Tiedekunta

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Tiedekuntamme on kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen monialainen koulutus- ja tutkimusympäristö, jossa yhdistyvät humanististen tieteiden, luonnontieteiden, tekniikan tutkimuksen, yhteiskuntatieteiden ja teatterin opetuksen ja tutkimuksen perinteet ja asiantuntemus. Tiedekuntamme alakirjo sähkötekniikasta teatteritieteeseen tarjoaa poikkeuksellisen mahdollisuuden monitieteisen ja laaja-alaisen koulutuksen ja tutkimuksen järjestämiseen myös yli tiedekuntarajojen. Tiedekunnallamme on potentiaali tuottaa ymmärrystä ja ratkaisuja globaalin, digitalisoituneen sekä monikulttuurisen yhteiskunnan visaisiin ongelmiin.

Tiedekuntamme muodostuu neljästä yksiköstä, jotka ovat tietotekniikka, sähkötekniikka, viestintätieteet ja kielet.

Tietotekniikan yksikkömme on monitieteinen osaamiskeskittymä, jossa tutkimus- ja opetusalueet kattavat laajasti ICT-aluetta. Osaamisalueemme ulottuu teoreettisesta perustutkimuksesta teknologian soveltamiseen. 

Sähkötekniikan yksikkömme on noin 150 hengen muodostama laaja-alainen osaamiskeskittymä, jonka opetus ja tutkimus pohjautuvat sähköisten ja sähkömagneettisen luonnonilmiöiden ymmärtämiseen, mallintamiseen ja soveltamiseen eri sähkötekniikan osa-alueilla. Keskeisimmät laajat sovellusalueemme ovat ICT-järjestelmät ja sähköenergiajärjestelmät.

Viestintätieteiden yksikössä pureudumme digitalisoituvaan mediaympäristöön ja viestintäteknologioiden ihmisten välisiä suhteita, ajatuksia ja aistimellisuutta eri tavoin muokkaavaan rooliin. Yksikön kolme tutkimusyksikköä (COMET, TRIM ja T7) tuottavat ymmärrystä julkisuuden, pelillisyyden ja teatterin merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma kouluttaa journalistiikan, mediatutkimuksen, informaatiotutkimuksen ja puheviestinnän laaja-alaisia osaajia. Teatterityön tutkinnossa puolestaan kohtaavat taiteellinen, ammatillinen ja yhteiskunnallinen näkökulma. 

Kielten yksikössä olemme ihmisten välisen kanssakäymisen ytimessä. Tutkimuksessa tuotamme ymmärrystä kielen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja vastaamme kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden asettamiin haasteisiin. Kielten tutkinto-ohjelmassa koulutamme kielten, kulttuurien sekä kääntämisen ja tulkkauksen asiantuntijoita.

Tiedekuntamme osaamisaloja ovat mm. 

 • Digitaalinen yhteiskunta ja toimintaympäristö
 • Teknologia ja kulttuuri
 • Energia- ja ekotehokkuus
 • Tiedontuotannon ja tietokäytäntöjen muutos
 • Kielellinen ja kulttuurinen muutos 
 • Vuorovaikutus- ja esitystavat eri konteksteissa
 • Kyberturvallisuus
 • Ohjelmistotekniikka ja -tuotanto 
 • Älykkäät sähköenergiajärjestelmät ja tehoelektroniikka 
 • Langattomat tiedonsiirtomenetelmät ja tietoliikenneverkot
 • Signaalinkäsittely 
 • Tietokonetekniikka 
 • Elektroniikka ja sulautetut järjestelmät
 • Matematiikka, mallintaminen ja data-analyysi 

Tietotekniikan yksikkö

Tietotekniikka vastaa ICT-alueen keskeisimmistä menetelmistä, teorioista ja teknologioista, joihin moderni data- ja tietokeskeinen yhteiskunta perustuu. Sekä koulutus että tutkimus tähtäävät monitieteiseen osaamiseen ja uusiin innovaatioihin. Vankan perustan luo matemaattinen, algoritminen ja laskennallinen (computational thinking) ajattelu sekä ymmärrys sosiaalisista verkostoista ja ihmisen ja koneen vuorovaikutuksesta. Ohjelmistotekniikka, signaalinkäsittely, tietokonetekniikka ja tietoturva ovat ratkaisukeskeisiä tieteenaloja ja monipuolinen datatiede mallintaa ja jäsentää monimutkaista informaatiota. Koneoppiminen, tekoäly ja datapohjaisuus leikkaavat läpi eri osaamisalueiden. Tietotekniikka kehittää ja soveltaa uusimpia menetelmiä teollisuuden, talouselämän, lääketieteen, ympäristön ja yhteiskunnan kysymyksiin. Hallitsemme sekä laajat miljoonien käyttäjien tietojärjestelmät että autonomiset esineet, joille olemme luoneet kyvyn aistia ja ymmärtää. Yhteistyökumppaneita ovat alamme huippuyliopistot ja tutkimuslaitokset, yritykset ja yhteiskunnalliset toimijat ja johdamme alan kehitystä yli 400 tieteentekijän voimin.

