Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Lääketieteen lisensiaatin syventävien opintojen opinnäytetyö

Syventävät opinnot muodostuvat 20 opintopisteen laajuisesta opinnäytetyöstä ja 40 opintopisteen laajuisista integroiduista syventävistä opinnoista. Integroidut opinnot sisältyvät yleiseen opetus­suunnitelmaan. Syventävä opinnäytetyö sisältää tutkimussuunnitelman, työskentelyn tutkimusryhmässä tai itsenäi­sesti ohjaajan ohjauksessa, kirjallisen tutkielman ja kypsyysnäytteen.

Integroidut syventävät opinnot sisältyvät II–IV vuosikurssien integroituihin opintojaksoihin, IV–VI:n vuoden kliinisiin opintoihin, sekä opinnot päättävään Valmistuminen -jaksoon. Jaksojen integroidut semi­naarit ja suorittamasi vaativat tehtävät katsotaan jaksoissa lääketieteen syventäviksi opinnoiksi.

Syventävien opintojen opinnäytetyön tavoitteena on kehittää valmiuttasi itsenäiseen, kriittiseen ja tieteellisesti perusteltuun ratkaisujen tekoon, tieteellisen tiedon luomiseen ja hyväksikäyttöön, sekä tulosten suulliseen ja kirjalliseen ilmaisemiseen.

Syventävien opintojen tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä sinun tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä, sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta.

Syventävällä opinnäytetyöllä on oltava kaksi ohjaajaa =  vastuuohjaaja ja toinen tarkastaja.  Vastuuohjaajan tulee olla lääketieteen, terveystieteiden tai näihin läheisesti liittyvän tieteenalan, kuten esimerkiksi lääketieteellisen bioteknologian, alalla toimiva professori, dosentti tai tohtorin tutkinnon suorittanut, opinnäytetyön aiheen asiantuntija. Toinen tarkastaja tulee olla vastuuoh­jaajan suosittelema, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut alan asiantuntija. Vähintään toisen tarkastajan tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut ja vähintään toisen tarkastajan tulee olla Tampereen yliopiston palveluksessa, Tampereen yliopistolta dosentin arvonimen saanut tai Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluksessa.

Jättäessäsi opinnäytteesi tarkastettavaksi, sinun edellytetään tuntevan ja noudattavan oman tutkintosi tason mukaiset hyvät tieteelliset käytännöt.

Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi jokainen syventävien opintojen opinnäytetyö tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen tutkielman arvostelua. Turnitin -alusta voidaan ottaa käyttöön jo opinnäytetyön suunnitelman hyväksymisvaiheessa.  Ohjaaja liittää sinut Turnitin -plagiaatintunnistusjärjestemän Moodle alueelle.

 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opinnäytetyön arviointikriteerit

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opinnäytetyön arviointi on hyväksytty/ hylätty.

Arviointi tehdään kokonaisarviointina. Kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon kysymyksenasettelu, aineisto, menetelmät, tutkimustulokset, tutkimusalan tuntemus, pohdinta ja johtopäätökset, lähteiden käyttö, kieliasu ja tieteellisen kielen hallinta, tutkielman ulkoasu ja viimeistely ja tutkielman tekijän oma työpanos.

Opinnäytetyö on hyväksytty kun opiskelija osoittaa edellä mainituissa seikoissa kykenevänsä tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen viestintään.

 

Missä opintojen vaiheessa syventävän opinnäytetyön tekeminen tulisi aloittaa?

Voit aloittaa opinnäytetyön projektista riippuen opiskelusi eri vaiheissa. Syventävien opintojen rekisteröinti on kuitenkin tehtävä viimeistään CV:n syyslukukauden loppuun mennessä.

Opinnäytetyön suorittamisen vaihtoehtoja ovat:

 • Kokeellisen, kliinisen tai muun empiirisen tutkimustyön tekeminen ja raportin kirjoittaminen tutkimustyöstä. Raporttiin tulee sisällyttää kirjallisuuskatsaus osaksi johdantolukua (min. noin 3 sivua) ja pohdintalukua (min. noin 2-3 sivua) tai omaksi pääluvukseen (min. noin 5 sivua).

Tai

 • referee-käytännön mukaisessa tieteellisessä julkaisusarjassa julkaistu tai tieteelliseen julkaisusarjaan julkaistavaksi lähetetty alkuperäisartikkeli sekä opiskelijan itsenäisesti laatima suomenkielinen tiivistelmä. Jos opiskelija ei ole artikkelin ensimmäinen kirjoittaja, hän laatii lisäksi itsenäisesti kirjallisuuskatsauksen (5-10 sivua, suomeksi tai artikkelin kielellä).

Tai

 • laaja, systemaattinen, review-tyyppinen kirjallisuuskatsaus.

Lisäksi opinnäytetyön suorittamiseen kuuluu mahdollisesti ohjaajan kanssa sovittavia metodologisia opintoja.

Jos tutkimuksesta on suunnitteilla artikkeli tai artikkelia ei jostain syystä vielä haluta lähettää lehteen, opinnäytetyö tulee kirjoittaa ensimmäisen vaihtoehdon mukaiseen raporttimuotoon.

Opinnäytetyölle ei ole asetettu sivumäärärajoja, koska erilaiset kokeelliset tai kliiniset tutkimukset vaativat erilaista työmäärää ja erilaiset aiheet erilaista käsittelytapaa. Raporttimuotoinen opinnäytetyö on tavallisesti 20–40 sivun mittainen. Laaja, systemaattinen, review-tyyppinen kirjallisuuskatsaus on sen sijaan on yleensä hieman pidempi.

Opinnäytetöiden kieliasua ei yliopiston puolesta tarkisteta, joten kiinnitäthän erityistä huomiota opinnäytteesi kieliasun oikeellisuuteen ja ulkoasun asianmukaisuuteen.

