• Kaksi alakoulun oppilasta ovat oppitunnilla värittämässä monisteen tehtävää.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Nuori opetusharjoittelijanainen tekee älyteululle esimerkkiä murtolukujen laventamisesta.

Laajentava harjoittelu, KAS.PEL.030 (5 op)

Harjoitteluopas 2023–2024

Tavoitteet

Opiskelija

– kykenee laajentamaan osaamistaan monipuolisesti opettajan ja koulujärjestelmän erilaisiin opetus- ja kasvatustehtäviin

– tiedostaa oman osaamisensa ja pystyy sen kautta osallistumaan kehittyvänä asiantuntijana opetusta- ja kasvatusta koskevaan vuoropuheluun

– ymmärtää ja osaa eritellä opettajan työhön liittyviä oikeuksia, vastuita ja velvollisuuksia sekä eettisiä valintoja

– osaa perustella toimintaansa suhteessa kasvatusta ja opetusta koskevaan teoreettiseen tietoon

– hahmottaa koulun toiminnan eettisen ja yhteiskunnallisen viitekehyksen.

Sisällöt

Opintojakson aikana perehdytään opettajan työn eri ulottuvuuksiin. Opintojakson aikana paneudutaan valittuun koulutyön osa-alueeseen sekä suunnitellaan ja toteutetaan siihen liittyvä tehtävä. Aineenopettajan kelpoisuuteen tähtäävien opiskelijoiden on mahdollista sisällyttää harjoitteluun sivuaineena (vapaasti valittavat opinnot) opiskelemansa opetettavan aineen harjoittelua.

Toteutustavat

Luento-opetus 14 t

Seminaarit 7 t

Pienryhmäopetus 15 t

Harjoitukset 28 t – 34 t

Itsenäinen työ 65 t – 71 t

Yhteensä 135 t

Toteutustapojen lisätiedot

Opintojakso suoritetaan normaalikoulussa.

Luento-opetus: opetus- ja koulutushallinto 10 t, muut luennot 4 t
Seminaarit: aloitus- ja teemaseminaari 4 t, ao- ja lo-opiskelijoiden yhteisseminaari 3 t
Pienryhmäopetus: valinnaisosioon liittyvä ohjausta 12 t, opintopiirityöskentely 3 t
Harjoitukset: työskentely ja siihen liittyvä valmistelutyö koulussa opiskelijan suunnitelman mukaan
Itsenäinen työ: opetus- ja koulutushallinnon -luentosarjaan liittyvän itsenäisen työskentelyn osuus, seminaareihin ja opintopiiriin valmistautuminen, laajentava tutustuminen perusopetuksen oppimisympäristöihin, dokumentointi osana reflektointia.

Oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointia toteutetaan seminaarityöskentelyn ja ohjauksen yhteydessä, myös opiskelijoiden vertais- ja itsearvioinnin sekä mahdollisen tentin avulla (tentti opetus- ja kouluhallinnon osuudesta).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on opintojakson kaikkien osioiden täysimääräinen suorittaminen sekä opintojakson tavoitteiden täyttyminen.  Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että valinnaisosion tavoitteet on asianmukaisesti asetettu ja tavoitteet saavutettu. Suoritusta on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai opintojaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

Ajoitus

III opetusperiodi

Edeltävät opinnot

Kasvatustieteiden perusopinnot (25 op), perusharjoittelu 1 (5 op), perusharjoittelu 2 (5 op) ja perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) oltava suoritettuina.


Käytännön toimintaohjeita

Vastuuopettaja: Outi Erkkilä

Harjoitteluun ilmoittautuminen:
ma 18.9.2023-su 22.10.2023

Vapaaehtoinen info valinnaisosion teemoista:
ma 18.9.2023 klo 14.15-15 Zoomissa https://tuni.zoom.us/j/2814527015

 • ma 13.11.2023 klo 12.30-14 aloitusseminaari, Normaalikoulun auditorio
 • ma 20.11.2023 klo 14.15 tai muuna sovittuna ajankohtana ohjaavan opettajan tapaaminen
 • ma 27.11.2023 klo 14.15-15.45 pienryhmäohjaus valinnaisosion teeman mukaan
 • ke 6.3. klo 14.15-15.45 seminaari harjoittelun valinnaisosion teeman mukaan, Normaalikoulu
 • harjoittelutehtävien suorittaminen ma 8.1.-pe 23.2.2024
  (ensimmäinen viikko on seurantaviikko)

Yhteiset pakolliset luennot /opintopiiri / seminaarit aineopettajaopiskelijat ja luokanopettajaopiskelijat:

 • to 11.1.2024 klo 15.00 – 16.30 oppilas- ja opiskelijahuolto sekä moniammatillinen yhteistyö (ja kriisityö), pakollinen luento (yläkoulun/lukion- ja alakoulun erityisopettaja, opiskeluhuollon edustaja), Normaalikoulun auditorio
 • to 25.1.2024 klo 15.00 – 16.30 ympäristökasvatus, pakollinen luento, Kirsi Pauliina Kallio, tarkista tila Sisusta
 • ma 29.1.2024 klo 14.15 – 16.30 jatkona em. luennon aiheeseen liittyvän posterin valmistaminen opintopiirityöskentelynä
 • ma 5.2.2024 klo 14.15 – 16.30 tuen seminaari; moninaiset tuen tarpeet luokissa ja niiden huomioiminen omassa pedagogiikassa, mukana kodin ja koulun välisen yhteistyön näkökulma, erityisopettajat, Normaalikoulu