Sähkötekniikan yksikkö

Tutkimuksessamme ovat vahvasti läsnä sekä teoreettisempi pitkän tähtäimen perustutkimus että soveltavampi tutkimus. Tuotamme uusia ratkaisuja ja uutta teknologiaa, jotka vastaavat mm. yhteiskunnan ja eri teollisuuden alojen kasvaviin digitalisaation ja toisaalta kestävän kehityksen tarpeisiin. Teemme laajasti yhteistyötä erilaisten teollisten toimijoiden kanssa, ja olemme aktiivisesti läsnä kansainvälisessä tiedeyhteisössä.

Keskeisimmät laajat sovellusalueet ovat ICT-järjestelmät ja sähköenergiajärjestelmät, joihin liittyvät olennaisimmat osaamisalueemme ovat,

 • Elektroniikka ja sulautetut järjestelmät
 • Langaton tietoliikenne ja tietoliikenneverkot
 • Radio-paikannus ja radio-sensorointi
 • Sähköenergiatekniikka ja Smart Grids
 • Tehoelektroniikka ja sähkömekaniikka

Viestintätieteiden yksikkö

Kolme tutkimusyksikköämme tuottavat ymmärrystä julkisuuden, pelillisyyden ja teatterin merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus on Suomen suurin alallaan. Sen painopisteitä ovat journalismin rinnalla mediakulttuurin, mediakasvatuksen ja puheviestinnän tutkimus.

TRIM - Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median TRIM-tutkimuskeskuksessa tutkimus keskittyy tiedonhakuun, pelitutkimukseen (Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö, CoE GameCult), tieto- ja asiakirjahallintoon sekä informaatio- ja mediakäytäntöihin.

T7 - Tutkivan teatterityön keskus tutkii ja kehittää teattereiden ja muiden esittävien taiteiden taiteelliseen, tuotannolliseen ja tekniseen toimintakulttuuriin liittyviä käytäntöjä.

Kielten yksikkö

Kielten yksikössä opetus ja tutkimus elävät jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Tutkimus on järjestetty tutkimusryhmiin, joiden toimintaa koordinoi monitieteinen kielten ja kulttuurien tutkimuskeskus Plural. Kielten, kääntämisen, kirjallisuuden ja kulttuurin tutkijoiden muodostamien tutkimusryhmien yhteisenä ytimenä on yhteiskunnallinen murros, muutos ja liike.

Tutkimuksen painoaloja ovat mm. 

 • Kielen variaatio ja muutos
 • Vuorovaikutus ja diskurssit 
 • Yksi- ja monikieliset käytänteet, media ja demokratia 
 • Tilallisuus ja kulttuuriset representaatiot 
 • Kokemuksellisuus, affektit ja asenteet

Tietotekniikka

Tietotekniikasta on tullut maailmanlaajuisesti tärkein teknologia ja suurin työllistävä sektori länsimaissa. On mahdotonta löytää alaa, jota tietotekniikka ei olisi mullistanut.

Tietotekniikka on tärkeä osa yhteiskuntaa monella tasolla: tietoliikenne laitteiden ja ihmisten välillä, pelit ja taide, älykkäät ohjelmistot ja robotit, lääketieteen mittaus- ja kuvantamislaitteet, puolustusjärjestelmät, elektroninen kauppa sekä sosiaalinen kanssakäyminen kuuluvat arkeemme. Suomi ja Tampere ovat olleet tietotekniikan koulutuksessa alan edelläkävijöitä alusta alkaen, ja me koulutammekin huippuasiantuntijoita yritysten, yhteiskunnan ja tieteen palvelukseen.

Tietotekniikan opetus kattaa alan monipuolisesti piirilevyistä ja elektroniikasta digitaalisiin prosessoreihin sekä ohjelmisto- ja lisälaiterajapinnoista ohjelmistojen suunnitteluun, tietoverkkoihin ja tietoturvaan, ja älykkäisiin itseoppiviin laitteisiin.

