• Kuvassa on näkymä Kaksio-oppimisympäristöstä ja sen katsomosta, jossa istuu joukko oppilaita.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Fysiikon demolaitteistoa.

KEHITYSHANKKEET

Tutkimus, kokeilu- ja kehitystoimintaa Tampereen Norssissa

Normaalikoulun tehtäkenttään kuuluu opetuksen ja opettajankoulutustehtävän lisäksi oleellisesti monipuolinen tutkimus-, kokeilu- ja kehitystoiminta. Tampereen norssi on mukana useissa hankkeissa, joita esitellään tällä sivulla lyhyesti.

FCLab.fi (perusopetus)

FCLab.fi (Future Classroom Lab) on Opetushallituksen rahoittamahanke, joka on nyt toisessa vaiheessaan. Hankkeelle on myös onnistuneesti haettuja saatu kolmannen vaiheen jatkorahoitusta, ja toiminnan jatkuminen on varmistettuainakin vuoteen 2023 saakka.

Hanke tutkii ja kehittää oppimisympäristöjä, teknologiaa ja yhteisopettajuutta sekä niihin liittyvää pedagogiikkaa. Tampereen yksikön painopiste on erityisesti maker-pedagogiikassa sekä sensoriteknologiassa. Hanketta hallinnoi Itä-Suomen yliopistoja siinä on mukana Tampereen yliopiston normaalikoululta KAKS10 56 -toiminta vastuuhenkilöinään Mikko Horila ja Tuomo Tammi.

Hankkeen toisessa vaiheessa ovat KAKS10n kanssa tiiviisti mukana Oulun, Joensuun, Vaasan, Jyväskylä ja Helsingin normaalikoulujen FCLab-tiimit. Kolmannen vaiheen käynnistyessä mukana ovat kaikki yliopistolliset harjoittelukoulut. FCLab.fi toimii yhteistyössä muiden FCLab-hankkeiden eli kansainvälisten oppimisympäristöjen, tekniikan ja pedagogiikan kehitysprojektien kanssa. Kehitystyöhön liittyy myös laajaa yritysyhteistyötä eri tahojen kanssa. Hanke saa Opetushallituksen myöntämää valtionavustusta.

Kerhotoiminnan kehittäminen (perusopetus)

Kerhotoiminnan tavoitteena on tarjota oppilaille heidän toiveitaan vastaavaa ohjattua toimintaa iltapäivisin. Alakoululaisten kerhot järjestetään yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa.

Koulun kerhot rahoitetaan opetushallituksen kerhotoiminnan kehittämiseen kohdennetulla rahoituksella. Kerhot pyritään järjestämään niin, että jokaisella oppilaalla on lukujärjestyksen puolesta mahdollisuus osallistua kerhoon.

Lukuvuonna 2021–2022kerhojajärjestetään luokittain ja pääsääntöisesti 3–4 viikonjaksoissa. Kerhoissa saa olla vain yhden luokan oppilaita kerrallaan, ja ohjaajien on oltava koulun henkilökuntaan kuuluvia. Ulkopuolisia ohjaajia ei käytetä. Kerhotoimintaa koordinoi Kirsi Aaltonen-Kiianmies.

Myös yläkoulun kerhotarjontaa suunnitellaan lukuvuoden alussa. Sekä alakoulun että yläkoulun kerhotarjontaa muutetaan ja lisätään lukuvuoden aikana oppilaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

”Mehrsprachigkeit im Ostseeraum“-projekti (perusopetus)

9. luokan saksanryhmä osallistuu lukuvuonna 2021-2022 Goethe-Institutin ”Mehrsprachigkeit im Ostseeraum“ -projektiin. Projekti on tarkoitettu Itämeren alueen 14-17-vuotiaille, saksaa opiskeleville nuorille, joiden kielitaito on vähintään tasolla A2. Projektin tavoitteena on tutkia omaa ja osallistujamaiden monikielisyyttä, käyttää ja kehittää nuorten saksan taitoa sekä luoda yhteyksiä Itämeren alueen saksaa osaavien nuorten välille. Projektin muut osallistujamaat ovat Viro, Latvia, Liettua, Tanska ja Ruotsi.

Projektiin kuuluu opettajille suunnattuja workshopeja, joissa valmistaudutaan ja saadaan materiaaleja oppitunneille. Oppitunneilla tehdään tehtäviä luokassa ja jaetaan niiden tuloksia muiden osallistujaryhmien kanssa. Lisäksi järjestetään virtuaalitunteja, joihin osallistuu useamman maan opiskelijoita samaan aikaan. Tavoitteena on myös järjestää huhtikuussa 2-3 päivän pituinen lopputapaaminen Saksan pohjoisrannikolla kaikille projektiin osallistuville opettajille ja nuorille.

