Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Diplomityö

Diplomityön tavoitteet ja sija tutkinnoissa  

Diplomityön tekemiseen liittyvä osaaminen karttuu vähitellen opintojen aikana. Valmistuaksesi sinun tulee saavuttaa tutkinnolle ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet.  

Ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteita ovat:

  • opiskelija tuntee oman alansa ja erityisesti opinnäytteensä alan hyvin 
  • opiskelijalla on valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön 
  • opiskelijalla on hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa ja soveltuviin tehtäviin. 

Opinnäytteiden tavoitteet muotoutuvat osaamisperustaisesti ja ne on ilmaistu tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmassa. Opinnäytettä tehtäessä tutkimuksen tekemisen taidot, opinnäytteen alan substanssiosaaminen, akateeminen kieli- ja viestintäosaaminen sekä tieteellisen keskustelun taidot karttuvat vertaisoppimisen ja -ohjauksen sekä aiemman tutkimuksen kanssa käytävän keskustelun myötä. Opinnäytetyöskentely on harjaantumista itsenäisen tutkimuksen tekemiseen hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. 

Diplomityö tehdään pääsääntöisesti ylemmän tutkinnon toisena opintovuonna, ja se on osa tutkinto-ohjelman syventäviä opintoja. Sinun tulee olla valmistunut alemmasta korkeakoulututkinnosta tai kandidaatintyön tulee olla hyväksytty ennen kuin voit aloittaa diplomityön tekemisen ja laatia ohjaussuunnitelman ohjaajasi/ohjaajiesi kanssa.  

Opinnäytteen vaiheet 

OPISKELIJAOHJAAJA/TARKASTAJA
pohtii aihetta jo ennalta (esim. maisterivaiheen ensimmäisenä vuonna), tutustuu julkaisuarkisto Trepoon ja ilmoituksiin opinnäytepaikoista, suorittaa vaaditut edeltävät opinnotkeskustelee opinnäytteestä ja kiinnostuksen kohteista opiskelijan kanssa tutkinto-ohjelman käytäntöjen mukaan
suorittaa hyvän tieteellisen käytännön ja tutkimustaitojen karttumista tukevia opintoja osana opetussuunnitelmaa 
Ilmoittautuu tutkinto-ohjelman opinnäyteseminaariin (jos tällainen opetussuunnitelman mukaisesti on).Seminaari käynnistyy tutkinto-ohjelmassa / oppiaineessa opetussuunnilteman mukaisesti.

Sopii aiheen, ohjaajan/ohjaajat sekä tekee tutkimussuunnitelman ja täyttää ohjaussuunnitelman.

Huom! Ohjaussuunnitelman kahden ensimmäisen sivun kopiot toimitetaan omaan tiedekuntaan.

 

Ohjaussuunnitelma kaikkien osapuolten kanssa

Mahdolliseen seminaariin osallistuminen + Viimeistään tiedonhankintakoulutus osana opinnäyteseminaaria

Kirjastosta voi varata Varaa ohjausaika –palvelusta ajan opiskelijan tiedonhaun työpajaan.

Seminaarirunko tai muu tuki, välinäyttöjen sopiminen

Yhteydenpito ohjaajaan sovitusti, prosessin suunnitelmallinen edistäminen, muutokset palautteen perusteella.

- ohjattavan ja ohjaajan vastuut ja velvollisuudet ohjausprosessissa

Voit käyttää tekstin alkuperäisyyden tarkastamisen Turnitin-työkalua oman tekstisi alkuperäisyyden tarkastamiseen osana kirjoitusprosessia.

Kirjoitusohjeita ja mallipohjia: 

 

 

LaTeX-pohja GitLabissa

Kirjaston sivulla on yleinen opinnäytetöiden kansimalli, jossa on vähimmäistiedot. Diplomitöiden osalta kansilehteen on lisätty tiedot tarkastajista. Kirjaston sivulla ylläpidetään kaikkien tutkintojen yleispohjaa, diplomitöihin liittyvät päivitykset tehdään diplomityöpohjaan. Kansilehti ja tiivistelmäohje kirjaston Libguidessa 

- hyvä tieteellinen käytäntö

Sovittu yhteydenpito opiskelijaan, välinäytöt ja palautteen antaminen, vertaistoiminta

ohjattavan ja ohjaajan vastuut ja velvollisuudet ohjausprosessissa

Mahdollinen suullinen esitys seminaarissa ja rakentavan palautteen antaminen työstä vertaisille (opsin mukaisesti, jos on)Seminaarin toteutus sisältää mahdollisesti esittämisen ja opponoinnin
Saa tiedekunnasta vahvistetun tiedon opinnäytteen tarkastajista

viimeistään ehdotus tarkastajista

Sähköinen tekstin alkuperäisyyden tarkastus.Ohjaaja tarkastaa alkuperäisyysraportin.

Palautus julkaisuarkistoon ja julkaisuarkistosta saadun opinnäytteen linkin lähettäminen tarkastajille arviointia varten.

Kypsyysnäyte on tutkielman tiivistelmä silloin, kun kypsyysnäytteestä ei tarkasteta suomen tai ruotsin kieltä. Jos kypsyysnäytteestä tarkastetaan myös kieli, ohjaaja laatii opiskelijalle sähköisen kypsyysnäytetentin. HUOM! Tutkielman tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä 31.8.2024 asti.

Tarkastajat tarkistavat ja tekevät arvosanaehdotuksen. Arviointilausunto tiedekuntaan. Myös kypsyysnäytteen sisällön arviointi ja lopullisen arvosanan kirjaamisen huolehtiminen Sisuun.

Mahdollisuus vastineen antamiseen arvosanaehdotuksesta 
Arvioinnin jälkeen mahdollisuus oikaisupyyntöön 

Huom! Katso tutkinto-ohjelmakohtaiset ohjeet tiedekuntakohtaisesta osiosta, alla (erityisesti arkkitehtuuri)

Julkaistu: 25.2.2019
Päivitetty: 7.6.2024