Arvioinnin ulottuvuudet -julkaisu

Arvioinnin ulottuvuudet -julkaisun (2020)  kirjoittajien pyrkimyksenä on positiivisen arviointikulttuurin rakentaminen ja tukeminen. Kirjassa pohditaan ja luodaan opetussuunnitelmien perusteiden (POPS 2014; LOPS 2015) oppimiskäsitykseen nojaten arvioinnin teoriaa ja käytänteitä. Osallistumalla arvioinnista ja sen ulottuvuuksista käytävään keskusteluun Tampereen yliopiston normaalikoulu pyrkii omalta osaltaan täsmentämään ja konkretisoimaan suomalaisen koulun arviointiajattelua. Kirja täydentää ja ajantasaistaa arviointia koskevaa teoreettista ja käytännöllistä aineistoa, jota tarvitaan esimerkiksi opetusharjoittelun ohjauksessa sekä luokanopettajan, aineenopettajan tai kasvatustieteen opiskelussa. Samalla se tekee näkyväksi arvioinnin monien ulottuvuuksien tiedostamisen tärkeyden koulutuksen kaikilla tasoilla.

Kirja sisältää kymmenen artikkelia, jotka on ryhmitelty suomalaisen koulun arviointia koskevan johdantoartikkelin jälkeen väljästi neljään osastoon. Kirjoittajat ovat perusopetuksen, lukion ja opettajakoulutuksen opettajia, tutkijoita ja asiantuntijoita. Näin ollen on luonnollista, että artikkeleiden tutkimusasetelmien kirjo on laaja. Tällöin myös tutkimustulokset liittyvät suoraan esimerkiksi yksittäisen oppiaineen arviointiin tai kouluasteen mukaiseen ympäristöön. Tämän lisäksi tutkimustuloksilla ja kehitetyillä malleilla voi olla käyttöä ja sovellusmahdollisuuksia yli kouluasteen tai oppiainerajojen (ks. esim. artikkelit Hildén & Jyrkiäinen; Jyrkiäinen & Jyrkiäinen). Artikkelien kirjoittajat jäsentävät arvioinnin käsitettä ja käytäntöjä myös yleisemmällä tasolla. Samalla he rakentavat positiivista, oppimista tukevaa arviointikäsitystä ja -kulttuuria suomalaisessa koulussa ja opettajankoulutuksessa. Arvioinnin ulottuvuudet -kirjan on toimittanut Olli-Taavetti Kankkunen.


Arvioinnin ulottuvuudet on nyt julkaistu sähköisesti ja luettavissa verkossa:

Arvioinnin ulottuvuudet -sähköinen julkaisu (flipbook)

Arvioinnin ulottuvuudet pdf-dokumentti (14 Mt)

Julkaisun sisällys

ESIPUHE, Olli-Taavetti Kankkunen
ARVIOINTI SUOMALAISESSA KOULUSSA, Mari-Pauliina Vainikainen & Helena Thuneberg
TUKEA TARVITSEVA OPPILAS JA ARVIOINTI, Hanna Lehikoinen
MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET OPETTAJIEN ARVIOIMINA, Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo, Sinianna Sinervo & Maija Reinikainen
PERUSOPETUKSEN KUUNTELUKASVATUKSEN ETIIKKA – TAVOITEET JA ARVIOINNIN PERUSTEET, Olli-Taavetti Kankkunen
KEHITTÄVÄÄ ARVIOINTIA PERUSOPETUKSEN ALALUOKILLA, Johanna Hildén & Anne Jyrkiäinen
KAKSIO 56 PARIOPETTAJUUS INNOVATIIVISESSA TULEVAISUUSLUOKASSA – ENSIMMÄISTEN VUOSIEN KOKEMUKSIA JA ARVIOINTIA, Mikko Horila & Tuomo Tammi
”KEHITYIN AJATUKSIENI ILMAISUSSA” ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN PROSESSIARVIOINTIA YHDEKSÄNSIEN LUOKKIEN PÄÄTTÖTÖISSÄ JA SIRKUSPAINOTTEISTEN LUOKKIEN DOKUMENTTIPROJEKTEISSA, Krista Jokinen & Anna Väisänen
OPPIMISEN OMISTAMINEN JA ARVIOINTI – ARVIOINNIN KOKEILUJA KATSOMUSAINEISSA, Tuovi Pääkkönen
HYVÄT ARVOSANAT MOTIVOIVAT – BUSINESS NORSSILAISTEN KOKEMUKSIA LUKION ARVIOINNISTA KEVÄÄLLÄ 2018, Eija Niskanen & Aulikki Leisku-Johansson
REFLEKTIIVINEN ITSEARVIOINTI POSITIIVISEN KASVUN VOIMAVARANA OPETUSHARJOITTELUSSA, Paavo Jyrkiäinen & Anne Jyrkiäinen