Uusi eNorssi-julkaisu on valmis!

OPPIMIS- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN HARJOITTELUKOULUISSA II

Tilat ja tekniikka pedagogiikan kehittämisen tukena

Toim. Tuomo Tammi & Mikko Horila

Sähköinen julkaisu (flipbook):
www.enorsi.fi/oppimisymparistojulkaisu2020/


Harjoittelukouluissa tehdään merkittävän paljon erilaista oppimis- ja toimintaympäristöjen kehitystyötä. Keskiössä on tietysti pedagogiikka, mutta tiloilla ja teknologialla on kokonaisuudessa oma merkittävä roolinsa. Erityisesti joustavat oppimisympäristöt ja niissä tapahtuva opiskelu sekä opettaminen ovat erittäin ajankohtaisia teemoja, joihin liittyy myös vahvoja vastakkainasetteluja ja asenteita. Kriittinen suhtautuminen muutoksiin on ymmärrettävää ja usein ihan perusteltua, mutta samaan aikaan tulee säilyttää valmius muuttua ja omaksua uutta.

Harjoittelukouluverkosto eNorssin tieto- ja viestintätekniikan ryhmä julkaisi vuonna 2018 ensimmäisen oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittämistä koskevan julkaisunsa. Nyt on saman julkaisusarjan toisen osan vuoro.  yrkimyksenä on ensimmäisen julkaisun tapaan koota harjoittelukouluissa tehtävää kehitystyötä yhteen ja helpommin löydettäväksi auttamaan paitsi harjoittelukouluverkoston kouluja, niin myös kaikkien suomalaisten koulujen ja oppimisympäristökehittämisestä kiinnostuneiden tahojen hyödynnettäväksi. Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittämistä lähestytään artikkelikokoelmassa avarakatseisesti tilat, käytänteet ja tekniikka huomioiden.

Alkuosa julkaisusta keskittyy Future Classroom Lab -toimintaan, jota kolmessa harjoittelukouluissa on toteutettu vajaan kahden vuoden ajan. Future Classroom Lab on oppimisympäristöjen kehittämiseen ja opettajien täydennyskoulutustarpeisiin keskittyvä konsepti, johon liittyy olennaisena osana kansainvälinen demotilojen FCL Network of Learning Labs -verkosto. FCLab-toiminnan tavoitteena on kehittää oppimisympäristöosaamista ja jakaa saavutettua tietotaitoa paikallisesti, seutukunnallisesti, kansallisesti ja myös kansainvälisesti. Pyrkimyksenä on kasvattaa Suomen FCLabien määrää ja tuoda FCLabin tarjoamat palvelut mahdollisimman helposti saavutettaviksi ympäri maan.

Toivomme, että käsillä oleva julkaisu on avuksi mahdollisimman monelle oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittämisen parissa toimivalle henkilölle. Erityisesti korona-kevään aikana on korostunut yhteisen tekemisen ja jakamisen merkitys. Myös oppimisympäristö käsitteenä on saanut monen mielessä entistä laajemman merkityksen.

Uuden oppimisympäristöjulkaisun ovat toimittaneet Tampereen yliopiston normaalikoulun lehtorit Tuomo Tammi ja Mikko Horila.


Sähköinen julkaisu (flipbook):
www.enorsi.fi/oppimisymparistojulkaisu2020/)


Julkaisun artikkelit ovat:

Future Classroom Lab – mistä on kyse?
Martela ja Future Classroom Lab kehittämässä tulevaisuuden oppimisen tiloja
– sensoriteknologia osana oppimisympäristöä
Linna Linnanmaalla – Future Classroom Lab Oulu
Fclab.lukio – Future Classroom Lab lukiossa
Kaikille yhteinen kolmio
“Ei me pärjättäis, jos sua ei olis” – vertaisoppimisen hyödyntäminen tiimiopettajuus pedagogiikassa
Rantakylän myytinmurtajat

oppimisympäristönä koulukirjasto – kietoo koulun tarinaan ja luo paikan kohtaamiselle
Hackathon tarjoaa oppimisympäristön rohkealle luovuudelle
Virtuaalinen kenttäharjoittelijoiden opettajanhuone osana opetusharjoittelua

Verkkoyhteistyö Teams-ympäristössä
Makerverkstan – ett makerspace vid vasa övningsskola
Koronasta etäopetukseen – FCLab panostaa verkko-opetukseen
ja digiloikkaan