• Kuvassa ovat perusopetuksen rehtori Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo ja Pekka Poikajärvi.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuvassa kuudesluokkalainen tyttö on iloisena sohvalla istuskellen tekemässä kirjan tehtäviä.

Tasa-arvosuunnitelma

Tiivistelmä koulun tasa-arvosuunnitelmasta

Tasa-arvosuunnitelmaa päivitetään vuosittain kestävän kehityksen työryhmässä, johon kuuluu lukion, ala- ja yläkoulun opettajia. Tampereen yliopiston normaalikoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta seurataan kahden vuoden välein opiskelija- ja oppilaskyselyillä ja keskusteluilla. Niiden avulla laaditaan toiminnan kehittämiseen tähtäävä toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, johon tasa-arvolakikin velvoittaa. Suunnitelmaan kuuluu arvio aiemman suunnitelman toteutumisesta, selvitys oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta sekä toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Norssin tasa-arvosuunnitelman taustalla on Tampereen yliopiston tasa-arvosuunnitelma.

Koulumme mottona on puhutaan, puututaan ja muututaan. Puhuminen tarkoittaa järjestelmällistä tasa-arvotyötä pitkin lukuvuotta. Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta sekä yhdenvertaisuutta ihanteena käsitellään eri aineiden oppitunneilla, päivänavauksissa, teemapäivissä, tiimiopinnoissa ja opetusharjoittelussa. Opettajat kiinnittävät huomiota oppimateriaaleihin ja käyttämiinsä esimerkkeihin, jotta opetuksesta tulisi yhdenvertaisuutta edistävää.

Opetusharjoittelussa tasa-arvotyöhön osallistuminen ja tasa-arvosuunnitelman päivittäminen on osa laajentavaa harjoittelua. Harjoittelun ohjaajat tuovat esille sukupuolitietoisuutta ja yhdenvertaisuuden ihannetta ryhmänohjauksen, tuntipalautteen ja analyysitehtävien avulla.

Tasa-arvosuunnitelman tekemiseen osallistuva henkilökunta kouluttautuu ja pitää itseään ajan tasalla. Koulutuksissa opittua jaetaan kollegoille pedagogisissa kahviloissa. Lukion tutorit on koulutettu pitämään oppitunteja yhdenvertaisuudesta.

Opettajat, lukion tutorit sekä opetusharjoittelijat jalkauttavat tasa-arvosuunnitelmaa ja yhdenvertaisuuden ihannetta ala- ja yläkouluun sekä lukioon. He pitävät aiheesta oppitunteja ja vetävät erilaisia projekteja.

Tasa-arvoa edistää myös ennaltaehkäisevä toiminta kuten ryhmäytys- ja tutustumispäivä, luokkaretkipäivät, jaksotapahtumat, tukioppilas- ja tutortoiminta, Kiva- oppitunnit ja oppilaiden ja opiskelijoiden aktiivinen toiminta oppilasneuvoston, oppilaskunnan ja opiskelijakunnan hallituksen edustajina.

Henkilöstö, oppilaat, opiskelijat, opetusharjoittelijat ja huoltajat saavat tietoa tasa-arvosuunnitelmasta wilman kautta, sähköpostitse, henkilöstökokouksissa, luokanohjaajan ja ryhmänohjaajan tuokioilla ja vanhempainilloissa.

Norssin arvoina ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Minkäänlaista kiusaamista, häirintää tai väkivaltaa ei hyväksytä. Puuttuminen tarkoittaa välitöntä kiusaamis-ja häirintätilanteen selvittämistä. Norssissa noudatetaan KiVa-kouluohjelmaa, joka on Turun yliopistossa kehitetty koulukiusaamista ehkäisevä ja vähentävä toimintamalli. Tutkimustietoon perustuvan ohjelman toimenpiteet suuntautuvat yksittäisten oppilaiden lisäksi myös luokkien ja koulun tasolle vanhempia unohtamatta. Tavoitteena on olla sukupuolitietoinen ja yhdenvertaisuutta edistävä koulu, jossa oppilaita, opiskelijoita ja henkilöstöä kohdellaan yksilöinä.

Tasa-arvosuunnitelmaa päivitettiin lukuvuoden 2018 – 2019 aikana.  Alakoulun 5.- ja 6.-luokkalaiset, yläkoulun oppilaat ja lukion opiskelijat vastasivat sähköiseen kyselyyn, jonka avulla kartoitettiin nykyistä tilannetta ja ideoitiin uutta toimintaa. Lukion opiskelijakunnan ja yläkoulun oppilaskunnan hallitukset ja koulun henkilökunta kommentoivat kyselyn tuloksia ja pohtivat koulumme kehityskohteita. Tasa-arvoteemoista erityisesti sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta toivottiin sekä oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle lisäkoulutusta ja avointa keskustelua. Pohdinnoissa nousi esille muun muassa se, että aikuisten tulee kuunnella tarkalla korvalla lasten ja nuorten ajatuksia aihepiiriin liittyen. Pyrimme myös reagoimaan ajankohtaisiin teemoihin rakentavasti sekä luomaan kouluun ilmapiirin, jossa erilaisilla lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on luontevaa ja turvallista olla.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta seurataan kahden vuoden välein oppilaille, opiskelijoille ja opetusharjoittelijoille tehtävällä kyselyllä ja keskusteluilla.

  • Kuva luokan takaa lukion oppitunnilta, jossa opiskelijat työskentelevät tietokoneiden, oppikirjojen ja tehtävien parissa.

Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.
Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.
Kuva lukion oppitunnilta luokan takaa. Opiskelijat työskentelevät kannettavilla tietokoneillaan.
Kuvassa kuvataiteen tunnilta on oppilaita pöydän ääressä siveltimillä maalaamassa. Esiliinat on puettu päälle suojaamaan omia vaatteita.