laboratorio- ja projektitöistä sekä pienryhmäopetuksesta.

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan opinnoissa kehität ammattitaitoasi jo opintojen aikana. Opit suunnitteluprosessien perustaidot käytännön harjoitustöissä sekä tutkimuslaitteiden käyttöä laboratoriokursseilla. Opiskelumenetelmät sisältävät luentojen ja laskuharjoitusten lisäksi suunnitteluharjoituksia, käytännönläheisiä laboratoriotöitä ja harjoitustöitä, joista osa tehdään yhteistyössä yritysten kanssa. Tutkinto-ohjelman opinnoissa opit soveltamaan osaamistasi asiantuntijatehtävissä ja voit myös luoda valmiuksia tutkijanuralle.
 

Työelämätaidot ja työllisyysnäkymät

Opintojen myötä ymmärrät kiertotalouden laajoja kokonaisuuksia ja tunnistat niiden kehittämiskohteita. Sinulla on valmiudet prosessien ja järjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen sekä valmiudet tehdä tutkimus- ja kehitystyötä. Sinulla on kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyötaitoja. Osaat myös esittää sujuvasti sekä kirjallisesti että suullisesti.
Ympäristö-, energia- ja biotekniikan diplomi-insinöörit työskentelevät tyypillisesti suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtävissä. Työnantajia ovat suunnittelu- ja konsulttitoimistot, teollisuusyritykset, kunnat, julkishallinto ja tutkimuslaitokset. Koulutus mahdollistaa monipuolisen uran ja osaamisen jatkuvan kehittämisen.
 

Opetus ja tutkimus

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan opettajat päivittävät kuulumisia Instagram-tililleen. Voit tutustua opettajiin, kursseihin tai esimerkiksi jatko-opiskelijoiden tai tutkijoiden projekteihin tilin kautta. Tutkimusaiheista voit lukea lisää myös tutkimusryhmän esittelysivulla.

Tutustu Ympäristöteekkarikiltaan eli ympäristö-, energia- ja biotekniikan opiskelijoiden ainejärjestöön

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan opiskelijoiden oma ainejärjestö on Ympäristöteekkarikilta YKI. Killalla on omat tilat kampuksella, kiltahuone, jossa voi tavata kavereita ja viettää aikaa yhdessä. Kilta järjestää tapahtumia laidasta laitaan: liikuntaa, leffailtoja, kiltavisoja ja opintoasioita, yhteistä juhlintaa unohtamatta.