• Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.
Valoinen kuva Norssin aulasta, jossa näkyy raput, lasiseinää, käytävää ja myös suuri sinertävä oppilaiden tekemä maalaus, jossa on iso valkoinen kyyhkysen hahmo.

KAS.PED.060 Laajentava harjoittelu 5 op

Opintojakso SISU:ssa

Tavoitteet

Opiskelija

– kykenee laajentamaan osaamistaan monipuolisesti opettajan ja koulujärjestelmän erilaisiin opetus- ja kasvatustehtäviin
– tiedostaa oman osaamisensa ja pystyy sen kautta osallistumaan kehittyvänä asiantuntijana opetusta- ja kasvatusta koskevaan vuoropuheluun
– ymmärtää ja osaa eritellä opettajan työhön liittyviä oikeuksia, vastuita ja velvollisuuksia sekä eettisiä valintoja
– osaa perustella toimintaansa suhteessa kasvatusta ja opetusta koskevaan teoreettiseen tietoon
– hahmottaa koulun toiminnan eettisen ja yhteiskunnallisen viitekehyksen.

Sisällöt

Opintojakson aikana perehdytään monipuolisesti opettajan työn eri ulottuvuuksiin. Opintojakson valinnaisosion aikana paneudutaan valittuun, soveltuvaan koulujärjestelmän osa-alueeseen. Opintojaksossa perehdytään opetus- ja koulutushallinnon perusteisiin.

Toteutustavat

Luento-opetus 14 t
Seminaarit 6 t
Pienryhmäopetus 5 t
Harjoitukset 68 t
Itsenäinen työ 42 t

Toteutustapojen lisätietoja

Opintojakso suoritetaan normaalikoulussa ja mahdollisesti osin (valinnaisosio) normaalikoulun järjestämänä yhteistyöoppilaitoksissa ja -organisaatioissa.
Luento-opetus: opetus- ja kouluhallinto 10 t, muut luennot 4 t
Seminaarit: osittain yhteinen toteutus ao- ja lo-koulutuksissa
Pienryhmäopetus: osittain yhteinen toteutus ao- ja lo-koulutuksissa
Harjoitukset: opetuksen seuranta 16 t, koti-koulu 2 t, valinnaisosion oppilaitostyö 50 t
Itsenäinen työ: opetus- ja koulutushallinto 17 t, seminaareihin valmistautuminen 16 t, dokumentointi 9 t

Oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointia toteutetaan seminaarityöskentelyn ja ohjauksen yhteydessä, myös opiskelijoiden vertais- ja itsearvioinnin sekä mahdollisen tentin avulla (tentti opetus- ja kouluhallinnon osuudesta).

Tarkemmat käytänteet kuvataan harjoittelusuunnitelmassa ja -oppaassa

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on opintojakson kaikkien osioiden täysimääräinen suorittaminen sekä opintojakson tavoitteiden täyttyminen. Suoritusta on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai opintojaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

Toteutus Tampereen yliopiston normaalikoulussa 2022–2023

Luennot 14 t 

 • Ympäristökasvatus koulussa 2 t
 • Koulun oppilas-/opiskelijahuolto ja kriisityö 2 t 
 • Opetus- ja koulutushallinto 10 t (osiosta tentti luentojen jälkeen)

Yhteisen osan harjoitukset 18 t 

 • Opetuksen seuraaminen syksyllä 6 t, dokumentointi 5 t
  Dokumentointi = Syksyn kaikilla seurantatunneilla (myös kas.ped.040) havaintojen kirjaaminen ja harjoitustunnin osalta lyhyt vertaispalaute suullisesti tai Teams-viestillä
 • Opetuksen seuraaminen keväällä 5 t
  Opetuksen seuraaminen moninaisen tuen näkökulmasta, erillinen ohjeistus
 • Kodin ja koulun välinen yhteistyö ja kasvatusvastuu 2 t
  Osallistuminen vanhempainiltaan

Yhteisen osan seminaari- ja opintopiirityöskentely (ao-lo) 6 t 

 • Opintopiirityöskentely 3 t
  • Ympäristökasvatuksen luennon jälkeen, ympäristökasvatus oman oppiaineen näkökulmasta, poster
 • Seminaarityöskentely 3 t
  • Oppimisen moninainen tuki eri ikäisillä oppijoilla ja eri oppiaineiden näkökulmasta

Yhteisen osan itsenäinen työ 22 t 

 • Opetus- ja koulutushallinnon tentti ja valmistautuminen 17 t 
 • Seminaariin ja opintopiiriin valmistautuminen 5 t 

Valinnaisosio: Opettajuuden laajentaminen, henkilökohtaisen valinnan mukaan 75 t 

 • Ohjaukset 2 t 
 • Oppilaitostyöskentely 50 t 
 • Seminaariin valmistautuminen ja dokumentointi 20 t 
 • Seminaari 3 t

Opetusharjoittelija valitsee yhden seuraavista vaihtoehdoista: 

A. Muut oppilaitokset

A.1. Ammattiopisto 

Harjoittelija tutustuu ammatilliseen opetukseen lähinnä oman aineensa näkökulmasta ja mahdollisuuksien mukaan oppilaitoksen muuhun toimintaan. 

