Tiedekunta

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Olemme kasvatuksen ja yhteiskunnan tilaa ja muutosta tutkiva sekä sivistysperustaa uudistava tutkimus- ja oppimisyhteisö.  Koulutamme yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti tietoisia sekä laaja-alaisesti ajattelevia kasvatusalan asiantuntijoita ja vaikuttajia varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Oppimisyhteisömme arvostaa moniäänisyyttä sekä kannustaa laaja-alaiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Olennaisena toimintamme osana on Tampereen yliopiston normaalikoulu yliopistollisena harjoittelukouluna ja koulutoiminnan kehittämiskeskuksena.

Tutkimustoimintamme kohdistuu kasvatustoimintaan sekä kasvatustietoon, ja kasvatusinstituutioihin. Meille kasvatustoiminta merkitsee yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoa, joten me edistämme toiminnallemme kasvatuksen perusteiden ja käytäntöjen tutkimusta ja kehittämistä yhteiskunnassa.

Toiminnassamme painottuvat

 • muuttuvat ja monikulttuuristuvat kasvatus- ja työympäristöt
 • opettajankoulutuksen yhteiskunnallisuus sekä
 • kasvatuksen ja koulutuksen politiikat, rakenteet ja kulttuurit.

Asiantuntijoina osallistumme koulutuspoliittiseen keskusteluun ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen.

Monitieteinen tutkimuksellinen orientaatio

Tutkijayhteisömme vahvuutena on monitieteinen tutkimuksellinen orientaatio kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin erilaisissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa. Tutkimustoimintamme on organisoitunut tutkimusryhmiksi ja jokaisessa ryhmässä työskentelee kaikissa uravaiheissa olevia tutkijoita.

Tutkimuskohteitamme ovat mm. koulutuksen kansainvälistyminen, monikulttuurisuus, kieli- ja kulttuurikasvatus sekä koulun toiminnallisten opetusmenetelmien kehittäminen. Tutkimme varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajien ammatillista kasvua sekä koulutus- ja kasvatusorganisaatioiden ja yhteisöjen johtamista ja valtakäytänteitä. Toiminnallamme vaikutamme laajasti lasten, nuorten ja aikuisten kasvatukseen, opetukseen ja oppimiseen sekä näihin liittyviin instituutioihin ja päätöksentekoon.

Erityisosaamisalueitamme ovat mm.

 • korkeakoulupedagogiikka
 • koulutuspolitiikka
 • kestävä kehitys
 • mediakasvatus
 • monikulttuurisuuskasvatus
 • monilukutaito

Koulutamme kasvatusalan ammattilaisia

Opiskelijamme valmistuvat kasvatus- ja opetusalan asiantuntijoiksi, opettajiksi, kouluttajiksi sekä kasvatusalan ammattilaisiksi monelle yhteiskunnan sektorille aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Heillä on taito tutkia ja ymmärtää kasvatuksen ja yhteiskunnan ilmiöitä kriittisesti ja kykyä omalla toiminnallaan olla rakentamassa eettisesti kestävää kasvatuksen ja koulutuksen tulevaisuutta.

Opiskelijamme suorittavat tutkintoja, jotka joko suoraan tuottavat kelpoisuuden erilaisiin opettajan tehtäviin tai joiden sisältöä opiskelija voi itse suunnitella siten, että tutkinto voi antaa halutun kelpoisuuden.

Koulutustarjontaamme sisältyvät kokonaisuudet ovat

 • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
 • Maisterikoulutukset ja -ohjelmat
 • Tohtoriohjelma
 • Aineenopettajakoulutus
 • Yliopistopedagogiikka
 • Avoin yliopisto-opetus
 • Täydennyskoulutus

Vahvaa yhteistyötä

Vahvistamme asiantuntijuuden, koulutustoiminnan ja tutkimuksen avulla yhteistyökumppaneidemme toimintaa ja yhteisöjä sekä edistämme tiedekunnan omaa tutkimus- ja koulutustoimintaa.

Osallistumme opettajakoulutuksen kehittämisen valtakunnallisiin kärkihankkeisiin. Olemme olleet mukana opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Opettajankoulutusfoorumin toiminnassa uudistamassa ja kehittämässä opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta.

