• Keväinen kirkaan päivän kuva Norssin pihasta, jossa pensaiden takana näkyy vaalea kaksikerroksinen koulun H-siipi.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Valoinen kuva Norssin aulasta, jossa näkyy raput, lasiseinää, käytävää ja myös suuri sinertävä oppilaiden tekemä maalaus, jossa on iso valkoinen kyyhkysen hahmo.

Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö

Tampereen yliopiston normaalikoulu on yliopistolain tarkoittama harjoittelukoulu, jonka hallinnossa ja toiminnassa noudatetaan tämän johtosäännön ja soveltuvin osin muiden Tampereen yliopiston johtosääntöjen määräyksiä. Normaalikouluun sovelletaan lisäksi, mitä yliopistoon kuuluvasta harjoittelukoulusta säädetään.

Tampereen yliopiston hallitus on 21.5.2021 hyväksynyt tämän johtosäännön yliopistolain (558/2009) 88 §:n mukaisesti.

1 § Yleisiä määräyksiä

Tampereen yliopiston normaalikoulu (myöh. Normaalikoulu) on yliopistolain tarkoittama harjoittelukoulu, jonka hallinnossa ja toiminnassa noudatetaan tämän johtosäännön ja soveltuvin osin muiden Tampereen yliopiston johtosääntöjen määräyksiä. Normaalikouluun sovelletaan lisäksi, mitä yliopistoon kuuluvasta harjoittelukoulusta säädetään.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjä on Tampereen yliopisto.

Harjoittelukoulun perus- ja lukio-opetuksen osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä niistä perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (629/1998) ja  ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa säädetään.

2 § Normaalikoulun hallinnollinen asema

Tampereen yliopiston johtosäännön mukaan Normaalikoulu kuuluu Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaan.

Normaalikoulun hallinnosta vastaavat kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tiedekuntaneuvosto ja dekaani sekä Normaalikoulun neuvottelukunta, johtava rehtori, muut rehtorit ja muu opettajakunta, ellei muuta ole säädetty tai määrätty. Koulutuksen kokonaisuudesta Tampereen yliopistossa vastaa koulutuksen vararehtori.

3 § Normaalikoulun tehtävät

Normaalikoulu antaa perusopetusta ja lukio-opetusta.

Normaalikoulun tehtävänä opettajankoulutuksessa on opettajan pedagogisten opintojen mukaisen opetusharjoittelun järjestäminen, opettajankoulutuksen kehittäminen, opetuksen kehittämiseen liittyvä tutkimus- ja kokeilutoiminta sekä täydennyskoulutus.

Normaalikoulu hoitaa tehtäviään kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tiedekuntaneuvoston linjausten mukaisesti.

Normaalikoulu toimii pedagogisessa ja tutkimuksellisessa yhteistyössä kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan sekä muiden yliopiston tiedekuntien kanssa.

4 § Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Tampereen yliopiston johtosäännön 15 §:ssä määrättyjen tiedekuntien tiedekuntaneuvoston tehtävien lisäksi kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tiedekuntaneuvostolla on seuraavat tehtävät:

Tiedekuntaneuvosto seuraa ja arvioi Normaalikoulun toimintaa sekä edistää sen yhteistoimintaa oppilaitosten ja muiden yhteisöjen kanssa.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy Normaalikoulun opetussuunnitelman.

Tiedekuntaneuvosto nimeää Normaalikoulun neuvottelukunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Lähtökohtaisesti Normaalikoulun johtava rehtori esittelee tiedekuntaneuvostossa Normaalikoulua koskevat  asiat lukuun ottamatta johtavan rehtorin tehtävän vakinaista täyttämistä. Tiedekuntaneuvosto määrää esittelijänsä yliopiston johtosäännön mukaisesti.

Tiedekuntaneuvosto voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan dekaanin tai Normaalikoulun johtavan rehtorin ratkaistavaksi.

5 § Normaalikoulun neuvottelukunta

Neuvottelukunnan toimikausi on 3 vuotta.

Neuvottelukunnassa on 12 jäsentä, joista 5 huoltajien ja/tai sidosryhmien edustajaa, 3 Normaalikoulun opettajaa, 2 muuta kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan edustajaa, yksi opettajaksi opiskeleva opiskelijajäsen sekä yksi Tampereen kaupungin nimeämä edustaja.

Neuvottelukunta valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan Normaalikoulun ulkopuolisista
jäsenistä.

Lukion opiskelijakunnan ja perusopetuksen oppilaskunnan edustajalla kummallakin on puhe- ja läsnäolo-oikeus neuvottelukunnan kokouksissa.

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan dekaanilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus neuvottelukunnan kokouksissa siinäkin tapauksessa, että hän ei ole kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan edustajana neuvottelukunnassa.

6 § Normaalikoulun neuvottelukunnan tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1. kehittää, tukea ja arvioida koulun kasvatus- ja opetustyötä, valvoa koulun toiminnan laatua, edistää koulun yhteistoimintaa sidosryhmien ja muiden yhteisöjen kanssa sekä seurata koulun talouden kehittymistä
2. käsitellä ehdotus koulun opetussuunnitelmaksi
3. käsitellä ehdotus koulun lukuvuosittaiseksi toimintasuunnitelmaksi
4. käsitellä ehdotus koulun työ- ja loma-ajoiksi
5. hyväksyä koulun järjestyssäännöt sekä koulun oppilas- ja opiskelijakunnan säännöt
6. käsitellä muut asiat, jotka johtava rehtori on neuvottelukunnan käsiteltäväksi tuonut.

Asioiden käsittelyssä neuvottelukunnassa noudatetaan soveltuvin osin Tampereen yliopiston
johtosäännön määräyksiä.

Neuvottelukunta kokoontuu johtavan rehtorin tai neuvottelukunnan puheenjohtajan kutsusta.

Neuvottelukunnalle asiat valmistelee ja esittelee johtava rehtori.

7 § Johtava rehtori

Normaalikoulussa on johtava rehtori, joka vastaa koulun toiminnasta.

Johtavan rehtorin tehtävänä on:

1. johtaa koulua ja kehittää sen toimintaa kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tiedekuntaneuvoston linjausten mukaisesti
2. vastata ja raportoida kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle sekä koulutuksesta vastaavalle vararehtorille Normaalikoulun kehittämisestä, laadusta ja koululle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta
3. vastata opetusharjoittelua koskevan harjoittelusuunnitelman laadinnasta yhteistyössä kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan kanssa ja vastata siitä, että koulussa järjestettävä opetusharjoittelu toteutuu opetussuunnitelman mukaisena
4. hyväksyä koulussa suoritettu tai sen järjestämä opetusharjoittelu
5. kehittää tutkimus- ja kokeilutoimintaa sekä täydennyskoulutusta
6. vastata Normaalikoulun ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä yhteiskuntasuhteista osana
yliopiston viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden kokonaisuutta
7. päättää Normaalikoulun lukuvuosittain laadittavasta opetussuunnitelmaan perustuvasta suunnitelmasta (toimintasuunnitelma) sekä työ- ja loma-ajoista kuultuaan opettaja- sekä neuvottelukuntaa
8. ottaa Normaalikoulun oppilaat ja opiskelijat yhteistyössä perusopetuksen ja lukion rehtoreiden kanssa
9. ratkaista muut koulun toimintaa ja sen hallintoa koskevat asiat, joita ei erikseen ole säädetty tai määrätty jonkun muun hoidettaviksi.

Johtava rehtori voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian koulun muun rehtorin taikka opettajan
ratkaistavaksi.

Johtava rehtori voi yksittäistapauksessa ottaa hoitaakseen koulun muun rehtorin toimivaltaan
kuuluvan asian.

Johtavan rehtorin työstä vapautuksen taikka tehtävien hoitoon oleellisesti vaikuttavan poissaolon
aikana hänen tehtäviään hoitaa perusopetuksen rehtori tai lukion rehtori kasvatustieteiden ja
kulttuurin tiedekunnan dekaanin tehtävään ottamana.

Johtavan rehtorin tilapäisesti estyneenä tai esteellisenä ollessa hänen tehtäviään hoitaa johtavan
rehtorin nimeämä perusopetuksen rehtori tai lukion rehtori taikka muu johtavan rehtorin tehtävään
nimeämä opettaja.

8 § Muut rehtorit

Normaalikoulussa on perusopetuksen rehtori vuosiluokilla 1-6, perusopetuksen rehtori vuosiluokilla 7-9 ja lukion rehtori. Tarvittaessa Normaalikoulussa voi olla myös muita rehtoreita. Perusopetuksen ja lukion rehtorin tehtävänä on

1. johtaa, ohjata, arvioida ja kehittää oman kouluasteensa opetus- ja kasvatustyötä ja siihen liittyvää kokeilu-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa sekä valvoa oman kouluasteensa toiminnan laatua
2. valmistella oman kouluasteensa oppilaaksi tai opiskelijaksi ottaminen
3. tehdä oman kouluasteensa osalta perusopetuslain ja -asetuksen sekä lukiolain ja -asetuksen mukaiset oppilaan ja opiskelijan arviointiin, kurinpitoon ja opetusjärjestelyihin liittyvät päätökset ja esitykset joko yksin tai yhdessä muiden opettajien kanssa
4. vastata opetussuunnitelman kehittämisestä oman kouluasteensa osalta
5. valmistella oman kouluasteensa lukuvuosittainen toimintasuunnitelma
6. ratkaista muut hänelle määrätyt tehtävät.

Tässä pykälässä tarkoitetut rehtorit nimeää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen yliopiston rehtori kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan dekaanin esityksestä. Rehtorit valitaan ensimmäisen kerran toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2022 alkaen.

Perusopetuksen rehtorin tai lukion rehtorin työstä vapautuksen taikka tehtävien hoitoon oleellisesti vaikuttavan poissaolon aikana hänen tehtäviään hoitaa kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan dekaanin tehtävään nimeämä henkilö.