Sähkötekniikka

Sähkötekniikkaa on kaikkialla! Jos mietit jokapäiväistä ympäristöäsi, huomaat, että on todella vaikeaa löytää laitetta, jossa ei olisi sähkötekniikkaa. Nyky-yhteiskuntamme perustuu sähkön käyttöön sen kaikissa muodoissa: sähkön tuotannosta ja siirrosta pienenpieniin nanoteknologian mahdollistamiin rakenteisiin asti. Ja kaikkea siltä väliltä! Sähkötekniikalla sen kaikissa muodoissa on ratkaiseva merkitys maailman kehityksessä. Samalla se tuo suuren vastuun ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä, maapallon pitää säilyä tuleville sukupolville. Sähkötekniikan diplomi-insinööri pääsee miettimään sähköön liittyviä kysymyksiä joka kantilta, homma ei ainakaan ole yksitoikkoista.

Sähkötekniikan diplomi-insinööri osaa yhdistää luonnontieteiden lainalaisuudet käytännön elämän sovelluksiin. Diplomi-insinööri ymmärtää teoreettiset perusteet ilmiöistä ja soveltaa niitä aivan uudella tavalla käsillä olevaan ongelmaan. Näin syntyy uusia oivalluksia, innovaatioita, joilla yhteiskuntamme, ja koko maailma, kehittyy eteenpäin. Vain ymmärtämällä luonnontieteiden teorioiden merkityksen jokapäiväiseen elämäämme asiat kehittyvät. Diplomi-insinööreille siis löytyy haastavia ja mielenkiintoisia tehtäviä aina!

Viestintätieteet

Tulevaisuuden viestinnän alan asiantuntijoiden yleisiin osaamistarpeisiin kuuluu vankka ymmärrys yhteiskunnasta (myös kansainvälisesti), sen muutoksista ja dynamiikasta eri ulottuvuuksien kautta katsottuna (instituutiot, teknologiat, informaatiojärjestelmät, talous, valta, kansalaiset, kulttuuri, historiallisuus, jne.). Viestinnän alalla koulutamme journalisteja ja muita viestinnän ja taiteen ammattilaisia muuttuville markkinoille.

Koulutus tarjoaa tutkinnosta tai opintosuunnasta riippuen valmiudet laaja-alaiseen asiantuntijuuteen, kuten toimimiseen median, viestinnän ja taiteen tutkijana, erilaisten mediatuotantojen suunnittelijana, rakentajana, kulttuuristen alustojen ja toimintalogiikoiden analysoijana sekä tietojärjestelmien hallintaan, informaation jakeluun ja käyttöön erikoistuneina asiantuntijoina ja lisäksi moniosaamista edellyttävinä teatterialan ammattilaisina.

Kielet

Kielten tutkinto-ohjelmasta valmistut kieliasiantuntijaksi, jolla on viestinnällistä silmää, digitaalisen mediaympäristön tajua sekä osaamista toimia monikielisessä yhteiskunnassa.  Koulutamme osaajia monikielisen yhteiskunnan erilaisiin asiantuntijatehtäviin, kuten kielialan opetustehtäviin, kielen ja kulttuurin tutkijoiksi sekä digitaalisen mediaympäristön muuttuviin käännös- ja tulkkaustehtäviin.

Kandidaattivaiheen opinnoissa erikoistut valitsemaasi kieleen (suomi, englanti, ruotsi, saksa, venäjä) sekä laajennat osaamistasi joko omassa tutkinto-ohjelmassa (mm. tanska, norja, viro, tsekki, johdatus kääntämiseen ja tulkkaukseen), hyödyntämällä monialaisen tiedekuntamme osaamista (viestintä, pelintutkimus, ihmisen ja koneen vuorovaikutus, robotiikka ym.) tai kokoamalla tutkintosi valinnaiset opinnot koko Tampereen yliopiston laaja-alaisen tarjonnan piiristä.

Maisterivaiheessa voit syventää kielikohtaista osaamistasi kielen ja kulttuurin maisteriohjelmassa tai kouluttautua käännös- tai tulkkausalan ammattilaiseksi monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelmassa, jossa voit valita erikoisalaksesi esimerkiksi editoinnin, luovan kääntämisen tai oikeustulkkauksen. Maisterivaiheen kaikille yhteisissä opinnoissa voit erikoistua asiantuntijaviestintään, digitaalisuuden ja median kysymyksiin, kielelliseen monimuotoisuuteen tai kirjallisiin ja kulttuurisiin tiloihin.

Kaikille Tampereen korkeakouluyhteisön jäsenille tarjoamme mahdollisuuden laajentaa osaamistaan monikulttuurisuuden ja monikielisyyden kysymyksissä (25 op), tutustua Venäjän kulttuuriin ja yhteiskuntaan englanninkielisessä Russian Studies -opintokokonaisuudessa (25 op)  tai perehtyä konekääntämiseen ja muihin nykyaikaisen käännösteollisuuden työkaluihin käännösteknologia-kokonaisuudessa (20 op).

