• Kuvassa kaksi miestä istuvat vierekkäin ja oppikirjat ovat auki pöydällä, kun lehtori Juha Järvinen on ohjaamassa opiskelijaa.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.
Kuvassa kuvataiteen tunnilta on oppilaita pöydän ääressä aloittelemassa rakentelutehtävää.

KAS.PED.040 Perusharjoittelu 5 op

Opintojakso SISU:ssa

Tavoitteet

Perusharjoittelussa luodaan valmiuksia opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Opiskelija
– tiedostaa omia käsityksiään ihmisestä, tiedosta, oppimisesta ja opetuksesta ja ymmärtää niiden vaikutuksen opetukseen
– ymmärtää jatkuvan kehittymisen osana opettajuutta
– osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppiaineiden ja kokonaisuuksien opetusta opetussuunnitelmaan perustuen
– osaa soveltaa opetettavien aineiden opetusmenetelmiä, didaktisia periaatteita ja sisältöjä
– osaa käyttää ja kokeilla tarkoituksenmukaisia työtapoja ja opetusmateriaaleja
– ymmärtää oppilaiden ja opetusryhmien yksilöllisyyttä ja moninaisuutta, osaa eriyttää ja edistää yhdenvertaisuutta
– osaa toimia rakentavassa kollegiaalisessa yhteistyössä, antaa ja hyödyntää palautetta sekä arvioida omaa ja toisten työskentelyä, opetusta ja oppimista
– ymmärtää opetuksen järjestämiseen liittyviä turvallisuusnäkökulmia.

Sisällöt

Opintojaksolla suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan opetusta yhteistyössä ohjaavan opettajan sekä muiden opetusharjoittelijoiden kanssa. Jaksolla tutustutaan ohjatusti erilaisiin opettajan työhön kuuluviin tehtäviin.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 37 t
Harjoitukset 33-35 t
Itsenäinen työskentely 63-65 t

Toteutustapojen lisätiedot

Opintojakso suoritetaan normaalikoulussa.
Pienryhmäopetus: Yksittäis- ja ryhmänohjauksia
Harjoitukset: Omat harjoitustunnit 16-18 t, opetuksen seuranta 12 t, vertaisoppiminen 5 t
Itsenäinen työskentely: Harjoitustuntien suunnittelu ja valmistelu, raportointi osana portfoliota tai muu kirjallinen työ.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on läsnäolo vaaditussa määrässä pienryhmäopetusta, harjoitusten täysimääräinen suorittaminen, raportointi sekä opintojakson tavoitteiden täyttyminen. Suoritusta on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai opintojaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

Oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointia toteutetaan harjoitustuntien ja ohjauksen yhteydessä, myös vertais- ja itsearvioinnin avulla. Tarkemmat käytänteet kuvataan harjoittelusuunnitelmassa ja -oppaassa.

 – – – – – – – – – – – – –

Toteutus Tampereen yliopiston normaalikoulussa 2022–2023

Harjoitustunnit 18 t 

 • Harjoitustunneista 4-6 tuntia pariharjoitteluna 

Muut harjoitukset 17 t 

 • Opetuksen seuranta (12 x 45 min oppituntia) 12 t
 • Vertaisoppiminen 5 t 
  • Osallistuminen yhteisiin suunnittelu- ja/tai palautekeskusteluihin
  • Omien opetus- ja oppimiskokemusten analysointi vertaisryhmässä 

Ryhmänohjaukset 15 t 

 • Kaikille yhteiset ryhmänohjaukset 
 • Aineryhmäkohtaiset ryhmänohjaukset 

Muut tehtävät ja itsenäinen työskentely 85 t 

 • Harjoitustuntien suunnittelu, valmistelu, ohjaus ja palautteet 
 • Dokumentointi 

Yhteensä: 135 t 

Rehtoria avustavat opettajat tiedottavat käytänteistä opintojakson alussa. Tarkentavaa lisätietoa opintojakson eri osioiden laajuuksista, sisältöjen muodoista sekä ainekohtaisista ryhmänohjauksista jaetaan aineryhmissä. 


Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.
Kuvassa on poika pelaamassa pingistä koulun aulassa välitunnilla.
Kuvassa on joukko oppilaita koulun aulassa välitunnilla. Istuvien oppilaiden taustalla on oppilaiden tekemä suuri puuta kuvaava taideteos.
Kuvassa kuvataiteen tunnilta on oppilaita pöydän ääressä aloittelemassa rakentelutehtävää.