Drone
Tutkinto-ohjelma

Teknisten tieteiden tohtoriohjelma

Drone

Tutkimusta teollisuuden ja akatemian tarpeisiin

Teknisten tieteiden tohtoriohjelmalla on tiivis yhteys teollisuuteen. Tohtorimme osaavat muodostaa teollisuuden haasteista tieteellisiä tutkimuskysymyksiä ja soveltaa tieteellisiä menetelmiä uuden tiedon saavuttamiseksi.

Teknisten tieteiden tohtoriohjelman (TTITO) tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia ja monialaisia tohtoreita kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin. Ohjelman jatko-opiskelijat saavuttavat valmiuksia tehdä tutkimusta ja toimia muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä tohtoriohjelman tutkimusaloilla: 1. automaatio-ja systeemitekniikka, 2. kone- ja tuotantotekniikka sekä 3. materiaalitiede ja -tekniikka.

Teknisten tieteiden tohtoriohjelmassa keskitytään tekniikkaan ja tutkimuksessa hyödynnetään korkeatasoisia tutkimusympäristöjä. Ohjelmasta valmistuvilla tohtoreilla on vahvaa substanssiin liittyvää ydinosaamista sekä monipuolista tieteellistä ja viestinnällistä osaamista. He pystyvät toimimaan tehokkaasti korkeatasoisten kansainvälisten asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa niin akatemiassa kuin teollisuudessa. 

Ohjelmasta valmistuvat pystyvät arvioimaan ja analysoimaan aineistoja ja vastaamaan esitettyihin tutkimuskysymyksiin, sekä viestimään saavutettua tietotaitoa teollisuuteen ja akateemisiin yhteisöihin. Teknisten tieteiden tohtoriohjelmasta valmistuneilla on ymmärrys moninaisista uramahdollisuuksistaan ja he osaavat soveltaa tietojaan ja taitojaan sekä teollisuudessa että akateemisissa yhteisöissä.

Tutkintonimike

Filosofian tohtori
Tekniikan tohtori

Koulutustyyppi

Jatkotutkinto

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Kaupunki

Tampere

Kampus

Hervannan kampus

Osaamistavoitteet

Teknisten tieteiden tohtoriohjelmalla on tiivis yhteys teollisuuteen. Tohtorimme osaavat muodostaa teollisuuden haasteista tieteellisiä tutkimuskysymyksiä ja soveltaa tieteellisiä menetelmiä uuden tiedon saavuttamiseksi.

Teknisten tieteiden tohtoriohjelman (TTITO) tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia ja monialaisia tohtoreita kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin. Ohjelman väitöskirjatutkijat saavuttavat valmiuksia tehdä tutkimusta ja toimia muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä tohtoriohjelman tutkimusaloilla: 1. automaatio-ja systeemitekniikka, 2. kone- ja tuotantotekniikka sekä 3. materiaalitiede ja -tekniikka. Teknisten tieteiden tohtoriohjelmassa keskitytään tekniikkaan ja tutkimuksessa hyödynnetään korkeatasoisia tutkimusympäristöjä.

Ohjelmasta valmistuvilla tohtoreilla on vahvaa substanssiin liittyvää ydinosaamista sekä monipuolista tieteellistä ja viestinnällistä osaamista. He pystyvät toimimaan tehokkaasti korkeatasoisten kansainvälisten asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa niin akatemiassa kuin teollisuudessa.    

Ohjelmasta valmistuvat pystyvät arvioimaan ja analysoimaan aineistoja ja vastaamaan esitettyihin tutkimuskysymyksiin, sekä viestimään saavutettua tietotaitoa teollisuuteen ja akateemisiin yhteisöihin. Teknisten tieteiden tohtoriohjelmasta valmistuneilla on ymmärrys moninaisista uramahdollisuuksistaan ja he osaavat soveltaa tietojaan ja taitojaan sekä teollisuudessa että akateemisissa yhteisöissä.

Koulutuksen sisältö

Teknisten tieteiden tiedekunta on Tampereen teknillisen yliopiston ainoa puhtaasti tekniikkaan painottunut tiedekunta. Ohjelmassa voi suorittaa tekniikan tohtorin (TkT) tohtorin tutkinnon.

Teknisten tieteiden tohtoriohjelman tutkimusalat:

 • Automaatio- ja systeemitekniikka
 • Kone- ja tuotantotekniikka
 • Materiaalitiede ja -tekniikka

Opintojen rakenne

Päätoimisesti opiskellen tavoitteena on suorittaa tohtorin tutkinto neljässä vuodessa.

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

 1. suorittaa jatkokoulutuksen opinnot (40 op);
 2. osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä
 3. laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti
Alta löydät tämän tohtoriohjelman valintaperusteet. Perehdythän niihin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: ens.doc.tau(a)tuni.fi.

Teknisten tieteiden tohtoriohjelma
Jatkuva tohtorihaku, kevät 2019
Tammi-kesäkuu 2019

Hakukelpoisuusvaatimukset

Yleisestä kelpoisuudesta tieteellisiin ja taiteellisiin jatkotutkinto-opintoihin säädetään yliopistolaissa (2009/558, 37§). Tohtorin tutkintoon voidaan hyväksyä hakija

 • jolla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
 • jolla on soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tai
 • jolla on soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Valintaperusteet

Tohtoriohjelmaan hyväksyttävät opiskelijat suorittavat pääsääntöisesti tekniikan tohtorin tutkinnon. Jatko-opiskelijaksi puollettavalta henkilöltä vaaditaan riittävät perustiedot hakemuksessa määritellyltä jatkokoulutuksen tutkimusalalta. Erityisin perustein harkitaan opinto-oikeuden myöntämisedellytykset muissa tapauksissa. Yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi jatko-opiskelijaksi valittavien opiskelijoiden soveltuvuutta arvioidaan seuraavilla perusteilla:

 • Aikaisempi opintomenestys
 • Tutkimusaiheen soveltuvuus: tutkimuksen suuntautuminen tohtoriohjelmassa edustetuille jatkokoulutuksen tutkimusaloille
 • Tutkimussuunnitelma: aiheen teoreettinen ja käytännöllinen uutuusarvo
 • Tutkimussuunnitelman toteutettavuus (laatu, realistisuus, suunnitelmallisuus jne.)
 • Ajankäyttö ja panostus jatko-opintoihin, kuten opintosuunnitelman toteutettavuus, jatko-opintoihin käytettävissä oleva aika
 • Tutkijapotentiaali, aikaisempi tutkimuskokemus kuten työkokemus tutkimuksen parissa, konferenssiesitelmät, lehtiartikkelit jne.
 • Muut hakijan esittämät perustelut

Edellä mainittujen arviointiperusteiden lisäksi valintapäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon kulloinkin käytettävissä olevat jatko-opiskelijoiden ohjausresurssit.

Hakumenettely

Hakuaika

Jatko-opinto-oikeuden hakemiselle ja jatko-opintojen aloittamiselle ei ole erityistä hakuaikaa. Tohtoriohjelma käsittelee hakemuksia kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja sivulta Mikä on opintopolku?. Linkki hakulomakkeeseen on avoinna hakuaikana.

Vastuuohjaaja ja muut ohjaajat

Jatko-opintoja suunnittelevan hakijan tulee olla yhteydessä valitsemansa tutkimusalan vastuuprofessoriin ennen hakemuksen toimittamista tohtoriohjelmaan. Opiskelijan tulee hyväksyttää tutkimussuunnitelmansa tulevalla jatko-opintojensa vastuuohjaajalla. Vastuuprofessori käy hakijan kanssa läpi suunnitelmat jatko-opintojen läpiviemiseksi. Tässä vaiheessa professori myös selvittää, onko hakijalla riittävät ja ajanmukaiset perustiedot tutkimusalalta. Tarvittaessa professori harkitsee sopivia esitietovaatimuksia opinnoille. Hakuvaiheessa käydään läpi myös tutkinnon suoritusaikataulu sekä jatko-opintojen rahoituksen suunnittelu. Vastuuprofessori arvioi lausunnossaan hakijan edellytykset jatko-opiskelijaksi, tutkimusaiheen soveltuvuuden tutkimusalalle ja ottaa kantaa ohjausresurssien riittävyyteen. Tohtoriohjelman suositus on, että jokaisella jatko-opiskelijalla on sekä vastuuohjaaja että ohjaaja. 

Allekirjoittamalla opiskelijan tutkimussuunnitelman sekä kirjoittamalla hakemusta puoltavan lausunnon professori samalla sitoutuu opiskelijan jatko-opintojen vastuuohjaajaksi.

Mikäli sinulla ei ole jo tiedossa vastuuohjaajaa, voit tiedustella ohjaajia sähköpostitse osoitteesta ens.doc.tau(a)tuni.fi.

Hakemus ja tarvittavat liitteet

Hakemus ja siihen tarvittavat liitteet toimitetaan sähköisessä Opintopolku –hakujärjestelmässä. Suomessa jatko-opintokelpoisen korkeakoulututkinnon suorittaneilta hakijoilta pyydetään:

A. vastuuohjaajan lausunto, n. 1 A4 (pyydetään vastuuohjaajalta ja liitetään hakemuksen muihin dokumentteihin)

B. Opintosuunnitelma, max. 1A4
Yhteisten opintojen laajuus on vähintään 40 opintopistettä. Huomioi, että opinnot muodostuvat pääaineesta ja tieteellisistä yleisopinnoista. Pääaineen laajuss on vähintään 25 opintopistettä ja tieteellisten yleisopintojen laajuus vähintään 5 opintopistettä. Näin ollen loput 10 op voidaan sijoittaa sisällöstä riippuen joko tieteellisiin yleisopintoihin tai pääaineeseen. 

Tampereen teknillisen yliopiston jatko-opintokelpoiset kurssit.
Tieteellisiin yleisopintoihin voidaan sisällyttää  TTI-90006 Orientation to Doctoral Studies (3 op) -opintojakso.

Opintosuunnitelman tulee olla hakijan ja vastuuohjaajan allekirjoittama.

C. Tutkimussuunnitelma, max. 1A4
Yleisluontoinen kuvaus tutkimuksen tavoitteista, taustasta, tehtävistä, aikataulusta ja tarvittaessa suunnitellusita julkaisufoorumeista. Tutkimussuunnitelman tulee olla hakijan ja valvojan allekirjoittama.

D. Tutkintotodistuksen ja opintorekisteriotteen kopio, jos aiempi tutkinto ei ole suoritettu Tampereen yliopistossa

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Tohtoriohjelma käsittelee hakemuksia kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille kuun loppuun mennessä. Mikäli hakemus tai liitteet ovat puutteellisia, hakemuksen käsittely voidaan siirtää seuraavalle käsittelykerralle.

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee toimittaa Tampereen yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö

Yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja koskee yhden korkeakoulupaikan sääntö. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Paikan vastaanottaminen

Säilyttääksesi saamasi opiskelupaikan ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta sähköisesti suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palvelussa. Mikäli et pysty vastaanottamaan paikkaa sähköisesti, lähetä ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta -lomake täytettynä Tampereen yliopistoon. Lomakkeen saat hyväksymiskirjeesi mukana.

Ilmoituksen on oltava perillä viimeistään valintaa seuraavan kuun 15. päivä klo 15.00 mennessä. Mikäli opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus ei ole saapunut perille määräaikana, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

Ilmoittautuminen

Uuden jatko-opiskelijan tulee ilmoittautua yliopistoon hyväksymispäätöksen mukana toimitettavien ohjeiden ja määräaikojen mukaan Opintotoimistossa. Ennen ilmoittautumista uuden jatko-opiskelijan on esitettävä tiedekunnassa alkuperäiset todistukset niistä tutkinnoista ja opinnoista, joihin hän on hakemuksessaan viitannut, mikäli aiemmat opinnot ovat suoritettu muualla kuin suomalaisessa korkeakoulussa.

Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa.

Jatko-opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi yliopiston määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa ja yliopiston tarjoamien tietotekniikkapalvelujen käyttöoikeuden. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on kirjallisesti haettava tiedekunnalta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.