• Kuvassa kaksi miestä istuvat vierekkäin ja oppikirjat ovat auki pöydällä, kun lehtori Juha Järvinen on ohjaamassa opiskelijaa.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.
Kuvassa kaksi oppilasta on tekemässä murtolukulaskuja valkotaululla.

KAS.PED.050 Syventävä harjoittelu 5 op

Opintojakso SISU:ssa

Tavoitteet

Opiskelija

– osaa kehittää omaa opettajuuttaan ja ymmärtää opettajan työn eettisiä ulottuvuuksia
– ymmärtää opettajan työn vastuullisuuden ja toimii tämän mukaisesti
– vahvistaa ja monipuolistaa ainedidaktista osaamistaan sekä taitoaan soveltaa erilaisia opetusmenetelmiä oppiaineiden erityispiirteet huomioiden
– ymmärtää ja osaa hyödyntää oppilaiden ja opetusryhmien yksilöllisyyttä ja moninaisuutta, osaa eriyttää sekä edistää yhdenvertaisuutta
– ymmärtää yhteisopettajuuden periaatteita ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen opetus- ja kasvatustyössä
– osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimiskokonaisuuden, myös oppiainerajat ylittävässä yhteistyössä
– osaa käyttää ja kehittää työtapoja ja opetusmateriaaleja tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti
– osaa tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi kansalaiseksi
– osaa arvioida omaa ja toisten opetusta, osaa hyödyntää palautetta ja osaa toimia rakentavasti yhteistyössä sekä perehtyy erilaisiin arviointikäytänteisiin.

Sisällöt

Opintojaksolla suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan opetusta yhteistyössä ohjaavan opettajan sekä muiden opetusharjoittelijoiden kanssa. Jaksolla kehitetään edelleen omaa opettajaidentiteettiä.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 47 t
Harjoitukset 37-39 t
Itsenäinen työskentely 49-51 t

Toteutustapojen lisätiedot

Opintojakso suoritetaan normaalikoulussa.
Pienryhmäopetus: Yksittäis- ja ryhmänohjauksia
Harjoitukset: Omat harjoitustunnit 12-14 t, opetuksen seuranta 20 t, vertaisoppiminen 5 t
Itsenäinen työskentely: Harjoitustuntien suunnittelu ja valmistelu, raportointi osana portfoliota tai muu kirjallinen työ.

Oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointia toteutetaan harjoitustuntien ja ohjauksen yhteydessä, myös vertais- ja itsearvioinnin avulla. Tarkemmat käytänteet kuvataan harjoittelusuunnitelmassa ja –oppaassa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on läsnäolo vaaditussa määrässä pienryhmäopetusta, harjoitusten täysimääräinen suorittaminen, raportointi sekä opintojakson tavoitteiden täyttyminen. Suoritusta on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai opintojaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

 – – – – – – – – – – – –

Toteutus Tampereen yliopiston normaalikoulussa 2022–2023

Harjoitustunnit 13 t 

Muut harjoitukset 26 t 

  • Opetuksen seuranta (15 x 45 min oppituntia, 5 t dokumentointi) 20 t
  • Vertaisoppiminen 5 t
    • Osallistuminen yhteisiin suunnittelu- ja/tai palautekeskusteluihin 
    • Omien opetus- ja oppimiskokemusten analysointi vertaisryhmässä 

Ryhmänohjaukset 30 t 

  • Kaikille yhteiset ryhmänohjaukset 
  • Aineryhmäkohtaiset ryhmänohjaukset ja oppiainekohtainen toiminta 

Muut tehtävät ja itsenäinen työskentely 66 t 

  • Harjoitustuntien suunnittelu, valmistelu, ohjaus ja palautteet 
  • Dokumentointi 

Yhteensä: 135 t 


Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.
Kuvassa on poika pelaamassa pingistä koulun aulassa välitunnilla.
Kuvassa on joukko oppilaita koulun aulassa välitunnilla. Istuvien oppilaiden taustalla on oppilaiden tekemä suuri puuta kuvaava taideteos.
Kuvassa kuvataiteen tunnilta on oppilaita pöydän ääressä aloittelemassa rakentelutehtävää.