• Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuvassa kuudesluokkalainen tyttö on iloisena sohvalla istuskellen tekemässä kirjan tehtäviä.

Oppilashuolto

Tampereen yliopiston normaalikoulu, perusaste

Perusopetuslain 31 a §:n mukaan oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Kaikkien oppilaiden kanssa työskentelevien sekä oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden on tehtävissään edistettävä oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Oppilashuolto jakautuu yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Yhteisöllinen oppilashuolto on osa koulun toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään oppilaiden osallisuutta, oppimista, hyvinvointia ja terveyttä. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö, edistää ja ehkäistä syrjäytymistä sekä ylläpitää työyhteisön hyvinvointia.

Yksilökohtainen oppilashuolto

muodostuu kouluterveydenhuollosta, psykologi- ja kuraattoripalveluista sekä tapauskohtaisesti koottavasta monialaisesta asiantuntijaryhmästä, jossa käsitellään yksittäisen oppilaan tai tietyn oppilasryhmän tuen tarvetta.

Alakoulun yhteisöllistä oppilashuoltoa koordinoivan ryhmän muodostavat rehtori, erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Yläkoululla ryhmään kuuluu lisäksi opinto-ohjaaja. Tarvittaessa ryhmää täydennetään muilla asiantuntijoilla.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Työn tavoitteena on auttaa ja tukea oppilaita koulunkäyntiin ja muuhun elämänpiiriin liittyvissä asioissa.

Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, häntä hoitavien ja kasvattavien henkilöiden, kouluyhteisön ja muiden verkostojen kanssa. Yhteistyösuhteet perustuvat luottamuksellisuuteen ja tavoitteena on tukea lasten ja nuorten psykososiaalista kasvua. Koulukuraattori osallistuu tarvittaessa monialaisen asiantuntijaryhmän työskentelyyn yksittäisen oppilaan asioissa sekä monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelussa. Koulukuraattori toimii yläkoululla myös tukioppilastoiminnan toisena ohjaajana.

Koulukuraattori työskentelee normaalikoulussa kaikilla kouluasteilla ja on tavattavissa alakoululla pääsääntöisesti perjantaisin ja yläkoululla maanantaista keskiviikkoon.

Oppilas voi hakeutua koulukuraattorin luokse itsenäisesti tai esimerkiksi opettajan, huoltajan, koulupsykologin tai kouluterveydenhoitajan suosituksesta. Yhteyttä voi ottaa kaikenlaisissa elämäntilannetta, koulunkäyntiä, kaverisuhteita, kiusaamista, perhetilannetta ja vapaa-aikaa koskevissa asioissa. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin myös tarvitessaan neuvontaa ja ohjausta lapsen ja nuoren elämään ja vanhemmuuden tukemiseen liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot: Linda Hakanen, puh. 050 5099 046 / s-posti: linda.hakanen@pirha.fi / Wilma-viesti

 

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää erityisesti oppilaiden psyykkistä hyvinvointia sekä oppimista yksilökäyntien ja ryhmään tai koko yhteisöön kohdistuvien toimien kautta.

Oppilas voi hakeutua koulupsykologin vastaanotolle itsenäisesti tai esimerkiksi opettajan, huoltajan, koulukuraattorin tai kouluterveydenhoitajan suosituksesta. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä kaikenlaisissa lapsen ja nuoren oppimista, kasvua ja kehitystä sekä tunne-elämää, käyttäytymistä ja mielialaa koskevissa asioissa tai erilaisten kriisien kohdatessa.

Koulupsykologi antaa neuvontaa ja ohjantaa ja tarvittaessa kartoittaa oppilaan oppimisvalmiuksia tai psyykkistä hyvinvointia haastatteluin, havainnoimalla sekä tutkimuksilla yhteistyössä oppilaan vanhempien, opettajien sekä oppilaan muiden yhteistyötahojen kanssa. Yksilötyössä myös lyhytjaksoiset keskustelukäynnit ovat mahdollisia.

Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaita jatkotutkimuksiin- ja hoitoon tai muihin tukipalveluihin. Koulupsykologi osallistuu myös tarpeen mukaan monialaisen asiantuntijaryhmän työskentelyyn yksittäisen oppilaan asioissa sekä monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelemiseksi.

Koulupsykologi ottaa pääsääntöisesti vastaan ajanvarauksella ja työskentelee normaalikoulussa kaikilla kouluasteilla. Koulupsykologi työskentelee peruskoululaisten kanssa yleensä maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin. Normaalikoulun lukiolla koulupsykologi on yleensä keskiviikkoisin.

Koulupsykologi on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, jonka palvelut ovat luottamuksellisia ja lakien määrittämiä.

Yhteystiedot:
Henni Kukkonen (5-9 lk + lukio),
henni.kukkonen@pirha.fi, 050 420 1404
Henna Hautamäki (1-4 lk),
henna.hautamaki@pirha.fi, 040 548 5970
Elina Sisso-Hakonen (31.8.2023 asti),
050 420 1404, elina.sisso-hakonen@pirha.fi
/ Wilma-viesti

 

Kouluterveydenhuolto, luokat 1-9.

Oppilaiden avovastaanottoaika on ma-pe klo 10.30-11.30.
Tampereen yliopiston normaalikoululla toimivat tällä hetkellä terveydenhoitajina Sanni Lähde (ma-to) päivät ja Marika Survonen (to-pe).
Terveydenhoitajan puhelinnumero on 040 8004062.
Terveydenhoitajan tavoittaa parhaiten puhelimitse avovastaanoton aikana klo. 10.30-11.30.
Muina aikoina voi lähettää Wilma-viestin tai tekstiviestin.
Pyydämme olemaan yhteydessä mahdollisten kontrollien ja mittausten sopimiseksi.

Koululääkärin vastaanotto on terveydenhoitajan ajanvarauksen kautta.
Terveydenhoitaja on parhaiten saavutettavissa joko Wilman tai tekstiviestin kautta.

Koulukuljetukset

Koulukuljetusten järjestelyt löytyvät koulukuljetukset-sivulta. Tampereen yliopiston normaalikoulussa noudatetaan Tampereen kaupungin yhteisiä linjauksia.

Kouluruokailu

Ruokapalvelut Normaalikoulussa tuottaa ISS Palvelut Oy. Kouluravintola palvelee koulun oppilaita ja henkilökuntaa sekä yliopiston opiskelijoita. Lounaan noutopöydässä on tarjolla perinteistä kotiruokaa ja ympäristöystävällistä kasvisruokaa.

Selvityksen erityisruokavaliosta tekee huoltaja. Huoltaja voi halutessaan konsultoida lääkäriä, ravitsemusterapeuttia tai terveydenhoitajaa ja täyttää lomakkeen tiedon pohjalta. Lomake täytetään ruoka-allergiasta, keliakiasta tai muusta sairauden hoitoon tarkoitetusta ruokavaliosta sekä vegaaniruokavaliosta. Kasvisruokavalioita ja laktoositonta ruokavaliota ei tarvitse ilmoittaa, ellei niitä erikseen pyydetä.

Selvityksen oppilaan erityisruokavaliosta annetaan alla olevalla lomakkeella. Lomake palautetaan paperisena tai sähköpostin liitteenä ruokapalvelun sähköpostiin tampereen.normaalikoulu@iss.fi. Selvitys on annettava siinä vaiheessa, kun koulupaikka on tiedossa.

Mikäli erityisruokavalio muuttuu tai tarve poistuu, tulee huoltajan ilmoittaa asiasta em. sähköpostiin.

Oppimisen tuki

Erityisopetusta tarjotaan yksilö- tai pienryhmäopetuksena.  Tuen tarve voi olla esim. oppimisvalmiuksissa tai -strategioissa, ikäkauden oppisisältöjen haltuunotossa, vuorovaikutustaidoissa, itsesäätelyssä tai toiminnan ohjauksessa. Tukea annetaan myös omassa opetusryhmässä muun opetuksen yhteydessä.

Aloite tuen saamiseksi voi tulla oppilaalta, huoltajalta, luokan- tai aineenopettajalta tai oppilashuollon henkilöltä. Tuki suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja dokumentoidaan yhteistyössä.

Lapsen ja nuoren hyvinvoinnista

Nuoren elämässä monet vaatimukset ovat kasvaneet niin suuriksi, että kaikki nuoret eivät pysty hallitsemaan niitä. Lapsuuden ja nuoruuden elinolot, opitut tavat ja terveystottumukset vaikuttavat läpi elämän. Kehitysympäristöillä, joissa lapset ja nuoret arkeaan elävät, on suuri merkitys joko erojen tasaajana tai lisääjänä. (THL 2018)

– Lue lisää

Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.
Kuvassa teknisen käsityön tunnilta on poika suunnittelemassa vanerilevyjen kanssa muotoa tulevalle työlleen.
Kuvassa yläkoulun ruotsin tunnilla miesopettaja on luokan edessä tietokoneellaan ja takaa päin kuvatut oppilaat seuraavat opetusta.
Kuvassa kuvataiteen tunnilta on oppilaita pöydän ääressä siveltimillä maalaamassa. Esiliinat on puettu päälle suojaamaan omia vaatteita.