Englannin opintosuunta, Kielten tutkinto-ohjelma

Englannin opinnoissa perehdytään englanninkielisten yhteiskuntien kielellisiin, kirjallisiin ja kulttuurillisiin ilmiöihin sekä niiden paikallisiin ja globaaleihin ulottuvuuksiin. Opinnot valottavat näiden yhteiskuntien monimuotoisuutta ja tarjoavat erinomaisia valmiuksia monikieliseen ja -kulttuuriseen ja kansainväliseen (työ)elämään. Englannin osaajat työllistyvät asiantuntijatehtäviin koulutusalalla, viestintäalalla ja muilla luovilla aloilla, kansainvälisissä järjestöissä sekä markkinointi- ja matkailualalla.

Pohjoismaisten kielten opintosuunta, Kielten tutkinto-ohjelma

Pohjoismaisten kielten opintosuunta tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti ruotsin kieleen ja kulttuuriin ja suuntautua kieliasiantuntijaksi monelle yhteiskunnan alalle. Opetuksessa painotetaan kielen yhteiskunnallista ja kulttuurista merkitystä sekä ruotsin kieltä viestintävälineenä.

Saksan opintosuunta, Kielten tutkinto-ohjelma

Suomessa tarvitaan eri tehtäviin monipuolisia ja laaja-alaisia saksan kielen, kulttuurin, kääntämisen ja tulkkauksen asiantuntijoita. Tätä laaja-alaisuutta tarjoaa kielten tutkinto-ohjelman saksan opintosuunta. Saksan osaajia arvostetaan työelämässä, ja heitä työllistävät mm. opetusala, kääntäminen ja tulkkaus sekä valinnaisten opintojen sisällöistä riippuen kulttuuri- ja matkailuala, kauppa, hallinto tai media-ala. Tampereella voit hyödyntää laajasti alueen monialaista korkeakouluopetustarjontaa.

Suomen kielen opintosuunta, Kielten tutkinto-ohjelma

Suomen kielen opinnot valmistavat toimimaan itsenäisesti kielen alan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Opinnot vahvistavat valmiuksia analysoida kieltä, vuorovaikutusta ja tekstejä sekä kykyä tarkastella niiden merkitystä osana yhteiskunnallisia muutosprosesseja.

Venäjän opintosuunta, Kielten tutkinto-ohjelma

Venäjän osaajat ovat kysyttyjä sekä suomalaisissa että kansainvälisissä yrityksissä ja järjestöissä. He työllistyvät liike-elämän, hallinnon, matkailun, opetuksen, median ja sosiaalialojen tehtäviin. Koulutus antaa näiden alojen asiantuntijatehtäviin kielitaidon lisäksi monipuoliset valmiudet ymmärtää venäläisen yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöitä.

Journalistiikan opintosuunta, Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma

Journalismikoulutus yhdistää toimitustyön opetuksen ja tutkimukseen perustuvan yhteiskunnan ymmärtämisen. Koulutuksen painopiste on journalismissa ja kuvajournalismissa. Journalististen taitojen opettelu nivoutuu taitoon ymmärtää, miten yhteiskuntaa koskevat tieto ja näkemykset rakentuvat ja miten niitä tuodaan osaksi julkista keskustelua.

Mediatutkimuksen opintosuunta, Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma

Mediatutkimuksen opintosuunta antaa monipuoliset valmiudet toimia asiantuntijana media- ja kulttuurintuotannon eri alueilla. Opinnot perehdyttävät median, pelien ja esitysten luonteeseen, kehitykseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Puheviestinnän opintosuunta, Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma

Puheviestinnän opintosuunnasta valmistuneet ovat monipuolisia viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita, jotka työllistyvät erinomaisesti. Opintosuunnan suorittaneena sinulla on valmiudet ymmärtää ja kehittää sekä kasvokkais- että verkkoviestintää.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Matematiikalla ja tilastotieteellä on keskeinen rooli nyky-yhteiskunnan perustassa. Teknologian kehitys on entisestään korostanut matemaattisen ja tilastotieteellisen tiedon tarvetta ja samalla mahdollistanut uusia sovelluksia eri tieteenaloilla ja käytännön asiayhteyksissä.

