TRIPEDA II – tutkimusperustaista täydennyskoulutusta kehittämässä

3 April 2024

Ensin oli suunnaton innostus ja toiseksi tuli suunnaton halu kehittää uudenlaisia oppimisen mahdollisuuksia opettajien täydennyskoulutukseen. Ammatillisten opettajien osaamisen kehittäminen ja tutkiminen on ollut meidän yhteisenä kiinnostuksen kohteenamme jo vuosia. Tutkimukseen perustuva työote on ollut yksi kantava voimamme. Hyödynnämme tutkimustuloksiamme kehittäessämme ammatillista opettajuutta.

Kolmella väitöstutkimuksella syvyyttä käytäntöön

Tuleva yhteinen TRIPEDA II Laatua pedagogiseen suunnitteluun täydennyskoulutus pohjautuu meidän kolmeen väitöskirjaamme ammatillisen opettajan- ja täydennyskoulutuksen kontekstissa. Tutkimuksia yhdistää osaamisperusteinen ammatillinen opettajankoulutus, digitaaliset ratkaisut sekä pedagoginen suunnittelu ja osaaminen. Ruhalahden (2019) väitöstutkimuksen keskeinen tulos on uudistettu DDD (Dialogical, Digital and Deep learning) -pedagoginen malli. Pedagogisen mallin tueksi kehitettiin syväoppimisen arvioinnin viitekehys ja syväoppimisen suunnitteluperiaatteet. Korhonen (2020) tarkasteli väitöstyössään opettajan näkökulmasta oppimisprosessin ohjaamista, kun opiskelijat työskentelevät henkilökohtaisesti valitsemissaan digitaalisissa ympäristöissään. Väitöstutkimuksen tuloksena syntyi opiskelijoita motivoiva ohjauksen malli tilanteisiin, jolloin opiskelijat hyödyntävät henkilökohtaisia oppimisympäristöjään, kuten ePortfolioita. Brauerin (2019) väitöskirja puolestaan oli ensimmäinen eurooppalainen väitöskirja digitaalisista osaamismerkeistä ja osaamismerkein ohjautuvasta oppimisesta. Brauer ja Korhonen ovat jatkaneet ePorfolioihin ja osaamismerkkeihin liittyvää tutkimusta mm. erilaisten käyttötapojen ja kontekstien kautta.

Tutkimuksellinen ote jatkuu

Syksyllä käynnistyvä toinen toteutus TRIPEDA opetustoimen henkilöstökoulutuksesta perustuu tutkittuun tietoon. Toteutuksessa hyödynnämme väitöstutkimuksiemme tuloksia, sekä aikaisemmasta toteutuksesta kerättyä tietoa. Edellisen TRIPEDA-koulutuksen aikana keräsimme osallistujilta tutkimusaineistoja, joita on hyödynnetty erilaisissa koulutukseen liittyvissä julkaisuissa. Ensimmäisessä TRIPEDA-koulutuksessa osallistujat pääsivät sukeltamaan pedagogisen suunnitteluosaamisen syventämiseen pelillistetysti. Artikkelissa kerrotaan kokonaisuudesta pedagogisen suunnittelun, teknisten ratkaisujen ja käytännön kokemusten pohjalta. Kehittämistyön tuloksena julkaistiin myös pelilauta. Lisäksi tarkastelimme osaamismerkeillä osoitettua syväoppimisen suunnitteluosaamista.

Viimeisimmät tutkimustulokset kuvaavat, miten osallistujat tekivät itsearvion omasta pedagogisesta suunnitteluosaamisestaan koulutuksen aluksi ja päätteeksi samoilla kriteereillä. Lisäksi opettajien pedagogista osaamista tarkasteltiin heidän koulutuksen aikana laatimistaan ePortfolioista. Osoittautui, että koulutuksessamme oli jo kokeneita ja osaavia opettajia, jotka osasivat arvioida ammattitaitoaan erinomaisesti ja löysivät omia kehittämisen kohteitaan. Koulutuksen aikana osallistujat kokivat erityisesti pedagogisen osaamisen kasvaneen teknologian hyödyntämisen ja autenttisuuteen tähtäävien oppimistehtävien laatimisen osalta. Kehittämiskohteeksi tutkimuksen perusteella jäi kuitenkin oman pedagogisen osaamisen kuvaamistaidot; osallistujat saivat ePortfolioita alkuun erinomaisesti, mutta niiden parantaminen vaatii lisää työstämistä.

Tulevassa TRIPEDA II -toteutuksessa suuntaamme tulevaisuuteen jälleen uutta kehittäen ja vahvistaen opettajien osaamista tutkimusperustaisesti. Miten sinä pidät huolta oman pedagogisen osaamisen kehittymisestä?

Sanna Ruhalahti, yliopettaja, TAMK Soveltavan tutkimuksen keskus
Anne-Maria Korhonen, tutkijayliopettaja, HAMK Edu -tutkimusyksikkö
Sanna Brauer, lehtori, TAMK Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri