Värikynät
Aineenopettajan pedagogiset opinnot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

Opintojen laajuus

60 op

Kaupunki

Lähiopetuksen ajankohta

Päivä

Toteutusmuoto

Lähiopetus

Kuvaus

Aineenopettajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia oman alansa pedagogisena asiantuntijana, aineenopettajana ja kasvattajana. Opiskelija kykenee soveltamaan ja kehittämään opetettavan aineensa didaktiikkaa. Hän pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan opetusta sekä tukemaan oppimista monimuotoisissa oppimisympäristöissä.

Opiskelija osaa toimia oppimisen edistäjänä erilaisissa kasvatus- ja koulutusinstituutioissa ja hänellä on valmiudet tutkimusperustaiseen ja reflektoivaan opettajan työn ja oppimisyhteisöjen kehittämiseen. Hän osaa toimia yhteiskuntaa rakentavana ja uudistavana opettajana yhteistyössä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Sisältö

Aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op) antavat yhdessä opetettavan aineen opintojen kanssa laaja-alaisen opettajan pedagogisen kelpoisuuden aineenopettajaksi perusopetukseen ja lukiokoulutukseen sekä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, kansan-, kansalais- ja työväenopistojen opettajaksi. Aineenopettajan pedagogiset opinnot koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteellisistä perusopinnoista, joiden laajuus on 25 op sekä aineopintojen tasoisista pedagogisista opinnoista, 35 op. Opiskelija voi sisällyttää aineenopettajan pedagogiset opinnot Tampereen yliopistossa suoritettavaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon.

Pedagogisiin opintoihin sisältyy teoreettisia ja käytännöllisiä opintoja sekä ohjattua opetusharjoittelua, joiden välisessä vuorovaikutuksessa opiskelija rakentaa opettajaidentiteettiään. Opinnoissa korostuu tutkiva ote ja dialogisuus. Opinnot tukevat opiskelijan ihmis-, oppimis- ja tiedonkäsityksen sekä vuorovaikutustaitojen kehitystä. Opinnot syventävät ymmärrystä opetustyön yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista.

Aineenopettajakoulutuksessa korostuu ainedidaktiikan monitieteisyys. Opinnoissa tutkitaan ja tarkastellaan aineen opettamista ja oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä. Opinnot luovat perustan oman työn jatkuvalle kehittämiselle.

Kohderyhmä

Valintakiintiöt aineryhmittäin

Vieraat kielet (englanti, saksa, venäjä, ranska) ja ruotsi 40
Äidinkieli ja kirjallisuus 15
Matemaattiset aineet, luonnontieteiden ala / informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta + matemaattiset aineet, tekniikan ala 20+25
Yhteiskunnalliset aineet (historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, psykologia, yhteiskunta- ja hallintotieteet, terveystieto) 25
Yhteensä enintään 125 opiskelijaa  

Opiskelija voi sisällyttää aineenopettajan pedagogiset opinnot Tampereen yliopistossa suoritettavaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon. Mikäli aineryhmäkohtaisiin kiintiöihin jää tutkinto-opiskelijoiden sisäänoton jälkeen tilaa, sellaiset Tampereen yliopiston opiskelijat, jotka valmistuvat lukuvuonna 2018-2019 (viimeistään 31.5.2019), voivat hakeutua vapaaksi jääneille paikoille.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Aineenopettajakoulutukseen voi hakeutua opintojen eri vaiheessa eri valintaryhmien kautta:

 1. Ensivaiheen valinta on tarkoitettu matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman yhteishaun hakukohteessa pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella hakeville, joilla ko. hakukohde on 1. hakutoive
 2. 1+ -vaiheen valinta on tarkoitettu Tampereen yliopiston kandidaatin ja maisterin sekä matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutukseen hyväksytyille ensimmäisen vuoden opiskelijoille.
 3. Toisen vaiheen valinta on tarkoitettu muille kuin ensimmäisen vuoden kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoon tai DI-tutkintoon hyväksytyille Tampereen yliopiston opiskelijoille. Tämä valintaryhmä koskee myös pelkästään kaksivuotiseen maisterin tutkintoon valittuja opiskelijoita (vaikka ovat Tampereen yliopistossa ensimmäisen vuoden opiskelijoita).
 4. Alumnivalinta on tarkoitettu Tampereen yliopistosta lukuvuoden 2018-2019 aikana (viimeistään 31.5.2019) valmistuneille opiskelijoille. Alumnivalinnan haku avautuu, mikäli 1+ -vaiheen ja toisen vaiheen valintojen jälkeen aineryhmäkohtaisissa kiintiöissä on vielä paikkoja.

Opetusjärjestelyt

Aineenopettajan pedagogiset opinnot koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteellisistä perusopinnoista, joiden laajuus on 25 op sekä aineopintojen tasoisista pedagogisista opinnoista, 35 op.

Kasvatustieteiden perusopinnot

KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat, 5 op

KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta, 5 op

KASP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku, 5 op

KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen, 5 op

KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, 5

Kasvatustieteen aineopinnot

PEDA1 Ainedidaktiikka I, 5 op

PEDA2 Ainedidaktiikka II, 5 op

PEDA3 Ainedidaktinen tutkimus ja tutkiva opettajuus, 7 op

PEDA4 Perusharjoittelu, 6 op

PEDA5 Tutkiva harjoittelu, 8 op

PEDA6 Laajentava harjoittelu, 4 op

Lisätietoa

Aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op) antavat yhdessä opetettavan aineen opintojen kanssa laaja-alaisen opettajan pedagogisen kelpoisuuden aineenopettajaksi perusopetukseen ja lukiokoulutukseen sekä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, kansan-, kansalais- ja työväenopistojen opettajaksi.

Näin haet

Ensivaiheen valinnan hakuaika on yhteishaun II hakuaikana 20.3.-3.4.2019. Haku tapahtuu samassa yhteydessä matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman yhteishaun kanssa. Hakulomakkeella hakija ilmoittaa hakeeko hän samalla opiskeluoikeutta aineenopettajan pedagogisiin opintoihin.

Opintoihin haetaan Tampereen yliopiston keskustan kampukselta (Päätalon infopisteestä, Kalevantie 4), tiedekuntien toimistoista ja Hervannan kampukselta luonnontieteiden tiedekunnasta (TA212) saatavalla hakulomakkeella. Lomake on hakuaikana saatavilla myös pdf-muodossa. Linkki avautuu hakuaikana. Hakemus liitteineen tulee palauttaa hakulomakkeen ohjeiden mukaisesti täytettynä annetussa määräajassa.

Valintaperusteet valintaryhmittäin

Ensivaiheen valinta

Opiskelija, joka hakee matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman (MTT-tutkinto-ohjelma) yhteishaun hakukohteessa pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella, voi hakea myös oikeutta osallistua aineenopettajan pedagogisten opintojen soveltuvuuskokeeseen jo hakukeväänään. Kutsu soveltuvuuskokeeseen lähetetään näistä enintään 30:lle parhaimmalle hakijalle. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkintotodistuksen perusteella laskettavien pohjapisteiden mukaisesti (MTT-tutkinto-ohjelman pisteytysperusteet). Hakijan tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • hakukohde on hakijan 1. hakutoive korkeakoulujen yhteishaussa

 • hakijan ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koe suoritettu vähintään arvosanalla cum laude approbatur
 • tai IB-tutkinnon HL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 4,
 • tai EB-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 6 - tai RP/DIA-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 7.

Jos opiskelija tulee hyväksytyksi, hän saa MTT-tutkinto-ohjelman opinto-oikeuden lisäksi ajallisesti rajatun opinto-oikeuden aineenopettajan pedagogisiin opintoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että pedagogiset aineopinnot on aloitettava viimeistään valinnoista seuraavan neljännen läsnäololukuvuoden alkaessa (ilman poissaoloja viimeistään syksyllä 2022). Kasvatustieteiden perusopinnoista 15 op (kolme opintojaksoa, joista jokainen opintojakso täytyy olla suoritettuna kokonaan, 3 x 5 op) on suoritettava ennen pedagogisten aineopintojen aloittamista. Suoritettaviksi suositellaan opintojaksoja KASP1, 2 ja 5, mutta muutkin perusopintojen 5 op:n opintopistesuoritukset hyväksytään. Opintojaksot KASP3 ja 4 suositellaan jätettäväksi pedagogisten aineopintojen (35 op) suorituslukuvuoteen.

Opiskelijoita voidaan valita enintään 10 (osana matemaattisten aineiden sisäänottokiintiötä).

Opiskelijan tulee myöhemmin erikseen ilmoittautua suorittamaan pedagogisia aineopintoja 35 op. Ilmoittautuminen tulee tehdä tuolloin voimassa olevien valintaperusteiden mukaisesti.

1+ -vaiheen valinta

Opiskelija, joka on hyväksytty suorittamaan sekä kandidaatin että maisterin tutkintoja, voi täyttää hakulomakkeen ja osallistua aineenopettajan pedagogisten opintojen soveltuvuuskokeeseen jo ensimmäisen läsnäolo-opintovuotensa keväällä. Jos opiskelija tulee hyväksytyksi, hän saa ajallisesti rajatun opinto-oikeuden aineenopettajan pedagogisiin opintoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että pedagogiset aineopinnot on aloitettava viimeistään valinnoista seuraavan neljännen läsnäololukuvuoden alkaessa (ilman poissaoloja viimeistään syksyllä 2022). Kasvatustieteiden perusopinnoista 15 op (kolme opintojaksoa, joista jokainen opintojakso täytyy olla suoritettuna kokonaan, 3 x 5 op) on suoritettava ennen pedagogisten aineopintojen aloitusta. Suoritettaviksi suositellaan opintojaksoja KASP1, 2 ja 5, mutta muutkin perusopintojen 5 op:n opintopistesuoritukset hyväksytään. Opintojaksot KASP3 ja 4 suositellaan jätettäväksi pedagogisten aineopintojen (35 op) suorituslukuvuoteen.

Noin 50% ainekohtaisista paikoista täytetään 1+ -valinnassa ja loput 50% toisen vaiheen valinnassa. Poikkeuksena:

 • Äidinkieli ja kirjallisuus -ryhmä, jossa 30 % ainekohtaisista paikoista täytetään 1+ -valinnassa
 • Filosofia ja yhteiskuntakasvatus -ryhmä, jossa 30% ainekohtaisista paikoista täytetään 1+ -valinnassa
 • Matemaattiset aineet (luonnontieteiden ala/informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta), jossa 30% ainekohtaisista paikoista täytetään 1+ -valinnassa

Opiskelijan tulee myöhemmin erikseen ilmoittautua suorittamaan pedagogisia aineopintoja 35 op. Ilmoittautuminen tulee tehdä tuolloin voimassa olevien valintaperusteiden mukaisesti.

1+ vaiheen valinta matemaattisten aineiden DI-opettajakoulutuksen opiskelijoille

Teknis-luonnontieteellisen opintosuunnan opiskelijat palauttavat hakulomakkeen ja voivat osallistua soveltuvuuskokeeseen ensimmäisenä läsnäolokeväänään eikä heiltä vaadita edeltäviä opetettavan aineen opintoja. Hyväksytty soveltuvuuskoe antaa opiskelijalle opinto-oikeuden aineenopettajan pedagogisiin opintoihin siten, että ne tulee aloittaa viimeistään valinnoista seuraavan neljännen läsnäololukuvuoden alussa. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kaikki pedagogisiin opintoihin liittyvät opinnot (60 op) yhden lukuvuoden aikana. Opiskelija voi halutessaan hajauttaa opiskeluaan siten, että hän suorittaa opinto-oikeusvuosiensa aikana aineenopettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvia kasvatustieteiden perusopintoja 15 op (opintojaksot KASP1, 2 ja 5. Kts. opintojaksojen suorittamisesta tarkemmin kohdasta "1+ -vaiheen valinta) kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tarjonnan ja oman aikataulunsa mukaan. Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvat aineopinnot (35 op) opiskelijan on suoritettava kuitenkin sen lukuvuoden aikana, jolloin hän niihin ilmoittautuu. Kun opiskelija aikanaan ilmoittautuu pedagogisiin aineopintoihin, hänen tulee tehdä se tuolloin voimassa olevien valintaperusteiden mukaisesti.

Toisen vaiheen valinta

Keväällä 2019 opiskelija, joka ei täytä 1+ -vaiheen ehtoja, voi hakea opinto-oikeutta syksyllä 2019 alkaviin aineenopettajan pedagogisiin opintoihin toisen vaiheen valinnassa.

Hakuajan loppuun mennessä opiskelijalla on oltava suoritettuna

 • kasvatustieteiden perusopintoja vähintään 15 op (kolme opintojaksoa, joista kukin opintojakso täytyy olla suoritettuna kokonaan eli 3 x 5 op). Suoritettaviksi suositellaan opintojaksoja KASP1, 2 ja 5, mutta muutkin perusopintojen 5 op:n opintopistesuoritukset hyväksytään.
 • opetettavasta aineestaan vähintään 60 op ko. tiedekunnan määrittämällä tavalla. Tiedekunnan luvalla tästä määrästä voidaan poiketa.

Tämä valintaryhmä koskee myös pelkästään kaksivuotiseen maisterin tutkintoon valittuja opiskelijoita (vaikka ovat Tampereen yliopistossa ensimmäisen vuoden opiskelijoita). Tullessaan valituksi Toisen vaiheen valinnassa opiskelija aloittaa pedagogiset aineopinnot (35 op) heti valintoja seuraavana syksynä. Mikäli opetettavan aineen opinnot sisältyvät aiemmin suoritettuun kandidaatin/maisterin tutkintoon, pitää Tampereen yliopistossa suoritettavan maisterin tutkinnon ala olla sama kuin opetettava aine. Opiskelupaikkojen määrä toisen vaiheen valinnassa hakevien osalta on riippuvainen 1+ -vaiheessa aiemmin valittujen, vuonna 2019 aineenopettajan pedagogisiin opintoihin ilmoittautuneiden määrästä.

Toisen vaiheen valinta tekniikan alan opiskelijoille

Toisen vaiheen valinta on tarkoitettu opiskelijalle, jolla ei ole 1+ -oikeutta ja jolla on suoritettuna vähintään 50 op yhdessä opetettavassa aineessa. Tullessaan valituksi toisen vaiheen valinnassa opiskelija aloittaa pedagogiset opinnot 60 op heti valintoja seuraavana syksynä. Toisen vaiheen valinnassa valittavien opiskelijoiden määrä on riippuvainen aiempina vuosina 1+ -vaiheessa opiskelupaikan saaneiden ja lukuvuodeksi 2018-2019 opettajan pedagogisiin opintoihin ilmoittautuneiden määrästä.

Tekniikan alan opiskelijoiden valintakiintiöön puolletaan ensin perusopiskelijoita ja näistä ensisijaisia ovat matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen opiskelijat. Jos hakijamäärä on pienempi kuin tekniikan alalle määritelty opiskelijakiintiö, myös jatko-opiskelijoita voidaan puoltaa. Paikat täytetään tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan määrittelemän prioriteettijärjestyksen mukaisesti

Ensivaiheessa, 1+ -vaiheessa ja siirtohaussa hyväksyttyjen ilmoittautuminen

Kun ensivaiheen tai 1+ -vaiheen valinnassa opinto-oikeuden saanut opiskelija, haluaa aloittaa pedagogiset aineopinnot 35 op, hänen tulee ilmoittautua seuraavalla syyslukukaudella alkaviin opintoihin edeltävänä keväänä. Syyslukukaudella 2019 alkaviin opintoihin ilmoittautuminen alkaa ma 25.2.2019 ja päättyy pe 22.3.2019 klo 15.00. Linkki e-lomakkeelle avautuu ilmoittautumisaikana

Ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä opiskelijalla tulee olla suoritettuna:

 • kasvatustieteiden perusopintoja vähintään 15 op (kolme opintojaksoa, joista kukin opintojakso täytyy olla suoritettuna kokonaan eli 3 x 5 op). Suoritettaviksi suositellaan opintojaksoja KASP1, 2 ja 5, mutta muutkin perusopintojen 5 op:n opintopistesuoritukset hyväksytään.
 • opetettavasta aineesta vähintään 60 op:n laajuiset opinnot vastaavan tiedekunnan määrittämällä tavalla. Tiedekunnan luvalla tästä määrästä voidaan poiketa.

Ilmoittautuminen on sitova, ja siitä voidaan joustaa vain lakisääteisten syiden nojalla (asevelvollisuus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa) tai kansainvälisen opiskelijavaihdon vuoksi.

Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin aineryhmäkohtaisessa kiintiössä on paikkoja, sijoituksen ratkaisee

 1. optiovuosi (ne opiskelijat, joiden optio on lähimpänä päättymistä, ovat etusijalla)
 2. suoritettujen yliopisto-opintojen kokonaisopintopistemäärä
 3. opintopisteet siinä opetettavassa aineessa, jossa opiskelijalla on eniten suoritettuja opintopisteitä.

Kohdissa 2 ja 3 otetaan huomioon vain ilmoittautumisajan loppuun mennessä suoritetut opintopisteet.

1+ -vaiheessa hyväksyttyjen matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kun 1+ -vaiheen valinnassa opinto-oikeuden saanut opiskelija haluaa aloittaa pedagogiset aineopinnot 35 op, hänen tulee ilmoittautua seuraavalla syyslukukaudella alkaviin opintoihin edeltävänä keväänä. Syyslukukaudella 2019 alkaviin opintoihin on ilmoittauduttava ma 25.2. - pe 22.3.2019 klo 15.00 mennessä. Linkki e-lomakkeelle avautuu ilmoittautumisaikana

Ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 50 op opetettavan aineen opintoja. Edeltäviä kasvatustieteiden opintoja ei vaadita. Ilmoittautuminen on sitova, ja siitä voidaan joustaa vain lakisääteisten syiden nojalla (asevelvollisuus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa) tai kansainvälisen opiskelijavaihdon vuoksi. Koska opiskelupaikkojen määrä on rajoitettu, paikat täytetään tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan määrittelemän prioriteettijärjestyksen mukaisesti.

Toisesta suomalaisesta yliopistosta saadun opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeuden siirtyminen siirtohaussa

Mikäli toisesta suomalaisesta yliopistosta siirtyvä opiskelija tulee valituksi siirto-opiskelijana Tampereen yliopistoon, hänet voidaan hyväksyä jatkamaan aineenopettajan pedagogisia opintoja Tampereen yliopistossa. Tämä edellyttää, että opetettava aine on Tampereen yliopiston koulutusvastuulla. Opiskelija saa ajallisesti rajatun opinto-oikeuden aineenopettajan pedagogisiin opintoihin opintoaikojen rajoituslain mukaisen opiskeluaikansa puitteissa, kuitenkin siten että pedagogiset aineopinnot on aloitettava viimeistään siirtovalinnastaan seuraavan toisen läsnäololukuvuoden alkaessa (ilman poissaoloja viimeistään syksyllä 2021).

Kun opiskelija haluaa aloittaa pedagogiset aineopinnot 35 op, hänen tulee ilmoittautua seuraavalla syyslukukaudella alkaviin opintoihin edeltävänä keväänä. Syyslukukaudella 2019 alkaviin opintoihin ilmoittautuminen alkaa ma 25.2.2019 ja päättyy pe 22.3.2019 klo 15.00. Lomake avautuu hakuaikana

Ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä opiskelijalla tulee olla suoritettuna:

 • kasvatustieteiden perusopintoja vähintään 15 op (kolme opintojaksoa, joista kukin opintojakso täytyy olla suoritettuna kokonaan eli 3 x 5 op). Suoritettaviksi suositellaan opintojaksoja KASP1, 2 ja 5, mutta muutkin perusopintojen 5 op:n opintopistesuoritukset hyväksytään.
 • opetettavasta aineesta vähintään 60 op:n laajuiset opinnot vastaavan tiedekunnan määrittämällä tavalla. Tiedekunnan luvalla tästä määrästä voidaan poiketa.

Ilmoittautuminen on sitova, ja siitä voidaan joustaa vain lakisääteisten syiden nojalla (asevelvollisuus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa) tai kansainvälisen opiskelijavaihdon vuoksi.

Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin aineryhmäkohtaisessa kiintiössä on paikkoja, sijoituksen ratkaisee

 1. optiovuosi (ne opiskelijat, joiden optio on lähimpänä päättymistä, ovat etusijalla)
 2. suoritettujen yliopisto-opintojen kokonaisopintopistemäärä
 3. opintopisteet siinä opetettavassa aineessa, jossa opiskelijalla on eniten suoritettuja opintopisteitä.

Kohdissa 2 ja 3 otetaan huomioon vain ilmoittautumisajan loppuun mennessä suoritetut opintopisteet.

Alumnivalinta

Kesäkuussa 2019 opiskelija, joka on valmistunut Tampereen yliopistosta lukuvuoden 2018-2019 aikana (viimeistään 31.5.2019), voi hakea opinto-oikeutta syksyllä 2019 alkaviin aineenopettajan pedagogisiin opintoihin Alumnivalinnassa, mikäli aineryhmäkohtaisiin kiintiöihin jää tutkinto-opiskelijoiden sisäänoton jälkeen tilaa. Alumniopiskelijan suorittamaan tutkintoon tulee kuulua vähintään 60 op:n laajuinen opetettava aine ko. tiedekunnan määrittämällä tavalla (ks. aineryhmäkohtaiset aineet).

Valinta

Valintamenettely

Hakulomakkeen palauttamisen jälkeen opiskelija osallistuu soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskokeen arvioi arviointilautakunta. Kokeesta saatava maksimipistemäärä on 30 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava soveltuvuuskokeesta vähintään 15 pistettä.

Soveltuvuuskoe sisältää yksilöhaastattelun tai ryhmäkeskustelun tai näiden yhdistelmän. Tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opettajan työhön. Soveltuvuuskokeissa arvioidaan kolmea osa-aluetta: hakijan motivoituneisuutta, sitoutuneisuutta ja koulutettavuutta.

Lopullinen valinta

Kunkin valintakiintiön opiskelijat valitaan paremmuusjärjestyksessä soveltuvuuskokeen pistemäärän perusteella. Mikäli pistemäärä on hyväksymisrajalla usealla hakijalla sama, sijoituksen ratkaisee:

 • Ensivaiheen valinnan hakijoilla ylioppilastutkintotodistuksesta annetut pohjapisteet (mikäli nämäkin samat, pitkän matematiikan arvosana)
 • 1+-vaiheen ja toisen vaiheen hakijoilla suoritettujen yliopisto-opintojen kokonaispistemäärä (huom! siinä Tampereen yliopiston tutkinnossa, jota hakija opiskelee hakeutuessaan aineenopettajan pedagogisiin opintoihin). Huomioon otetaan hakuajan loppuun mennessä suoritetut ja rekisteriin merkityt opintopisteet (1+ -hakijoilla 18.4.2019 ja toisen vaiheen hakijoilla 18.4.2019 mennessä suoritetut opinnot).
 • Alumnivalinnassa huomioon otetaan 31.5.2019 mennessä ko. TaY:n tutkinnossa suoritetut opinnot. Alumnivalinnassa voidaan valita opiskelijoita vain, jos aineryhmäkohtaisiin kiintiöihin jää tutkinto-opiskelijoiden sisäänoton jälkeen tilaa.

Mikäli usealla opiskelijalla on edelleen sama pistemäärä hyväksymisrajalla, valinta ratkaistaan arvalla. 

Varasijamenettely

Opiskelupaikkansa peruuttaneen tilalle valitaan varasijajärjestyksessä seuraava hakija.

Valinta aineenopettajan pedagogisiin opintoihin perustuu soveltuvuuskokeisiin, jotka järjestetään keväällä 2019 valintaryhmittäin seuraavasti:

 • Ensivaiheen valinnan soveltuvuuskokeet viikolla 24.
 • 1+ -vaiheen ja toisen vaiheen valinnan soveltuvuuskokeet viikolla 20.
 • Alumnivalinnan soveltuvuuskokeet viikolla 24.

Soveltuvuuskokeeseen voivat osallistua kaikki ne hakijat, jotka ovat jättäneet hakemuksensa määräaikana ja jotka täyttävät hakuedellytykset. Soveltuvuuskokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, poikkeuksena ensivaiheen valinta, johon kutsutaan enintään 30 kriteerit täyttävää hakijaa. Tiedot soveltuvuuskokeen tarkemmista ajankohdista ja paikoista ilmoitetaan ensivaiheen valinta pois lukien ainoastaan verkkosivulla sekä kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla (Virta, Åkerlundinkatu 5, 2.krs) valintaryhmittäin seuraavasti:

 • Ensivaiheen osalta hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti
 • 1+ -vaiheen ja toisen vaiheen soveltuvuuskokeiden osalta viimeistään ma 6.5.2019, ja
 • Alumnivalinnan soveltuvuuskokeiden osalta viimeistään ti 11.6.2019
 • Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

  Ensivaiheen valinta

  Tulokset julkistetaan samaan aikaan kuin matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman tulokset.

  Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto.

   1+ -vaiheen valinta, toisen vaiheen valinta ja alumnivalinta

  Tulokset julkistetaan keväällä 2019 kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan ilmoitustaululla valintaryhmittäin seuraavasti:

  - 1+ -vaiheen ja toisen vaiheen valinnan tulokset viimeistään ti 4.6.2019

  - Alumnivalinnan tulokset viimeistään ti 18.6.2019.

  Hyväksytyille opiskelijoille lähetetään postitse hyväksymiskirje, jonka alaosa tulee opiskelupaikan vastaanottamiseksi palauttaa kesän aikana annettuun määräaikaan mennessä.

  Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto.