Digivisio 2030 ja sen vaikutus opettajankouluttajien työhön

Digivisio 2030 -hanke on kaikkien huulilla ja niin myös meidän opettajankouluttajien. Syksyinen Tampere kokosi joukon ammatillisen opettajankoulutuksen toimijoita keskustelemaan ja suunnittelemaan yhteisiä asioita. Kaikki viisi ammatillista opettajakorkeakoulua olivat edustettuina ja ensimmäisenä päivänä työskentelyä oli teemoitettu työpajoihin. Yksi näistä työpajoista keskittyi tarkastelemaan Digivisio 2030 -hankkeen laatukriteereitä viiden eri teeman avulla. Keskustelimme teemoista myös tekoälyn kanssa. Tarkastelun kohteena olivat non-formaali-, informaali- ja formaalioppiminen. Tässä seuraavaksi kooste teematyöpajan sisällöistä.

Koulutustarjonnan ja opetusalan täydennyskoulutusten tieteellisyys herätti vilkasta keskustelua. Tärkeää on löytää tasapaino tieteellisen sisällön ja käytännönläheisyyden välillä. Korkeakoulutasoisen opettajien koulutuksen tulee olla tutkimusperustaista, mutta samalla sen on vastattava niin opettajaopiskelijoiden kuin työssä olevien opettajien osaamistarpeisiin ja lisäksi opetuksen tulee olla sovellettavissa käytäntöön.

Modulaarisuuden hyödyt ja haasteet olivat keskustelun ytimessä. Opiskelijoiden on tärkeä ymmärtää opintojen kokonaisuus, vaikka opinnot suoritettaisiinkin modulaarisesti ja eri oppilaitoksista. Tässä korostuu opiskelijan ohjaamisen ja opintojen poluttamisen merkitys.

Tulevaisuuden opintojen monimuotoisuus herättää kysymyksiä. Miten estää “shoppailu” helpoimpien kurssien valitsemiseksi eri oppilaitoksista? Tämä haastaa oppilaitokset tiiviimpään yhteistyöhön ja monipuolisten oppimismuotojen tarjoamiseen, jotta jokaiselle opiskelijalle löytyisi sopiva tapa oppia.

Saavutettavuuden merkitys on ymmärretty laajemmin, mutta haasteita ilmenee esimerkiksi opetusvideoiden tekstittämisessä. On tärkeää tarjota esteettömiä oppimateriaaleja ja tukea saavutettavuuden parantamisessa.

Oppimisympäristöjen käytettävyydessä korostui huoli siitä, ovatko ne enemmän opettajan kuin opiskelijoiden työkaluja. Tietosuojan ja tietoturvan huomioiminen on välttämätöntä, mutta samalla on tärkeää varmistaa, että oppimisympäristöt tukevat yhteisöllisyyttä ja ovat helposti käytettävissä.

Digivisio 2030 haastaa meidät opettajankouluttajat uudistamaan toimintatapojamme ja miettimään, miten voimme parhaiten tukea tulevaisuuden opettajia heidän monipuolisessa ja jatkuvasti muuttuvassa ammatillisessa kasvussaan. Tämä on matka, jolla oppiminen ja kehittyminen koskevat meitä kaikkia – opettajia, opettajankouluttajia ja opiskelijoita.

Tekstin kirjoittamisessa on hyödynnetty ChatGPT-tekoälyä, jolle syötettiin muistiinpanot työpajasta. Lopullinen muotoilu on allekirjoittaneiden vastuulla.

Opettajankouluttajat Ville Palkinen, Sanna Ruhalahti ja Mikko Turunen,
Tampereen ammattikorkeakoulu