• Kuvassa kuudesluokkalaisen tytöt istuvat vierekkäin erilaisia päätelaitteita käyttäen. Yhdellä on tablet-laite, yhdellä puhelin ja kolmella kannettavat tietokoneet.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Nuori opetusharjoittelijanainen tekee älyteululle esimerkkiä murtolukujen laventamisesta.

Tutkiva harjoittelu, KAS.PEL.040 (5 op)

Harjoitteluopas 2023–2024

Tavoitteet

Opiskelija

– kykenee hankkimaan uutta tietoa tutkimusperustaisesti ja toimimaan siten, että teoreettinen ja käytännöllinen ymmärrys syvenee sekä kykenee kehittämään itseään, opetustaan ja koulua

– osaa tutkimuksellisella otteella suunnitella ja toteuttaa opetuskokeilun tai kehittämishankkeen, raportoida saadut tulokset sekä arvioida johtopäätösten pätevyyttä

– arvioi omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä ymmärtää oman subjektiivisuutensa ajattelijana ja toimijana

– kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan eheyttävän monialaisen oppimiskokonaisuuden

– osaa analysoida ja soveltaa arviointijärjestelmiä ja -menetelmiä

– kykenee tukemaan oppilaiden osallisuutta oppimisjaksolla tilanteiden ja oppilaiden erityistarpeiden vaatimalla tavalla

– hallitsee työssään tarvittavat vuorovaikutustaidot ja saa kuvan opettajan työn moninaisuudesta

Sisällöt

Sisältöalueina ovat monialaiset oppimiskokonaisuudet, opetuksen eheyttäminen, laatu ja arviointi sekä koulutyön tutkimusperustainen ja reflektoiva kehittäminen.

Toteutustavat

Luento-opetus: 6 t

Seminaari: 2 t

Pienryhmäopetusta: 14 t

Harjoitukset: 38 t

Itsenäinen työskentely: 75 t

Yhteensä 135 t

Toteutustapojen lisätiedot

Opintojakso suoritetaan normaalikoulussa.
Luento-opetus: opintojakson teemojen luennot
Pienryhmäopetus: yksittäis- ja ryhmänohjausta
Seminaari: tiedeiltapäivä
Harjoitukset: harjoitustunteja yksin tai tiimissä 30 t, opetuksen seuranta 8 t
Itsenäinen työskentely: kirjallisuuteen ja muuhun teoria-ainekseen tutustumista 10 t, opetuksen suunnittelua ja valmistelua 48 t, opetuksen arviointi ja harjoittelun raportointi sekä opetuskokeilun tulosten esittely 13 t.

Oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointia toteutetaan harjoitustuntien, ohjauksen ja seminaarityöskentelyn yhteydessä, sekä vertais- ja itsearvioinnin avulla.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Arvioinnissa painottuvat monialaisen opintokokonaisuuden suunnittelu, toteutus, arviointi ja raportointi.  Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on läsnäolo vaaditussa määrässä seminaari- ja pienryhmäopetusta, harjoitusten täysimääräinen suorittaminen, raportin laadinta ohjeiden mukaan sekä opintojakson tavoitteiden täyttyminen. Suoritusta on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai opintojaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

Edeltävät opinnot

Kasvatustieteiden perusopinnot (25 op), perusharjoittelu A (5 op), perusharjoittelu B (5 op) ja perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) oltava suoritettuina.


Käytännön toimintaohjeita:

Vastuuopettaja: Sanna Isopahkala

Harjoitteluun ilmoittautuminen:
1.8.-21.8. (ilmoittautuakseen tulee olla läsnäoleva).

  • vuoron opetus vkot 36, 37, 38 (opetuksen seuranta vk 35)
  • vuoro opetus vkot 39, 40, 41 (opetuksen seuranta vk 38)
  • ma 28.8.  klo 12.30-14 aloitusluento, Normaalikoulun auditorio
  • ma 28.8. klo 14.15 luokanlehtorin tapaaminen
  • ti 29.8. klo 14.15-15.45 tutkimusperustaisuus, pakollinen luento, Normaalikoulun     auditorio
  • to 31.8. klo 14.15-15.45 arviointi, pakollinen luento, Normaalikoulun auditorio
  • ke 25.10. klo 14.15-15.45 tiedeiltapäivä Normaalikoulussa
  • reflektiotehtävän palautus 25.10. mennessä (Matkakirja)
    .