A.2. Ammattikorkeakoulu / Ammatillinen aikuiskoulutus 

Harjoittelija tutustuu ammattikorkeakoulun/ ammatillisen aikuiskoulutuksen opetukseen lähinnä oman aineensa näkökulmasta ja mahdollisuuksien mukaan oppilaitoksen muuhun toimintaan. 

A.3. Yliopisto /Kielikeskus 

Harjoittelija voi tutustua opettamansa aineen opetukseen tieteenalayksikössään / Tampereen yliopiston Kielikeskuksessa. 

A.4. Esiopetus, alakoulu, kansainvälinen koulu 

Harjoittelija tutustuu esiopetuksen ja/tai alakoulun ja/tai kansainvälisen koulun arkeen opettajana, kollegana ja aikuisena. Mahdollisuuksien mukaan harjoittelija osallistuu koulun ja kodin yhteistyöhön. 

A.5. Erikoislukio 

Harjoittelija tutustuu esimerkiksi IB-linjan tai Steiner koulun lukio-opetukseen. 

B. Erityisopetus 

B.1. Yleinen ja tehostettu tuki

Harjoittelija osallistuu koulun yleisen ja tehostetun tuen työmuotoihin, esim. laaja-alaiseen erityisopetukseen, oppilaan tukemiseen luokkatilanteessa ja muuhun tukitoimintaan. 

B.2. Erityiskoulut ja erityisluokat 

Harjoittelija tutustuu jonkin erityiskoulun tai erityisluokan toimintaan. 

B.3. Lisäopetus 

Harjoittelija perehtyy esimerkiksi Tampereen kaupungin tarjoamaan lisäopetukseen peruskoulunsa käyneille oppilaille. 

C. Luokanvalvojan ja ryhmänohjaajan tai oppilaanohjaajan tehtävät 

C.1 Luokanohjaajan ja ryhmänohjaajan tehtävät 

Harjoittelija perehtyy peruskoulun luokanohjaajan ja/tai lukion ryhmänohjaajan toimenkuvaan ja järjestää opetustuokioita yhdessä ohjaajan kanssa.  

C.2. Oppilaanohjaajan tehtävät 

Harjoittelija perehtyy lukion ja/tai peruskoulun opinto-ohjaajan toimenkuvaan ja mahdollisuuksien mukaan osallistuu ohjaukseen. 

D. Hallinnon asiantuntijuus 

Harjoittelija perehtyy rehtorin ja muiden hallinnossa työskentelevien toimenkuvaan ja yhteistyökumppaneihin. Hän tutustuu tarvittaviin tietokoneohjelmiin ja mahdollisesti toteuttaa jonkin työkokonaisuuden hallinnon parissa.

E. Muut yhteistyömuodot 

E.1. Monikulttuurisuus 

Harjoittelija perehtyy monikulttuurisen oppilaitoksen toimintaan. Hän tutustuu esimerkiksi maahanmuuttajien kotikielen ja suomen kielen opetukseen sekä moniammatilliseen yhteistyöhön. 

E.2. Verkostoituminen alueellisen, valtakunnallisen tai kansainvälisen yhteistyötahon kanssa 

Harjoittelija perehtyy yhteistyöhön alueellisen, valtakunnallisen tai kansainvälisen tahon kanssa. Hän tutustuu esimerkiksi museon, kansalais-, kansan- tai työväenopiston toimintaan. 

E.3. Oppilaskuntatoiminta / opiskelijakuntatoiminta 

Harjoittelija perehtyy koulun oppilaskunnan/opiskelijakunnan toimintaan ja niiden paikallisiin ja valtakunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Hän tutustuu ohjaavan opettajan työhön ja osallistuu ohjaamiseen. 

E.4 Verkkopedagogiikka 

Harjoittelija tutustuu ja osallistuu verkkokurssin suunnitteluun ja toteuttamiseen 

E.5 Opettaja täydennyskouluttajana 

Harjoittelija tutustuu erilaisten täydennyskoulutuksien järjestämiseen ja opettajan rooliin täydennyskouluttajana. Harjoittelija tarjoaa kollegiaalista tukea esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä ja järjestää tähän liittyen koulutuksia muille harjoittelijoille. 

 F. Omavalintainen oppimisympäristö 

Harjoittelija voi hankkia vaihtoehtojen A-E mukaisen harjoittelupaikan itse. 

Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.
Kuvassa on poika pelaamassa pingistä koulun aulassa välitunnilla.
Kuvassa on joukko oppilaita koulun aulassa välitunnilla. Istuvien oppilaiden taustalla on oppilaiden tekemä suuri puuta kuvaava taideteos.
Kuvassa kuvataiteen tunnilta on oppilaita pöydän ääressä aloittelemassa rakentelutehtävää.