• Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.
Valoinen kuva Norssin aulasta, jossa näkyy raput, lasiseinää, käytävää ja myös suuri sinertävä oppilaiden tekemä maalaus, jossa on iso valkoinen kyyhkysen hahmo.

Harjoitustunnit ja opetuksen seuraaminen

  • aineenopettajakoulutus

Harjoittelun ohjausta antavat ohjaavat opettajat ja didaktiikan lehtorit.

Opettajaharjoittelijalla on velvollisuus valmistautua huolellisesti ja vastuuntuntoisesti harjoitustunneilleen yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Yksityiskohtainen tuntisuunnitelma tulee esittää ohjaajalle hyvissä ajoin ennen oppituntia. Tunneille saavutaan ajoissa sekä normaalikoulussa että muissa mahdollisissa yhteistyökouluissa.

Ohjaavat opettajat sopivat opettajaharjoittelijoiden kanssa harjoitustunneista. Harjoitustunnin menestyksellinen toteuttaminen edellyttää mm., että tunnin pitäjä tutustuu riittävän hyvin luokkaan ja sen ilmapiiriin sekä seuraa luokassa opetusta. Oman työn onnistumisen kannalta tulee kuunnella ns. pohjatunti, jotta osaa sovittaa oman opetuksensa oikein. Itsearvioinnin suorittamiseksi on paikallaan myös olla mukana harjoitustuntia seuraavalla oppitunnilla ja saada näin palautetta harjoitustuntinsa onnistumisesta. Ennen harjoitustuntia on syytä myös selvittää luokan istumajärjestys ja perehtyä luokan opetusvälineisiin niin, että niiden tarkoituksenmukainen käyttö sujuu kitkatta itse harjoitustunnilla. Ainekohtaisissa harjoittelusuunnitelmissa on opetusharjoitteluun liittyviä tarkentavia ohjeita.

Harjoitustunneille ja kaikille muillekin oppitunneille voidaan ottaa kohtuullinen määrä harjoittelijoita seuraamaan opetusta. Omien ohjaajien ja oman aineen harjoittelijoiden pitämien tuntien lisäksi seurataan myös muiden aineiden oppitunteja, joista voi löytää hyödyllisiä ja käyttökelpoisia virikkeitä omankin aineen opetuksellisia ratkaisuja haettaessa ja suunniteltaessa. On myös tärkeää tutustua taito- ja taideaineiden opetukseen (kuvataide, musiikki, liikunta, tekninen työ, tekstiilityö, kotitalous). Opetusharjoittelussa on tavoitteena antaa harjoittelijalle kokonaiskuva koulun toiminnasta.

Opetusharjoittelijat seuraavat aina koko oppitunnin. Myöhästyneenä ei mennä tunnille eikä sieltä lähdetä pois kesken tuntia ilman ohjaajan lupaa. Muutenkaan oppituntien seuraamisesta ei saa aiheutua minkäänlaista häiriötä tunnin kululle.

Ohjeita opetuksen seurantaan

Seuratessaan tunteja opetusharjoittelijan tulee havainnoida monipuolisesti opetus- ja oppimistilannetta.

Mm. seuraaviin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota:

1) luokan sosiaaliset suhteet ja oppilaiden käyttäytyminen opetustilanteessa

2) oppitunnin tavoitteet, rakenne ja sisältö

3) työtapojen käyttö

4) käytetyt oheismateriaalit

5) aktivointi- ja motivointikeinot

6) interaktiivisuus

Havainnot ja kokemukset dokumentoidaan jokaisesta seuratusta oppitunnista erikseen. Varsinkin harjoitustuntien seuraajien on syytä olla aktiivisesti mukana myös tuntia seuraavassa palautekeskustelussa. Hedelmällistä on myös aina pohtia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, koska samaan tavoitteeseen on aina useita mahdollisuuksia. Opetuksessa on monenlaisia toteutustapoja, jotka johtavat hyvään lopputulokseen. Harjoittelevan opettajan hyvä ohjenuora on se, että osaa perustella toimintansa luokassa.

Työrauhasta

Perusopetuslain 35 §:n 2 momentin ja lukiolain 25 §:n 2 momentin mukaan peruskoulun oppilaan ja lukion opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Viime kädessä kunkin luokan ja ryhmän oma opettaja vastaa kaikissa opetusharjoitteluun liittyvissä tilanteissa luokan riittävästä työrauhasta. Opetusharjoittelun tärkeä tehtävä on kuitenkin opastaa oppilasryhmän hyvään hallintaan ja harjoittelijan kurinpidollisen vastuun tulee kehittyä harjoittelun edetessä.
Opettaja on vaitiolovelvollinen

Opettajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Se merkitsee, että hän ei saa kertoa eikä keskustella saamistaan oppilasta tai opiskelijaa koskevista asioista. Tämä koskee myös opetusharjoittelijaa.

Käytännössä se merkitsee sitä, että esim. koulun ulkopuolella ei keskustella nimillä oppilaista tai heidän edesottamuksistaan edes toisen opettajan kanssa. Oppilaan perheoloja, terveydentilaa tai muita henkilökohtaisia asioita, joita harjoittelija saattaa työssään saada tietoonsa, ei pidä käsitellä tarpeettomasti edes koulun henkilökunnalle tai harjoittelijoille tarkoitetuissa tiloissa.

Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.
Kuvassa on poika pelaamassa pingistä koulun aulassa välitunnilla.
Kuvassa on joukko oppilaita koulun aulassa välitunnilla. Istuvien oppilaiden taustalla on oppilaiden tekemä suuri puuta kuvaava taideteos.
Kuvassa kuvataiteen tunnilta on oppilaita pöydän ääressä aloittelemassa rakentelutehtävää.