Kannattaakin jo alusta lähtien muokata työn ulkoasu annettujen ohjeiden mukaisesti, jotta ne säilyvät työn hyväksymiseen asti, eivätkä unohdu.

 

Syventävän opinnäytetyön vaiheet:

 1. Aloittaminen:    Kun mietit syventävän opinnäytetyön aloittamista, ota yhteyttä siihen tiedekuntasi 
  /  tutkimusryhmään, joka sinua kiinnostaisi, 

Muista mahdollisista tutkimusryhmistä löytyy tietoja mm. seuraavilta sivuilta

 1. Ohjaajat:    Opinnäytetyölläsi tulee olla vastuuohjaaja, sekä vastuuohjaan nimeämä toinen tarkastaja.  Opinnäytetyön aiheen, sekä vastuuohjaajan tulee olla lääketieteen, terveystieteiden tai näihin läheisesti liittyvällä tieteenalalla, kuten esimerkiksi lääketieteellisen bioteknologian alalla, toimiva professori, dosentti tai tohtorin tutkinnon suorittanut, opinnäytetyön aiheen asiantuntija. Edellä mainittujen lisäksi toisena ohjaajana voi toimia vastuuohjaajan suosittelema, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut alan asiantuntija.
 2. Työn rekisteröinti:   Kun olet löytänyt ohjaajan, sekä aiheen syventäväksi opinnäytetyöksi, laadi
  ja hyväksytä se vastuuohjaajallasi.  Täytä, tulosta ja allekirjoita vastuuohjaajan kanssa 
  ja toimita täytetty ja allekirjoitettu lomake, sekä tutkimussuunnitelmasi tiedekunnan opinnäytetyöasioita hoitavalle koulutusasiantuntijalle. Samoihin aikoihin käy SISUssa ilmoittautumassa Syventävien opintojen opinnäytetyön rekisteröintiin. Mikäli vastuuohjaajasi ei ole oppialan professori, lähetä tutkimussuunnitelmasi myös tiedoksi sen oppialan professorille, jonka oppialalla opinnäytetyösi vastuuohjaaja toimii. Huomioi jo opinnäytteen tutkimussuunnitelmaa laatiessasi, että opinnäyte on julkinen asiakirja heti, kun opinnäyte on hyväksytty. Opinnäytteeseen ei siten saa sisällyttää salassapidettävää materiaalia vaan mahdollinen salassapidettävä materiaali on jätettävä opinnäytteen tausta-aineistoon.
 3. Työskentely / kirjoittaminen:   Kun olet hyväksyttänyt tutkimussuunnitelman ja rekisteröinyt syventävän opinnäytetyösi, jatka työskentelyä tutkimusryhmässä / ohjaajan johdolla / itsenäisesti ja kirjoita opinnäytetyötäsi.    Kun työsi teksti on saanut lopullisen muotonsa, tallenna tiedosto ohjaajasi Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmän Moodle-alustalle, jotta ohjaajasi voi tehdä Turnitin –ajon.
 4. Työn hyväksyntä:    Vastuuohjaajasi ja toinen tarkastaja hyväksyvät kirjallisen opinnäytetyösi ja tiedekunnan dekaani tekee lopullisen hyväksynnän. Käy SISUssa ilmoittautumassa opinnäytetyön kirjalliseen työhön, täytä tutkielman 
   omalta osaltasi ja tuo lomake sen jälkeen koulutusasiantuntijalle opinnäytetyön ohjaajien hyväksyntää varten. Kun tiedekuntasi dekaani on hyväksynyt opinnäytetyösi tarkastajat, toimita opinnäytetyösi ohjaajille arvioitavaksi ja hanki hyväksymislomakkeeseen ohjaajan ja toisen tarkastajan allekirjoitukset.  Allekirjoitukset saatuasi, toimita hyväksymislomake opinnäytetyöasioita hoitavalle koulutusasiantuntijalle ja tallenna työsi kirjaston tietokantaan Trepoon. Lähetä Treposta tuleva viesti tiedoksi ohjaajallesi.  Jos työsi on artikkelimuotoinen, tarvitaan myös tosite (esim. sähköpostivastaus) artikkelin saapumisesta lehteen. Jos et ole artikkelin ensimmäinen kirjoittaja, hyväksymistä varten tarvitaan lisäksi ohjaajasi lausunto, jossa hän vahvistaa osuutesi työn eri vaiheissa. Opinnäytteen palauttaminen Trepoon vaatii läsnäolevan opiskeluoikeuden.
 1. Kypsyysnäytteen suorittaminen:  Opinnäytteen suomenkielinen tiivistelmä
  toimii kypsyysnäytteenä 31.07.2024 saakka.  Kypsyysnäytteen/tiivistelmän kirjoitettuasi ohjaaja tarkistaa kypsyysnäytteen asiasisällön ja suomen kielen tarkastaja kieliasun ( Moodle  ). Huom: myös kypsyysnäytteeseen tulee ilmoittautua SISU:ssa
 1. Lopullinen hyväksyntä / opintopisteet rekisteriin:       Kun kypsyysnäyte on hyväksytty sekä asiasisällön, että kieliasun osalta, Turnitin -todistus toimitettu koulutusasiantuntijalle ja opinnäytetyö on ohjaajien hyväksymä, opinnäytetyö menee tiedekunnan dekaanille hyväksyttäväksi. Hyväksynnän jälkeen opinnäytetyön suoritusmerkintä (20 op) kirjataan opintosuoritusrekisteriin.

Lisäohjeita opinnäytteen jättämisestä arvioitavaksi ja  julkaisemisesta.

Julkaistu: 25.2.2019
Päivitetty: 25.1.2024