• Kuvassa kaksi miestä istuvat vierekkäin ja oppikirjat ovat auki pöydällä, kun lehtori Juha Järvinen on ohjaamassa opiskelijaa.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.
Kuvassa kaksi oppilasta on tekemässä murtolukulaskuja valkotaululla.

KAS.PED.070 Tutkiva harjoittelu 5 op

Opintojakso SISU:ssa

Tavoitteet

Opiskelija
– tunnistaa kehittymistarpeitaan ja osaa toimia työtään tutkivana ja kehittävänä opettajana
– osaa tutkimuksellisella otteella suunnitella ja toteuttaa opetuskokeilun tai kehittämishankkeen, raportoida saadut tulokset sekä arvioida johtopäätösten pätevyyttä
– osaa eritellä ja ymmärtää teorian ja käytännön vuorovaikutusta opetus- ja kasvatustyössä ja niiden kehittämisessä
– ymmärtää perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumona asiantuntijuuden kasvussa ja tuntee opetusalan täydennyskouluttautumisen mahdollisuuksia
– osaa muodostaa tutkimustehtävän, johtaa siitä relevantteja tutkimuskysymyksiä ja asettaa ne soveltuviin teoreettisiin ja menetelmällisiin yhteyksiin
– osaa hankkia tutkimusaineistoja, analysoida ja tulkita niitä sekä arvioida tutkimuksen eettisyyttä, luotettavuutta ja merkitystä
-osaa kiteyttää tutkimuksensa tulokset loogisesti ja selkeästi.

Sisällöt

KAS.PED.070 on opetusharjoittelun opintojakso, jossa tutkitaan, kehitetään ja harjoitellaan sekä toteutetaan teoreettiseen viitekehykseen tukeutuen käytännön opetuskokeilu tai kehittämishanke. Opintojakso niveltyy vahvasti opintojaksoihin KAS.PED.030 ja KAS.PED.050.

Toteutustavat

Seminaarit 14 t
Pienryhmäopetus 10 t
Harjoitukset 20 t
Itsenäinen työskentely 91 t

Toteutustapojen lisätiedot

Opetusharjoittelu suoritetaan normaalikoulussa.
Seminaarit: Ainedidaktisen tutkimuksen näkökulma
Pienryhmäopetus: Yksittäis- ja ryhmänohjauksia
Harjoitukset: Omat harjoitustunnit 5 t, opetuksen seuranta 5 t, tutkoke-tilaisuudet 10 t
Itsenäinen työskentely: Seminaareihin valmistautuminen 15 t, tutkimuksellinen pohjatyö, tutkimuksen suunnittelu, arviointi ja raportointi 25 t, opetuskokeilun suunnittelu, toteutus, arviointi ja raportointi 32 t, harjoitustuntien suunnittelu ja valmistelu 19 t.

Oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointia toteutetaan harjoitustuntien, ohjauksen ja seminaarityöskentelyn yhteydessä, myös vertais- ja itsearvioinnin avulla. Tarkemmat käytänteet kuvataan harjoittelusuunnitelmassa ja –oppaassa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on läsnäolo vaaditussa määrässä seminaari- ja pienryhmäopetusta, harjoitusten täysimääräinen suorittaminen sekä opintojakson tavoitteiden täyttyminen. Arvioinnissa painottuu oman opetuskokeilun suunnittelu, toteutus, arviointi ja raportointi. Suoritusta on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai opintojaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

Toteutus Tampereen yliopiston normaalikoulussa 2022–2023

Opintojaksosta toteutetaan Normaalikoulussa 3 op laajuinen osa. 

Harjoitustunnit 5 t 

 • Yhteisopettajuus. Harjoitustunneilla toteutetaan opetuskokeilu 

Muut harjoitukset 15 t

 • Opetuksen seuranta (5 x 45 min oppituntia) 5 t
 • TutKoKe-harjoitukset 10 t
  • Tiedeiltapäivä lo-koulutuksen kanssa
  • Aineryhmän TutKoKe-toiminta
  • Pedagogisten opintojen messut

Ryhmänohjaukset 3 t

 • Aineryhmäkohtaiset ryhmänohjaukset

Muut tehtävät ja itsenäinen työskentely 58 t

 • Harjoitustuntien suunnittelu, valmistelu, ohjaus ja palautteet
 • Opetuskokeilun suunnittelu ja valmistelu
 • Dokumentointi

Yhteensä: 81 t

Rehtoria avustavat opettajat tiedottavat käytänteistä opintojakson alussa. Tarkentavaa lisätietoa opintojakson eri osioiden laajuuksista, sisältöjen muodoista sekä ainekohtaisista ryhmänohjauksista jaetaan aineryhmissä.


Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.
Kuvassa on poika pelaamassa pingistä koulun aulassa välitunnilla.
Kuvassa on joukko oppilaita koulun aulassa välitunnilla. Istuvien oppilaiden taustalla on oppilaiden tekemä suuri puuta kuvaava taideteos.
Kuvassa kuvataiteen tunnilta on oppilaita pöydän ääressä aloittelemassa rakentelutehtävää.