Sähkötekniikka

Sähkötekniikkaa on kaikkialla! Jos mietit jokapäiväistä ympäristöäsi, huomaat, että on vaikeaa löytää laitetta, jossa ei olisi sähkötekniikkaa. Nyky-yhteiskuntamme perustuu sähkön käyttöön sen kaikissa muodoissa: sähkön tuotannosta ja siirrosta pienen pieniin, nanoteknologian mahdollistamiin rakenteisiin asti. Sähkötekniikalla on ratkaiseva merkitys maailman kehityksessä.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Digitalisaatio muokkaa modernia yhteiskuntaa kiihtyvällä nopeudella ja perusteellisemmin kuin osaamme ennustaa. Hoivarobotit, itseohjaavat autot ja muuttuneet kaupankäynti- ja asiointitavat ovat jo nykypäivää. Some on muuttanut ihmisten arkipäivän rutiineja, mutta tulevaisuuden muutokset ovat varmasti vielä suurempia. Kaikkien näiden takana on tietotekninen kehitys. Tietojenkäsittelytieteistä onkin tullut yksi perustieteistä. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: miten tietoa tulisi tallentaa ja järjestää, miten tietoa käsitellään, millaisia ohjelmointimenetelmiä on tarjolla ja kuinka suuria tietomassoja hallitaan, miten ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus toimii parhaiten ja kuinka tietojärjestelmät mahdollistavat muutoksen organisaatioissa ja yhteiskunnassa.

Tietotekniikka

Tietotekniikka on tärkeä osa yhteiskuntaa monella tasolla: tietoliikenne laitteiden ja ihmisten välillä, pelit ja taide, älykkäät ohjelmistot ja robotit, lääketieteen mittaus- ja kuvantamislaitteet, puolustusjärjestelmät, elektroninen kauppa sekä sosiaalinen kanssakäyminen kuuluvat arkeemme.

Teatterityön tutkinto-ohjelma

Teatterityön tutkinto-ohjelma on viisivuotinen näyttelijän ammattiin valmistava näyttelijäntaiteen koulutus. Se jakaantuu kolmivuotisiin, ilmiöpohjaisesti jäsentyviin kandidaatin opintoihin sekä kaksivuotisiin maisterin opintoihin, joiden aikana opiskelija tutkii näyttelijäntaiteen keinoin yhtä tai useampaa valitsemaansa ilmiötä tai aihepiiriä.

Englannin kielen ja kirjallisuuden opintosuunta, Kielten maisteriohjelma

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden syventää asiantuntemustaan jostain englannin kielen, kirjallisuuden tai kulttuurin tutkimuksen erityisalasta. Maisteriopinnot kehittävät lisäksi kieli- ja viestintätaitoja, kykyä analyyttiseen ja tieteelliseen ajatteluun sekä yhteistyö- ja projektinhallintataitoja.

Englannin opintosuunta, Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelmassa opit löytämään konkreettisia ratkaisuja monikielisen maailman viestintähaasteisiin. Meiltä valmistuneita osaajia työskentelee muun muassa valtionhallinnossa, Euroopan unionissa sekä kansainvälisissä järjestöissä ja yrityksissä. Monet perustavat oman käännös- tai tulkkausviestintään erikoistuneen yrityksen ja työllistyvät sen kautta joko Suomessa tai maailmalla.

Pohjoismaisten kielten opintosuunta, Kielten maisteriohjelma

Pohjoismaisten kielten maisteriohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat kielen ja viestinnän ammattilaisia, joilla on edellytykset toimia pohjoismaisen kieli- ja kulttuurialueen asiantuntijana sekä kyky analysoida, tulkita ja tuottaa tieteellistä tekstiä ja tutkimusta. Tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on edellytykset toimia monella yhteiskunnan alalla, kuten opetus-, viestintä- ja hallintoalojen tehtävissä. Myös pohjoismaiden taloudellinen ja kulttuurinen yhteistyö tarjoaa monia työmahdollisuuksia.

Ruotsin opintosuunta, Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelmassa opit löytämään konkreettisia ratkaisuja monikielisen maailman viestintähaasteisiin. Meiltä valmistuneita osaajia työskentelee muun muassa valtionhallinnossa, Euroopan unionissa sekä kansainvälisissä järjestöissä ja yrityksissä. Monet perustavat oman käännös- tai tulkkausviestintään erikoistuneen yrityksen ja työllistyvät sen kautta joko Suomessa tai maailmalla.

Saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta, Kielten maisteriohjelma

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot suorittaneella on erinomainen kielitaito, erittäin hyvät viestintätaidot ja laaja kulttuurintuntemus. Valmistuneella on laaja-alainen saksan kielen ja saksankielisten maiden tuntemus, edellytykset soveltaa oman alan tieteellistä tietoa, sekä jatko-opintokelpoisuus.

Saksan opintosuunta, Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelmassa opit löytämään konkreettisia ratkaisuja monikielisen maailman viestintähaasteisiin. Meiltä valmistuneita osaajia työskentelee muun muassa valtionhallinnossa, Euroopan unionissa sekä kansainvälisissä järjestöissä ja yrityksissä. Monet perustavat oman käännös- tai tulkkausviestintään erikoistuneen yrityksen ja työllistyvät sen kautta joko Suomessa tai maailmalla.

