Hyppää pääsisältöön

Pilotteja jatkuvan oppimisen hengessä

Piloteissa kokeillaan ja ratkaistaan erilaisia nykypäivän haasteita. Uuden ajattelumallin lähtökohtia ovat oppija ja osaaminen, ja oppimisympäristönä toimii aidosti koko maailma.

Tällaisia ovat esimerkiksi työelämästä tulevan osaajan osallistuminen tutkintokoulutuksen osien suorittamiseen ja osaajan hakupolun keventäminen. Luomme kohtaamispaikkoja opiskelijoiden, osaajien ja organisaatioiden välille ja kehitämme keinoja tukea sekä ohjata yksilöitä osaamisen kehittämisen eri vaiheissa. Osaan piloteista on myös mahdollista osallistua. Toisaalta pilotit voivat tarjota omaan organisaatioosi räätälöitävän palvelun.

Tutustu käynnissä oleviin pilotteihin ja mikäli kiinnostuit niin ota rohkeasti yhteyttä vastuuhenkilöihin!

Self-Hack aloittavien opiskelijoiden tukena

Self-Hack on tamperelaisen Creativity Squads -järjestön kehittämä konsepti, jonka tarkoituksena on tukea yksilön elämän suunnittelua. Puolen päivän tai päivän Self-Hack luo uusille opiskelijoille valmiuksia sitoutua uuteen elämäntilanteeseen sekä opintoihinsa entistä paremmin. Tavoitteena on auttaa aloittavia opiskelijoita tunnistamaan oman elämänsä sisältöjä sekä omia vahvuuksiaan ja vähentää opintonsa kesken jättävien opiskelijoiden määrää sekä sitouttaa heitä suoriutumaan opinnoistaan ajoissa. Vastaavia Self-Hack päiviä on ajateltu järjestettävän myös yrityksille ja organisaatioille. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Jatkuvan oppimisen mallin kehittäminen rakennustekniikassa (JORak)

Osaamisen täydentäminen työn ohessa on haasteellista. Jatkuva oppiminen rakennustekniikassa tarkoittaa joustavan tavan osallistua työuran aikaiseen yksilölliseen täydennyskoulutukseen yliopistossa. Osaamisen täydentämisessä hyödynnetään uusinta opetusteknologiaa ja räätälöityä, yksilön tarpeista lähtevää ohjauspalvelua.

Oppimisen monikulttuuriset tilat (OPTIMO)

On tärkeää, että opettajien osaaminen on ajantasaista, ja heillä on valmiudet jatkuvaan oppimiseen. OPTIMOssa kohtaavat kentällä toimivat opettajat, tutkinto-opiskelijat ja täydennyskoulutukseen osallistuvat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat yhteisissä seminaareissa eli kohtaamispisteissä. Kohtaamispisteiden teemoina ovat opettajan kohtaamat ajankohtaiset yhteiskunnalliset kysymykset, kuten kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus. Kuulutko tähän kohderyhmään? Ota yhteyttä:

Vapaa sivistystyö

Vapaa sivistystyö on osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja suomalaisen jatkuvan oppimisen joustava toimija. Pilotissa perehdytetään osallistujat vapaan sivistystyön kokonaisuuteen – perinteeseen ja nykymuotoihin – mikä toimii samalla opiskelijoiden, opettajien ja työelämän asiantuntijoiden kohtaamispaikkana. Testaamme perusopiskelijat ja vapaan sivistystyön kentän toimijat yhteen saattavaa toimintamallia, hyödynnämme heidät yhteen tuovaa digitaalista teknologiaa sekä työpaikkaa oppimisympäristönä. Toteuttajina Tampereen yliopisto, Vapaa Sivistystyö ry ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumi ry. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä:

