Tiedekunta

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Olemme kasvatuksen ja yhteiskunnan tilaa ja muutosta tutkiva sekä sivistysperustaa uudistava tutkimus- ja oppimisyhteisö.  Koulutamme yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti tietoisia sekä laaja-alaisesti ajattelevia kasvatusalan asiantuntijoita ja vaikuttajia varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Oppimisyhteisömme arvostaa moniäänisyyttä sekä kannustaa laaja-alaiseen ja kriittiseen ajatteluun. Olennaisena toimintamme osana on Tampereen yliopiston normaalikoulu yliopistollisena harjoittelukouluna ja koulutoiminnan kehittämiskeskuksena.

Tutkimustoimintamme kohdistuu kasvatustoimintaan sekä kasvatustietoon, ja kasvatusinstituutioihin. Meille kasvatustoiminta merkitsee yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoa, joten me edistämme toiminnallemme kasvatuksen perusteiden ja käytäntöjen tutkimusta ja kehittämistä yhteiskunnassa.

Toiminnassamme painottuvat

 • muuttuvat ja monikulttuuristuvat kasvatus- ja työympäristöt
 • opettajankoulutuksen yhteiskunnallisuus sekä
 • kasvatuksen ja koulutuksen politiikat, rakenteet ja kulttuurit.

Asiantuntijoina osallistumme koulutuspoliittiseen keskusteluun ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen.

Monitieteinen tutkimuksellinen orientaatio

Tutkijayhteisömme vahvuutena on monitieteinen tutkimuksellinen orientaatio kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin erilaisissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa. Tutkimustoimintamme on organisoitunut tutkimusryhmiksi ja jokaisessa ryhmässä työskentelee kaikissa uravaiheissa olevia tutkijoita.

Tutkimuskohteitamme ovat mm. koulutuksen kansainvälistyminen, monikulttuurisuus, kieli- ja kulttuurikasvatus sekä koulun toiminnallisten opetusmenetelmien kehittäminen. Tutkimme varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajien ammatillista kasvua sekä koulutus- ja kasvatusorganisaatioiden ja yhteisöjen johtamista ja valtakäytänteitä. Toiminnallamme vaikutamme laajasti lasten, nuorten ja aikuisten kasvatukseen, opetukseen ja oppimiseen sekä näihin liittyviin instituutioihin ja päätöksentekoon.

Erityisosaamisalueitamme ovat mm.

 • korkeakoulupedagogiikka
 • koulutuspolitiikka
 • kestävä kehitys
 • mediakasvatus
 • monikulttuurisuuskasvatus
 • monilukutaito

Koulutamme kasvatusalan ammattilaisia

Opiskelijamme valmistuvat kasvatus- ja opetusalan asiantuntijoiksi, opettajiksi, kouluttajiksi sekä kasvatusalan ammattilaisiksi monelle yhteiskunnan sektorille aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Heillä on taito tutkia ja ymmärtää kasvatuksen ja yhteiskunnan ilmiöitä kriittisesti ja kykyä omalla toiminnallaan olla rakentamassa eettisesti kestävää kasvatuksen ja koulutuksen tulevaisuutta.

Opiskelijamme suorittavat tutkintoja, jotka joko suoraan tuottavat kelpoisuuden erilaisiin opettajan tehtäviin tai joiden sisältöä opiskelija voi itse suunnitella siten, että tutkinto voi antaa halutun kelpoisuuden.

Koulutustarjontaamme sisältyvät kokonaisuudet ovat

 • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
 • Maisterikoulutukset ja -ohjelmat
 • Tohtoriohjelma
 • Aineenopettajakoulutus
 • Yliopistopedagogiikka
 • Avoin yliopisto-opetus
 • Täydennyskoulutus

Vahvaa yhteistyötä

Vahvistamme asiantuntijuuden, koulutustoiminnan ja tutkimuksen avulla yhteistyökumppaneidemme toimintaa ja yhteisöjä sekä edistämme tiedekunnan omaa tutkimus- ja koulutustoimintaa.

Osallistumme opettajakoulutuksen kehittämisen valtakunnallisiin kärkihankkeisiin. Olemme olleet mukana opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Opettajankoulutusfoorumin toiminnassa uudistamassa ja kehittämässä opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta.

Koordinoimme Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkostoa, joka on varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen seutukunnan alueella. Siihen kuuluvat Kasvatustieteiden tiedekunnan lisäksi kuuden kunnan varhaiskasvatusorganisaatiot sekä 51 päiväkotia.

Osallistumme Sivistystyön vapaus ja vastuu (SVV) yhteistyöohjelmaan, jonka tutkimusverkoston toimintaa koordinoi Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö.

Olemme alullepanijoina ja aktiivisina toimijoina mukana Let's Work Together -ryhmässä, jonka  tarkoituksena on koulutuksen keinoin osallistaa Suomeen tulleita turvapaikanhakijoita.

Toimimme aktiivisesti kansainvälisessä koulutustoiminnassa ja koulutusvientihankkeissa. Koulutuksemme sisältää perehtymistä suomalaiseen opettajankoulutukseen sekä oppimis- ja toimintaympäristöihin ja niiden tutkimukseen sekä jatkuvaan kehitystyöhön suomalaisissa kouluissa ja korkeakouluissa.

Koulutamme asiantuntijoita työskentelemään sekä julkisilla että yksityisillä koulutusaloilla:

 • Varhaiskasvatuksen opettajat
 • Esiopetuksen opettajat
 • Luokanopettajat
 • Aineenopettajat (yläkoulu, yleisivistävä ja ammatillinen lukio, keskiasteen ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulu, aikuiskoulutus)
 • Elinikäisen oppimisen asiantuntijat
 • Kasvatustieteen tohtorin tutkinto
 • Opettajien, rehtorien ja kasvatusalan asiantuntijoiden jatkokoulutusohjelmat