Suomen kielen opintosuunta, Kielten maisteriohjelma

Suomen kielen opinnot valmistavat toimimaan itsenäisesti kielen alan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Opinnot vahvistavat valmiuksia analysoida kieltä, vuorovaikutusta ja tekstejä sekä kykyä tarkastella niiden merkitystä osana yhteiskunnallisia muutosprosesseja.

Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta, Kielten maisteriohjelma

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriohjelmasta valmistuu laaja-alaisia kielen, kulttuurin ja venäläisen yhteiskunnan osaajia, jotka ovat kysyttyjä asiantuntijoita sekä suomalaisissa että kansainvälisissä yrityksissä ja järjestöissä. Heillä on erinomainen kielitaito ja syvällinen Venäjän tuntemus sekä akateemiset yleisvalmiudet, mikä mahdollistaa työskentelyn vaativissa asiantuntijatehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Venäjän opintosuunta, Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelmassa opit löytämään konkreettisia ratkaisuja monikielisen maailman viestintähaasteisiin. Meiltä valmistuneita osaajia työskentelee muun muassa valtionhallinnossa, Euroopan unionissa sekä kansainvälisissä järjestöissä ja yrityksissä. Monet perustavat oman käännös- tai tulkkausviestintään erikoistuneen yrityksen ja työllistyvät sen kautta joko Suomessa tai maailmalla.

Journalistiikan maisteriohjelma

Journalistiikan maisteriohjelma yhdistää toimitustyön opetuksen ja tutkimukseen perustuvan yhteiskunnan ymmärtämisen. Journalististen taitojen opettelu nivoutuu taitoon ymmärtää, miten yhteiskuntaa koskevat tieto ja näkemykset rakentuvat ja miten niitä tuodaan osaksi julkista keskustelua. Opiskelu nojaa monipuoliseen yhteiskunnan tuntemukseen sekä tieteelliseen sivistykseen.

Median, kulttuurin ja yhteiskunnan maisteriohjelma

Media, kulttuuri ja yhteiskunta -maisteriohjelmasta (MKY) valmistuu muuttuvan mediaympäristön laaja-alaisia tuntijoita. He voivat sijoittua monenlaisiin tutkimus-, suunnittelu-, koordinointi-, kehittämis- ja koulutustehtäviin media- ja kulttuurialan yrityksissä ja organisaatioissa, kansalaisjärjestöissä ja mediakasvatuksen kentillä.

Puheviestinnän maisteriohjelma

Puheviestinnän maisteriopinnosta valmistuneet opiskelijat ovat monipuolisia viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita, jotka työllistyvät erinomaisesti. Maisteriopinnot suorittaneena sinulla on valmiudet ymmärtää ja kehittää sekä kasvokkais- että verkkoviestintää. Voit työskennellä esimerkiksi viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijana, konsulttina, tiedottajana tai viestintäpäällikkönä. Koulutuksesta voi valmistua myös puheviestinnän opettajaksi.

Visuaalisen journalismin maisteriohjelma

Tampereella koulutetut visuaaliset journalistit ovat runsaasti palkintoja kahmineita alan ammattilaisia, joihin mediatalot ovat oppineet luottamaan. Visuaalisen journalismin maisteriopinnot (VJM) antavat valmiudet hoitaa journalistisia tehtäviä esimerkiksi lehtikuvaajana tai kuvatoimittajana sekä perinteisessä että verkkomediassa.

Matematiikan maisterikoulutus

Matematiikalla on keskeinen rooli nyky-yhteiskunnan perustassa. Teknologian kehitys on entisestään korostanut matemaattisen tiedon tarvetta ja samalla mahdollistanut uusia sovelluksia eri tieteenaloilla ja käytännön asiayhteyksissä. Maisteriopinnoissa keskitytään erityisesti matematiikan teoriarakenteen syvällisempään ymmärtämiseen. Maisteriopintojen opetustarjonnassa painottuvat eritysesti logiikka ja algebra. Näillä matematiikan aloilla on paljon sovelluksia tietojenkäsittelyoppiin.

Sähkötekniikka

Sähkötekniikan DI-ohjelmaan voi hakea suoritettuaan tekniikan kandidaatin tai muun alemman korkeakoulututkinnon sähkötekniikasta tai lähialalta. Diplomi-insinööritutkinnon opiskelu kestää kaksi vuotta.