Mehrsprachigkeit im Ostseeraum -projektiin osallistuva 9. luokan saksanryhmä matkustaa mahdollisesti huhtikuussa Saksaan (myös jokin osallistujamaa on mahdollinen tapaamispaikka) projektin lopputapaamiseen. Jos matka toteutuu ja suuntautuu Saksaan, on toiveena saada viettää maassa 1-2 lisäpäivää tutustuen Pohjois-Saksan kulttuuriin ja luontoon sekä nauttien seitsemän vuoden saksanopiskelun hedelmistä.

CERN-tiedeopetushanke (lukio)

Lukion fysiikan opettajan ja seitsemän opiskelijan oli alun perin tarkoitus osallistua CERN-tiedeleirille toukokuussa 2020yhteistyössäHelsingin normaalilyseon ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun kanssa. Leirit on toistaiseksi peruttu koronapandemian vuoksi ja siirretty myöhempään ajankohtaan. Valtakunnallisen CERN-tiedeopetusverkoston toiminnan tarkoituksena on lukioiden tiedeopiskelun kehittäminen. Mukana toiminnassa ovat Helsinki Institute of Physics, CERN, OPH, Jyväskylän fysiikan laitos ja noin 200 lukiota ympäri Suomen. Vastuuhenkilö Tampereella on Juha Järvinen.

Erasmus+-hanke (lukio)

Lukio on mukana kaksivuotisessa (2020-2022) Erasmus+-hankkeessa: “Ein gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Gesundheit und Nachhaltigkeit –Vision oder notwendige Realität?”. Hankkeen teemana on hyvinvointi ja kestävä kehitys. Hankkeen puitteissa ja rahoituksella toteutetaan mm. perinteikkäät Eurooppa-viikot, koronapandemian vuoksi lukuvuonna 2021–2022virtuaalisesti. Hankkeen koordinaattorina Herderschule Rendsburg Saksasta. Mukana myös perinteikkäät ystävyyskoulumme Unkarista, Puolasta ja Italiasta. Tampereen koulukohtaisena hankekoordinaattorina toimii lukion rehtori, hankkeessa toimivat lukion kv-vastaavat Tanja Tuuna-Kyllönen ja Stefan Smirnov. Hanke päättyy 31.8.2023.

Koko lukio kehittää oppimisympäristöä -hanke (lukio)

Hankkeessa on lukuvuonna 2020–2021kehitetty yhteiskehittämismallilla (opiskelijat, henkilökunta, sisustusarkkitehdit) lukion Atalpan opetustilojen, avoimen oppimistilan sekä aulojen kalustusta sekä digitaalisia ratkaisuja oppimista ja opiskeluhyvinvointia paremmin tukeviksi ja pyydetty tarjoukset tilojen kalusteista. Kalustetoimitukset on ajoitettu syksylle 2021.Hanke päättyy 31.1.2022. Hankkeen vastuuhenkilönä on lukion rehtori. Hankkeessa toimii lukio-opettajista koottu tiimi koordinaattoreineen.

Tieteen tekijät -Koko lukio kehittää II (lukio)

Hankkeessa kehitetään Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion fyysisiä ja digitaalisia oppimisympäristöjä yhteisöllisesti. Hankkeessa tuetaan opiskelijan oppimista sekä toimijuutta ja itseohjautuvuutta oppijana. Hankkeessa pyritään tuloksiin, jotka kehittävät lukion toimintakulttuuria kohti uuden opetussuunnitelman painopisteitä. Opiskelijoiden osallisuus, opiskelija aktiivisena toimijana, tieteen tekijänä sekä digitaalisen ympäristön kokijana ja luojana (mm. maker-kulttuuri, immersiivisyys) luovat kaikki pohjaa sille, että kasvatamme monialaisesti ajattelevia tulevaisuuden tekijöitä. Syvennämme yhteistyötä lukion ja ympäröivän tiedeyhteisön sekä eri lukioiden (mm. Tampere ja Joensuu) välillä. Hanke jatkaa Koko lukio kehittää -hankkeen toimintaa. Hankkeen vastuuhenkilönä on lukion rehtori. Hankkeessa toimii lukio-opettajista koottu tiimi koordinaattoreineen. Hanke päättyy 31.07.2023.

Lukiouudistus (LOPS2021-hanke, lukio)

Lukiouudistuksen toimeenpanoon ja paikallisen opetussuunnitelmatyön tekemiseen suunnattu hankerahoitus. Käytetään opetussuunnitelmatyön ja opetussuunnitelman toimeenpanon resursointiin YS-ajan ulkopuolella sekä uudistuvan lukiokoulutuksen markkinointiin. Hanke päättyy 31.1.2022.

Opintojen ja opiskeluhyvinvoinnin tukeminen Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa (lukio)

Opintojen aikaiseen tukeen (mm. varikkotoiminnan laajentaminen eri oppiaineisiin, tukiopetustarpeet, opetusryhmien jakaminen) tarkoitettu avustus. Suunnattu erityisesti koronapandemian poikkeusolojen aiheuttamien aukkojen paikkaamiseen ja oppimisen tukeen. Hanke päättyy 31.1.2022. Hankkeen vastuuhenkilönä on lukion rehtori.

