Punainen neliö

Oppimista edistävä arviointi -teos julkaistu

Yhteistyöverkosto eNorssin OPS-ryhmä on julkaissut Oppimista edistävä arviointi –teoksen, joka löytyy sähköisessä muodossa http://www.enorssi.fi/arviointijulkaisu/ -osoitteesta.

Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman myötä peruskoulun toimintakulttuuri elää ja rakentuu
muutoksessa. Koulun arvioinnin uudistaminen on edellyttänyt opettajien arviointiosaamisen päivittämistä ja lisäämistä. Koulun arviointikulttuuria ja sen käytänteitä rakennettaessa on pidettävä kirkkaana mielessä arvioinnin peruslähtökohdat: Miksi, miten ja ketä varten arvioimme? Samalla on pidettävä mielessä arvioinnin lainsäädäntöön ja normeihin perustuvat lähtökohdat, jotka ohjaavat oppimisen arvioinnin toteutusta.

Suomen harjoittelukoulujen eNorssi-verkoston OPS-tiimi on toiminut opetussuunnitelmatyön
edelläkävijänä. Opetussuunnitelmien kehittäminen ja siihen liittyvä opettajien täydennyskoulutus ovat olleet keskeisiä yhteistyömuotoja. Parin viimeisen vuoden ajan käyty syvälle luotaavaa pedagogista keskustelua arviointiajattelun muutoksesta, oppimista edistävän arvioinnin toimintatavoista, muodoista ja työkaluista. Eri harjoittelukoulujen arvioinnin suunnitelmia, käytänteitä ja dokumentteja on jaettu. Työseminaareissa on laadittu arvioinnin tukimateriaaleja. Tässä yhteydessä esiin nousi ajatus tuottaa, kehittää ja jakaa arviointiaineistoa laajemminkin yhteisessä sähköisessä julkaisussa. Tämä koottu aineisto sisältää pohdintaa arvioinnin perusteita ja peruskäsitteistä, lomakkeita opettajalle ja oppilaiden käytettäväksi, tukimateriaalia erilaisten arviointikeskustelujen, nivelvaiheiden sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien arvioitiin. Tarkoituksena on tuottaa myös jatkoa tälle ensimmäiselle Työkaluja arviointiin 1 -julkaisulle.

Julkaisussa esiteltävät materiaalit ovat vapaasti muokattavissa tai käytettävissä sellaisenaan.