Addiktiot, lastensuojelu ja muutos terveyssosiaalityössä

Pilotissa kehitetään ja tutkitaan ohjauksen ja tuen menetelmiä työelämärajapinnalla. Kohderyhmänä ovat tutkinnon suorittaneet ammattilaiset, jotka jo toimivat työelämässä. Kehitettävinä kohteina ovat synkroniset ja asynkroniset vertaisryhmät verkko-opetuksessa, empiiristen kehittämistehtävien digiohjaus pienryhmissä, organisaatioissa tapahtuvan työssä oppimisen näkyväksi tekeminen ja työelämäohjaus sekä yksilöllisen johtamisosaamisen analyysin hyödyntämismahdollisuudet. Onko tämä omaa toimialaasi? Ota yhteyttä:

Lähihoitajista varhaiskasvatuksen sosionomeiksi

Tampereen kaupunki ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat aloittaneet varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutustason nostoa lähihoitajista varhaiskasvatuksen sosionomeiksi, mikä on uudistuneen lainsäädännön suositusten mukaista. Opiskelussa toteutetaan kuukausittaisten lähiopetuspäivien lisäksi opinnollistamisen menetelmää eli osaamista hankitaan työtä tekemällä ja kytkemällä käytännön tekeminen aiheeseen liittyvään tietoperustaan. Pilotissa tarjotaan mentorikoulutusta halukkaille varhaiskasvatuksen opettajille, jotta he osaavat paremmin tukea lastenhoitajien työpaikalla toteutuvaa opiskelua ja oppimista. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä:

Lääketieteellinen tekniikka

Terveydenhuollossa käytettävät lääkinnälliset laitteet, ohjelmistot ja pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävät tuotteet (ATMP) ovat viranomaisten taholta tarkasti säädeltyjä ja valvottuja. Vaatimusten ja regulaatioiden ajantasainen tuntemus on ehdotonta kaikille alalla työskenteleville. Koulutuspilotti tulee antamaan sen suorittaneelle henkilölle ajantasaisen tietopaketin alan regulaatioista sekä valmiudet toimia alan yritysten regulaatioasioita hoitavissa tehtävissä. Kohderyhmänä ovat sekä tutkinto-opiskelijat että alalla toimivat henkilöt. Uusia oppimistapoja ja etäopiskelun erilaisia muotoja tullaan kokeilemaan, jotta valmis kokonaisuus on toimiva ja laadukas erilaisille opiskelijoille. Haluatko päästä mukaan? Ota yhteyttä:

Arkkitehtuurin kaupunkimoduulit

Kaupunkimoduulit on uusi jatkuvan oppimisen pilotti, jossa painopiste on oman osaamisen tunnistamisessa ja kehittämisessä hyödyntäen digitaalisia oppimisalustoja ja tutkimustietoa. Oppimisympäristönä ovat kaupunkisuunnittelun organisaatiot, kuten kunnat ja konsulttitoimistot. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Living Lab

Living Lab siirtää sosiaalityön ja yhteiskuntatieteet työelämän ytimeen. Työelämä pääsee yliopiston opetuksen ja tutkimuksen sisään reaaliaikaisesti. Living Labissä kohtaavat asiakkaat ja työntekijät, opiskelijat ja opettajat, tutkijat ja kehittäjät yhteisten pulmien ratkomiseksi. Tutkimus löytää käytäntötutkimuksen kotinsa sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Kaikki tässä yhteydessä kehitetyt hyvät käytänteet saavat pysyvän rakenteen ja digitalisoituvan oppimisympäristön. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä:

Yhdistelmäopetuksen käsikirja (JOTOS)

Jatkuva oppiminen voi onnistua niin, että opetetaan samoissa ryhmissä sekä tutkinto-opiskelijoita että työelämästä tulevia osallistujia. Yhdistelmäopetuksen käsikirjassa kerrotaan siitä, miten löydetään työelämäosallistujat ja kuinka uusi koulutusmalli saadaan luovittua läpi yliopistobyrokratian. Ja jos tarvitset apua yhdistelmäopetuksen suunnittelussa, saat sitä vuoden 2020 alussa käynnistyvältä tutkimushankkeeltamme! Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä: