Minä – me – menestys? – ammatilliset opettajaopiskelijat osaamistensa ennakoijina

12 December 2022

Liki kaksi vuotta sitten kirjoitin TAMKJournalissa juuri opintonsa aloittaneiden ammatillisten opettajaopiskelijoiden tulevaisuusajatuksista liittyen yhteistyön merkitykseen. Tämän jälkeen TAMK ammatillisen opettajankoulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelma on uudistunut. Keväällä 2022 keräsin tarinoita uusilta opettajaopiskelijoilta.

Opettajaopiskelijoita pyydettiin eläytymään vuoteen 2025 ja omaan toimintaan kokopäiväisenä opettajana. Tarinan aluissa oli kaksi vaihtoehtoa: joko niin, että kokemus oli positiivinen, oma toiminta menestyksekästä ja kokemus opettajana olemisesta osaavaa. Toisena tarinanalkuna oli tämän vastakohta, epäonnistumisen kokemus opettajan työstä. Katsotaanpa, mistä tulevaisuuden osaaminen näiden valossa muodostuu.

Mistä on ammatillisen opettajan onnistumisen kokemukset tehty?

Minäpystyvyys, resurssit, omassa alassa kiinni oleminen, oma innostus, työelämäsuuntautunut ohjaus. Siinä eväät onnistumisille. Tarinamuotoisesti kokemukset voidaan tiivistää seuraavaan yhdistettyyn tarinatyyppiin (Eskola & Suoranta, 2014):

Uskon itseeni ja kokemukseeni opetettavasta aineesta. Olen tehnyt itseni kanssa ison työn, että uskallan luottaa itseeni. Opetukseen ja ohjaukseen on osoitettu enemmän resurssia, mutta resurssina ja voimavarana ovat myös iloiset, ammattitaitoiset ja työssä jaksavat kollegat. Teen aktiivista yritysyhteistyötä alani toimijoiden kanssa. Olen innostunut ja utelias työtäni kohtaan. 

Hyödynnän ohjauksellista otetta työelämälähtöistä yhteistyötä hyödyntäen. Olen päässyt sisään hyvään työyhteisöön, johon tunnen kuuluvani. Koen saavani tarvittaessa tukea eri tahoilta. Opettaminen on monipuolista ja päivät vaihtelevia. Vaikka jo ennen ammatillisia opettajaopintoja olin opettajan työtä ehtinyt tekemään hyvin pitkään, antoi opettajakoulutus minulle paljon: vaikka alussa vähän pelotti, koulutus muutti opettajaidentiteettiäni vahvemmaksi ja laaja-alaisemmin opiskelijan elämää ymmärtäväksi.

Entä sitten negatiiviset kokemukset?

Irti alasta, riittämättömyyden tunne ja työyhteisön tuen puute. Siinä keskeiset avainsanat, joista muodostui ajatus siitä, että en osaa, en pärjää, en selviä. Tarinan muodossa voidaan todeta, että

Olen kadottanut kosketuspinnan kädentaitoihin ja oman alan työhön. Minulla ei ole ollut mahdollisuutta työskennellä opettamallani alalla enää muutamaan vuoteen. En todellisuudessa tiedä, mitä alalla tapahtuu. En ehdi ottaa opiskelijoita yksilöinä huomioon tarpeeksi. Olisin kaivannut opettajanurani alkuun kokeneen opettajan tukea ja neuvoa. Summittaiset ohjeet ja neuvot ahdistavat yhä enemmän ja epävarmuus omasta osaamisesta kalvaa mieltä.

Muutoksia opettajaopiskelijoiden tulevaisuuskokemuksissa?

Vuonna 2021 totesin, että Opettajaopiskelijoiden tarinat voidaan tiivistää ”verkostoista voimaa” -tyyppiseen tulevaisuuden opettajaan, joka kokee, että verkostoista saa apua ja tukea niin osaamisen kehittämisessä kuin työhyvinvoinnin kysymyksissäkin, rajojen asettamisessa ja tunnistamisessa. Verkostot, toiset ihmiset, toimivat resursseina, joilta pyytää apua ja saada tukea työssäjaksamiseen (Tapani, 2021). Edelleen työyhteisön tuki ja yhteisöön kuulumisen tärkeys näkyy opettajaopiskelijoiden tarinoissa. Onnistuneeseen opettajana olemiseen vaikuttaa näiden ohella oma innostus, kokemus omasta pystymisestä ja riittämisestä, tietämiseen omassa substanssialassa kiinnioleminen sekä toimimiseen resurssit ja työelämäkontaktit (Barnett & Coate, 2005). Opettajaidentiteetin vahvistumiselle on ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmalla ja erityisesti sen toteuttamisella iso merkitys, mutta myös vastuu.

Annukka Tapani, yliopettaja, TAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lähteet

Barnett, R., & Coate, K. (2005). Engaging the Curriculum in Higher Education. Berkshire: Open University Press.

Eskola, J., & Suoranta, J. (2014). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino.

Tapani, A. (2021). Ja meillä kaikilla tulee olemaan niin mukavaa – yhdessä tekeminen opettajien tulevaisuuden osaamisena? TAMKJournal 27.1.2021.