• Kuvassa on näkymä Kaksio-oppimisympäristöstä ja sen katsomosta, jossa istuu joukko oppilaita.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Fysiikon demolaitteistoa.

KEHITYSHANKKEET

Tutkimus, kokeilu- ja kehitystoimintaa Tampereen Norssissa

Normaalikoulun tehtäkenttään kuuluu opetuksen ja opettajankoulutustehtävän lisäksi oleellisesti monipuolinen tutkimus-, kokeilu- ja kehitystoiminta. Tampereen norssi on mukana useissa hankkeissa, joita esitellään tällä sivulla lyhyesti.

MentOpe4Digitutor-toiminta (perusopetus)

Norssilla aloitettiin vuoden 2017 alussa Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen avulla MentOpe-hanke, eli (digi)tutor -toiminta, jota tämä hankkeen uusin vaihe jatkaa 07/2021asti. Tutor-toiminnalla pyritään vahvistamaan koulun pedagogista TVT-tukea, kehittämään TVT-opetusta ja siihen liittyviä arviointikäytänteitä, tarjoamaan vertaistukea ja henkilökohtaiseen tarpeeseen perustuvaa koulutusta sekä varmistamaan henkilöstön TVT-taitojen kehittymistä. Hankkeeseen liittyy myös seudullinen yhteistyö muiden opetuksenjärjestäjien kanssa. Pedagogisesta TVT-tuesta vastaavat alakoululla ensisijaisesti lehtorit Mikko Horila, Janne Nissinen, Sanna Isopahkala ja Tuomo Tammi sekä yläkoululla Jukka Favorin ja Joona Pusa. Tukena toimivat myös IT-lähitukihenkilöPetri Wilen sekä joiltain osin muut yläkoulun TVT-osaajat. Tavoitteena on jalkautua opettajien ja oppilaiden pariin. Vastuuhenkilö on Janne Nissinen.

Pirkanmaan tutoropettajat 2 -seutuhanke

Kyseessä on 27 Pirkanmaan opetuksen järjestäjän yhteishanke. Hanke on voimassa 31.7.2021 asti. Hankkeen tavoitteet:
– Opetussuunnitelman jalkauttamisen tukeminen/edistäminen
– Alueellisen yhteistyön lisääminen haastavissa kehittämisteemoissa
– Alueellisen tasa-arvon edistäminen
– Tulevaisuuden tutoropettajamallin alueellisten
mahdollisuuksientutkiminen/kehittäminen
– Tutor-osaamisen, toimintamallien jakaminen yli opetuksenjärjestäjärajojen
– Olemassa olevien tutorverkostojen kehittäminen
– Edistää erityisesti pienten opetuksenjärjestäjienmahdollisuutta
laajentaa tutoroitavia teemoja
– Tutoropettajien osaamisen kehittäminen
– Pedagogisen johtamisen tukeminen koulujen kehittämisessä

Käytännössä tämä tarkoittaa tutortyötä yli kuntarajojen. Saamme tutorapua ympäryskuntien tutoreilta ja tarjoamme osaamistamme seutukunnan opetuksenjärjestäjien käytettäväksi. Hankkeelle ei ole kiinnitettynä ketään tiettyä opettajaa, mutta halutessaan opettaja voi tutoroida / pyytää tutorapua ja kulut saadaan hankkeelta.

FCLab.fi (perusopetus)

FCLab.fi (Future Classroom Lab) on Opetushallituksen rahoittamahanke, jonka ensimmäinen vaihe (2018–2020) päättyy joulukuun lopussa. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta ja toimintaa pyritään jatkamaan ainakin vuoteen 2022. Hanke tutkii ja kehittää oppimisympäristöjä, teknologiaa ja yhteisopettajuutta sekä niihin liittyvää pedagogiikkaa.

Hanketta hallinnoi Oulun normaalikoulu, ja siinä on mukana Tampereen yliopiston normaalikoululta KAKS10 56 -toiminta vastuuhenkilöinään Mikko Horila ja Tuomo Tammi. Hankkeessa ovat KAKS10n kanssa tiiviisti mukana Oulun ja Joensuun normaalikoulujen FCLab-tiimit. FCLab.fi toimii yhteistyössä muiden FCLab-hankkeiden eli kansainvälisten oppimisympäristöjen, tekniikan ja pedagogiikan kehitysprojektien kanssa. Hanke saa Opetushallituksen myöntämää valtionavustusta. Hankkeessa on mukana myös runsaasti yritysyhteistyötä useiden eri tahojen kanssa.

Kerhotoiminnan kehittäminen (perusopetus)

Kerhotoiminnan tavoitteena on tarjota oppilaille heidän toiveitaan vastaavaa ohjattua toimintaa iltapäivisin. Alakoululaisten kerhot järjestetään yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa. Koulun kerhot rahoitetaan opetushallituksen kerhotoiminnan kehittämiseen kohdennetulla rahoituksella. Kerhot pyritään järjestämään niin, että jokaisella oppilaalla on lukujärjestyksen puolesta mahdollisuus osallistua kerhoon.

Lukuvuonna 2020–2021 kerhot järjestetään luokittain ja pääsääntöisesti 3–4 viikonjaksoissa. Kerhoissa saa olla vain yhden luokan oppilaita kerrallaan, ja ohjaajien on oltava koulun henkilökuntaan kuuluvia. Ulkopuolisia ohjaajia ei käytetä. Kerhotoimintaa koordinoi Kirsi Aaltonen-Kiianmies. Myös yläkoulun kerhotarjontaa suunnitellaan lukuvuoden alussa. Sekä alakoulun että yläkoulun kerhotarjontaa muutetaan ja lisätään lukuvuoden aikana oppilaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

CERN-tiedeopetushanke (lukio)

Lukion fysiikan opettajan ja seitsemän opiskelijan oli alun perin tarkoitus osallistua CERN-tiedeleirille toukokuussa 2020yhteistyössäHelsingin normaalilyseon ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun kanssa. Leirit on toistaiseksi peruttu koronapandemian vuoksi ja siirretty myöhempään ajankohtaan.

Valtakunnallisen CERN-tiedeopetusverkoston toiminnan tarkoituksena on lukioiden tiedeopiskelun kehittäminen. Mukana toiminnassa ovat Helsinki Institute of Physics, CERN, OPH, Jyväskylän fysiikan laitos ja noin 200 lukiota ympäri Suomen. Vastuuhenkilö Tampereella on Juha Järvinen.

Erasmus+-hanke (lukio)

Lukio on ollut mukana kaksivuotisessa (2018-2020) Erasmus+-hankkeessa: “Was denkt ihr –was denken wir?”. Hanke päättyy 30.9.2020. Samojen kumppanien kanssa jatkuu kuitenkin uusi kaksivuotinen Erasmus+-hanke2020–2022”Ein gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Gesundheit und Nachhaltigkeit -Vision oder notwendige Realität?”, jonka teemana on hyvinvointi ja kestävä kehitys. Hankkeen puitteissa ja rahoituksella toteutetaan mm. perinteikkäät Eurooppa-viikot, koronapandemian vuoksi lukuvuonna 2020–2021 virtuaalisesti.

Hankkeen koordinaattorina Herderschule Rendsburg Saksasta. Mukana myös perinteikkäät ystävyyskoulumme Unkarista, Puolasta ja Italiasta. Tampereen koulukohtaisena hankekoordinaattorina toimii lukion rehtori, hankkeessa toimivat aktiivisesti lukion kv-vastaavat Tanja Tuuna-Kyllönen ja Stefan Smirnov.

Koko lukio kehittää oppimisympäristöä -hanke (lukio)

Hankkeen keskeinen tavoite on kehittää lukion Atalpan opetustilojen, avoimen oppimistilan sekä aulojen kalustusta sekä digitaalisia ratkaisuja oppimista ja opiskeluhyvinvointia paremmin tukeviksi. Hanketyö tehdään yhteiskehittämismallilla koko lukion yhteisön (opiskelijat ja henkilöstö) voimin oppimisympäristöjen ammattilaisten panokseen yhdistäen. Aineenopettajaharjoittelijoille hankkeeseen osallistumista tarjotaan valinnaiseksi laajentavan harjoittelun osioksi. Hankkeen yhteyshenkilönä lukion rehtori, hankkeessa toimii lukio-opettajista koottava tiimi. Hanke päättyy 31.7.2021.