Opetus ja työmuodot

Opiskelija seuraa ja suunnittelee opetusta, opettaa, arvioi omaa ja oppilaiden oppimista sekä osallistuu ohjauksiin ja muihin harjoitteluun liittyviin tilaisuuksiin. Ohjauksesta vastaavat luokanlehtorit. Opetustuntien seuranta ja pitäminen tapahtuvat Normaalikoulussa.

Yksin tai tiimissä pidettäviä harjoitustunteja on yhteensä 30.

Harjoittelujakson päätteeksi pidettävässä tiedeiltapäivässä opiskelijat esittelevät ryhmissä harjoittelujakson teoreettiset lähtökohdat ja toteutuksen sisällön sähköisenä posterina. Kuvien ja kaavioiden käyttö elävöittää esitystä.  Posterissa ilmenee:
– jakson keskeiset tavoitteet
– teoriakytkennät
– sisältö ja toteutus
– johtopäätökset, kehittämisideat
– käytetyt lähteet

Opetuksen seuraaminen

Opetuksen seuraaminen painottuu ajallisesti siten, että oman opetuksen alkaessa opiskelija tuntee luokan oppilaat ja heidän erityistarpeensa. Samalla hän selvittää, mihin oppimisprosessiin hänen opetuksensa liittyy. Opiskelija reflektoi toimintaansa raportoinnin yhteydessä.

Opetuksen suunnittelu

Opetuskokonaisuuksista laaditaan jaksosuunnitelmat, joissa on

– kasvatus- ja oppimistavoitteet
– oppiaineksen jäsentely opetustilanteittain
–  käytettävät opetus- ja oppimismenetelmät sekä opetusmateriaalit ja -välineet
– opetuksen eriyttäminen
–  arviointi suhteutettuna tavoitteisiin.

Jaksosuunnitelma toimitetaan luokanlehtoreille. Päivittäisistä opetustilanteista laaditaan suunnitelma, josta ilmenevät oppimiskokonaisuuden tavoitteet, opiskeltavat asiat, käytettävät menetelmät ja välineet, ajankäyttö, eriyttäminen sekä oppimisen monipuolinen arviointi eri oppiaineissa. Suunnitelmat lähetetään normaalikoulun ohjaajille.

Ohjaus

– Monialainen oppimiskokonaisuus: suunnittelu ja toteutus
– MOK-kokonaisuuden arvioinnin toteuttaminen – oppilaat mukaan suunnitteluun ja arviointiin (arviointia käsitellään myös pakollisella luennolla)
– Vuorovaikutustaidot ja koulun ulkopuoliset yhteistyötahot
– Opiskelijan oman toiminnan tavoitteet ja kyky reflektoida syvällisesti omaa työtä
– Opiskeluelämästä työelämään siirtyminen sekä työssä jaksaminen
– Tutkimus ja teoriaperustaisuus opetustyössä

Aloitusseminaarissa ja luokanlehtoreiden ensimmäisissä ohjauksissa sovitaan tarkemmin ohjauskäytännöistä ja -sisällöistä. Ohjaukset sisältävät sekä yksilö-, pari- että ryhmäkohtaisia tilaisuuksia harjoittelun eri vaiheissa.

Kuvassa on näkymä Kaksio-oppimisympäristöstä ja sen katsomosta, jossa istuu joukko oppilaita.
Nuori nainen, joka on opetusharjoittelussa, katsoo oppilaiden työskentelyä, kun he maalaavat värikkäitä syksyn lehtiä paperille.
Kuvassa on joukko alakoulun oppilaita viimeistelemässä tekemiään värikkäitä kasvokuvia pientä taidenäyttelyä varten.
Kuva KAKS10 56 -oppimisympäristöstä. Kuvassa oppilaita ohjaamassa Sphero-robottipalloja avoimessa Katsomo-tilassa.