• Kuvassa ovat perusopetuksen rehtori Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo ja Pekka Poikajärvi.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuvassa kuudesluokkalainen tyttö on iloisena sohvalla istuskellen tekemässä kirjan tehtäviä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tampereen normaalikoulussa on UNESCO-työryhmä, joka päivittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Työryhmään kuului lukuvuonna 2021-2022 uskonnon ja psykologian lehtori Minna Törrönen, käsityön opettaja Jaana Inki, kielten opettaja Anni Rahunen, alakoulun opettaja Tiina Pajunoja ja matemaattisten aineiden opettaja Terhi Fihlman.

Tampereen normaalikoulussa teetetään kahden vuoden välein kysely alakoulun ja yläkoulun oppilaille, lukion opiskelijoille ja opetusharjoittelijoille. Kyselyn perusteella kehitetään toimintaa tasa-arvoisempaan ja oikeudenmukaisempaan suuntaan. Kysely on tehty 2016-2017, 2019 ja lukuvuonna 2021-2022. Viimeisin opetusharjoittelijoiden, yläkoulun ja lukion sähköinen google-kysely on tehty keväällä 2022. Kyselyjen perusteella oppitunneille kaivataan lisää keskustelua ja monipuolisia esimerkkejä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta, myös opetusaineiston sukupuolipuolisensitiivisyyttä toivottiin lisää.

Oppilaita ja opiskelijoita kuultiin myös kasvokkain. Keväällä 2022 alakoulun oppilasneuvoston jäsenet, yläkoulun oppilaskunnan hallituksen jäsenet ja opiskelijakunnan hallituksen jäsenet saivat kertoa omia näkemyksiään normaalikoulun tasa-arvotilanteesta.  Yläkoulun hallitus toivoi henkilökunnan puuttuvan oppilaiden keskinäiseen nimittelyyn ja sopimattomaan kielenkäyttöön. He toivoivat, että opettaja ja muu henkilöstö ei oleta oppilaan sukupuolta. Lukuvuoden alussa ja kevät lukukauden alkaessa toivottiin, että oppilailta kysyttäisiin, mitä nimeä he toivovat itsestään käytettävän ja oppilaat ja henkilöstö sitoutuisivat myös käyttämään sitä. Oppilaat toivoivat sukupuolineutraalien termien käyttöä opetuksessa ja esimerkiksi kielissä myös sukupuolineutraalien pronominien opettamista sekä eri oppiaineissa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden huomioimista ja esille tuomista. Oppilaat toivoivat, ettei esimerkiksi matematiikassa luokan sukupuolia laskettaisi tyttöinä ja poikina, koska luokassa voi olla myös muunsukupuolisia. Sen sijaan voitaisiin laskea vaikka eri kuussa syntyneiden määriä. Lukion opiskelijakunnan hallitus oli tyytyväinen norssin tasa-arvotilanteeseen. He toivoivat yksilöiden kohtaamista ja huomioimista sekä kaikkien yksilöiden yhdenvertaista kohtelua. He ehdottivat myös sukupuolineutraalia kielenkäyttöä esim. tanssitunneille. Sukupuolen sijaan voitaisiin puhua tanssissa viejästä ja vietävästä.

Keskusteluissa nykytilanteeseen oltiin melko tyytyväisiä, mutta kaikkiin kiusaamistapauksiin toivottiin reagoitavan vakavasti ja oppilaita ja opiskelijoita toivottiin kohdeltavan yksilöinä eikä ensisijaisesti sukupuolensa edustajina.

Lukuvuoden 2021-2022 ja tulevien lukuvuosien konkreettista toimintaa 

Koulupsykologi Kukka Kunnari ja alakoulun opettaja Sofia Lind luennoivat sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta ja sen huomioimisesta opetuksessa normaalikoulun henkilökunnalle syksyllä 2021. Kukka Kunnari luennoi samasta aiheesta yläkoulun oppilaille. Lukion tutoreita koulutettiin sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta keväällä 2022. Yläkoululaisia osallistui sepäse- työpajoihin eli seksuaali- ja päihdeseikkailutyöpajoihin. Yläkoulun oppilaskunnan hallitus järjesti toukokuussa 2022 pride-tapahtuman, jossa tuotiin esille sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta. Yläkoulun ja lukion oppitunneilla kiinnitetään tulevaisuudessakin huomiota siihen, että yhdenvertaisuus, sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuus huomioidaan.

Opetuksessa, ohjauksessa ja oppimateriaalien valinnassa kiinnitetään huomiota sukupuolisensitiivisyyteen, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen. Tuntien aihekokonaisuuksiin liitetään mahdollisuuksien mukaan opetusta ja keskustelua sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Sukupuoli käsitettä pohditaan monesta näkökulmasta ja tunneilla tuodaan monipuolisia esimerkkejä esille. Oppilaista ja opiskelijoista pyritään käyttämään heidän haluamaansa etunimeä ja turhia sukupuolen perusteella tehtyjä ryhmäjakoja vältetään.

Kiva-koulu toiminta tukee omalta osaltaan syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa. Jokainen koulun oppilas ja opiskelija täyttää kerran vuodessa KiVa-koulukyselyn, jonka perusteella koulun toimintaa kehitetään. Luokanohjaajan tunneilla pidetään KiVa—koulutunteja. Kiusaamista ei hyväksytä ja toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi.

Lukion tiloissa Atalpassa on sukupuoleton vessa ja yläkoulun puolella on myös yksi sukupuoleton vessa. Tämä lisää tasa-arvoa muunsukupuolisten, tyttöjen ja poikien välillä. Muunsukupuolisten on mahdollista vaihtaa liikuntavaatteensa omassa tilassaan.

Oppilaille. opiskelijoille ja heidän huoltajilleen tiedotetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-suunnitelmasta ja konkreettisista toimintatavoista kiusaamis- ja häirintätapauksissa Wilman kautta sekä luokanohjaajien ja ryhmänohjaajien tunneilla.  Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma laitetaan vuosisuunnitelman liitteeksi.

Liitteet: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyt

Lukion kysely:
https://goo.gl/forms/CINm55B9uJSLGJhI3

Yläkoulun kysely:
https://goo.gl/forms/fa7klSeaR0R1Ekqk1 

Alakoulun kysely:
https://goo.gl/forms/fOcokNCE6OOHvIxp2

Opetusharjoittelijoiden kysely:
https://goo.gl/forms/Waym5D7nAQi2SbyM2 

Lähde
Tasa-arvotyö on taitolaji − Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus.
Oppaat ja käsikirjat 2015:5. www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji

  • Kuva luokan takaa lukion oppitunnilta, jossa opiskelijat työskentelevät tietokoneiden, oppikirjojen ja tehtävien parissa.

Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.
Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.
Kuva lukion oppitunnilta luokan takaa. Opiskelijat työskentelevät kannettavilla tietokoneillaan.
Kuvassa kuvataiteen tunnilta on oppilaita pöydän ääressä siveltimillä maalaamassa. Esiliinat on puettu päälle suojaamaan omia vaatteita.