Baltic Sea Business High School Network (lukio)

BSBHSN-hanke käynnistettiin 1.10.2020ja aloitimme yhteistyönyrittäjyyskasvatukseen erikoistuneiden lukioiden kesken. Hankkeen aikana (1.10.2020–28.2.2023) koulut rakentavat yhdessä yrittäjyyteen liittyviä oppimiskokemuksia, lisäksi lukiolaiset ja opettajat tekevät opintomatkoja hankkeessa mukana oleviin yhteistyökouluihin. Lukuvuoden 2021–2022aikana on tavoitteena tehdä opintomatka Uppsalan yrittäjyyslukioon sekä huhtikuussa Ljyngbyn yrittäjyyslukioon, Tanskassa. 1.12.2021 BN-linjan opiskelijoille on yhteistyöwebinaari hankkeessa olevien koulujen kanssa.

Työ ja toimintapäivät rakentuvat Yhdistyneiden kansakuntien Kestävän kehityksen (Agenda2030) tavoitteisiin. Hankkeen aikana tehdään myös yhdessä oppimateriaaleja sekä jaetaan hyviä käytänteitä, joita myös levitetään laajemmin.

Hankkeessa on mukana seuraavat toimijat Ruotsista Uppsalan yrittäjyyslukio, Tanskasta Knord, Virosta Pirita Majandusgümnaasium sekä Suomesta Kauniaisten lukio, Kouvolan lukio, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio ja hanketta koordinoiva Lauttasaaren kansainvälisen liiketoiminnan lukio. Hankkeen koulukohtaisena vastuuhenkilönä toimii Eija Niskanen.

Erasmus+ KA101

Syksystä2020 alkaen koulumme on ollut mukana kolmivuotisessa Erasmus+ KA101-täydennyskoulutusprojektissa.

Osallistavasta ja hyvinvoivasta koulusta tulevaisuuden taitoja kaikille -projektimme (FU21) tavoitteena on kehittää koulumme toimintaa pyrkimyksessä kasvattaa oppilaista ja opiskelijoistamme tulevaisuudenlukutaitoisia kansalaisia. Tärkeitä harjaantumisen kohteita ovat niin sanotut metataidot kuten ongelmanratkaisukyky, yhteistyötaidot, kyky käyttää joustavasti uutta teknologiaa sekä tarkastella asioita kriittisesti, uutta luovasti ja empaattisesti. FU21-projektissa on yhdeksän osallistujaa, ja he edustavat kattavasti koulumme eri asteita: mukana on luokanopettajia, peruskoulun ja lukion aineenopettajia, erityisopettaja sekä rehtori. Osallistuvat opettajat osallistuvat

seitsemälle eri kansainväliselle täydennyskoulutuskurssille. Osallistujien valitsemat kurssit keskittyvät sosiaalisten taitojen, yhteistyön, monilukutaidon, kriittisen ajattelun sekä tieto- ja viestintäteknologian opettamiseen, johtamiseen sekä erilaisiin osallistaviin opetusmenetelmiin. Projektin koordinaattorina toimii Sanna Murto.

Erasmus+ KA229 School Exchange partnerships

Koulumme on syksystä 2020 alkaen mukana What a wonderful world! -projektissa. Projektin tavoitteena on lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta oppilaiden keskuudessa eri työtapoja hyödyntäen. Työn tulokset tulevat näkyväksi osaksi koulun arkea eTwinning-alustan ja käytännön toteutuksen myötä. Projektissa on mukana kuusi koulua eri puolilta Eurooppaa (Espanja (ValenciajaTeneriffa), Portugali (Madeira/Funchal), Italia (Venetsia), Kreikka (Florina)ja Tampere). Projektiin on suunnitteilla sekä opettaja- että oppilasvaihtoja Euroopassa ja niiden toteutumista tarkastellaan koronatilanteen asettamissa rajoissa projektin edetessä. Projektin koordinaattorina toimii Pipsa Sassila.

 


ENORSSI

Suomen harjoittelukoulut muodostavat yhdessä eNorssi-verkoston. Verkosto kattaa koko maan, ja sen vaikutus on opettajankoulutuksen lisäksi suuri kokeilu- ja kehitystyössä sekä täydennyskoulutuksessa.

Lue lisää:
www.enorssi.fi

Kuvassa kuudesluokkalaisen tytöt istuvat vierekkäin erilaisia päätelaitteita käyttäen. Yhdellä on tablet-laite, yhdellä puhelin ja kolmella kannettavat tietokoneet.
Kuva KAKS10 56 -oppimisympäristöstä, jossa joukko japanilaisvieraita istuu pöydän ympärillä.
Nuori nainen, joka on opetusharjoittelussa, katsoo oppilaiden työskentelyä, kun he maalaavat värikkäitä syksyn lehtiä paperille.
Kuva KAKS10 56 -oppimisympäristöstä. Kuvassa oppilaita ohjaamassa Sphero-robottipalloja avoimessa Katsomo-tilassa.