Sähkötekniikalla sen kaikissa muodoissa on ratkaiseva merkitys maailman kehityksessä. Sähkötekniikan diplomi-insinööri osaa yhdistää luonnontieteiden lainalaisuudet käytännön elämän sovelluksiin. Hän ymmärtää ilmiöiden teoreettiset perusteet ja soveltaa niitä uudella tavalla käsillä olevaan ongelmaan. Näin syntyy uusia oivalluksia, innovaatioita.

Tietojenkäsittelyopin maisterikoulutus

Tietojenkäsittelyoppi on tieteenala, joka tutkii tietojenkäsittelyyn liittyviä kysymyksiä, kuten tiedon esityksen, tallennuksen ja käsittelyn periaatteita sekä välineistöä, ohjelmointia, sekä tietojärjestelmiä ja niiden suunnittelua.

Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnoissa suoritetaan filosofian maisterin tutkinto. Opinnoissa voi erikoistua esimerkiksi laskentamenetelmiin ja ohjelmointiin, tietojärjestelmiin tai tietokantoihin ja tiedonhakuun.

Tietotekniikka

Voit hakea tietotekniikan DI-ohjelmaan suoritettuasi tekniikan kandidaatin tai soveltuvan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon tai muun alemman korkeakoulututkinnon joko tietotekniikasta tai sen lähialalta. Diplomi-insinööritutkinnon opiskelu kestää kaksi vuotta.

Tietotekniikan DI-ohjelmassa voit syventää osaamistasi oman kiinnostuksesi ja ammatillisten tavoitteidesi mukaan. Tutkinnon sisältö riippuu pitkälti omista valinnoistasi.

Teatterityön maisteriohjelma

Teatterityön maisteriopintojen aikana opiskelija tutkii näyttelijäntaiteen keinoin yhtä tai useampaa valitsemaansa ilmiötä tai aihepiiriä.

Tutkimukselliset maisterin opinnot tähtäävät opiskelijan omaa taiteellisen erityisyyden tunnistamiseen ja vahvistamiseen sekä ammatillisen osaamisen syventämiseen.

Computational Big Data Analytics

The programme teaches you to understand data analysis and master necessary skills, such as data cleansing, integration, modelling and prediction, and interactive exploration of data and models. You will also learn to present data analysis results to decision-makers with descriptive summaries and visualisations.

Electrical Engineering, Smart Grids

Smart grids are designed to enhance the effectiveness, stability and reliability of the systems and to integrate distributed energy resources into system management. They are essential for increasing the share of renewable energy sources without compromising competitiveness and system security.

Electrical Engineering, Wireless Communications and RF Systems

Communication is not only for humans anymore: the Internet of Things and the Industrial Internet are the forerunners of a connected and programmable world where things are also able to communicate. Digitalisation will have an impact on a wide range of industries, such as energy, transportation, logistics and manufacturing.

Game Studies

Expanding from entertainment to other areas of life, games have grown into a form of culture and human interaction that is a crucial part of our social life and current media landscape.

The programme is particularly targeted at the questions of analysis, design and application of games from the interconnected perspectives of games, game players, game developers and game cultures. It will give you the academic skills needed to analyse, observe and understand the developments in this field of study while also encouraging a more pragmatic involvement and hands-on attitude with games and playful design.

Human-Technology Interaction

Master’s Programme in Human-Technology Interaction (HTI) offers an exceptionally broad set of studies in human-technology interaction and related fields. In the HTI studies, you will get up to date know-how on digital service design, usability engineering and user-centric software production, multimodal and multisensory human-computer interaction with vision, interfaces based on speech, gaze, haptics, gestures and physiology as well as on interface solutions for virtual reality, industrial tasks, human-robot interaction, Internet of Things and artificial intelligence.

Information Technology, Communication Systems and Networks

Communication is not only for humans anymore: the Internet of Things and the Industrial Internet are the forerunners of a connected and programmable world where things are also able to communicate. Digitalisation will have an impact on a wide range of industries, such as energy, transportation, logistics and manufacturing.

Another prevailing trend in society and industry is robotisation. Modern inventions, such as self-driving cars and drones, strongly rely on highly efficient and reliable wireless communications.

Information Technology, Data Engineering and Machine Learning

Data-driven systems are at the centre of modern computer engineering and hold great promise for the future.

Data engineering is needed for solving challenging pattern recognition problems, such as intelligent search engines, self-driving cars, autonomous robots, or automatic car number plate recognition systems.

Information Technology, Embedded Systems

Embedded systems work in interaction with their environment and other systems; they sense, process and communicate and even scavenge their energy from the environment. Embedded systems interact with people or work invisibly in the background.

Information Technology, Human-Technology Interaction

By studying Human-Technology Interaction, you will be prepared for the challenges of designing increasingly complex technological systems.

Besides functionality, the systems must be easy to control and provide positive user experiences.

Applicants should have a background in software engineering, computer science, electrical engineering, or information technology. Previous studies in design-related topics, user experience or human-computer interaction will be considered an advantage. A strong commitment to a human-centred design approach is required to become successful in this field.

Information Technology, Robotics and Artificial Intelligence

Not only do robots need to understand their surroundings, they should also be able to cooperate with humans and even predict human actions. Applicants should hold a Bachelor of Science degree in computer science, mathematics, automation engineering, signal processing, or a related discipline.

Students should be familiar with the basics of programming, digital logic and processors.

Information Technology, Software Engineering - Web & Cloud

Software Engineering, Web & Cloud provides a solid understanding in software engineering, the ability to design and implement large software systems, and the competence to manage and improve software development processes. Technologies and skills in networking and clouds belong to the core of the studies. A rich variety of supplementary courses in a range of topics such as business, information security, user experience, big data and IoT are available at Tampere University.

The research activities and close collaboration with companies ensure that the contents of the degree programme are both on a high level academically and relevant to the industrial positions.

Software Development

The degree programme is anchored in real-world problems and explores different software development approaches, requirements management, software modelling and specification, implementation and testing software, and software project management. The programme offers opportunities to participate in the development of software or product prototypes and the management of software projects as part of a multicultural and multidisciplinary team.

Tiedekunta

Tiedekunnan asiointisähköposti itc.tau@tuni.fi

Tervetuloa keskustakampukselle ja Hervannan kampukselle!

Johtaminen

Dekaani
Jyrki Vuorinen
p. +358 40 849 0110
jyrki.vuorinen [at] tuni.fi

Koulutuksen varadekaani
Kati Iltanen
p. +358 50 318 5857
kati.iltanen [at] tuni.fi

Tutkimuksen varadekaani
Juho Hamari
p. +358 50 318 6861
juho.hamari [at] tuni.fi

Johdon tuki

Hallintopäällikkö
Kirsi Aalto
p. +358 40 190 1658
kirsi.aalto [at] tuni.fi

Tiedekunta-assistentti
Kaisa Valtee (keskustakampus)
p. +358 50 318 7041
kaisa.valtee [at] tuni.fi

Tiedekunta-assistentti
Heidi Huttunen (Hervannan kampus)
p. +358 50 513 7922
heidi.huttunen [at] tuni.fi

Henkilöstöasiat

HR Partner
Eveliina Nurmi
p. +358 40 198 1825
eveliina.nurmi [at] tuni.fi

Talousasiat

Kehittämispäällikkö
Ari Laitinen
p. +358 40 849 0665
ari.laitinen [a] tuni.fi

Koulutus

Opintopäällikkö
Susanna Ketola
p. +358 40 849 0667
susanna.ketola [a] tuni.fi

Opintopäällikkö
Tuija Puntanen
p. +358 40 190 9832
tuija.puntanen [a] tuni.fi

Yksiköiden päälliköt

Tietotekniikka
Timo Hämäläinen
p. +358 40 849 0777
timo.hamalainen [a] tuni.fi

Sähkötekniikka
Mikko Valkama
p. +358 40 849 0756
mikko.valkama [a] tuni.fi

Viestintätieteet
Iiris Ruoho
p. +358 40 190 4150
iiris.ruoho [a] tuni.fi

Kielet
Kaisa Koskinen
p. +358 50 318 1193
kaisa.koskinen [a] tuni.fi

Tiedekuntaneuvosto (ITC)

Jäsenet ja varajäsenet kaudella 1.1.2019-31.12.2022

Puheenjohtaja:

 • Jyrki Vuorinen

Professorit:

 • Huttunen Heikki (Väänänen Kaisa)
 • Isotalus Pekka (Nevala Minna)
 • Järvinen Hannu-Matti (Peltonen Jaakko)
 • Nikunen Kaarina (Harviainen Tuomas)
 • Verho Pekka (Valkama Mikko)

Opettajat, tutkijat ja muu henkilökunta:

 • Ali-Löytty Simo (Hyyrö Heikki)
 • Kilamo Terhi (Palmroth Tanja)
 • Leino Unni (Arvola Paavo)
 • Männistö Anssi (Roihankorpi Riku)
 • Sipilä Erja (Stenvall Antti)

Opiskelijajäsenet:
(opiskelijajäsenten toimikausi 1.1.2019-31.12.2020)

 • Kauhanen Mikko (Björklund Jani)
 • Korpelainen Veli-Matti (Kortelainen Panu)
 • Nevalainen Arttu (Lunnikivi Vivian)
 • Niemi Esko (Varanka Ninni)
 • Parhankangas Suvi (Juolahti Emmi)