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio lukioiden kehittämisverkostossa (LUKE-hanke)

Tampereen yliopiston normaalikoulu on hyväksytty (41 hyväksytty, 171 hylätty) lukioiden kehittämisverkostoon, jossa tavoitteena ovat seuraavat asiat:
1) Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja pedagogisten innovaatioiden jalkauttaminen
2) Profilaatiot ja niiden tavoitteellinen kehittäminen ja työelämäsuuntautuneisuus
3) Lukioiden korkeakouluyhteistyön kehittäminen ja monipuolistaminen

OROL: Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa-innovaatio, oivallus, muutos (lukio)

Hankkeessa kehitetään oppiainerajat ylittävää oppimista ja opetusta sekä uusia malleja lukioiden ja korkeakoulujen opettajien ja opettajaopiskelijoiden yhteistyölle. Hanke on Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan (EDU) sekä Aalto-yliopiston yhteishanke, jossa on mukana lukioita Pirkanmaalta ja Espoosta. Hankkeen vetäjänä EDUssa toimii yliopistonlehtori Jussi Hanska, projektikoordinaattorina Milja Saarnio. Normaalikoulun lukiolle kohdistettu osuus hankkeesta on 9800 euroa, joka kohdentuu oppiainerajat ylittävien opintojaksojen suunnittelutyöhön hankkeeseen valituille lukion opettajille. Hanke kestää kolme vuotta ajalla 1.8.2018–31.7.2021.

LOPS2021-hanke (lukio)

Lukiouudistuksen toimeenpanoon ja paikallisen opetussuunnitelmatyön tekemiseen suunnattu hankerahoitus. Käytetään opetussuunnitelmatyön resursointiin YS-ajan ulkopuolella sekä uudistuvan lukiokoulutuksen markkinointiin. Hanke päättyy 31.7.2021.

Opintojen ja opiskeluhyvinvoinnin tukeminen Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa (lukio)

Opintojen aikaiseen tukeen (mm. varikkotoiminnan laajentaminen eri oppiaineisiin, tukiopetustarpeet, opetusryhmien jakaminen) tarkoitettu avustus. Suunnattu erityisesti koronapandemian poikkeusolojen aiheuttamien aukkojen paikkaamiseen. Hanke päättyy 31.7.2021.

RETOPEA (Religious Toleration and Peace) 2018–2021 (lukio)

Projektissa tehdään tutkimusta yhteistyössä mm. Leuvenin, Granadan ja Helsingin yliopistojen kanssa. Rahoitus tulee Euroopan komissiolta Horizon 2020 -ohjelmasta. Tavoitteena on kartoittaa nuorten ihmisten asenteita uskonnolliseen monimuotoisuuteen ja tuoda heitä dialogiin uskontojen historiallisten näkemysten ja nuorten nykyisten kokemusten kesken.

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa kartoitettiin keväällä 2019 asenteita haastatteluilla ja ryhmäkeskusteluilla, joita organisoivat uskonnonopettaja Tuovi Pääkkönen ja projektin työntekijänä Päivi Salmesvuori Helsingin yliopistosta. Yhteistyötä tehdään historian, yhteiskuntaopin ja filosofian oppiaineiden kanssa. Projektissa tuotetaan videomateriaalia (docutube) käsiteltävistä aiheista. Niiden aiheina on rauhanrakentaminen ja uskontojen yhdessä eläminen.

Baltic Sea Business High School Network (lukio)

Hankkeessa aloitetaan ja tiivistetään yhteistyötä yrittäjyyskasvatukseen erikoistuneiden lukioiden kesken. Hankkeen aikana (1.9.2020–28.2.2023) koulut rakentavat yhdessä yrittäjyyteen liittyviä oppimiskokemuksia, lisäksi lukiolaiset ja opettajat tekevät opintomatkoja hankkeessa mukana oleviin yhteistyökouluihin. Työ ja toimintapäivät rakentuvat Yhdistyneiden kansakuntien Kestävän kehityksen (Agenda2030) tavoitteisiin.

Hankkeen aikana tehdään myös yhdessä oppimateriaaleja sekä jaetaan hyviä käytänteitä, joita myös levitetään laajemmin. Hankkeessa on mukana seuraavat toimijat Ruotsista Thoren Business School, Tanskasta Knord, Virosta Pirita Majandusgümnaasium sekä Suomesta Kauniaisten lukio, Kouvolan lukio, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio ja hanketta koordinoiva Lauttasaaren kansainvälisen liiketoiminnan lukio. Hankkeen koulukohtaisena vastuuhenkilönä toimii Eija Niskanen.

