Tiedekunta

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntamme on monialainen biolääketieteen tekniikan, bioteknologian, lääketieteen ja terveysteknologian tutkimuksen ja opetuksen korkeatasoinen yksikkö. Teemme kansainvälisesti merkittävää perus- ja soveltavaa tutkimusta.

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

 

Poikkitieteellinen tutkimusympäristö

Korkeakouluyhteisömme strategiassa osaamiskärkinä ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Tiedekuntamme tutkimuksessa yhdistyy lääketieteen, biotieteiden ja tekniikan osaaminen tavoitteena saada aikaan niin uutta tietoa kuin yksilölle ja yhteiskunnalle merkittäviä uusia ratkaisuja ja innovaatioita terveyden ja hyvinvoinnin alueilla. Tutkimuksemme keskittyy erityisesti biomateriaaleihin, biomittauksiin ja -kuvantamiseen, immunologiaan, kliiniseen lääketieteeseen, kudosteknologiaan, laskennallisiin järjestelmiin, mallintamiseen, sekä solu- ja molekyylibiologiaan.

Poikkitieteellinen tiedekuntamme tarjoaa erinomaisen tutkimusympäristön bioteknologian, lääketieteen ja tekniikan yhteistyölle. Korkeatasoisen perustutkimuksemme edellytysten vahvistaminen on lähtökohtana soveltavan ja kaupallistettavan tutkimuksen kehittymiselle. Tiedekuntamme on mukana myös SPARK Finland -verkostossa, jonka tavoitteena on parantaa terveysalan tutkijoiden ja tutkimuslähtöisten yritysten kaupallistamisvalmiuksia ja rakentaa Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyistä, kasvavaa liiketoimintaa

Kiinteä yhteistyö terveydenhuollon palvelujärjestelmän kanssa mahdollistaa tutkimustulosten hyödyntämisen kliinisessä potilastyössä esimerkiksi uusina diagnostisina menetelminä ja hoitokäytäntöinä. Teemme yhteistyötä myös kotimaisten ja kansainvälisten lääketieteen ja terveysteknologia-alojen yritysten kanssa.

Tiedekunnassamme toimii kolme Suomen Akatemian huippuyksikköä

Monikudosmallintaminen
Professori Minna Kellomäki, professori Katriina Aalto-Setälä, professori Jari Hyttinen, professori Pasi Kallio, apulaisprofessori Susanna Miettinen ja dosentti Susanna Narkilahti: CoEBoC

Kasvaingenomiikka
Prof. Matti Nykter: Computational Biology

Mitokondrion biologia
Prof. Howard Jacobs: FinMIT - Research on Mitochondria, Metabolism and Disease
Tutkimusryhmän verkkosivut: https://research.uta.fi/mitochondrial-genetics/

Meillä on viisi tutkimuskeskusta

Tiedekunnassamme toimii myös kliininen kudospankki ja solukeskus, Regea sekä eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien asiantuntijakeskus, FICAM.

Tutkimusryhmät

Biolääketieteen mittaukset, toimilaitteet ja järjestelmät

Bioteknologia

Immunologia ja virologia

Kirurgia

Kuvantaminen ja laskennallinen biologia

Lasten terveys

Lääketieteen muut alat

Mitokondriotutkimus

Neurologia

Psykiatria

Solu- ja kudosteknologia ja biomateriaalit

Sydän- ja verisuonitaudit

Syöpätutkimus

Banaanikärpäset

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Ihanteellinen opiskeluympäristö

Tiedekuntamme kouluttaa laaja-alaisia asiantuntijoita vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin lääketieteen ja terveysteknologian aloilla. Koulutuksemme perustuu tuoreimpaan, kansainväliseen tutkimustietoon ja opiskelijat ovat tärkeä osa tiedekuntamme tutkimusyhteisöä. Oppimisympäristömme ovat monipuolisia, sisältäen mm. moderneja simulaatio- ja laboratorio-opetustiloja, ja panostamme niiden jatkuvaan kehittämiseen. Meille on myös tärkeää luoda positiivinen ja kannustava opiskeluilmapiiri. Tiedekuntamme koulutustarjonta on kuvattu alla.

 

 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman keskeisinä tavoitteina on kouluttaa lääkäreitä, joilla on erinomaiset ongelmanratkaisutaidot sekä kyky kriittiseen uuden tiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Korostamme lisäksi inhimillistä suhtautumista potilaisiin ja hyviä ryhmätyötaitoja. Ensiluokkaisesti varustelussa Taitokeskuksessamme opiskelijat pääsevät harjoittelemaan kliinisiä taitojaan turvallisessa ympäristössä erilaisten simulaatioiden avulla. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneilla lääkäreillä on monipuoliset valmiudet sijoittua erilaisiin tehtäviin sekä perusterveydenhuollossa että sairaaloissa.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus

Olemme valtakunnallisesti toiseksi suurin erikoislääkärien kouluttaja. Tarjoamme laaja-alaista erikoislääkärikoulutusta n. 50 eri lääketieteen erikoisalalla ja erikoishammaslääkärikoulutusta viidellä eri hammaslääketieteen erikoisalueella. Lisäksi koulutustarjontaamme kuuluvat yleislääketieteen erityiskoulutus, joka antaa Suomessa LL-tutkinnon suorittaneelle oikeudet toimia lääkärinä muissa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa, ja erikoislääkäreiden lisäkoulutusohjelmia n. 30 erikoisalalla.

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma

Tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvitaan enenevästi asiantuntijoita, jotka kykenevät ratkaisemaan ihmisen hyvinvointiin, terveyteen ja terveelliseen elinympäristöön liittyviä haasteita. Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma pyrkii vastaamaan tähän koulutustarpeeseen. Tarjoamme ainutlaatuisen, poikkitieteellisen opiskeluympäristön, jossa yhdistyvät biotieteiden, biolääketieteen ja tekniikan osaaminen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja uusien terveysteknologisten sovellusten käyttöönottamiseksi. Opetus perustuu viimeisimpään tutkimustietoon ja opiskelijat pääsevät osaksi tiedekunnan tutkimusyhteisöä. Tutkinto-ohjelma antaa erinomaiset valmiudet tulevaisuuden työelämään, jossa kyky toimia yhteistyössä eri alan asiantuntijoiden kanssa on yksi keskeinen menestystekijä.

Tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa joko diplomi-insinöörin (DI) tai filosofian maisterin (FM) tutkinnon. Kumpikin tutkinto tarjoaa useita suuntautumisvaihtoehtoja, joista opiskelija voi valita itselleen mielenkiintoisimman.

Kansainväliset maisteriohjelmat

Kansainvälisille opiskelijoille tarjoamme koulutusta kahdessa kansainvälisessä maisteriohjelmassa: Master’s Degree Programme in Biomedical Sciences and Engineering ja Master´s Degree Programme in Biomedical Technology. Näissä koulutusohjelmissa opiskelijat pääsevät tutustumaan läheisesti tiedekuntamme korkeatasoiseen, kansainväliseen tutkimukseen. Opiskelu tapahtuu englanninkielellä, mutta pääosin yhdessä suomalaisten opiskelijoiden kanssa, mikä osaltaan takaa helpon integroitumisen sekä suomalaiseen opiskeluyhteisöön että yhteiskuntaan. Kummassakin maisteriohjelmassa opiskelijalla on valittavana useita eri suuntautumisvaihtoehtoja.

Master’s Degree Programme in Biomedical Sciences and Engineering:

Master´s Degree Programme in Biomedical Technology

Tohtorikoulutus

Tiedekunnassamme toimii kaksi tohtoriohjelmaa, joiden tavoitteena on tuottaa innovatiivista ja kansainvälisesti tunnettua tohtorikoulutusta ja sitä kautta tutkimustuloksia, joita voidaan hyödyntää terveydenhuollossa ja laajemminkin yhteiskunnassa. Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelmassa voi suorittaa joko tekniikan (TkT) tai filosofian (FT) tohtorin tutkinnon. Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelmassa puolestaan voi suorittaa filosofian (FT), lääketieteen (LT) tai terveystieteiden (TtT) tohtorin tutkinnon. Tohtoriopinnot koostuvat teoreettisista opinnoista ja tieteellisestä tutkimuksesta, joka tyypillisesti toteutetaan tiedekunnan tutkimusryhmässä. Panostamme erityisesti opiskelijoiden ohjaukseen ja jokaiselle opiskelijalle nimetään henkilökohtainen seurantaryhmä, joka seuraa ja tukee opintojen edistymistä.

Tiedekunnan muu koulutustoiminta

Tiedekuntamme järjestää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) edellyttämät kuulustelut EU-/ETA-alueen ulkopuolella koulutuksensa saaneille lääkäreille, jotka hakevat lääkärin oikeuksia Suomesta.

Vastaamme sairaalafyysikkojen koulutukseen sisältyvästä säteilyturvallisuuskoulutuksen teoreettisesta osuudesta.

MET kansainvälinen seminaarisarja

Faculty of Medicine and Health Technology & Doctoral Programme in Medicine and Life Sciences

High-grade international and national speakers give presentations of their own research field. This seminar series brings together the scientific community of the Kauppi Campus and aims to provide the current state of research in the fields of medicine, molecular biology, biomedicine, biotechnology, bioinformatics, cell biology and systems biology.

https://events.tuni.fi/met-seminar-series/programme/

 

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntamme tekee tiivistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yritysmaailman kanssa. Lääketieteen koulutuksemme ja tutkimuksemme nivoutuu vahvasti yhteistyöhön Tampereen yliopistollisen sairaalan ja muiden erva-alueen sairaaloiden (Seinäjoen keskussairaala ja Kanta-Hämeen keskussairaala) kanssa. Olemme aktiivisesti mukana kansallisen terveysalan kasvustrategian osaamiskeskittymiin liittyvissä organisaatioissa, kuten Fican Mid:ssa,/ Tays syöpäkeskuksessa ja Tampereen biopankissa sekä  FinBioBank:ssa.  

Olemme yksi Biokeskus Suomi -verkoston biokeskuksista. Toimimme vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän kanssa vastaten nopeasti muuttuviin elinkeinoelämän koulutus- ja tutkimustarpeisiin tuottaen näin yhteiskuntaa ja liiketoimintaa hyödyttäviä ratkaisuja.

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Tiedekunta

Tiedekunnan hallinto

Johtaminen

Dekaani
Tapio Visakorpi
p. +358 50 318 5829
tapio.visakorpi [at] tuni.fi

Koulutuksen varadekaani
Anne Kallioniemi
p. +358 50 437 2645
anne.kallioniemi [at] tuni.fi

Tutkimuksen varadekaani
Pasi Kallio
p. +358 500 525 546
pasi.kallio [at] tuni.fi

Johdon tuki

Hallintopäällikkö
Niina Puronurmi
p. +358 50 349 7036
niina.puronurmi [at] tuni.fi

Tiedekunta-assistentti
Sanni Irjala (Kaupin kampus)
p. +358 50 447 8351
sanni.irjala [at] tuni.fi

Tiedekunta-assistentti
Heli Jokiaho (Hervannan kampus)
p. +358 40 190 9840
heli.jokiaho [at] tuni.fi

Henkilöstoasiat

HR Partner
Päivi Peltonen
p. +358 40 563 9729
paivi.peltonen [at] tuni.fi

Talousasiat

Talousasiantuntija
Merja Talvitie (Kaupin kampus)
merja.talvitie [at] tuni.fi

Controller
Heli Ahlfors (Hervannan kampus)
p. +358 50 301 0023
heli.ahlfors [at] tuni.fi

Koulutus

Opintopäällikkö
Nina Pietilä
p. +358 50 303 4276
nina.pietila [at] tuni.fi

Koordinaattori (tieteelliset jatkotutkinnot)
Henna Mattila
p. +358 40 190 9756
henna.mattila [at] tuni.fi

Koulutuspäällikkö (ammatilliset jatkotutkinnot)
Sari Orhanen
p. +358 50 437 2657
sari.orhanen [at] tuni.fi

 

 

Tiedekuntaneuvosto (MET)

Jäsenet ja varajäsenet kaudella 1.1.2019-31.12.2022

Professorit:

 • Kaukinen Katri    (Aalto-Setälä Katriina)
 • Parkkila Seppo    (Greco Dario)
 • Skottman Heli    (Nykter Matti)
 • Tammela Teuvo    (Lindfors Katri)
 • Ukkonen Leena    (Tuukkanen Sampo)

Opettajat, tutkijat ja muu henkilökunta:

 • Juuti-Uusitalo Kati    (Granberg Kirsi)
 • Kesseli Juha    (Ryynänen Tomi)
 • Lemivaara Marjut    (Jääskeläinen Juhani)
 • Nymark Soile    (Virkki Johanna)
 • Vehkaoja Antti    (Kunnas Tarja)

Opiskelijajäsenet:
(opiskelijajäsenten toimikausi 1.1.2019-31.12.2020)

 • Hintsala Marjo    (Hautamäki Markus)
 • Kallio Sanna    (Haapakoski Julius)
 • Kontiainen Joel    (Henttunen Riikka)
 • Metsälä Riku    (Jääskeläinen Elisa)
 • Sajaniemi Paula    (Sipilä Vili)