Koordinoimme Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkostoa, joka on varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen seutukunnan alueella. Siihen kuuluvat Kasvatustieteiden tiedekunnan lisäksi kuuden kunnan varhaiskasvatusorganisaatiot sekä 51 päiväkotia.

Osallistumme Sivistystyön vapaus ja vastuu (SVV) yhteistyöohjelmaan, jonka tutkimusverkoston toimintaa koordinoi Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö.

Olemme alullepanijoina ja aktiivisina toimijoina mukana Let's Work Together -ryhmässä, jonka  tarkoituksena on koulutuksen keinoin osallistaa Suomeen tulleita turvapaikanhakijoita.

Toimimme aktiivisesti kansainvälisessä koulutustoiminnassa ja koulutusvientihankkeissa. Koulutuksemme sisältää perehtymistä suomalaiseen opettajankoulutukseen sekä oppimis- ja toimintaympäristöihin ja niiden tutkimukseen sekä jatkuvaan kehitystyöhön suomalaisissa kouluissa ja korkeakouluissa.

Koulutamme asiantuntijoita työskentelemään sekä julkisilla että yksityisillä koulutusaloilla:

 • Varhaiskasvatuksen opettajat
 • Luokanopettajat
 • Aineenopettajat (yläkoulu sekä yleissivistävä ja ammatillinen lukio)
 • Muut opettajat (keskiasteen ammatillinen koulutus, korkeakoulu, aikuiskoulutus)
 • Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen asiantuntijat
 • Kasvatustieteen tohtorin tutkinto
 • Opettajien, rehtorien ja kasvatusalan asiantuntijoiden jatkokoulutusohjelmat

Tiedekunnan hallinto

Tiedekunnan asiointisähköposti edu.tau@tuni.fi

Johtaminen

Dekaani
Päivi Pahta
paivi.pahta@tuni.fi
VIRTA 201
050 318 1131

Koulutuksen varadekaani
Marita Mäkinen
marita.makinen@tuni.fi
VIRTA 519
050 396 9674

Tutkimuksen varadekaani
Kirsti Karila
kirsti.karila@tuni.fi
VIRTA 303
050 396 9675
 
Johdon tuki

Hallintopäällikkö
Taina Sylvander
taina.sylvander@tuni.fi
VIRTA 204
050 433 6261

Tiedekunta-assistentti
Mirja Björk
mirja.bjork@tuni.fi
VIRTA 202
040 1909 782

Henkilöstoasiat

HR partner
Päivi Keskinen
paivi.keskinen@tuni.fi
VIRTA 203
050 301 5253

Talousasiat

Talousasiantuntija
Juhani Lehtinen
juhani.lehtinen@tuni.fi
VIRTA 208
050 318 7569

Koulutus

Opintopäällikkö
Liisa Ikkala-Toiviainen
liisa.ikkala-toiviainen@tuni.fi
VIRTA 252
040 190 1476

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet kaudella 1.1.2019 - 31.12.2022

Professorit:
Nokelainen Petri (Heikkinen Anja)
Piattoeva Nelli (Pitkänen Pirkko)
Sannino Annalisa (Toiviainen Hanna)
Vainikainen Mari-Pauliina (Kauko Jaakko)
Värri Veli-Matti (Ropo Eero)

Opettajat, tutkijat ja muu henkilökunta:
Koskinen-Sinisalo Kirsi-Liisa (Kujala Tiina)
Lindén Jyri (Annala Johanna)
Mäntylä Terhi (Kupiainen Reijo)
Tervasmäki Tuomas (Palomäki Annika)
Toivonen Vesa (Hiitti Antti)

Opiskelijajäsenet:
(opiskelijajäsenten toimikausi 1.1.2019 - 31.12.2020)

Kauppinen Tuomas (Varpanen Jan)
Lahtinen Eemeli (Yli-Rosti Saija)
Lehtoniemi Elina (Rantanen Jenna)
Riikonen Heidi (Tulkki Elina)
Saarinen Paula (Mäkirinta Miikka)