Perusopetuksen taikka lukion rehtorin tilapäisesti estyneenä tai esteellisenä ollessa tehtävää hoitaa johtavan rehtorin tehtävään nimeämä henkilö.

9 § Opettajakunta

Opettajakunnan muodostavat johtava rehtori ja muut rehtorit, lehtorit ja tuntiopettajat.

Opettajakunta tekee päätöksensä johtavan rehtorin koolle kutsumassa opettajakunnan yhteisessä taikka rehtorin koolle kutsumassa asianomaisen asteen kokouksessa.

Jokaisen opettajakuntaan kuuluvan tehtävänä on opetustehtävänsä lisäksi suunnitella, kehittää ja arvioida koulutyötä ja opettajankoulutusta, huolehtia ja vastata koulun oppilaiden ja opiskelijoiden työrauhasta, yhdenvertaisesta kohtelusta ja kouluhyvinvoinnista sekä edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä.

Opettajakunta valitsee edustajansa koulun neuvottelukuntaan.

10 § Kelpoisuusvaatimukset

Normaalikoulun lehtorilta ja päätoimiselta tuntiopettajalta edellytetään sama kelpoisuus ja kielitaito kuin opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaan vaaditaan sen opetuksen antamiseen, joka lehtorin tai päätoimisen tuntiopettajan tehtävänä on.

Lisäksi lehtorilta ja päätoimiselta tuntiopettajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto, kasvatustieteen aineopinnot, hyvä opetustaito ja vähintään kaksi vuotta tehtävien hoitamista edistävää päätoimista  opetuskokemusta, joka on hankittu kelpoisuuden saavuttamisen jälkeen.

Johtavalta rehtorilta, perusopetuksen ja lukion rehtorilta edellytetään harjoittelukoulun lehtorin kelpoisuus sekä opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen rehtorin kelpoisuus. Lisäksi johtavalla rehtorilla tulee olla riittävä johtamiskokemus.

11 § Muu kuin opetushenkilöstö

Muun kuin opetushenkilöstön tehtävänä on työsopimuksensa mukaisten tehtäviensä lisäksi toimia koulun kasvatustavoitteiden mukaisesti, osallistua koulun työrauhan ylläpitämiseen sekä suorittaa muut heille määrätyt tehtävät.

12 § Oppilaat ja opiskelijat

Normaalikoulun oppilaita ja opiskelijoita koskevat perusopetus- ja lukiolainsäädännön määräykset.

Oppilaat ja opiskelijat ovat omalta osaltaan vastuussa opiskelustaan ja edistymisestään sekä koulun säilymisestä hyvänä opiskelu- ja työpaikkana.

13 § Oppilas- ja opiskelijakunta

Perusopetuksessa on oppilaskunta ja lukiossa on opiskelijakunta.

Oppilas- ja opiskelijakunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia, yhteis- ja virkistystoimintaa sekä parantaa kouluviihtyvyyttä ja opiskeluedellytyksiä. Oppilas- ja opiskelijakunta voi harjoittaa myös taloudellista toimintaa.

Oppilas- ja opiskelijakunnalla on oma vuosittainen toimintasuunnitelma, joka on osa Normaalikoulun toimintasuunnitelmaa.

Oppilas- ja opiskelijakunta valmistelee oppilaskunnan säännöt Normaalikoulun neuvottelukunnan hyväksyttäviksi.

14 § Muutoksenhaku

Muutoksenhaussa oppilasta ja opiskelijaa koskevaan päätökseen noudatetaan perusopetuksen osalta, mitä perusopetuslaissa ja perusopetusasetuksessa säädetään.

Lukio-opetuksen osalta noudatetaan vastaavasti, mitä lukiolaissa ja lukioasetuksessa säädetään.

Muutoksenhausta muissa asioissa noudatetaan, mitä muutoksenhausta yliopiston päätökseen yliopistolaissa (558/2009) on säädetty.

15 § Voimaantulo- ja siirtymämääräykset

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.6.2021 ja korvaa aiemman johtosäännön.

Muutokset tähän johtosääntöön tulevat voimaan välittömästi, kun hallitus on niistä päättänyt.

Jos asian käsittely on kesken tämän johtosäännön tai sen muutoksen tullessa voimaan, jatkotoimet siirtyvät sille hallintoelimelle, jolle asia tämän johtosäännön tai sen muutoksen mukaan kuuluu.

Ennen johtosäännön voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  • Valoinen kuva Norssin aulasta, jossa näkyy raput, lasiseinää, käytävää ja myös suuri sinertävä oppilaiden tekemä maalaus, jossa on iso valkoinen kyyhkysen hahmo.
Kuva lukion oppitunnilta, jossa opiskelijat työskentelevät oppikirjojen ja tehtävien parissa.
Viisi alakoulun oppilasta ovat oppitunnilla värittämässä monisteen tehtävää.
Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.
Kuva lukion oppitunnilta, jossa opiskelijat työskentelevät tietokoneiden, oppikirjojen ja tehtävien parissa.