Mittaus
Tutkinto-ohjelma

Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelma

Mittaus

Tieteellisiä läpimurtoja syvällisen matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen pohjalta

Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelmasta valmistuneella on oman tutkimusalansa syvällisen osaamisen ja tutkijataitojen perusteella erinomaiset valmiudet luoda tieteellisiä ja teknologisia läpimurtoja.

Tohtoriohjelman strategisen profiilin muodostavat kolme tutkimuksen teema-aluetta, jotka perustuvat syvälliseen matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen: valoon perustuvat teknologiat, bio- ja kiertotalous sekä laskennallinen tiede. 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ratkaisuja yhteiskunnan nykyisiin haasteisiin, kuten kestävään kehitykseen, energiaan ja ympäristöön. Tutkimuksen teema-alueet nivoutuvat biotekniikan, energiatekniikan, fysiikan, kemian, matematiikan sekä ympäristötekniikan pääaineisiin.  

Tohtorikoulutus on tarkoitettu päämäärätietoisille, pitkäjänteiseen työskentelyyn pystyville ja motivoituneille opiskelijoille. Ohjelma mahdollistaa opiskelijoille osallistumisen poikkitieteelliseen tutkimukseen, monitieteiseen verkostoitumiseen myös käytännön toimijoiden kanssa sekä kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Valmistuneilla tohtoreilla on erinomaiset valmiudet tutkijanuralle ja vaativiin asiantuntija- ja kehitystehtäviin elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan palveluksessa.

Tutkintonimike

Filosofian tohtori
Tekniikan tohtori

Koulutustyyppi

Jatkotutkinto

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Hervannan kampus

Osaamistavoitteet

Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa päämäärätietoisia tutkimuksen asiantuntijoita ja monipuolisia ongelmanratkaisijoita elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan palvelukseen.

Koulutuksen suorittanut:

 1. on perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen.
 2. on hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tai taiteellisen tutkimuksen menetelmiä ja osaa luoda uutta tieteellistä tai taiteellista tietoa omalla alallaan ja viedä uutta tietoa käytäntöön sekä elinkeinoelämään.
 3. on perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin.
 4. on saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.
 5. on saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.
 6. on tietoinen tulevaisuuden tavoitteistaan, on tietoinen työllistymisreiteistä haluamilleen aloille sekä on tietoinen vahvuuksistaan ja heikkouksistaan, joita on valmis kehittämään.

Koulutuksen sisältö

Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelman koulutus ja tutkimus perustuvat syvälliseen matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen, joka luo pohjan tieteellisille läpimurroille ja niiden teknologisille sovelluksille tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi akateemisella uralla ja/tai elinkeinoelämässä. Tohtoriohjelman strategisen profiilin muodostavat kolme tutkimuksen teema-aluetta: valoon perustuvat teknologiat, bio- ja kiertotalous sekä laskennallinen tiede. Tutkimuksen teema-alueet nivoutuvat tohtoriohjelman pääaineisiin.

 • Biotekniikka
 • Energiatekniikka
 • Fysiikka
 • Kemia
 • Matematiikka
 • ympäristötekniikka.

Tohtorikoulutus on tarkoitettu päämäärätietoisille, pitkäjänteisille ja motivoituneille opiskelijoille. Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelma kannustaa tutkijakoulutettaviaan poikkitieteelliseen tutkimukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi usealla tutkimusalalla on kansallinen tekniikan alan tohtorikoulutusverkosto, johon opiskelijan on mahdollista liittyä. Tohtorikoulutusverkostojen tehtävänä on järjestää koulutusyhteistyötä  seminaarien,  kurssien,  kesäkoulujen  ja tapahtumien merkeissä, verkottaa opiskelijoita keskenään ja tarjota heille vertaistukea.

Ohjelmassa voi suorittaa tekniikan tohtorin (TkT) tai filosofian tohtorin tutkinnon (FT). Valmistuneilla tohtoreilla on erinomaiset valmiudet tutkijanuralle ja vaativiin asiantuntijatehtäviin elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan palveluksessa. Päätoimisesti opiskellen tavoitteena on suorittaa tohtorin tutkinto neljässä vuodessa.

Opintojen rakenne

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:
1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot (40 op);
2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä
3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti

Tutkimuksen painopisteet

Tohtoriohjelman tutkimusverkostoissa tehdään korkeatasoista, erittäin monimuotoista tutkimusta. Tämä näkyy siten, että tohtoriohjelmaan linkittyvät tutkimusryhmät tuottavat merkittävän määrän yliopiston julkaisuista. Euroopan tutkimusneuvosto on myöntänyt tiedekunnan tutkimusryhmille 3 hanketta, jotka edustavat Euroopan korkeatasoisinta tutkimusta (ERC). Lisäksi sekä kokeellisen, teoreettisen että laskennallisen tieteen tutkimusryhmät ovat mukana Suomen Akatemian valitsemissa tutkimuksen huippuyksiköissä.

 • Inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikkö  (2018-2025), koordinaattori Helsingin yliopisto, TTY:n yhteyshenkilö Mikko Kaasalainen
 • Kalvotutkimuksen huippuyksikkö (2014-2019), koordinaattori Helsingin yliopisto, TTY:n yhteyshenkilö Ilpo Vattulainen
 • ERC starting grant (2016-2021): assist.prof. Arri Priimägi: Tunable Photonic Structures via Photomechanical Actuation
 • ERC Consolidator Grant (2017-2021): prof. Mircea Guina: Advanced III-V Materials and Processes Enabling Ultrahigh-efficiency ( 50%) Photovoltaics
 • ERC starting grant (2019-2023): assist.prof. Humeyra Caglayan: quantum nanophotonics and epsilon near-zero (ENZ) metamaterials

Fysiikassa tehdään sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta mukaan lukien tutkimustiedon ja -tulosten siirtäminen teolliseen ympäristöön. Tutkimustoiminta jakautuu kolmeen strategisesti valittuun kokonaisuuteen: aerosolifysiikka, laskennallinen fysiikka sekä optiikka ja fotoniikka. Fysiikan tutkimus on tuottanut myös useita spin-off -yrityksiä, joissa tutkimuksen tuloksia on pystytty kaupallistamaan.

Kemiassa ja biotekniikassa tutkimus- ja opetusalat ovat kemia, biotekniikka, energia- ja biojalostustekniikka sekä ympäristötekniikka. Tutkimuksen yhteinen fokus on kehittää uusia ja kestäviä konsepteja ja prosessi- ja laitetekniikkaa luonnonvarojen ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen laitoksen hyväksytyn strategian mukaisesti työelämän tarpeet huomioiden.

Matematiikan tutkimus kohdistuu teknillisten tieteiden tarvitsemaan matematiikkaan, sen teoriaan ja sovelluksiin. Tutkimus on luonteeltaan perustutkimusta, mutta myös soveltavaa. Tutkimusalueet ovat matemaattinen analyysi sovelluksineen, logiikka ja diskreetti matematiikka sekä matemaattinen mallinnus. TTY:llä on Suomen huippuyksikkö inversio-ongelmien tutkimuksessa.

Alta löydät tämän tohtoriohjelman valintaperusteet. Perehdythän niihin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: ens.doc.tau(a)tuni.fi.

Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelma
Jatkuva tohtorihaku, kevät 2019
Tammi-kesäkuu 2019

Hakukelpoisuusvaatimukset

Yleisestä kelpoisuudesta tieteellisiin ja taiteellisiin jatkotutkinto-opintoihin säädetään yliopistolaissa (2009/558, 37§). Tohtorin tutkintoon voidaan hyväksyä hakija

 • jolla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
 • jolla on soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tai
 • jolla on soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Valintaperusteet

Kelpoisuudesta tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin säädetään yliopistolaissa ja tutkintosäännössä. Tiedekunnalla on yleisten säännösten lisäksi mahdollisuus asettaa jatko-opintoihin hakeville tarkentavia valintaperusteita sekä määrätä tarvittaessa suoritettavaksi ylimääräisiä täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelman jatko-opiskelijoiden valintakriteerit ovat:

 • Jatko-opinto- ja tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu, relevanssi ja realistisuus
 • Perustutkinnon, suoritettujen opintojen ja tutkimusaiheen sopivuus tohtoriohjelmaan
 • Asiantuntevan ohjauksen saatavuus
 • Hakijan tiedot ja taidot, perustutkinnon opinnäytetyön arvosana sekä tohtorintutkinnon suorittamisessa vaadittava kielitaito
 • Vastuuohjaajan puolto
 • Vastuuohjaajaksi lupautuneen muiden jatko-opiskelijoiden määrä (enintään noin 5 jatko-opiskelijaa)

Hakumenettely

Hakuaika

Jatko-opinto-oikeuden hakemiselle ja jatko-opintojen aloittamiselle ei ole erityistä hakuaikaa. Tohtoriohjelma käsittelee hakemuksia kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi.  Linkki hakulomakkeeseen on avoinna hakuaikana.

Vastuuohjaaja

Jatko-opintoja suunnittelevan opiskelijan tulee ensin ottaa yhteys valitsemansa tutkimusalan vastuuohjaajaan.Tohtoriohjelman suositus on, että jokaisella jatko-opiskelijalla on sekä vastuuohjaaja että ohjaaja. Opiskelija keskustelee mahdollisen vastuuohjaajan kanssa jatkotutkimuksen aiheesta, jatko-opintojen valvojasta, rahoituksesta ja mahdollisuuksista jatko-opintojen suorittamiseksi neljän vuoden tavoiteajassa. Pohdi ennen tapaamista motivaatiosi ja perusteesi sitoutua jatkotutkintoprojektiin. Jatko-opinto-oikeuden myöntämiseen ei suoraan liity rahoitus.

Hakemus ja tarvittavat liitteet

Hakemus ja siihen tarvittavat liitteet toimitetaan sähköisessä Opintopolku –hakujärjestelmässä. Suomessa jatko-opintokelpoisen korkeakoulututkinnon suorittaneilta hakijoilta pyydetään:

1.  Tutkimussuunnitelman aikatauluineen, jota vastuuohjaajan tulee puoltaa

Tutkimussuunnitelman pituus on 2-3 sivua. Tutkimussuunnitelman rakenne:

 1. Otsikko
 2. Tiivistelmä (enint. 150 sanaa)
 3. Johdanto ja teoreettinen viitekehys
 4. Tutkimuksen tavoitteet ja odotettavissa olevat tulokset
 5. Tutkimusmenetelmät
 6. Tutkimusympäristö (ryhmä ja ohjaaja/t) ja yhteistyökumppanit (esim. yritykset, muut korkeakoulut)
 7. Kansainvälisyys (esim. kansainväliset kumppanit) ja kansainvälistymissuunnitelma (esim. suunniteltu tutkijavaihto)
 8. Tutkimuksen aikataulu
 9. Rahoitus
 10. Urasuunnitelmat: Miksi haluat suorittaa jatkotutkinnon?
 11. Lähteet

2. Jatko-opintosuunnitelma aikatauluineen

Jatko-opintojen kokonaislaajuus on 40 op, joista pääaineen opintoja täytyy olla vähintään 25 op ja tieteellisiä yleisopintoja vähintään 5 op. Yleisopintoihin kuuluu pakollinen opintojakso LTT-90006 Orientation to Doctoral Studies (3 op). Jatko-opintokelpoiset kurssit löytyvät TTY:n jatko-opinto-oppaasta. Lisäksi oheisesta linjauksesta löydät lisätietoa opintoihin liittyen.

3. Vastuuohjaajan lausunto

Vastuuohjaajan lausunnosta tulee käydä ilmi hakijan tiedot ja taidot suoriutua jatkotutkinnosta, jatko-opinto- ja tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu, relevanssi ja realistisuus, asiantuntevan ohjauksen saatavuus sekä suunniteltu rahoitus. Allekirjoittamalla opiskelijan jatko-opintohakemuksen ja lausunnon vastuuohjaaja sitoutuu opiskelijan jatko-opintojen vastuuohjaajaksi ja sitoutuu varaamaan opintojen ohjaukselle riittävät resurssit.

Vastuuohjaajan lausunnon pohja

4. Kopio jatko-opintokelpoisen tutkinnon tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta (sekä alemman että ylemmän tutkinnon todistukset ja tutkintotodistuksen liitteet)

5. Alustava rahoitussuunitelma

6. Ansioluettelo (CV) ja muut mahdolliset hakemusta tukevat liitteet

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Tohtoriohjelma käsittelee hakemuksia kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille kuun loppuun mennessä. Mikäli hakemus tai liitteet ovat puutteellisia, hakemuksen käsittely voidaan siirtää seuraavalle käsittelykerralle.

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee toimittaa Tampereen yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö

Yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja koskee yhden korkeakoulupaikan sääntö. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Paikan vastaanottaminen

Säilyttääksesi saamasi opiskelupaikan ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta sähköisesti suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palvelussa. Mikäli et pysty vastaanottamaan paikkaa sähköisesti, lähetä ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta -lomake täytettynä Tampereen yliopistoon. Lomakkeen saat hyväksymiskirjeesi mukana.

Ilmoituksen on oltava perillä viimeistään valintaa seuraavan kuun 15. päivä klo 15.00 mennessä. Mikäli opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus ei ole saapunut perille määräaikana, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

Ilmoittautuminen

Uuden jatko-opiskelijan tulee ilmoittautua yliopistoon hyväksymispäätöksen mukana toimitettavien ohjeiden ja määräaikojen mukaan Opintotoimistossa. Ennen ilmoittautumista uuden jatko-opiskelijan on esitettävä tiedekunnassa alkuperäiset todistukset niistä tutkinnoista ja opinnoista, joihin hän on hakemuksessaan viitannut, mikäli aiemmat opinnot ovat suoritettu muualla kuin suomalaisessa korkeakoulussa.

Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa.

Jatko-opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi yliopiston määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa ja yliopiston tarjoamien tietotekniikkapalvelujen käyttöoikeuden. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on kirjallisesti haettava tiedekunnalta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.