Erasmus+ KA101

Koulumme on mukana syksystä 2020 alkaen kolmivuotisessa Erasmus+ KA101-täydennyskoulutusprojektissa. Osallistavasta ja hyvinvoivasta koulusta tulevaisuuden taitoja kaikille -projektimme (FU21) tavoitteena on kehittää koulumme toimintaa pyrkimyksessä kasvattaa oppilaista ja opiskelijoistamme tulevaisuudenlukutaitoisia kansalaisia. Tärkeitä harjaantumisen kohteita ovat niin sanotut metataidot kuten ongelmanratkaisukyky, yhteistyötaidot, kyky käyttää joustavasti uutta teknologiaa sekä tarkastella asioita kriittisesti, uutta luovasti ja empaattisesti.

FU21-projektissa on yhdeksän osallistujaa, ja he edustavat kattavasti koulumme eri asteita: mukana on luokanopettajia, peruskoulun ja lukion aineenopettajia, erityisopettaja sekä rehtori. Osallistuvat opettajat osallistuvat seitsemälle eri kansainväliselle täydennyskoulutuskurssille. Osallistujien valitsemat kurssit keskittyvät sosiaalisten taitojen, yhteistyön, monilukutaidon, kriittisen ajattelun sekä tieto- ja viestintäteknologian opettamiseen, johtamiseen sekä erilaisiin osallistaviin opetusmenetelmiin. Projektin koordinaattorina toimii Sanna Murto.

Erasmus+ KA229 School Exchange partnerships

Koulumme on syksystä 2020 alkaen mukana kaksivuotisessa What a wonderful world! -projektissa. Projektin tavoitteena on lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta oppilaiden keskuudessa eri työtapoja hyödyntäen. Työn tulokset tulevat näkyväksi osaksi koulun arkea eTwinning-alustan ja käytännön toteutuksen myötä. Projektissa on mukana kuusi koulua eri puolilta Eurooppaa (Valencia, Teneriffa, Malta, Funchal, Venetsia, Florina ja Tampere).

Projektiin on suunnitteilla sekä opettaja- että oppilasvaihtoja Euroopassa ja niiden toteutumista tarkastellaan koronatilanteen asettamissa rajoissa projektin edetessä. Projektin koordinaattorina toimii Pipsa Sassila.

Laborointitaitoja ja englannin kieltä monipuolisesti ja hauskasti lukion biologiassa

Olemme käyttäneet virtuaalilaborointiohjelma Labsteria lukion biologian kursseilla helmikuusta 2020 lähtien. Siinä opiskelijamme näkevät tietokoneensa ruudulla kätensä, joita ohjaamalla tarttuvat oikeisiin (virtuaalisiin) reagenssipulloihin ja käyttävät oikeita välineitä ja laitteita, kuten DNA:n monistukseen käytettävää PCR-laitetta. Jos teet virheen, saat virtuaalimaailmassa uuden mahdollisuuden. Labster-ohjelma auttaa valintojen teossa muun muassa valikosta löytyvillä teoriakatsauksilla ja voit myös testata osaamistasi pikatestien avulla. Ohjelma on englanninkielinen, mutta opiskelijoiden mielestä helposti ymmärrettävissä. Näin monien jatko-opinnoissaan tarvitsema englannin kielen luonnontieteellinen ja lääketieteellinen sanavarasto karttuu ja vahvistuu mukavasti. Opiskelijat äänestivät mielenkiintoisimmaksi simulaatioksi rikospaikkatutkinnan, jossa löydetyistä näytteistä analysoimalla selvitettiin rikoksen tekijän henkilöllisyys.

 


ENORSSI

Suomen harjoittelukoulut muodostavat yhdessä eNorssi-verkoston. Verkosto kattaa koko maan, ja sen vaikutus on opettajankoulutuksen lisäksi suuri kokeilu- ja kehitystyössä sekä täydennyskoulutuksessa.

Lue lisää:
www.enorssi.fi

Kuvassa kuudesluokkalaisen tytöt istuvat vierekkäin erilaisia päätelaitteita käyttäen. Yhdellä on tablet-laite, yhdellä puhelin ja kolmella kannettavat tietokoneet.
Kuva KAKS10 56 -oppimisympäristöstä, jossa joukko japanilaisvieraita istuu pöydän ympärillä.
Nuori nainen, joka on opetusharjoittelussa, katsoo oppilaiden työskentelyä, kun he maalaavat värikkäitä syksyn lehtiä paperille.
Kuva KAKS10 56 -oppimisympäristöstä. Kuvassa oppilaita ohjaamassa Sphero-robottipalloja avoimessa Katsomo-tilassa.