• Kuvassa kaksi miestä istuvat vierekkäin ja oppikirjat ovat auki pöydällä, kun lehtori Juha Järvinen on ohjaamassa opiskelijaa.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.
Kuvassa kaksi oppilasta on tekemässä murtolukulaskuja valkotaululla.

PEDA5 Tutkiva harjoittelu 8 op

Opetussuunnitelma, Opetusohjelma

Yleiskuvaus

Opintojakso on opettajan työn tutkivaa otetta korostava kokonaisuus, jolla tuetaan aineenopettajan identiteettityötä sekä perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumon hahmottamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
– osaa yhdistää teorian ja käytännön toteuttaessaan laajoja opetuskokonaisuuksia, omaa valmiudet opettajuutensa kehittämiseen ja osaa toimia työtään tutkivana ja kehittävänä opettajana
– osaa käyttää ja kehittää työtapoja ja opetusmateriaaleja tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti sekä osaa huomioida myös turvallisuusnäkökulmia
– vahvistaa taitoaan eriyttää opetusta, osaa ottaa huomioon oppilaiden ja opetusryhmien yksilöllisyyden ja moninaisuuden ja näkee tämän voimavarana opetuksessa ja kasvatuksessa
– osaa arvioida omaa ja toisten opetusta, osaa hyödyntää palautetta ja osaa toimia rakentavasti yhteistyössä sekä ymmärtää oppilas- ja opiskelija-arviointia
– ymmärtää samanaikaisopetuksen periaatteita ja moniammatillisen tuen merkityksen opetus- ja kasvatustyössä
– hahmottaa aineenopettajan työn kokonaiskuvan ja ymmärtää sen vastuullisuuden ja eettisiä ulottuvuuksia
– osaa tutkimuksellisella otteella suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen opetuskokeilun tai kehittämishankkeen, raportoida saadut tulokset sekä osaa arvioida johtopäätösten pätevyyttä
– näkee oppilaitoksen oppivana ja kehittyvänä organisaationa ja omaa perusvalmiudet osallistua sen opetussuunnitelman kehittämiseen ja yhteisiin kehittämishankkeisiin
– ymmärtää perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumona asiantuntijuuden kasvussa ja tottuu omaa ja yhteisönsä toimintaa arvioiden seuraamaan opetus- ja kasvatusalan keskustelua

Sisältö

Opintojaksolla suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan opetusta yhteistyössä ohjaavan opettajan ja muiden opetusharjoittelijoiden kanssa sekä kehitetään omaa käyttöteoriaa. Lisäksi perehdytään laaja-alaisesti erilaisiin aineenopettajan työhön kuuluviin tehtäviin sekä suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan ohjattu opetuskokeilu tai kehittämishanke ja raportoidaan siitä.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 35 t: Ryhmänohjaukset ja ohjattu oppiainekohtainen toiminta 35 t. Järjestetään oppiainekohtaisesti tai osin yhteisesti kaikkien aineiden opiskelijoille.
Harjoitukset 66 t: Harjoitustunnit 16-18 t, opetuksen seuranta 25 t, tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan liittyvät ja muut harjoitukset 23 t.
Itsenäinen työskentely 115 t: Harjoitustuntien suunnittelu, ohjaus ja palautteet 75 t, opetuskokeilun suunnittelu, toteutus, arviointi ja raportointi 40 t.
Tarkemmat sisällöt ja käytänteet kuvataan harjoittelusuunnitelmassa ja -oppaassa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.
Itsearviointi ja oppilaitoksen palaute harjoittelusta. Opetusharjoittelua on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai harjoittelujaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

Toteutus Tampereen yliopiston normaalikoulussa 2018–2019

 • harjoitustunnit (16-18 x 45 min harjoitustuntia)
 • opetuksen seuranta (25 x 45 min oppituntia)
 • ryhmänohjaukset
  • kaikille yhteiset ryhmänohjaukset
  • ainekohtaiset ryhmänohjaukset ja oppiainekohtainen toiminta
 • itsenäinen työskentely ja muut tehtävät
  • laajojen opetuskokonaisuuksien ja harjoitustuntien suunnittelu
  • ohjaus- ja palautekeskustelut
  • vertaispalaute ja -oppiminen
   • osallistuminen yhteisiin suunnittelu- ja/tai palautekeskusteluihin
   • omien opetus- ja oppimiskokemusten analysointi vertaisryhmässä
  • erilaisen oppijan ohjaaminen
  • samanaikaisopetus ja yhteisopettajuus
 • opetuskokeilu
  • opetuskokeilun suunnittelu ja toteutus
  • ohjaus- ja palautekeskustelut
  • opetuskokeilun analysointi, arviointi ja raportointi
 • tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan liittyvät ja muut harjoitukset
  • opetuskokeilun toteutuksen suunnittelu ja valmistelu
  • tutkoke-teoiminta, tiedeiltapäivä ja pedagogisten opintojen messut
  • oppimiskokemusten ja opettajuuden analysointi
  • opintojakson loppukeskustelu ja itsearviointiraportin laatiminen

Rehtoria avustavat opettajat tiedottavat käytänteistä opintojakson alussa. Tarkentavaa lisätietoa opintojakson eri osioiden laajuuksista, sisältöjen muodoista sekä oppiainekohtaisesta muusta toiminnasta jaetaan aineryhmissä.

Tutkivassa harjoittelussa opetussuunnitelman ja sen toteutuksen keskeisenä tavoitteena on tutkivan ja tutkimuksellisen otteen omaksuminen opettajan työssä. Tavoitteen toteutumiseksi tätä toteutusrunkoa voidaan soveltaa myös opiskelijan henkilökohtaisten tutkimuksellisten tarpeiden mukaan.


Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.
Kuvassa on poika pelaamassa pingistä koulun aulassa välitunnilla.
Kuvassa on joukko oppilaita koulun aulassa välitunnilla. Istuvien oppilaiden taustalla on oppilaiden tekemä suuri puuta kuvaava taideteos.
Kuvassa kuvataiteen tunnilta on oppilaita pöydän ääressä aloittelemassa rakentelutehtävää.