• Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Talvinen ja luminen kirkaan päivän kuva Norssin pihasta, jossa näkyy taustalla vaalea kaksikerroksinen koulun H-siipi.
Valoinen kuva Norssin aulasta, jossa näkyy raput, lasiseinää, käytävää ja myös suuri sinertävä oppilaiden tekemä maalaus, jossa on iso valkoinen kyyhkysen hahmo.

KAS.KAA.040 Opetus ja ohjaus 5 op

Opintojakso SISU:ssa

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin opetus-, ohjaus- ja oppimisteoreettisiin suuntauksiin. Tarkastelun kohteena ovat myös erilaiset (digitaaliset) oppimisympäristöt ja pedagogiset ratkaisut, joita tarkastellaan sekä teoreettisista että käytännöllisistä näkökulmista. Opetuksen ja ohjauksen kysymyksissä paneudutaan muun muassa moninaisuuden ja inkluusion sekä digitalisaation teemoihin.

Opintojakson tiedetausta: kasvatuspsykologia, pedagogiikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää ja osaa soveltaa keskeisiä oppimiseen, opetukseen, ohjaukseen ja arviointiin liittyviä käsitteitä ja teorianäkökulmia
 • osaa reflektoida ja perustella omia pedagogisia lähtökohtiaan ja ratkaisujaan
 • osaa huomioida oppijoiden moninaisuuden ja eriyttämisen tarpeet sekä edistää inklusiivista kasvatusta erilaisissa koulutusympäristöissä
 • ymmärtää digitaalisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksessa
 • ymmärtää opetusta ja kasvatusta ohjaavien dokumenttien merkityksen

Opetustapa

Aloitustapaaminen, verkko-opetus ja orientaatioharjoittelu eli orientaatioharjoittelu Tampereen yliopiston normaalikoululla.

Arvostelu

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallisten kurssitöiden tekeminen suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin.

—————

Orientaatioharjoittelu 2 op

Tutustumisjakson tavoitteena on tutustua monipuolisesti aineenopettajan työn kokonaisuuteen sekä kouluun työyhteisönä. Tarkoitus on perehtyä kouluun fyysisenä ja sosiaalisena ympäristönä ja muodostaa yleiskuva oppilaan/opiskelijan ja opettajan työpäivästä perusopetuksessa ja lukiossa. Havainnoimalla ja tulkitsemalla koulun arkea on mahdollista selkiyttää käsityksiä opettajan työstä.

Tehtävänäsi on havainnoida koulun arkea (= opettajan työtä, eri oppiaineita, eri opetusryhmiä, kouluyhteisöä ja sen toimintaa sekä koulun tiloja).

Toteutus Normaalikoulussa 2023-2024

Yleiskuvaus

Yleinen osa

 • ohjeet koulun käytänteiden, oppituntien seurantaan ja koulun tiloihin tutustuminen (2 t)
 • oppijoiden ja opettajien koulutyöskentelyn seuranta (8 t)
 • itsenäinen työ, mm. tehtävä Tampereen yliopiston normaalikoulun opetussuunnitelmaan tutustumisesta ja koulutyön seurannan dokumentointi ja reflektointi (16 t)

Oppiainekohtainen osa

 • johdatus oppiaineen erityispiirteisiin, opetusmateriaaleihin ja käytänteisiin (2 t)
 • oman opetusaineen oppituntien ohjattu seuranta (8 t)
 • itsenäinen työ, mm. opetussuunnitelman ainekohtaiseen osioon tutustuminen ja oppituntien seuraamisen dokumentointi (15 t)

Päättöseminaari (3 t)

Opettajat

Orientaatioharjoittelun vastuuopettaja Veera Peteri.

Opintojakson arvostelu

Hyväksytty/hylätty.

Aikatauluja

Kaikille yhteiset aikataulut

pe 1.9.2023 klo 13.15 – 14.45  Avaus, Kuokkamaantie 16 auditorio
pe 22.9.2023 klo 13.30 – 15.45  Loppuseminaari, Kuokkamaantie 16 auditorio

Aineryhmäkohtaiset aikataulut (2 t)

Matemaattiset aineet: ma 4.9. klo 13:30 – 15:00, Nekala A1.7
Kielet: ma 4.9. klo 10:30 – 12:00, Nekala G1.10
Yhteiskuntatieteelliset aineet: ma 4.9 klo 13:30 – 15:00, Atalpa A101
Äidinkieli ja kirjallisuus: to 14.9. klo 13:30 – 15:00, Nekala E2.2a


Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.
Kuvassa on poika pelaamassa pingistä koulun aulassa välitunnilla.
Kuvassa on joukko oppilaita koulun aulassa välitunnilla. Istuvien oppilaiden taustalla on oppilaiden tekemä suuri puuta kuvaava taideteos.
Kuvassa kuvataiteen tunnilta on oppilaita pöydän ääressä aloittelemassa rakentelutehtävää.