Kouluhallinnon luennot:

ti   9.1.2024 klo 15.00-16.30      Opetus- ja kouluhallinto, Pinni B 1100

ti 16.1.2024 klo 15.00-16.30      Opetus- ja kouluhallinto, Pinni B 1100

ti 23.1.2024 klo 15.00-16.30      Opetus- ja kouluhallinto, Pinni B 1100

ti 30.1.2024 klo 15.00-16.30      Opetus- ja kouluhallinto, Pinni B 1100

ti   6.2.2024 klo 15.00-16.30      Opetus- ja kouluhallinto, Pinni B 1100

Sähköinen kouluhallinnon tentti

Reflektiotehtävän palautus pe 1.3.2024 mennessä (Matkakirja)

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelija merkitsee useita toiveitaan harjoittelun teemoista (valinnainen osio) ja perustelee valintakriteerinsä e-lomakkeella. Opiskelija suorittaa harjoittelun aikana opetusjakson ja/tai kokeilu- tai kehittämistehtävän yhdestä valitsemastaan teemasta. Lähtökohtana teemojen valinnoille on oman asiantuntijuuden kehittyminen.

Harjoittelun teemoja:
1. Alkuopetus
2. Tietyn oppiaineen hallinnan syventäminen
3. Kestävä tulevaisuus
4. Oppimisen tuen toteuttaminen
5. Opetuskokeilu tai tutkimusjakso oman kiinnostuksen mukaan
6. Koulun johtaminen
7. Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt
8. Digitaalisen osaamisen kehittäminen oppimisessa
.

Harjoitus- ja työmuodot:

Opiskelija osallistuu ohjauksiin, seminaareihin ja luentoihin. Harjoitukset koostuvat valinnaisen osion opetustunneista ja/tai koulutyöhön liittyvistä kokeilu- ja kehittämistehtävistä sekä niihin liittyvästä suunnittelusta. Harjoituksiin varatusta kokonaistuntimäärästä (28-34 t) vähintään 14 t on varsinaista opetustyötä tai muuta vastaavaa työskentelyä, jolloin suunnitteluun jää 14-20 tuntia. Koulutyön seuranta sekä opetus- ja muut harjoituksiin liittyvät tehtävät toteutetaan Normaalikoululla. Ennen valinnaisosion alkua oma suunnitelma esitellään ryhmäohjauksessa. Harjoittelun aikana osallistutaan aineenopettajaksi opiskelevien kanssa yhteiseen opintopiirityöskentelyyn, johon valmistaudutaan lukemalla erikseen ilmoitettavat artikkelit ja materiaalit. Harjoittelun raportointi suoritetaan harjoittelun alussa saatavien ohjeiden mukaan. Harjoittelun päättyessä työskentelykokemuksia ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista esitellään teemaseminaarissa.

Suunnittelu

Harjoittelukokonaisuudesta laaditaan suunnitelma, jossa on
– kasvatus- ja opetustavoitteet ja/tai muut kokeilu- tai kehittämistyön tavoitteet
– oman asiantuntijuuden kehittymisen tavoitteet
– teoreettinen viitekehys suhteessa jakson tavoitteisiin
– perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet suhteessa jakson tavoitteisiin
– käytettävät opetus- ja oppimismenetelmät ja/tai materiaalit
– oppiaineksen jäsentely oppimistilanteittain ja aikataulusuunnitelma (jos harjoitukset sisältävät opetusta) ja/tai muun työskentelyn aikataulusuunnitelma
– jakson arviointi suhteessa tavoitteisiin

Opetuksen tai toiminnan seuraaminen

Opetuksen tai muun toiminnan seuraaminen painottuu ajallisesti siten, että oman opetuksen tai harjoituksen alkaessa opiskelija tuntee opetusryhmän oppilaat. Samalla hän selvittää, mihin oppimisprosessiin tai hallinnolliseen prosessiin hänen tehtävänsä/opetuksensa liittyy. Opiskelija tekee muistiinpanoja seuraamistaan tilanteista ja palauttaa raportin yhteydessä koosteen havainnoistaan.

Ohjaus

Aloitusluennolla ja ensimmäisessä ohjauksessa sovitaan tarkemmin ohjauskäytännöistä, sisällöistä sekä toimintatavoista harjoittelun aikana. Ohjaukset sisältävät sekä yksilö- että ryhmäkohtaisia tilaisuuksia harjoittelun eri vaiheissa. Luokanlehtoreiden ja muiden ohjaavien opettajien ohjauksesta sovitaan niin ikään ensimmäisessä tapaamisessa. Ryhmäohjaukset toteutetaan samaa teemaa opettavien/harjoituksia tekevien kanssa. Lisäksi opiskelijat saavat ohjausta mm. opetuksen suunnitteluun ja arviointiin sekä opiskelijan pitämiin harjoituksiin liittyen. Tapaamisissa on mahdollisuus saada vertaispalautetta ja –tukea muilta opiskelijoilta.

Kuvassa on näkymä Kaksio-oppimisympäristöstä ja sen katsomosta, jossa istuu joukko oppilaita.
Nuori nainen, joka on opetusharjoittelussa, katsoo oppilaiden työskentelyä, kun he maalaavat värikkäitä syksyn lehtiä paperille.
Kuvassa on joukko alakoulun oppilaita viimeistelemässä tekemiään värikkäitä kasvokuvia pientä taidenäyttelyä varten.
Kuva KAKS10 56 -oppimisympäristöstä. Kuvassa oppilaita ohjaamassa Sphero-robottipalloja avoimessa Katsomo-tilassa.